156/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 30. mája 2013,
ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti o informačnej tabuli
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 4 a 5 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor informačnej tabule je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
v z. Pavol Pavlis v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 156/2013 Z. z.
VZOR FORMULÁRA NA FINANČNÚ ANALÝZU INVESTIČNÉHO ZÁMERU
Príloha č. 2 k vyhláške č. 156/2013 Z. z.
VZOR INFORMAČNEJ TABULE
Informačná tabuľa je vyhotovená zo sendvičovej dosky s hliníkovým povrchom s hrúbkou 3 mm.