157/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 4. júna 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu.“.
2.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „do 31. marca“.
3.
V § 11 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca okrem výnimky ustanovenej v odseku 9.“.
Doterajšie odseky 1 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 9.
4.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
5.
V § 11 ods. 9 písm. c) sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „31. októbra“.
6.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§17b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013
Žiak, ktorý vykonal maturitnú skúšku podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013 a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná maturitnú skúšku podľa týchto predpisov.“.
7.
V prílohe časti III predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA znie:
„Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.
Charakteristika úloh maturitných zadaní
Úloha č. 1 – Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil pripravenosť komunikovať v štátnom jazyku, schopnosť jazykovo, kompozične a štylisticky analyzovať a interpretovať text a znalosť teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu určenom katalógom cieľových požiadaviek a vzdelávacím štandardom. Zároveň má žiak preukázať schopnosť pohotovo reagovať na podnety, argumentovať a kriticky hodnotiť text; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.
Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a esteticky hodnotiť umelecký text a pritom uplatňovať vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.
Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
Úlohy z jazyka
zvuková rovina jazyka a pravopis,
významová/lexikálna rovina jazyka,
tvarová/morfologická rovina jazyka,
skladobná/syntaktická rovina jazyka,
sloh,
jazykoveda,
jazyk a reč,
učenie sa,
práca s informáciami,
jazyková kultúra,
komunikácia.
Úlohy z literatúry
všeobecné pojmy,
literárne obdobia a smery,
literárne druhy,
literárne žánre,
štruktúra literárneho diela,
štylizácia textu,
metrika.
Všeobecné pomôcky
Krátky slovník slovenského jazyka
Synonymický slovník slovenčiny
Pravidlá slovenského pravopisu
Hodnotenie
a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t. j. jazykovú a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.
b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2 alebo 1 : 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec
Vzorec 01
alebo vzorec
Vzorec 02
pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa formulácie maturitných zadaní.
d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže byť aj v pomere 2 : 3. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec
Vzorec 03
pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2.
Ustanovenie tohto písmena sa uplatňuje do 31. augusta 2015.
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Trvanie skúšky: 30 minút
Čas na prípravu: 40 minút.“.

8.
V prílohe časti IV vo Všeobecných pokynoch treťom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Dušan Čaplovič v. r.