158/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 6. júna 2013 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 18. apríla 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2013 – 2014 z 30. apríla 2013 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu SR.
3.
Dodatok č. 1 z 13. mája 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2013 uzatvorený medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.