160/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
ZÁKON
zo 17. mája 2013,
ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z. a zákona č. 153/2013 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z.
ZOZNAM CHORÔB
Kód Názov choroby
A00.0 Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1 Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar eltor
A00.9 Cholera, bližšie neurčená
A01.0 Brušný týfus
A01.1 Paratýfus A
A01.2 Paratýfus B
A01.3 Paratýfus C
A01.4 Paratýfus, bližšie neurčený
A02.0 Salmonelová enteritída
A02.1 Salmonelová sepsa
A02.2 Lokalizovaná salmonelová infekcia
A02.8 Iná salmonelová infekcia, bližšie určená
A02.9 Salmonelová infekcia, bližšie neurčená
A03.0 Šigelóza, zapríčinená shigella dysenteriae
A03.1 Šigelóza, zapríčinená shigella flexneri
A03.2 Šigelóza, zapríčinená shigella boydii
A03.3 Šigelóza, zapríčinená shigella sonnei
A03.8 Iné šigelózy
A03.9 Šigelóza, bližšie neurčená
A04.0 Infekcia, zapríčinená enteropatogénnou escherichia coli
A04.1 Infekcia, zapríčinená enterotoxikogénnou escherichia coli
A04.2 Infekcia, zapríčinená enteroinvazívnou escherichia coli
A04.3 Infekcia, zapríčinená enterohemoragickou escherichia coli
A04.4 Iné črevné infekcie, zapríčinené escherichia coli
A04.5 Enteritída, zapríčinená kampylobakterom
A04.6 Enteritída, zapríčinená yersinia enterocolitica
A04.7 Enterokolitída, zapríčinená clostridium difficile
A04.8 Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená
A04.9 Baktériová črevná infekcia, bližšie neurčená
A05.0 Potravinová otrava stafylokokom
A05.1 Botulizmus
A05.2 Potravinová otrava, zapríčinená clostridium perfringens (clostridium welchii)
A05.3 Potravinová otrava, zapríčinená vibrio parahaemolyticus
A05.4 Potravinová otrava, zapríčinená bacillus cereus
A05.8 Iná bližšie určená baktériová otrava potravinami
A05.9 Bližšie neurčená baktériová otrava potravinami
A06.0 Akútna amébová dyzentéria
A06.1 Chronická črevná amebóza
A06.2 Amébová nedyzenterická kolitída
A06.3 Črevný amebóm
A06.4 Amébový absces pečene
A06.5 Amébový absces pľúc (J99.8*)
A06.6 Amébový absces mozgu (G07*)
A06.7 Kožná amebóza
A06.8 Amébová infekcia na iných miestach
A06.9 Bližšie neurčená amebóza
A07.0 Balantidióza
A07.1 Giardióza (lamblióza)
A07.2 Kryptosporidióza
A07.3 Izosporóza
A07.8 Iná bližšie určená protozoárna črevná choroba
A07.9 Bližšie neurčená protozoárna črevná choroba
A08.0 Rotavírusová enteritída
A08.1 Akútna gastroenteropatia, zapríčinená vírusom norwalk
A08.2 Adenovírusová enteritída
A08.3 Iná vírusová enteritída
A08.4 Bližšie neurčená vírusová črevná infekcia
A08.5 Iné bližšie určené črevné infekcie
A09.0 Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída infekčného pôvodu
A09.9 Bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída
A15.0 Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta, preukázaná alebo nepreukázaná kultivačne alebo molekulovobiologicky
A15.1 Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne
A15.2 Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky
A15.3 Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými prostriedkami
A15.4 Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.5 Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.6 Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.7 Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.8 Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.9 Bližšie neurčená tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A16.0 Tuberkulóza pľúc, bakteriologicky, molekulovobiologicky a histologicky negatívna
A16.1 Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia
A16.2 Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.3 Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.4 Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.5 Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.7 Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.8 Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.9 Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bližšie neurčená, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A17.0 Tuberkulózna meningitída (G01*)
A17.1 Meningový tuberkulóm (G07*)
A17.8 Iná tuberkulóza nervovej sústavy
A17.9 Bližšie neurčená tuberkulóza nervovej sústavy
A18.0 Tuberkulóza kostí a kĺbov
A18.1 Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy
A18.2 Tuberkulózna periférna lymfadenopatia
A18.3 Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín
A18.4 Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva
A18.5 Tuberkulóza oka
A18.6 Tuberkulóza ucha
A18.7 Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)
A18.8 Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov
A19.0 Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste
A19.1 Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach
A19.2 Bližšie neurčená akútna miliárna tuberkulóza
A19.8 Iná miliárna tuberkulóza
A19.9 Bližšie neurčená miliárna tuberkulóza
A20.0 Bubonický mor
A20.1 Kožná forma moru
A20.2 Pľúcna forma moru
A20.3 Morová meningitída
A20.7 Septikemická forma moru
A20.8 Iná forma moru
A20.9 Bližšie neurčený mor
A21.0 Ulceroglandulárna tularémia
A21.1 Okuloglandulárna tularémia
A21.2 Pľúcna tularémia
A21.3 Gastrointestinálna tularémia
A21.7 Generalizovaná tularémia
A21.8 Iná forma tularémie
A21.9 Bližšie neurčená tularémia
A22.0 Kožný antrax
A22.1 Pľúcny antrax
A22.2 Gastrointestinálny antrax
A22.7 Antraxová sepsa
A22.8 Iná forma antraxu
A22.9 Bližšie neurčený antrax
A23.0 Brucelóza, zapríčinená brucella melitensis
A23.1 Brucelóza, zapríčinená brucella abortus
A23.2 Brucelóza, zapríčinená brucella suis
A23.3 Brucelóza, zapríčinená brucella canis
A23.8 Iná brucelóza
A23.9 Bližšie neurčená brucelóza
A24.0 Sopľavka (malleus)
A24.1 Akútna alebo fulminantná melioidóza
A24.2 Subakútna a chronická melioidóza
A24.3 Iná melioidóza
A24.4 Melioidóza, bližšie neurčená
A25.0 Spirilóza
A25.1 Streptobacilóza
A25.9 Bližšie neurčená horúčka po uhryznutí potkanom
A26.0 Kožný eryzipeloid
A26.7 Eryzipelotrixová sepsa
A26.8 Iná forma eryzipeloidu
A26.9 Bližšie neurčený eryzipeloid
A27.0 Leptospiróza, zapríčinená leptospira icterohaemorrhagiae (Weilova choroba)
A27.8 Iná forma leptospirózy
A27.9 Bližšie neurčená leptospiróza
A28.0 Pasteurelóza
A28.1 Choroba z mačacieho škrabnutia
A28.2 Extraintestinálna yersinióza
A28.8 Iná bližie neurčená baktériová zoonóza, nezatriedená inde
A28.9 Bližšie neurčená baktériová zoonóza
A30.0 Neurčená (indeterminate) lepra
A30.1 Tuberkuloidná lepra
A30.2 Hraničná (borderline) tuberkuloidná lepra
A30.3 Hraničná (borderline) lepra
A30.4 Hraničná (borderline) lepromatózna lepra
A30.5 Lepromatózna lepra
A30.8 Iná forma lepry
A30.9 Bližšie neurčená lepra
A31.0 Pľúcna mykobakterióza
A31.1 Kožná mykobakterióza
A31.80 Diseminovaná atypická mykobakterióza
A31.88 Iná infekcia, spôsobená mykobaktériou
A31.9 Bližšie neurčená mykobakterióza
A32.0 Kožná listerióza
A32.1 Listériová meningitída a meningoencefalitída
A32.7 Listériová sepsa
A32.8 Iná forma listeriózy
A32.9 Bližšie neurčená listerióza
A33 Tetanus novorodencov
A34 Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí
A35 Iný tetanus
A36.0 Hltanová diftéria
A36.1 Nosohltanová diftéria
A36.2 Hrtanová diftéria (záškrt)
A36.3 Kožná diftéria
A36.8 Iná diftéria
A36.9 Bližšie neurčená diftéria
A37.0 Pertussis, zapríčinený bordetella pertussis
A37.1 Pertussis, zapríčinený bordetella parapertussis
A37.8 Pertussis, zapríčinený iným druhom bordetely
A37.9 Bližšie neurčený pertussis
A38 Šarlach (scarlatina)
A39.0 Meningokoková meningitída (G01*)
A39.1 Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)
A39.2 Akútna meningokoková sepsa
A39.3 Chronická meningokoková sepsa
A39.4 Bližšie neurčená meningokoková sepsa
A39.5 Meningokoková choroba srdca
A39.8 Iná meningokoková infekcia
A39.9 Meningokoková infekcia, bližšie neurčená
A40.0 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny A
A40.1 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny B
A40.2 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny D
A40.3 Sepsa, zapríčinená streptococcus pneumoniae
A40.8 Iná streptokoková sepsa
A40.9 Bližšie neurčená streptokoková sepsa
A41.0 Sepsa, zapríčinená staphylococcus aureus
A41.1 Sepsa, zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom
A41.2 Sepsa, zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom
A41.3 Sepsa, zapríčinená haemophilus influenzae
A41.4 Sepsa, zapríčinená anaeróbnou baktériou
A41.51 Sepsa, zapríčinená escherichia coli
A41.52 Sepsa, zapríčinená pseudomonádou
A41.58 Sepsa, zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou
A41.8 Iná sepsa, bližšie určená
A41.9 Sepsa, bližšie neurčená
A42.0 Pľúcna aktinomykóza
A42.1 Brušná aktinomykóza
A42.2 Cervikofaciálna aktinomykóza
A42.7 Aktinomykotická sepsa
A42.8 Iná forma aktinomykózy
A42.9 Bližšie neurčená aktinomykóza
A43.0 Pľúcna nokardióza
A43.1 Kožná nokardióza
A43.8 Iná forma nokardiózy
A43.9 Bližšie neurčená nokardióza
A44.0 Systémová bartonelóza
A44.1 Kožná a mukokutánna bartonelóza
A44.8 Iná forma bartonelózy
A44.9 Bližšie neurčená bartonelóza
A46 Eryzipel (erysipelas, ruža)
A48.0 Plynová gangréna
A48.1 Legionelóza s pneumóniou
A48.2 Legionelóza bez pneumónie (Pontiacka horúčka)
A48.3 Syndróm toxického šoku
A48.4 Brazílska purpurová horúčka
A48.8 Iná bližšie určená baktériová choroba
A49.0 Stafylokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.1 Streptokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.2 Infekcia haemophilus influenzae na bližšie neurčenom mieste
A49.3 Mykoplazmová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.8 Iná baktériová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.9 Baktériová infekcia, bližšie neurčená
A50.0 Včasný vrodený syfilis s príznakmi
A50.1 Včasný vrodený syfilis, latentný
A50.2 Bližšie neurčený včasný vrodený syfilis
A50.3 Neskorá vrodená syfilitická okulopatia
A50.4 Neskorý vrodený neurosyfilis (juvenilný neurosyfilis)
A50.5 Iný neskorý vrodený syfilis s príznakmi
A50.6 Neskorý vrodený syfilis, latentný
A50.7 Neskorý vrodený syfilis, bližšie neurčený
A50.9 Bližšie neurčený vrodený syfilis
A51.0 Primárny genitálny syfilis
A51.1 Primárny análny syfilis
A51.2 Primárny syfilis na inom mieste
A51.3 Sekundárny syfilis kože a slizníc
A51.4 Iná forma sekundárneho syfilisu
A51.5 Latentný včasný syfilis
A51.9 Bližšie neurčený včasný syfilis
A52.0 Kardiovaskulárny syfilis
A52.1 Symptomatický neurosyfilis
A52.2 Neurosyfilis bez príznakov
A52.3 Bližšie neurčený neurosyfilis
A52.7 Iná forma neskorého syfilisu s príznakmi
A52.8 Latentný neskorý syfilis
A52.9 Bližšie neurčený neskorý syfilis
A53.0 Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý
A53.9 Syfilis, bližšie neurčený
A54.0 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz
A54.1 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom uretrových a predsieňových žliaz
A54.2 Gonokoková pelveoperitonitída a iná gonokoková močovopohlavná infekcia
A54.3 Gonokoková infekcia oka
A54.4 Gonokoková infekcia svalovo-kostrovej sústavy
A54.5 Gonokoková faryngitída
A54.6 Gonokoková infekcia anusu a rekta
A54.8 Iná gonokoková infekcia
A54.9 Bližšie neurčená gonokoková infekcia
A55 Lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), zapríčinený chlamýdiou
A56.0 Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy
A56.1 Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných ústrojov
A56.2 Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy
A56.3 Chlamýdiová infekcia anusu a rekta
A56.4 Chlamýdiová infekcia faryngu
A56.8 Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach
A57 Mäkký vred (ulcus molle)
A58 Granuloma venereum (inguinale)
A59.0 Urogenitálna trichomonadóza
A59.8 Trichomonadóza na iných miestach
A59.9 Bližšie neurčená trichomonadóza
A60.0 Infekcia genitálií a močovopohlavnej sústavy herpetickým vírusom
A60.1 Infekcia perianálnej kože a rekta, zapríčinená herpetickým vírusom
A60.9 Bližšie neurčená anogenitálna infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom
A63.0 Anogenitálne (venerické) bradavice
A63.8 Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A64 Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A65 Nevenerický syfilis
A66.0 Primárna lézia pri frambézii
A66.1 Mnohopočetné papilómy a vlhká plazivá frambézia
A66.2 Iné počiatočné lézie kože pri frambézii
A66.3 Hyperkeratóza pri frambézii
A66.4 Gumy a vredy pri frambézii
A66.5 Gangóza
A66.6 Kostné a kĺbové lézie pri frambézii
A66.7 Iné prejavy frambézie
A66.8 Latentná frambézia
A66.9 Bližšie neurčená frambézia
A67.0 Pinta, primárne lézie
A67.1 Pinta, stredne pokročilé lézie
A67.2 Pinta, neskoré lézie
A67.3 Pinta, zmiešané lézie
A67.9 Bližšie neurčená pinta
A68.0 Návratná horúčka, prenášaná všami
A68.1 Návratná horúčka, prenášaná kliešťami
A68.9 Bližšie neurčená návratná horúčka
A69.0 Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída
A69.1 Iná fusospirochetóza
A69.2 Lymská choroba
A69.8 Iná, bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A69.9 Bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A70 Infekcia, zapríčinená chlamydia psittaci
A71.0 Trachóm, začiatočné štádium
A71.1 Trachóm, aktívne štádium
A71.9 Bližšie neurčený trachóm
A74.0 Chlamýdiový zápal spojoviek
A74.8 Iná chlamýdiová choroba
A74.9 Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia
A75.0 Škvrnitý týfus, prenášaný všami, zapríčinený rickettsia prowazeki
A75.1 Návratný škvrnitý týfus (Brillova choroba)
A75.2 Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia typhi
A75.3 Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia tsutsugamushi (rickettsia orientalis)
A75.9 Bližšie neurčený škvrnitý týfus
A77.0 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia rickettsii
A77.1 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia conorii
A77.2 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia siberica
A77.3 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia australis
A77.8 Iná škvrnitá horúčka
A77.9 Bližšie neurčená škvrnitá horúčka
A78 Q-horúčka
A79.0 Volynská (zákopová) horúčka
A79.1 Riketsiové kiahne, zapríčinené rickettsia akari
A79.8 Iná riketsióza, bližšie neurčená
A79.9 Riketsióza, bližšie neurčená
A80.0 Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním
A80.1 Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená importovaným divým vírusom
A80.2 Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená domácim divým vírusom
A80.3 Iná a bližšie neurčená akútna paralytická poliomyelitída
A80.4 Akútna neparalytická poliomyelitída
A80.9 Bližšie neurčená akútna poliomyelitída
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova choroba
A81.1 Subakútna sklerotizujúca panencefalitída
A81.2 Progresívna multifokálna leukoencefalopatia
A81.8 Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A81.9 Bližšie neurčená pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A82.0 Lesná besnota
A82.1 Besnota, mestská forma
A82.9 Bližšie neurčená besnota
A83.0 Japonská encefalitída
A83.1 Západná encefalitída koní
A83.2 Východná encefalitída koní
A83.3 Saintlouiská encefalitída
A83.4 Austrálska encefalitída
A83.5 Kalifornská encefalitída
A83.6 Encefalitída, zapríčinená vírusom rocio
A83.8 Iná vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A83.9 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A84.0 Kliešťová encefalitída Ďalekého východu (ruská jarno-letná encefalitída)
A84.1 Stredoeurópska kliešťová encefalitída
A84.8 Iná vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A84.9 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A85.0 Enterovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.1 Adenovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.2 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná článkonožcami
A85.8 Iná, bližšie určená vírusová encefalitída
A86 Bližšie neurčená vírusová encefalitída
A87.0 Enterovírusová meningitída (G02.0*)
A87.1 Adenovírusová meningitída (G02.0*)
A87.2 Lymfocytová choriomeningitída
A87.8 Iná vírusová meningitída
A87.9 Bližšie neurčená vírusová meningitída
A88.0 Enterovírusová exantémová horúčka (Bostonský exantém)
A88.1 Epidemické vertigo (ošiaľ)
A88.8 Iná, bližšie určená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A89 Bližšie neurčená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A90 Horúčka dengue (klasická dengue)
A91 Hemoragická horúčka dengue
A92.0 Vírusová choroba Chikungunya
A92.1 Horúčka O'nyong-nyong
A92.2 Venezuelská horúčka koní
A92.3 Vírusová infekcia Západného Nílu
A92.4 Riftská horúčka
A92.8 Iná, bližšie určená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A92.9 Bližšie neurčená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A93.0 Choroba, zapríčinená vírusom oropouche
A93.1 Horúčka papatači (prenášaná komármi phlebotomus papatasi)
A93.2 Koloradská kliešťová horúčka
A93.8 Iná, vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie určená
A94 Vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená
A95.0 Lesná žltá zimnica
A95.1 Mestská žltá zimnica
A95.9 Bližšie neurčená žltá zimnica
A96.0 Juninská hemoragická horúčka
A96.1 Hemoragická horúčka, zapríčinená vírusom machupo
A96.2 Horúčka Lassa
A96.8 Iná arenavírusová hemoragická horúčka
A96.9 Bližšie neurčená arenavírusová hemoragická horúčka
A98.0 Krymsko-konžská hemoragická horúčka
A98.1 Omská hemoragická horúčka
A98.2 Horúčka Kyasanurského lesa
A98.3 Choroba, zapríčinená marburským vírusom
A98.4 Choroba, zapríčinená vírusom ebola
A98.5 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
A98.8 Iná, bližšie určená vírusová hemoragická horúčka
A99 Bližšie neurčená vírusová hemoragická horúčka
B00.0 Herpetický ekzém (Kaposiho)
B00.1 Herpetická vezikulárna dermatitída
B00.2 Herpetická gingivostomatitída a tonzilofaryngitída
B00.3 Herpetická meningitída (G02.0*)
B00.4 Herpetická encefalitída (G05.1*)
B00.5 Očná infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom
B00.7 Diseminovaná herpetická choroba
B00.8 Iná forma herpetickej infekcie
B00.9 Herpetická infekcia, bližšie neurčená
B01.0 Varicelová meningitída (G02.0*)
B01.1 Varicelová encefalitída (G05.1*)
B01.2 Varicelový zápal pľúc (J17.1*)
B01.8 Varicela s inými komplikáciami
B01.9 Varicela bez komplikácií
B02.0 Zosterová encefalitída (G05.1*)
B02.1 Zosterová meningitída (G02.0*)
B02.2 Zoster s iným postihnutím nervovej sústavy
B02.3 Zosterová choroba oka
B02.7 Diseminovaný zoster
B02.8 Zoster s inými komplikáciami
B02.9 Zoster bez komplikácií
B03 Kiahne (variola)
B04 Opičie kiahne
B05.0 Osýpky, komplikované encefalitídou (G05.1*)
B05.1 Osýpky, komplikované meningitídou (G05.1*)
B05.2 Osýpky, komplikované pneumóniou (J17.1*)
B05.3 Osýpky, komplikované zápalom stredného ucha (H67.1*)
B05.4 Osýpky s črevnými komplikáciami
B05.8 Osýpky s inými komplikáciami
B05.9 Osýpky bez komplikácií
B06.0 Ružienka s nervovými komplikáciami
B06.8 Ružienka s inými komplikáciami
B06.9 Ružienka bez komplikácií
B07 Vírusové bradavice (verrucae)
B08.0 Iné ortopoxvírusové infekcie
B08.1 Kontagiózne bradavice (Molluscum contagiosum)
B08.2 Exanthema subitum (šiesta choroba)
B08.3 Erythema infectiosum (piata choroba)
B08.4 Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom
B08.5 Enterovírusová vezikulárna faryngitída (herpangína)
B08.8 Iná vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie určená
B09 Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená
B15.0 Hepatitída A s pečeňovou kómou
B15.9 Hepatitída A bez pečeňovej kómy
B16.0 Akútna hepatitída B s koinfekciou alebo superinfekciou vírusom hepatitídy D s pečeňovou kómou
B16.1 Akútna hepatitída B s koinfekciou alebo superinfekciou vírusom hepatitídy D bez pečeňovej kómy
B16.2 Akútna hepatitída B bez koinfekcie alebo superinfekcie vírusom hepatitídy D s pečeňovou kómou
B16.9 Akútna hepatitída B bez koinfekcie alebo superinfekcie vírusom hepatitídy D bez pečeňovej kómy
B17.0 Akútna superinfekcia vírusom hepatitídy D nosiča vírusu hepatitídy B
B17.1 Akútna hepatitída C
B17.2 Akútna hepatitída E
B17.8 Iná akútna vírusová hepatitída, bližšie určená
B17.9 Akútna vírusová hepatitída, bližšie neurčená
B18.0 Chronická hepatitída B s vírusom hepatitídy D
B18.1 Chronická hepatitída B bez vírusu hepatitídy D
B18.2 Chronická hepatitída C
B18.8 Iná chronická vírusová hepatitída
B18.9 Chronická vírusová hepatitída, bližšie neurčená
B19.0 Vírusová hepatitída s pečeňovou kómou, bližšie neurčená
B19.9 Vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy, bližšie neurčená
B20.0 Choroba HIV vyúsťujúca do mykobakteriálnej infekcie
B20.1 Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií
B20.2 Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby
B20.3 Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií
B20.4 Choroba HIV vyúsťujúca do kandidózy
B20.5 Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz
B20.6 Choroba HIV vyúsťujúca do pneumocystovej pneumónie
B20.7 Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných infekcií
B20.8 Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb
B20.9 Choroba HIV vyúsťujúca do infekčných alebo parazitárnych chorôb bližšie neurčených
B21.0 Choroba HIV vyúsťujúca do Kaposiho sarkómu
B21.1 Choroba HIV vyúsťujúca do Burkittovho lymfómu
B21.2 Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu
B21.3 Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov lymfatického krvotvorného a príbuzného tkaniva
B21.7 Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných zhubných nádorov
B21.8 Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov
B21.9 Choroba HIV vyúsťujúca do zhubných nádorov bližšie neurčených
B22.0 Choroba HIV vyúsťujúca do encefalopatie
B22.1 Choroba HIV vyúsťujúca do lymfoidnej intersticiálnej pneumonitídy
B22.2 Choroba HIV vyúsťujúca do syndrómu celkového upadania
B22.7 Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zatriedených inde
B23.0 Syndróm akútnej infekcie HIV
B23.1 Choroba HIV vyúsťujúca do (pretrvávajúcej) generalizovanej lymfadenopatie
B23.2 Choroba HIV vyúsťujúca do hematologických a imunologických abnormalít nezatriedených inde
B23.8 Choroba HIV vedúca k iným bližšie určeným stavom
B24 Choroba HIV, bližšie neurčená
B25.0 Cytomegalovírusová pneumonitída (pneumónia) (J17.1*)
B25.1 Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)
B25.2 Cytomegalovírusová pankreatitída K87.1*)
B25.80 Cytomegalovírusová infekcia tráviacej trubice
B25.88 Iná cytomegalovírusová choroba
B25.9 Cytomegalovírusová choroba, bližšie neurčená
B26.0 Parotitická orchitída (N51.1*)
B26.1 Parotitická meningitída (G02.0*)
B26.2 Parotitická encefalitída (G05.1*)
B26.3 Parotitická pankreatitída (K87.1*)
B26.8 Parotitída s inými komplikáciami
B26.9 Parotitída bez komplikácií
B27.0 Mononukleóza, zapríčinená gama-vírusom herpes simplex
B27.1 Cytomegalovírusová mononukleóza
B27.8 Iná infekčná mononukleóza
B27.9 Infekčná mononukleóza, bližšie neurčená
B30.0 Keratokonjunktivitída, zapríčinená adenovírusom (H19.2*)
B30.1 Konjunktivitída, zapríčinená adenovírusom (H13.1*)
B30.2 Vírusová faryngokonjunktivitída
B30.3 Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1*)
B30.8 Iná vírusová konjunktivitída (H13.1*)
B30.9 Vírusová konjunktivitída, bližšie neurčená
B33.0 Epidemická pleurodýnia
B33.1 Choroba Ross River
B33.2 Vírusová karditída
B33.3 Retrovírusová infekcia, nezatriedená inde
B33.4 Hantavírusový pulmonálny (kardiopulmonálny) syndróm (J17.1*)
B33.8 Iná vírusová choroba, bližšie určená
B34.0 Adenovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.1 Enterovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.2 Koronavírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.3 Parvovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.4 Papovavírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.8 Iná vírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.9 Vírusová infekcia, bližšie neurčená
B35.0 Tinea barbae a tinea capitis
B35.1 Tinea unguium (nechtov)
B35.2 Tinea manuum
B35.3 Tinea pedis
B35.4 Tinea corporis
B35.5 Tinea imbricata
B35.6 Tinea cruris
B35.8 Iná dermatofytóza
B35.9 Dermatofytóza, bližšie neurčená
B36.0 Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea nigra
B36.2 Biela piedra (piedra alba)
B36.3 Čierna piedra (piedra nigra)
B36.8 Iná povrchová mykóza, bližšie určená
B36.9 Povrchová mykóza, bližšie neurčená
B37.0 Kandidová stomatitída
B37.1 Pľúcna kandidóza
B37.2 Kandidóza kože a nechtov
B37.3 Kandidóza vulvy a vagíny (N77.1*)
B37.4 Kandidóza iných častí močovopohlavného systému
B37.5 Kandidová meningitída (G02.1*)
B37.6 Kandidová endokarditída (I39.8*)
B37.7 Kandidová sepsa
B37.81 Kandidová ezofagitída
B37.88 Kandidóza na iných miestach
B37.9 Kandidóza, bližšie neurčená
B38.0 Akútna kokcidioidomykóza pľúc
B38.1 Chronická kokcidioidomykóza pľúc
B38.2 Kokcidioidomykóza pľúc, bližšie neurčená
B38.3 Kokcidioidomykóza kože
B38.4 Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1*)
B38.7 Diseminovaná kokcidioidomykóza
B38.8 Iná forma kokcidioidomykózy
B38.9 Kokcidioidomykóza, bližšie neurčená
B39.0 Akútna histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)
B39.1 Chronická histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)
B39.2 Histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum), bližšie neurčená
B39.3 Diseminovaná histoplazmóza (histoplasma capsulatum)
B39.4 Histoplazmóza (Histoplasma capsulatum), bližšie neurčená
B39.5 Histoplazmóza Dubois (Histoplasma duboisii)
B39.9 Histoplazmóza, bližšie neurčená
B40.0 Akútna blastomykóza pľúc
B40.1 Chronická blastomykóza pľúc
B40.2 Blastomykóza pľúc, bližšie neurčená
B40.3 Blastomykóza kože
B40.7 Diseminovaná blastomykóza
B40.8 Iná forma blastomykózy
B40.9 Blastomykóza, bližšie neurčená
B41.0 Parakokcidioidomykóza pľúc
B41.7 Diseminovaná parakokcidioidomykóza
B41.8 Iná forma parakokcidioidomykózy
B41.9 Parakokcidioidomykóza, bližšie neurčená
B42.0 Sporotrichóza pľúc
B42.1 Lymfokutánna sporotrichóza
B42.7 Diseminovaná sporotrichóza
B42.8 Iná forma sporotrichózy
B42.9 Sporotrichóza, bližšie neurčená
B43.0 Kožná chromomykóza
B43.1 Chromomykotický (feomykotický) mozgový absces
B43.2 Podkožný chromomykotický (feomykotický) absces a cysta
B43.8 Iná forma chromomykózy
B43.9 Chromomykóza, bližšie neurčená
B44.0 Invazívna aspergilóza pľúc
B44.1 Iná aspergilóza pľúc
B44.2 Aspergilóza tonzíl
B44.7 Diseminovaná aspergilóza
B44.8 Iná forma aspergilózy
B44.9 Aspergilóza, bližšie neurčená
B45.0 Kryptokokóza pľúc
B45.1 Kryptokokóza mozgu
B45.2 Kryptokokóza kože
B45.3 Kryptokokóza kostí
B45.7 Diseminovaná kryptokokóza
B45.8 Iná forma kryptokokózy
B45.9 Kryptokokóza, bližšie neurčená
B46.0 Mukormykóza pľúc
B46.1 Rinocerebrálna mukormykóza
B46.2 Mukormykóza tráviacej trubice
B46.3 Mukormykóza kože
B46.4 Diseminovaná mukormykóza
B46.5 Mukormykóza, bližšie neurčená
B46.8 Iná zygomykóza
B46.9 Zygomykóza, bližšie neurčená
B47.0 Eumycetóm
B47.1 Aktinomycetóm
B47.9 Mycetóm, bližšie neurčený
B48.0 Lobomykóza
B48.1 Rinosporidióza
B48.2 Allescherióza
B48.3 Geotrichóza
B48.4 Penicilóza
B48.7 Mykóza, zapríčinená oportunistickým patogénom
B48.8 Iná mykóza, bližšie určená
B49 Mykóza, bližšie neurčená
B50.0 Malária, zapríčinená plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami
B50.8 Iná ťažká a komplikovaná malária, zapríčinená plasmodium falciparum
B50.9 Bližšie neurčená malária, zapríčinená plasmodium falciparum
B51.0 Malária, zapríčinená plasmodium vivax s ruptúrou sleziny
B51.8 Malária, zapríčinená plasmodium vivax s inými komplikáciami
B51.9 Malária, zapríčinená plasmodium vivax bez komplikácií
B52.0 Malária, zapríčinená plasmodium malariae s nefropatiou
B52.8 Malária, zapríčinená plasmodium malariae s inými komplikáciami
B52.9 Malária, zapríčinená plasmodium malariae bez komplikácií
B53.0 Malária, zapríčinená plasmodium ovale
B53.1 Malária, zapríčinená opičími plazmódiami
B53.8 Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde
B54 Malária, bližšie neurčená
B55.0 Viscerálna leišmanióza
B55.1 Kožná leišmanióza
B55.2 Leišmanióza kože a slizníc (mukokutánna)
B55.9 Bližšie neurčená leišmanióza
B56.0 Gambijská trypanozomóza
B56.1 Rodézska trypanozomóza
B56.9 Africká trypanozomóza, bližšie neurčená
B57.0 Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca
B57.2 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím srdca
B57.3 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím tráviacej sústavy
B57.4 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím nervovej sústavy
B57.5 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných ústrojov
B58.0 Toxoplazmová okulopatia
B58.1 Toxoplazmová hepatitída (K77.0*)
B58.2 Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)
B58.3 Toxoplazmóza pľúc (J17.3*)
B58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov
B58.9 Toxoplazmóza, bližšie neurčená
B59 Pneumocystóza (J17.3*)
B60.0 Babezióza
B60.1 Akantamebóza
B60.2 Naeglerióza
B60.8 Iná bližšie určená protozoárna choroba
B64 Protozoárna choroba, bližšie neurčená
B65.0 Schistozomóza, zapríčinená schistosoma haematobium (schistozomóza močových ciest)
B65.1 Schistozomóza, zapríčinená schistosoma mansoni (črevná schistozomóza)
B65.2 Schistozomóza, zapríčinená schistosoma japonicum
B65.3 Cerkáriová dermatitída
B65.8 Iné schistozomózy
B65.9 Schistozomóza, bližšie neurčená
B66.0 Opistorchóza
B66.1 Klonorchóza
B66.2 Dikrocelióza
B66.3 Fasciolóza
B66.4 Paragonimóza
B66.5 Fasciolopsóza
B66.8 Iná infekcia motolicou, bližšie určená
B66.9 Infekcia motolicou, bližšie neurčená
B67.0 Cystická echinokokóza pečene (hydatidóza) (echinococcus granulosus)
B67.1 Cystická echinokokóza pľúc (echinococcus granulosus)
B67.2 Cystická echinokokóza kostí (echinococcus granulosus)
B67.3 Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus) na viacerých a na iných miestach
B67.4 Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus), bližšie neurčená
B67.5 Alveolová echinokokóza pečene (echinococcus multilocularis)
B67.6 Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis) na iných a na viacerých miestach
B67.7 Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis), bližšie neurčená
B67.8 Echinokokóza pečene, bližšie neurčená
B67.9 Iná a bližšie neurčená echinokokóza
B68.0 Tenióza, zapríčinená taenia solium
B68.1 Tenióza, zapríčinená taenia saginata
B68.9 Tenióza
B69.0 Cysticerkóza centrálnej nervovej sústavy
B69.1 Cysticerkóza oka
B69.8 Cysticerkóza na iných miestach
B69.9 Cysticerkóza, bližšie neurčená
B70.0 Difylobotrióza
B70.1 Sparganóza
B71.0 Hymenolepóza
B71.1 Dipylidióza
B71.8 Iná infekcia plochými červami, bližšie určená
B71.9 Infekcia plochými červami, bližšie neurčená
B72 Drakunkulóza
B73 Onchocerkóza
B74.0 Filarióza, zapríčinená wuchereria bancrofti
B74.1 Filarióza, zapríčinená brugia malayi
B74.2 Filarióza, zapríčinená brugia timori
B74.3 Loióza
B74.4 Mansonelóza
B74.8 Iná filarióza
B74.9 Filarióza, bližšie neurčená
B75 Trichinelóza
B76.0 Ankylostomiáza
B76.1 Nekatoróza
B76.8 Iná infekcia ankylostómami
B76.9 Ankylostomatóza, bližšie neurčená
B77.0 Askaridóza s črevnými komplikáciami
B77.8 Askaridóza s inými komplikáciami
B77.9 Askaridóza, bližšie neurčená
B78.0 Črevná strongyloidóza
B78.1 Kožná strongyloidóza
B78.7 Diseminovaná strongyloidóza
B78.9 Strongyloidóza, bližšie neurčená
B79 Trichuridóza
B80 Enterobióza (mrle)
B81.0 Anisakidóza
B81.1 Črevná kapilarióza
B81.2 Trichostrongylóza
B81.3 Črevná angiostrongylóza
B81.4 Zmiešaná črevná helmintóza
B81.8 Iná črevná helmintóza, bližšie určená
B82.0 Črevná helmintóza, bližšie neurčená
B82.9 Črevná parazitóza, bližšie neurčená
B83.0 Viscerálna larva migrans
B83.1 Gnatostomatóza
B83.2 Angiostrongylóza, zapríčinená parastrongylus cantonensis
B83.3 Syngamidóza
B83.4 Vnútorná hirudinóza
B83.8 Iná helmintóza, bližšie určená
B83.9 Helmintóza, bližšie neurčená
B85.0 Zavšivenie, zapríčinené pediculus humanus capitis
B85.1 Zavšivenie, zapríčinené pediculus humanus corporis
B85.2 Zavšivenie, bližšie neurčené
B85.3 Ftirióza
B85.4 Zmiešané zavšivenie a ftirióza
B86 Svrab (scabies)
B87.0 Myiáza kože
B87.1 Myiáza rany
B87.2 Myiáza oka
B87.3 Myiáza nosohltana
B87.4 Myiáza ucha
B87.8 Myiáza na iných miestach
B87.9 Myiáza, bližšie neurčená
B88.0 Iná akarióza
B88.1 Tungóza (zamorenie pieskovou blchou)
B88.2 Iné zamorenie článkonožcami
B88.3 Vonkajšia hirudinóza
B88.8 Iné zamorenie, bližšie určené
B88.9 Zamorenie, bližšie neurčené
B89 Parazitová choroba, bližšie neurčená
B90.0 Následky tuberkulózy centrálnej nervovej sústavy
B90.1 Následky tuberkulózy močovopohlavnej sústavy
B90.2 Následky tuberkulózy kostí a kĺbov
B90.8 Následky tuberkulózy iných orgánov
B90.9 Následky respiračnej a bližšie neurčenej tuberkulózy
B91 Následky poliomyelitídy
B92 Následky lepry
B94.0 Následky trachómu
B94.1 Následky vírusovej encefalitídy
B94.2 Následky vírusovej hepatitídy
B94.8 Následky iných bližšie určených infekčných a parazitových chorôb
B94.9 Následky bližšie neurčených infekčných alebo parazitových chorôb
B95.0 Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.1 Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.2 Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.3 Streptococcus pneumoniae (pneumokok) ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.41 Streptokok skupiny C ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.42 Streptokok skupiny G ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.48 Iný bližšie určený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.5 Bližšie neurčený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.6 Staphylococcus aureus ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.7 Iný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.8 Stafylokok, bližšie neurčený, ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.90 Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny mikroorganizmus ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.91 Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny nesporulujúci mikroorganizmus ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.0 Mykoplazma a ureaplazma ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.2 Escherichia coli a iné enterobacteriaceae ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.3 Haemophilus influenzae a moraxella ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) a iná nefermentujúca baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.6 Bacteroides fragilis a iná gramnegatívna anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.7 Clostridium perfringens a iná grampozitívna sporulujúca anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.8 Iná bližšie určená baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.0 Adenovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.1 Enterovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.2 Koronavírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.3 Retrovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.4 Respiračný syncyciálny vírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.5 Reovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.6 Parvovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.7 Papilomavírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.8 Iný vírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B98.0 Helicobacter pylori ako príčina chorôb zatriedených inde
B98.1 Vibrio vulnificus ako príčina chorôb zatriedených inde
B99 Iná a bližšie neurčená infekčná choroba
C00.0 Zhubný nádor vonkajšej hornej pery
C00.1 Zhubný nádor vonkajšej dolnej pery
C00.2 Zhubný nádor vonkajšej pery, bližšie neurčený
C00.3 Zhubný nádor vnútornej strany hornej pery
C00.4 Zhubný nádor vnútornej strany dolnej pery
C00.5 Zhubný nádor vnútornej strany pery, bližšie neurčený
C00.6 Zhubný nádor spojky (komisúry) perí
C00.8 Zhubný nádor pery, postihujúci viaceré oblasti
C00.9 Zhubný nádor pery, bližšie neurčený
C01 Zhubný nádor koreňa jazyka
C02.0 Zhubný nádor hornej (dorzálnej) časti jazyka
C02.1 Zhubný nádor okraja jazyka
C02.2 Zhubný nádor dolnej (ventrálnej) časti jazyka
C02.3 Zhubný nádor predných dvoch tretín jazyka, neurčená časť
C02.4 Zhubný nádor jazykovej mandle (tonzily)
C02.8 Zhubný nádor jazyka, postihujúci viaceré oblasti
C02.9 Zhubný nádor jazyka, bližšie neurčený
C03.0 Zhubný nádor ďasna hornej čeľuste
C03.1 Zhubný nádor ďasna dolnej čeľuste (sánky)
C03.9 Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený
C04.0 Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny
C04.1 Zhubný nádor bočnej časti ústnej spodiny
C04.8 Zhubný nádor ústnej spodiny, postihujúci viaceré oblasti
C04.9 Zhubný nádor ústnej spodiny, bližšie neurčený
C05.0 Zhubný nádor tvrdého podnebia
C05.1 Zhubný nádor mäkkého podnebia
C05.2 Zhubný nádor uvuly
C05.8 Zhubný nádor podnebia, postihujúci viaceré oblasti
C05.9 Zhubný nádor podnebia, bližšie neurčený
C06.0 Zhubný nádor sliznice líca
C06.1 Zhubný nádor vestibulum oris
C06.2 Zhubný nádor retromolárnej časti úst
C06.8 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst, postihujúci viaceré oblasti
C06.9 Zhubný nádor úst, bližšie neurčený
C07 Zhubný nádor príušnej žľazy (glandula parotis)
C08.0 Zhubný nádor submandibulárnej slinnej žľazy
C08.1 Zhubný nádor sublingválnej slinnej žľazy
C08.8 Zhubný nádor veľkých slinných žliaz, postihujúci viaceré oblasti
C08.9 Zhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený
C09.0 Zhubný nádor fossa tonsillaris (sinus tonsillaris)
C09.1 Zhubný nádor podnebného oblúka (predná časť) (zadná časť)
C09.8 Zhubný nádor mandle, postihujúci viaceré oblasti
C09.9 Zhubný nádor mandle, bližšie neurčený
C10.0 Zhubný nádor vallecula epiglottica
C10.1 Zhubný nádor prednej plochy epiglottis
C10.2 Zhubný nádor bočnej steny orofaryngu
C10.3 Zhubný nádor zadnej steny orofaryngu
C10.4 Zhubný nádor branchiálneho rázštepu
C10.8 Zhubný nádor orofaryngu, postihujúci viaceré oblasti
C10.9 Zhubný nádor orofaryngu, bližšie neurčený
C11.0 Zhubný nádor hornej steny nosohltana
C11.1 Zhubný nádor zadnej steny nosohltana
C11.2 Zhubný nádor bočnej steny nosohltana
C11.3 Zhubný nádor prednej steny nosohltana
C11.8 Zhubný nádor nosohltana, postihujúci viaceré oblasti
C11.9 Zhubný nádor nosohltana, bližšie neurčený
C12 Zhubný nádor recessus piriformis
C13.0 Zhubný nádor regio postcricoidea
C13.1 Zhubný nádor hypofaryngovej strany aryepiglotickej krkvy
C13.2 Zhubný nádor zadnej steny hypofaryngu
C13.8 Zhubný nádor hypofaryngu, postihujúci viaceré oblasti
C13.9 Zhubný nádor hypofaryngu, bližšie neurčený
C14.0 Zhubný nádor hltana, bližšie neurčený
C14.1 Zhubný nádor iných lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana-Laryngofarynx
C14.2 Zhubný nádor Waldeyerovho lymfatického okruhu
C14.8 Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana, postihujúci viaceré oblasti
C15.0 Zhubný nádor krčnej časti pažeráka
C15.1 Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka
C15.2 Zhubný nádor brušnej časti pažeráka
C15.3 Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka
C15.4 Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka
C15.5 Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka
C15.8 Zhubný nádor pažeráka, postihujúci viaceré oblasti
C15.9 Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený
C16.0 Zhubný nádor kardie
C16.1 Zhubný nádor fundu žalúdka
C16.2 Zhubný nádor tela žalúdka
C16.3 Zhubný nádor antra pyloru
C16.4 Zhubný nádor pyloru
C16.5 Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
C16.6 Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
C16.8 Zhubný nádor žalúdka, postihujúci viaceré oblasti
C16.9 Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený
C17.0 Zhubný nádor dvanástnika
C17.1 Zhubný nádor jejúna
C17.2 Zhubný nádor ilea
C17.3 Zhubný nádor Meckelovho divertikula
C17.8 Zhubný nádor tenkého čreva, postihujúci viaceré oblasti
C17.9 Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený
C18.0 Zhubný nádor slepého čreva (colon caecum)
C18.1 Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva (appendix vermicularis)
C18.2 Zhubný nádor colon ascendens
C18.3 Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva
C18.4 Zhubný nádor priečneho hrubého čreva (colon transversum)
C18.5 Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva
C18.6 Zhubný nádor colon descendens
C18.7 Zhubný nádor colon sigmoideum
C18.8 Zhubný nádor hrubého čreva, postihujúci viaceré oblasti
C18.9 Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
C19 Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
C20 Zhubný nádor konečníka (rekta)
C21.0 Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený
C21.1 Zhubný nádor análneho kanála
C21.2 Zhubný nádor kloakovej oblasti
C21.8 Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála, postihujúci viaceré oblasti
C22.0 Hepatocelulárny karcinóm
C22.1 Karcinóm intrahepatálnych žlčových ciest
C22.2 Hepatoblastóm
C22.3 Angiosarkóm pečene
C22.4 Iný sarkóm pečene
C22.7 Iný karcinóm pečene, bližšie určený
C22.9 Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený
C23 Zhubný nádor žlčníka
C24.0 Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest
C24.1 Zhubný nádor ampulla Vateri
C24.8 Zhubný nádor žlčových ciest, postihujúci viaceré oblasti
C24.9 Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený
C25.0 Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy
C25.1 Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy
C25.2 Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy
C25.3 Zhubný nádor ductus pancreaticus
C25.4 Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy
C25.7 Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy
C25.8 Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, postihujúci viaceré oblasti
C25.9 Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený
C26.0 Zhubný nádor tráviacej trubice, bližšie neurčený
C26.1 Zhubný nádor sleziny
C26.8 Zhubný nádor tráviacej sústavy, postihujúci viaceré oblasti
C26.9 Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy
C30.0 Zhubný nádor nosovej dutiny
C30.1 Zhubný nádor stredného ucha
C31.0 Zhubný nádor čeľustnej dutiny (sinus maxillaris)
C31.1 Zhubný nádor čuchovej dutiny (sinus ethmoidalis)
C31.2 Zhubný nádor čelovej dutiny (sinus frontalis)
C31.3 Zhubný nádor dutiny klinovej kosti (sinus sphenoidalis)
C31.8 Zhubný nádor prinosovej dutiny, postihujúci viaceré oblasti
C31.9 Zhubný nádor bližšie neurčenej prinosovej dutiny
C32.0 Zhubný nádor hlasivky (glottis)
C32.1 Zhubný nádor supraglottis
C32.2 Zhubný nádor subglottis
C32.3 Zhubný nádor hrtanovej chrupky
C32.8 Zhubný nádor hrtana, postihujúci viaceré oblasti
C32.9 Zhubný nádor hrtana, bližšie neurčený
C33 Zhubný nádor priedušnice
C34.0 Zhubný nádor hlavnej priedušky (bronchu)
C34.1 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku
C34.2 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku
C34.3 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku
C34.8 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, postihujúci viaceré oblasti
C34.9 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený
C37 Zhubný nádor týmusu
C38.0 Zhubný nádor srdca
C38.1 Zhubný nádor predného medzihrudia
C38.2 Zhubný nádor zadného medzihrudia
C38.3 Zhubný nádor medzihrudia, bližšie neurčený
C38.4 Zhubný nádor pohrudnice
C38.8 Zhubný nádor srdca, medzihrudia a pohrudnice, postihujúci viaceré oblasti
C39.0 Zhubný nádor horných dýchacích ciest, bližšie neurčený
C39.8 Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C39.9 Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy
C40.0 Zhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
C40.1 Zhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny
C40.2 Zhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny
C40.3 Zhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny
C40.8 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín, postihujúci viaceré oblasti
C40.9 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatiny, bližšie neurčený
C41.01 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v kraniofaciálnej oblasti
C41.02 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v maxilofaciálnej oblasti
C41.1 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dolnej čeľuste (sánky)
C41.2 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky chrbtice
C41.30 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra
C41.31 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti
C41.32 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčovej kosti
C41.4 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky panvovej kosti, krížovej kosti (os sacrum) a kostrče
C41.8 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, postihujúci viaceré oblasti
C41.9 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
C43.0 Malígny melanóm pery
C43.1 Malígny melanóm očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
C43.2 Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu
C43.3 Malígny melanóm inej a bližšie neurčenej časti tváre
C43.4 Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku
C43.5 Malígny melanóm trupu
C43.6 Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca
C43.7 Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra
C43.8 Malígny melanóm, postihujúci viaceré oblasti
C43.9 Malígny melanóm kože, bližšie neurčený
C44.0 Iný zhubný nádor kože na perách
C44.1 Iný zhubný nádor kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
C44.2 Iný zhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
C44.3 Iný zhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
C44.4 Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku
C44.5 Iný zhubný nádor kože trupu
C44.6 Zhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
C44.7 Zhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
C44.8 Zhubný nádor kože, postihujúci viaceré oblasti
C44.9 Zhubný nádor kože, bližšie neurčený
C45.0 Mezotelióm pohrudnice
C45.1 Mezotelióm pobrušnice
C45.2 Mezotelióm osrdcovníka
C45.7 Mezotelióm na inom mieste
C45.9 Mezotelióm, bližšie neurčený
C46.0 Kaposiho sarkóm kože
C46.1 Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva
C46.2 Kaposiho sarkóm podnebia
C46.3 Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín
C46.7 Kaposiho sarkóm na iných miestach
C46.8 Kaposiho sarkóm viacerých orgánov
C46.9 Kaposiho sarkóm, bližšie neurčený
C47.0 Zhubný nádor periférnych nervov hlavy, tváre a krku
C47.1 Zhubný nádor periférnych nervov hornej končatiny vrátane pleca
C47.2 Zhubný nádor periférnych nervov dolnej končatiny vrátane bedra
C47.3 Zhubný nádor periférnych nervov hrudníka
C47.4 Zhubný nádor periférnych nervov brucha
C47.5 Zhubný nádor periférnych nervov panvy
C47.6 Zhubný nádor periférnych nervov trupu, bližšie neurčený
C47.8 Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, postihujúci viaceré oblasti
C47.9 Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
C48.0 Zhubný nádor retroperitonea
C48.1 Zhubný nádor pobrušnice v bližšie určenej časti
C48.2 Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčený
C48.8 Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice, postihujúci viaceré oblasti
C49.0 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
C49.1 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
C49.2 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
C49.3 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka
C49.4 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha
C49.5 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy
C49.6 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
C49.8 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, postihujúci viaceré oblasti
C49.9 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
C50.0 Zhubný nádor prsníkovej bradavky a dvorčeka
C50.1 Zhubný nádor strednej časti prsníka
C50.2 Zhubný nádor horného vnútorného kvadrantu prsníka
C50.3 Zhubný nádor dolného vnútorného kvadrantu prsníka
C50.4 Zhubný nádor horného vonkajšieho kvadrantu prsníka
C50.5 Zhubný nádor dolného vonkajšieho kvadrantu prsníka
C50.6 Zhubný nádor axilárnej časti prsníka
C50.8 Zhubný nádor prsníka, postihujúci viaceré oblasti
C50.9 Zhubný nádor prsníka, bližšie neurčený
C51.0 Zhubný nádor veľkého pysku
C51.1 Zhubný nádor malého pysku
C51.2 Zhubný nádor klitorisu
C51.8 Zhubný nádor vulvy, postihujúci viaceré oblasti
C51.9 Zhubný nádor vulvy, bližšie neurčený
C52 Zhubný nádor pošvy
C53.0 Zhubný nádor endocervixu maternice
C53.1 Zhubný nádor exocervixu maternice
C53.8 Zhubný nádor krčka maternice, postihujúci viaceré oblasti
C53.9 Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený
C54.0 Zhubný nádor istmu maternice
C54.1 Zhubný nádor endometria
C54.2 Zhubný nádor myometria
C54.3 Zhubný nádor dna maternice
C54.8 Zhubný nádor tela maternice, postihujúci viaceré oblasti
C54.9 Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený
C55 Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
C56 Zhubný nádor vaječníka
C57.0 Zhubný nádor vajíčkovodu
C57.1 Zhubný nádor širokého väzu maternice (lig. latum uteri)
C57.2 Zhubný nádor okrúhleho väzu maternice (lig. teres uteri)
C57.3 Zhubný nádor parametria
C57.4 Zhubný nádor adnexov maternice, bližšie neurčený
C57.7 Zhubný nádor iných ženských pohlavných ústrojov, bližšie určených
C57.8 Zhubný nádor ženských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C57.9 Zhubný nádor ženského pohlavného ústroja, bližšie neurčeného
C58 Zhubný nádor placenty (postieľky)
C60.0 Zhubný nádor prepucia (preaputium penis)
C60.1 Zhubný nádo žaluďa penisu
C60.2 Zhubný nádor tela penisu
C60.8 Zhubný nádor penisu, postihujúci viaceré oblasti
C60.9 Zhubný nádor penisu, bližšie neurčený
C61 Zhubný nádor predstojnice (prostaty)
C62.0 Zhubný nádor nezostúpeného semenníka
C62.1 Zhubný nádor zostúpeného semenníka
C62.9 Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený
C63.0 Zhubný nádor nadsemenníka (epidydimis)
C63.1 Zhubný nádor semenného povrazca (funiculus spermaticus)
C63.2 Zhubný nádor mieška (skróta)
C63.7 Zhubný nádor iných mužských pohlavných ústrojov, bližšie určených
C63.8 Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C63.9 Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, bližšie neurčený
C64 Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
C65 Zhubný nádor obličkovej panvičky
C66 Zhubný nádor močovodu
C67.0 Zhubný nádor trojuholníka močového mechúra (trigonum vesicae urinariae)
C67.1 Zhubný nádor klenby močového mechúra
C67.2 Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra
C67.3 Zhubný nádor prednej steny močového mechúra
C67.4 Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra
C67.5 Zhubný nádor krčka močového mechúra
C67.6 Zhubný nádor ústia močovodu
C67.7 Zhubný nádor urachu
C67.8 Zhubný nádor močového mechúra, postihujúci viaceré oblasti
C67.9 Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený
C68.0 Zhubný nádor močovej rúry
C68.1 Zhubný nádor parauretrálnej žľazy
C68.8 Zhubný nádor, lézia presahujúca močové ústroje
C68.9 Zhubný nádor bližšie neurčených močových ústrojov
C69.0 Zhubný nádor spojovky
C69.1 Zhubný nádor rohovky
C69.2 Zhubný nádor sietnice
C69.3 Zhubný nádor cievovky
C69.4 Zhubný nádor vráskovca
C69.5 Zhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
C69.6 Zhubný nádor očnice
C69.8 Zhubný nádor oka a očných adnexov, postihujúci viaceré oblasti
C69.9 Zhubný nádor oka, bližšie neurčený
C70.0 Zhubný nádor mozgových plien
C70.1 Zhubný nádor miechových plien
C70.9 Zhubný nádor pleny, bližšie neurčený
C71.0 Zhubný nádor mozgu okrem lalokov a komôr
C71.1 Zhubný nádor čelového laloka
C71.2 Zhubný nádor spánkového laloka
C71.3 Zhubný nádor temenného laloka
C71.4 Zhubný nádor záhlavového laloka
C71.5 Zhubný nádor mozgovej komory
C71.6 Zhubný nádor mozočka
C71.7 Zhubný nádor mozgového kmeňa
C71.8 Zhubný nádor mozgu, postihujúci viaceré oblasti
C71.9 Zhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
C72.0 Zhubný nádor miechy
C72.1 Zhubný nádor cauda equina
C72.2 Zhubný nádor čuchového nervu
C72.3 Zhubný nádor zrakového nervu
C72.4 Zhubný nádor sluchového nervu
C72.5 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených hlavovových nervov
C72.8 Zhubný nádor, lézia presahujúca mozog a iné časti centrálnej nervovej sústavy
C72.9 Zhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
C73 Zhubný nádor štítnej žľazy
C74.0 Zhubný nádor kôry nadobličky
C74.1 Zhubný nádor drene nadobličky
C74.9 Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený
C75.0 Zhubný nádor prištítnej žľazy
C75.1 Zhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)
C75.2 Zhubný nádor kraniofaryngového vývodu
C75.3 Zhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)
C75.4 Zhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)
C75.5 Zhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií
C75.8 Zhubný nádor s postihnutím viacerých žliaz, bližšie neurčený
C75.9 Zhubný nádor žliaz s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
C76.0 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hlavy, tváre a krku
C76.1 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hrudníka
C76.2 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha
C76.3 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach panvy
C76.4 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hornej končatiny
C76.5 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach dolnej končatiny
C76.7 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, iné nepresne určené miesta
C76.8 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, lézia presahujúca iné a nepresne určené miesta
C77.0 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny hlavy, tváre a krku
C77.1 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrohrudníkovej lymfatickej uzliny
C77.2 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny
C77.3 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny pazuchy a hornej končatiny
C77.4 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny slabiny a dolnej končatiny
C77.5 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútropanvovej lymfatickej uzliny
C77.8 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny viacerých oblastí
C77.9 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor bližšie neurčenej lymfatickej uzliny
C78.0 Sekundárny zhubný nádor pľúc
C78.1 Sekundárny zhubný nádor mediastína
C78.2 Sekundárny zhubný nádor pohrudnice
C78.3 Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích ústrojov
C78.4 Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva
C78.5 Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka
C78.6 Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice
C78.7 Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov
C78.8 Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich ústrojov
C79.0 Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky
C79.1 Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových ústrojov
C79.2 Sekundárny zhubný nádor kože
C79.3 Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien
C79.4 Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervového systému
C79.5 Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene
C79.6 Sekundárny zhubný nádor vaječníka
C79.7 Sekundárny zhubný nádor nadobličky
C79.81 Sekundárny zhubný nádor prsníka
C79.82 Sekundárny zhubný nádor pohlavných ústrojov
C79.83 Sekundárny zhubný nádor perikardu
C79.84 Ostatné sekundárne zhubné nádory srdca
C79.88 Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach
C79.9 Sekundárny zhubný nádor na bližšie neurčenom mieste
C80.0 Zhubný nádor, uvedený ako zhubný nádor neznámej primárnej lokalizácie
C80.9 Zhubný nádor, bližšie neurčený
C81.0 Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov
C81.1 Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou
C81.2 Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou
C81.3 Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty
C81.4 Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty
C81.7 Iný klasický Hodgkinov lymfóm
C81.9 Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C82.0 Folikulový lymfóm, štádium I
C82.1 Folikulový lymfóm, štádium II
C82.2 Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený
C82.3 Folikulový lymfóm, štádium IIIa
C82.4 Folikulový lymfóm, štádium IIIb
C82.5 Difúzny lymfóm folikulového centra
C82.6 Kožný lymfóm folikulového centra
C82.7 Iný typ folikulového lymfómu
C82.9 Folikulový lymfóm, bližšie neurčený
C83.0 Malobunkový lymfóm z B-buniek
C83.1 Lymfóm z plášťových buniek
C83.2 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný z malých a veľkých buniek
C83.3 Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek
C83.4 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny imunoblastický non-Hodgkinov lymfóm
C83.5 Lymfoblastový lymfóm
C83.6 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny nediferencovaný non-Hodgkinov lymfóm
C83.7 Burkittov lymfóm
C83.8 Iný nefolikulový lymfóm
C83.9 Nefolikulový non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C84.0 Mycosis fungoides
C84.1 Sézaryho choroba
C84.2 Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-T-zónový lymfóm
C84.3 Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-Lymfoepiteloidný lymfóm
C84.4 Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený
C84.5 Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek
C84.6 Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny
C84.7 Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny
C84.8 Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený
C84.9 Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený
C85.0 Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu-Lymfosarkóm
C85.1 Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený
C85.2 Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek
C85.7 Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu
C85.9 Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C86.0 Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ
C86.1 Hepatosplenický lymfóm z T-buniek
C86.2 Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek
C86.3 Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek
C86.4 Blastový lymfóm z NK-buniek
C86.5 Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek
C86.6 Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek
C88.00 Waldenströmova makroglobulinémia, okrem úplnej remisie
C88.01 Waldenströmova makroglobulinémia, v úplnej remisii
C88.1 Zhubné imunoproliferačné choroby-Choroba alfa ťažkých reťazcov
C88.20 Iná choroba ťažkých reťazcov, okrem úplnej remisie
C88.21 Iná choroba ťažkých reťazcov, v úplnej remisii
C88.30 Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, okrem úplnej remisie
C88.31 Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v úplnej remisii
C88.40 Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), okrem kompletnej remisie
C88.41 Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii
C88.70 Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, okrem úplnej remisie
C88.71 Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v úplnej remisii
C88.90 Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C88.91 Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C90.00 Mnohonásobný myelóm, okrem úplnej remisie
C90.01 Mnohonásobný myelóm, v úplnej remisii
C90.10 Plazmocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C90.11 Plazmocytová leukémia, v úplnej remisii
C90.20 Extramedulárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie
C90.21 Extramedulárny plazmocytóm, v úplnej remisii
C90.30 Solitárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie
C90.31 Solitárny plazmocytóm, v úplnej remisii
C91.00 Akútna lymfoblastová leukémia, bez remisie
C91.01 Akútna lymfoblastová leukémia, v úplnej remisii
C91.10 Chronická lymfatická leukémia, bez remisie
C91.11 Chronická lymfatická leukémia, v úplnej remisii
C91.2 Lymfatická leukémia-Subakútna lymfatická leukémia
C91.30 Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez remisie
C91.31 Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v úplnej remisii
C91.40 Vlasatobunková leukémia, bez remisie
C91.41 Vlasatobunková leukémia, v úplnej remisii
C91.50 T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, bez remisie
C91.51 T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, v úplnej remisii
C91.60 Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez remisie
C91.61 Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v úplnej remisii
C91.70 Iná lymfatická leukémia, okrem kompletnej remisie
C91.71 Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii
C91.80 Zrelá B-bunková ALL, Burkittov typ, bez remisie
C91.81 Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii
C91.90 Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C91.91 Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C92.00 Akútna myeloblastová leukémia (AML), okrem kompletnej remisie
C92.01 Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii
C92.10 Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, okrem úplnej remisie
C92.11 Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v úplnej remisii
C92.20 Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, okrem úplnej remisie
C92.21 Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v úplnej remisii
C92.30 Myelosarkóm, okrem kompletnej remisie
C92.31 Myelosarkóm, v kompletnej remisii
C92.40 Akútna promyelocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C92.41 Akútna promyelocytová leukémia, v úplnej remisii
C92.50 Akútna myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C92.51 Akútna myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C92.60 Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, okrem úplnej remisie
C92.61 Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v úplnej remisii
C92.70 Iná myeloická leukémia, okrem úplnej remisie
C92.71 Iná myeloická leukémia, v úplnej remisii
C92.80 Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, okrem úplnej remisie
C92.81 Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, v úplnej remisii
C92.90 Myeloická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C92.91 Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C93.00 Akútna monoblastová/monocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.01 Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.10 Chronická myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.11 Chronická myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.2 Monocytová leukémia-Subakútna monocytová leukémia
C93.30 Juvenilná myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.31 Juvenilná myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.70 Iná monocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.71 Iná monocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.90 Monocytová leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C93.91 Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C94.00 Akútna erytroleukémia, okrem úplnej remisie
C94.01 Akútna erytroleukémia, v úplnej remisii
C94.1 Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Chronická erytrémia
C94.20 Akútna megakaryoblastová leukémia, okrem úplnej remisie
C94.21 Akútna megakaryoblastová leukémia, v úplnej remisii
C94.30 Mastocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C94.31 Mastocytová leukémia, v úplnej remisii
C94.40 Akútna panmyelóza s myelofibrózou, okrem úplnej remisie
C94.41 Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v úplnej remisii
C94.5 Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Akútna myelofibróza
C94.60 Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, okrem úplnej remisie
C94.61 Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, v úplnej remisii
C94.70 Iná bližšie určená leukémia, okrem úplnej remisie
C94.71 Iná bližšie určená leukémia, v úplnej remisii
C94.8 Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)
C95.00 Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.01 Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.10 Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.11 Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.2 Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu-Subakútna leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
C95.70 Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.71 Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.8 Leukémia refraktérna na štandardnú indukčnú liečbu
C95.90 Leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C95.91 Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C96.0 Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek (Lettererova-Siweho choroba)
C96.1 Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz. tkan.-Zhubná histiocytóza
C96.2 Zhubný mastocytový nádor
C96.3 Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz. tkan.-Pravý histiocytový lymfóm
C96.4 Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)
C96.5 Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek
C96.6 Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek
C96.7 Iný bližšie určený zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva
C96.8 Histiocytový sarkóm
C96.9 Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený
C97 Zhubný nádor s primárnym výskytom na rozličných miestach
D00.0 Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana (faryngu)
D00.1 Karcinóm in situ pažeráka
D00.2 Karcinóm in situ žalúdka
D01.0 Karcinóm in situ hrubého čreva
D01.1 Karcinóm in situ rektosigmoidea (rektosigmoidového spojenia)
D01.2 Karcinóm in situ konečníka
D01.3 Karcinóm in situ anusu a análneho kanála
D01.4 Karcinóm in situ inej a bližšie neurčenej časti čreva
D01.5 Karcinóm in situ pečene, žlčníka a žlčovej cesty
D01.7 Karcinóm in situ iného bližšie určeného tráviaceho ústroja
D01.9 Karcinóm in situ bližšie neurčeného tráviaceho ústroja
D02.0 Karcinóm in situ hrtana (laryngu)
D02.1 Karcinóm in situ priedušnice (trachey)
D02.2 Karcinóm in situ priedušky (bronchu) a pľúc
D02.3 Karcinóm in situ iných častí dýchacej sústavy
D02.4 Karcinóm in situ dýchacej sústavy, bližšie neurčený
D03.0 Melanóm in situ pery
D03.1 Melanóm in situ očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
D03.2 Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu
D03.3 Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre
D03.4 Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku
D03.5 Melanóm in situ trupu
D03.6 Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca
D03.7 Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra
D03.8 Melanóm in situ iných miest
D03.9 Melanóm in situ, bližšie neurčený
D04.0 Karcinóm in situ kože pery
D04.1 Karcinóm in situ kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
D04.2 Karcinóm in situ kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
D04.3 Karcinóm in situ kože iných a bližšie neurčených častí tváre
D04.4 Karcinóm in situ kože vlasatej časti hlavy a krku
D04.5 Karcinóm in situ kože trupu
D04.6 Karcinóm in situ kože hornej končatiny vrátane pleca
D04.7 Karcinóm in situ kože dolnej končatiny vrátane bedra
D04.8 Karcinóm in situ kože na iných miestach
D04.9 Karcinóm in situ kože, bližšie neurčený
D05.0 Karcinóm in situ prsníka, lobulárny
D05.1 Karcinóm in situ prsníka, intraduktálny
D05.7 Iný karcinóm in situ prsníka
D05.9 Karcinóm in situ prsníka, bližšie neurčený
D06.0 Karcinóm in situ endocervixu
D06.1 Karcinóm in situ exocervixu
D06.7 Karcinóm in situ inej časti krčka maternice
D06.9 Karcinóm in situ krčku maternice, bližšie neurčený
D07.0 Karcinóm in situ endometria
D07.1 Karcinóm in situ vulvy
D07.2 Karcinóm in situ vagíny
D07.3 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených ženských pohlavných ústrojov
D07.4 Karcinóm in situ penisu
D07.5 Karcinóm in situ prostaty
D07.6 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených mužských pohlavných ústrojov
D09.0 Karcinóm in situ močového mechúra
D09.1 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových ústrojov
D09.2 Karcinóm in situ oka
D09.3 Karcinóm in situ štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním
D09.7 Karcinóm in situ iných bližšie určených miest
D09.9 Karcinóm in situ, bližšie neurčený
D10.0 Nezhubný nádor pery
D10.1 Nezhubný nádor jazyka
D10.2 Nezhubný nádor spodiny úst
D10.3 Nezhubný nádor inej a bližšie neurčenej časti úst
D10.4 Nezhubný nádor mandle
D10.5 Nezhubný nádor inej časti orofaryngu
D10.6 Nezhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)
D10.7 Nezhubný nádor hypofaryngu
D10.9 Nezhubný nádor hltana, bližšie neurčený
D11.0 Nezhubný nádor príušnej žľazy
D11.7 Nezhubný nádor iných veľkých slinných žiaz
D11.9 Nezhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený
D12.0 Nezhubný nádor céka
D12.1 Nezhubný nádor červovitého prívesku
D12.2 Nezhubný nádor stúpavej časti hrubého čreva
D12.3 Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva
D12.4 Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva
D12.5 Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva
D12.6 Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
D12.7 Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia
D12.8 Nezhubný nádor konečníka
D12.9 Nezhubný nádor anusu a análneho kanála
D13.0 Nezhubný nádor pažeráka
D13.1 Nezhubný nádor žalúdka
D13.2 Nezhubný nádor dvanástnika
D13.3 Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva
D13.4 Nezhubný nádor pečene
D13.5 Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest
D13.6 Nezhubný nádor podžalúdkovej žľazy
D13.7 Nezhubný nádor endokrinného pankreasu
D13.9 Nezhubný nádor na neurčenom mieste tráviacej sústavy
D14.0 Nezhubný nádor stredného ucha, nosovej dutiny a prinosových dutín
D14.1 Nezhubný nádor hrtana
D14.2 Nezhubný nádor priedušnice
D14.3 Nezhubný nádor priedušky a pľúc
D14.4 Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený
D15.0 Nezhubný nádor detskej žľazy
D15.1 Nezhubný nádor srdca
D15.2 Nezhubný nádor medzihrudia
D15.7 Nezhubný nádor iných určených vnútrohrudníkových ústrojov
D15.9 Nezhubný nádor vnútrohrudníkových ústrojov, bližšie neurčený
D16.0 Nezhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
D16.1 Nezhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny
D16.2 Nezhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny
D16.3 Nezhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny
D16.41 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, kraniofaciálna oblasť
D16.42 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, maxilofaciálna oblasť
D16.5 Nezhubný nádor kostí dolnej čeľuste
D16.6 Nezhubný nádor chrbtice
D16.70 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebier
D16.71 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti
D16.72 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti
D16.8 Nezhubný nádor panvových kostí, krížovej kosti a kostrče
D16.9 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
D17.0 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy, tváre a krku
D17.1 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu
D17.2 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín
D17.3 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie neurčených miest
D17.4 Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových ústrojov
D17.5 Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných ústrojov
D17.6 Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca
D17.7 Nezhubný lipomatózny nádor inej lokalizácie
D17.9 Nezhubný lipomatózny nádor, bližšie neurčený
D18.00 Hemangióm, bližšie neurčené miesto
D18.01 Hemangióm kože a podkožia
D18.02 Hemangióm intrakraniálny
D18.03 Hemangióm hepatobiliárneho systému a pankreasu
D18.04 Hemangióm tráviacej sústavy
D18.05 Hemangióm ucha, nosa, úst a hrtanu
D18.08 Hemangióm iného miesta
D18.10 Lymfangióm hygroma colli cysticum
D18.11 Lymfangióm axily
D18.12 Lymfangióm ingvíny
D18.13 Lymfangióm retroperitonea
D18.18 Lymfangióm iného miesta
D18.19 Lymfangióm bližšie neurčeného miesta
D19.0 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pohrudnice
D19.1 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pobrušnice
D19.7 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva inej lokalizácie
D19.9 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva, bližšie neurčený
D20.0 Nezhubný nádor retroperitonea
D20.1 Nezhubný nádor pobrušnice
D21.0 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
D21.1 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
D21.2 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
D21.3 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hrudníka
D21.4 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva brucha
D21.5 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva panvy
D21.6 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
D21.9 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
D22.0 Melanocytový névus pery
D22.1 Melanocytový névus očného viečka (mihalnice) vrátane kútika oka
D22.2 Melanocytový névus ucha a vonkajšieho zvukovodu
D22.3 Melanocytový névus iných a bližšie neurčených častí tváre
D22.4 Melanocytový névus vlasovej časti hlavy a krku
D22.5 Melanocytový névus trupu
D22.6 Melanocytový névus hornej končatiny vrátane pleca
D22.7 Melanocytový névus dolnej končatiny vrátane bedra
D22.9 Melanocytový névus, bližšie neurčený
D23.0 Iný nezhubný nádor kože pery
D23.1 Iný nezhubný nádor kože očného viečka (mihalnice) vrátane kútika
D23.2 Iný nezhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
D23.3 Iný nezhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
D23.4 Iný nezhubný nádor kože vlasovej časti hlavy a krku
D23.5 Iný nezhubný nádor kože trupu
D23.6 Iný nezhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
D23.7 Iný nezhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
D23.9 Iný nezhubný nádor kože, bližšie neurčený
D24 Nezhubný nádor prsníka
D25.0 Submukózny leiomyóm maternice
D25.1 Intramurálny leiomyóm maternice
D25.2 Subserózny leiomyóm maternice
D25.9 Leiomyóm maternice, bližšie neurčený
D26.0 Iný nezhubný nádor krčka maternice
D26.1 Iný nezhubný nádor tela maternice
D26.7 Iný nezhubný nádor iných častí maternice
D26.9 Iný nezhubný nádor maternice, bližšie neurčený
D27 Nezhubný nádor vaječníka
D28.0 Nezhubný nádor vulvy
D28.1 Nezhubný nádor pošvy
D28.2 Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice
D28.7 Nezhubný nádor iných bližšie určených ženských pohlavných ústrojov
D28.9 Nezhubný nádor bližšie neurčených ženských pohlavných ústrojov
D29.0 Nezhubný nádor penisu
D29.1 Nezhubný nádor predstojnice
D29.2 Nezhubný nádor semenníka
D29.3 Nezhubný nádor nadsemenníka
D29.4 Nezhubný nádor mieška (skróta)
D29.7 Nezhubný nádor iných mužských pohlavných ústrojov
D29.9 Nezhubný nádor bližšie neurčených mužských pohlavných ústrojov
D30.0 Nezhubný nádor obličky
D30.1 Nezhubný nádor obličkovej panvičky
D30.2 Nezhubný nádor močovodu
D30.3 Nezhubný nádor močového mechúra
D30.4 Nezhubný nádor močovej rúry
D30.7 Nezhubný nádor iných močových ústrojov
D30.9 Nezhubný nádor močového ústroja, bližšie neurčeného
D31.0 Nezhubný nádor spojovky
D31.1 Nezhubný nádor rohovky
D31.2 Nezhubný nádor sietnice
D31.3 Nezhubný nádor cievovky
D31.4 Nezhubný nádor vráskovca (corpus ciliare)
D31.5 Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
D31.6 Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený
D31.9 Nezhubný nádor oka, bližšie neurčený
D32.0 Nezhubný nádor mozgových plien
D32.1 Nezhubný nádor miechových plien
D32.9 Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený
D33.0 Nezhubný nádor supratentóriového mozgu
D33.1 Nezhubný nádor infratentóriového mozgu
D33.2 Nezhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
D33.3 Nezhubný nádor hlavových nervov
D33.4 Nezhubný nádor miechy
D33.7 Nezhubný nádor iných bližšie určených častí centrálnej nervovej sústavy
D33.9 Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
D34 Nezhubný nádor štítnej žľazy
D35.0 Nezhubný nádor nadobličky
D35.1 Nezhubný nádor prištítnej žľazy
D35.2 Nezhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)
D35.3 Nezhubný nádor kraniofaryngového vývodu
D35.4 Nezhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)
D35.5 Nezhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)
D35.6 Nezhubný nádor aortálneho telieska a iných paraganglií
D35.7 Nezhubný nádor iných bližšie určených žliaz s vnútorným vylučovaním
D35.8 Nezhubný nádor postihujúci viaceré žľazy s vnútorným vylučovaním (pluriglandulárny)
D35.9 Nezhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
D36.0 Nezhubný nádor lymfatických uzlín
D36.1 Nezhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
D36.7 Nezhubný nádor na iných bližšie určených miestach
D36.9 Nezhubný nádor na bližšie neurčenom mieste
D37.0 Nádor pery, ústnej dutiny a hltana s neurčitým alebo neznámym správaním
D37.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žalúdok
D37.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: tenké črevo
D37.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: červovitý prívesok
D37.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrubé črevo
D37.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: konečník
D37.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pečeň, žlčník, žlčové cesty
D37.70 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas
D37.78 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci ústroj
D37.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený tráviaci ústroj
D38.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrtan
D38.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: priedušnica, prieduška, pľúca
D38.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pohrudnica
D38.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: medzihrudie (mediastínum)
D38.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: týmus
D38.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný dýchací ústroj
D38.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený dýchací ústroj
D39.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica
D39.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: vaječník
D39.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: placenta
D39.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný ústroj
D39.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený ženský pohlavný ústroj
D40.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: predstojnica (prostata)
D40.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: semenník
D40.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný mužský pohlavný ústroj
D40.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený mužský pohlavný ústroj
D41.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: oblička
D41.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: obličková panvička
D41.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močovod
D41.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová rúra
D41.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močový mechúr
D41.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný močový ústroj
D41.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený močový ústroj
D42.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgové pleny
D42.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miechové pleny
D42.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčené pleny
D43.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadšiatrový (supratentóriový) mozog
D43.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podšiatrový (infratentóriový) mozog
D43.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog, bližšie neurčený
D43.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hlavové nervy
D43.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miecha
D43.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iná časť centrálnej nervovej sústavy
D43.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: centrálna nervová sústava, bližšie neurčené
D44.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza
D44.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadoblička
D44.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prištítna žľaza
D44.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podmozgová žľaza (hypofýza)
D44.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kraniofaryngový vývod
D44.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: šuškovité teliesko (corpus pineale)
D44.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: krčnicové klbko (glomus caroticum)
D44.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: aortálne teliesko a iné paragangliá
D44.8 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne)
D44.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčená žľaza s vnútorným vylučovaním
D45 Pravá polycytémia (Polycythaemia vera)
D46.0 Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená
D46.1 Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi
D46.2 Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov
D46.3 Myelodysplastické syndrómy-Refraktérna anémia s hojnosťou blastov so znakmi transformácie
D46.4 Refraktérna anémia, bližšie neurčená
D46.5 Refraktérna anémia s dyspláziou viacerých línií
D46.6 Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)
D46.7 Iný myelodysplastický syndróm
D46.9 Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený
D47.0 Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním
D47.1 Chronická myeloproliferatívna choroba
D47.2 Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)
D47.3 Esenciálna (hemoragická) trombocytémia
D47.4 Osteomyelofibróza
D47.5 Chronická eozinofilová leukémia (hypereozinofilový syndróm)
D47.7 Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním
D47.9 Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
D48.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kosť a kĺbová chrupka
D48.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: spojivové a iné mäkké tkanivo
D48.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: periférne nervy a autonómna nervová sústava
D48.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: retroperitoneum
D48.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica
D48.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: koža
D48.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prsník
D48.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iné bližšie určené miesto
D48.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
D50.0 Anémia z nedostatku železa (sideropenická) pri chronických stratách krvi (D50.0)
D50.1 Sideropenická dysfágia (D50.1)
D50.8 Iná anémia z nedostatku železa (D50.8)
D50.9 Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa (D50.9)
D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora
D51.1 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená selektívnou malabsorpciou vitamínu B12 s proteinúriou (51.1)
D51.2 Anémia z nedostatku transkobalamínu II
D51.3 Iná anémia z nedostatku vitamínu B12 v potrave
D51.8 Iná anémia z nedostatku vitamínu B12
D51.9 Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12
D52.0 Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave
D52.1 Anémia z nedostatku kyseliny listovej zapríčinená liekmi
D52.8 Iná anémia z nedostatku kyseliny listovej
D52.9 Anémia z nedostatku kyseliny listovej, bližšie neurčená
D53.0 Anémia z nedostatku bielkovín
D53.1 Iná megaloblastová anémia, nezatriedená inde
D53.2 Skorbutová anémia
D53.8 Iná bližšie určená nutričná anémia
D53.9 Bližšie neurčená nutričná anémia
D55.0 Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy
D55.1 Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu
D55.2 Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy
D55.3 Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov
D55.8 Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov
D55.9 Bližšie neurčená anémia zapríčinená poruchou enzýmov
D56.0 Alfa-talasémia
D56.1 Beta-talasémia
D56.2 Delta-beta-talasémia
D56.3 Talasemická črta
D56.4 Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu
D56.8 Iná talasémia
D56.9 Talasémia, bližšie neurčená
D57.0 Kosáčikovitá anémia s krízou
D57.1 Kosáčikovitá anémia bez krízy
D57.2 Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba
D57.3 Kosáčikovitá črta
D57.8 Iná kosáčikovitá porucha
D58.0 Dedičná sférocytóza
D58.1 Dedičná eliptocytóza
D58.2 Iná hemoglobinopatia
D58.8 Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená
D58.9 Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená
D59.0 Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
D59.1 Iná autoimunitná hemolytická anémia
D59.2 Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
D59.3 Hemolyticko-uremický syndróm
D59.4 Iná neautoimunitná hemolytická anémia
D59.5 Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
D59.6 Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin
D59.8 Iná získaná hemolytická anémia
D59.9 Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená
D60.0 Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.1 Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.8 Iná získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.9 Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená
D61.0 Vrodená aplastická anémia
D61.10 Aplastická anémia vyvolaná cytostatickou liečbou
D61.18 Iná aplastická anémia vyvolaná liekmi
D61.19 Aplastická anémia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená
D61.2 Aplastická anémia z iných vonkajších príčin
D61.3 Idiopatická aplastická anémia
D61.8 Iná bližšie určená aplastická anémia
D61.9 Aplastická anémia, bližšie neurčená
D62 Akútna pohemoragická anémia
D63.0 Anémia pri nádorových chorobách (C00 – D48)
D63.8 Anémia pri iných chronických chorobách zatriedených inde
D64.0 Dedičná sideroblastová (sideroachrestická) anémia
D64.1 Sekundárna sideroblastová (sideroachrestická) anémia zapríčinená chorobou
D64.2 Sekundárna sideroblastová (sideroachrestická) anémia zapríčinená liekmi a toxickými látkami
D64.3 Iná sideroblastová (sideroachrestická) anémia
D64.4 Vrodená dyserytropoetická anémia
D64.8 Iná bližšie určená anémia
D64.9 Anémia, bližšie neurčená
D65.0 Získaná afibrinogenémia
D65.1 Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK, DIC)
D65.2 Získané fibrinolytické krvácanie
D65.9 Bližšie neurčený defibrinačný syndróm
D66 Dedičný nedostatok faktora VIII
D67 Dedičný nedostatok faktora IX
D68.0 Von Willebrandova choroba
D68.1 Dedičný nedostatok faktora XI
D68.2 Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania krvi
D68.30 Hemoragická diatéza vyvolaná antikoagulanciami
D68.31 Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením protilátok proti faktoru VIII
D68.32 Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi
D68.38 Iná hemoragická diatéza vyvolaná inými a bližšie neurčenými protilátkami
D68.4 Získaný nedostatok faktora zrážania krvi
D68.5 Primárny trombofilný stav (trombofília)
D68.6 Iný trombofilný stav (trombofília)
D68.8 Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená
D68.9 Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená
D69.0 Alergická purpura
D69.1 Kvalitatívna porucha doštičiek
D69.2 Iná netrombocytopenická purpura
D69.3 Idiopatická trombocytopenická purpura
D69.40 Iná primárna trombocytopénia nereagujúca na transfúznu liečbu (D69.40)
D69.41 Iná primárna trombocytopénia reagujúca na transfúznu liečbu (D69.41)
D69.52 Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ I
D69.53 Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ II
D69.57 Iná sekundárna trombocytopénia, označená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.58 Iná sekundárna trombocytopénia, neoznačená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.59 Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená
D69.60 Trombocytopénia, bližšie neurčená, označená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.61 Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.8 Iný bližšie určený stav krvácavosti
D69.9 Stav krvácavosti, bližšie neurčený
D70.0 Vrodená agranulocytóza a neutropénia
D70.10 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou kratšou ako 4 dni
D70.11 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 10 dní do menej ako 20 dní
D70.12 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou 20 a viac dní
D70.13 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 4 dní do menej ako 7 dní
D70.14 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 7 dní do menej ako 10 dní
D70.18 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi s iným priebehom
D70.19 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená
D70.3 Iná agranulocytóza
D70.5 Cyklická neutropénia
D70.6 Iná neutropénia
D70.7 Neutropénia, bližšie neurčená
D71 Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov
D72.0 Genetická anomália leukocytov
D72.1 Eozinofília
D72.8 Iná bližšie určená porucha leukocytov
D72.9 Porucha leukocytov, bližšie neurčená
D73.0 Hyposplenizmus
D73.1 Hypersplenizmus
D73.2 Chronická kongestívna splenomegália
D73.3 Absces sleziny
D73.4 Cysta sleziny
D73.5 Infarkt sleziny
D73.8 Iná choroba sleziny
D73.9 Choroba sleziny, bližšie neurčená
D74.0 Vrodená methemoglobinémia
D74.8 Iná methemoglobinémia
D74.9 Methemoglobinémia, bližšie neurčená
D75.0 Familiárna erytrocytóza
D75.1 Sekundárna polyglobúlia (polycytémia)
D75.2 Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov-Esenciálna trombocytóza
D75.8 Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných ústrojov
D75.9 Choroba krvi a krvotvorných ústrojov, bližšie neurčená
D76.0 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty-Histiocytóza Langerhansových buniek nezatriedená inde
D76.1 Hemofagocytová lymfohistiocytóza
D76.2 Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou
D76.3 Iný syndróm histiocytózy
D77 Iná porucha krvi a krvotvorných ústrojov pri chorobách zatriedených inde
D80.0 Dedičná hypogamaglobulinémia
D80.1 Nefamiliárna hypogamaglobulinémia
D80.2 Selektívny nedostatok imunoglobulínu A (IgA)
D80.3 Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G (IgG)
D80.4 Selektívny nedostatok imunoglobulínu M (IgM)
D80.5 Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M (IgM)
D80.6 Deficit protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s hyperimunoglobulinémiou
D80.7 Prechodná hypogamaglobulinémia v detstve
D80.8 Iný imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
D80.9 Bližšie neurčený imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
D81.0 Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s retikulovou dysgenézou
D81.1 Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým počtom T-buniek a B-buniek
D81.2 Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým alebo normálnym počtom B-buniek
D81.3 Deficit adenozíndezaminázy (ADA)
D81.4 Nezelofov syndróm
D81.5 Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy (PNP)
D81.6 Deficit hlavného komplexu histokompatibility I. triedy
D81.7 Deficit hlavného komplexu histokompatibility II. triedy
D81.8 Iný kombinovaný imunodeficit
D81.9 Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený
D82.0 Wiskottov-Aldrichov syndróm
D82.1 Di Georgeov syndróm
D82.2 Imunodeficit s disproporčným malým vzrastom
D82.3 Imunodeficit po vrodenej defektnej odpovedi na Epsteinov-Barrovej vírus
D82.4 Syndróm nadbytku imunoglobulínu E (IgE) (Jóbov syndróm)
D82.8 Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami, bližšie určenými
D82.9 Imunodeficit spojený s ťažkou poruchou, bližšie neurčenou
D83.0 Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi odchýlkami v počte a funkcii B-buniek
D83.1 Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi poruchami imunoregulačných T-buniek
D83.2 Bežný premenlivý imunodeficit s autoprotilátkami proti B-bunkám alebo T-bunkám
D83.8 Iný bežný premenlivý imunodeficit
D83.9 Bežný premenlivý imunodeficit, bližšie neurčený
D84.0 Porucha lymfocytového funkčného antigénu 1 (LFA-1)
D84.1 Porucha komplementového systému
D84.8 Iný imunodeficit, bližšie určený
D84.9 Imunodeficit, bližšie neurčený
D86.0 Sarkoidóza pľúc
D86.1 Sarkoidóza lymfatických uzlín
D86.2 Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou lymfatických uzlín
D86.3 Sarkoidóza kože
D86.8 Sarkoidóza na iných a viacerých miestach
D86.9 Sarkoidóza, bližšie neurčená
D89.0 Polyklonálna hypergamaglobulinémia
D89.1 Kryoglobulinémia
D89.2 Hypergamaglobulinémia, bližšie neurčená
D89.3 Syndróm imunitnej obnovy (rekonštitúcie)
D89.8 Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie určená, nezatriedená inde
D89.9 Porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie neurčená
D90 Imunodeficit po ožiarení, po chemoterapii a po iných imunosupresívnych výkonoch
E00.0 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, nervový typ
E00.1 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ
E00.2 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ
E00.9 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený
E01.0 Difúzna struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
E01.1 Viacuzlová struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
E01.2 Struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická), bližšie neurčená
E01.8 Iná choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy
E02 Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu
E03.0 Vrodená hypotyreóza s difúznou strumou
E03.1 Vrodená hypotyreóza bez strumy
E03.2 Hypotyreóza zapríčinená liekmi a inými látkami exogénneho pôvodu
E03.3 Poinfekčná hypotyreóza
E03.4 Získaná atrofia štítnej žľazy
E03.5 Myxedémová kóma
E03.8 Iná hypotyreóza, bližšie určená
E03.9 Hypotyreóza, bližšie neurčená
E04.0 Netoxická difúzna struma (hrvoľ)
E04.1 Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy
E04.2 Netoxická viacuzlová struma (hrvoľ)
E04.8 Iná netoxická struma, bližšie určená
E04.9 Netoxická struma (hrvoľ), bližšie neurčená
E05.0 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s difúznou strumou
E05.1 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná jedným toxickým tyreoidálnym uzlom
E05.2 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s toxickou viacuzlovou strumou (hrvoľom)
E05.3 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná ektopickým tkanivom štítnej žľazy
E05.4 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná umelo (hyperthyreosis factitia)
E05.5 Tyreotoxická kríza
E05.8 Iná hypertyreóza (tyreotoxikóza)
E05.9 Hypertyreóza (tyreotoxikóza), bližšie neurčená
E06.0 Akútny zápal štítnej žľazy
E06.1 Subakútna tyreoiditída
E06.2 Chronická tyreoiditída s prechodnou hypertyreózou (tyreotoxikózou)
E06.3 Autoimunitná tyreoiditída
E06.4 Tyreoiditída vyvolaná liekom
E06.5 Iná chronická tyreoiditída
E06.9 Tyreoiditída, bližšie neurčená
E07.0 Hypersekrécia kalcitonínu
E07.1 Dyshormonogénna struma (hrvoľ)
E07.8 Iná choroba štítnej žľazy, bližšie určená
E07.9 Choroba štítnej žľazy, bližšie neurčená
E10.01 Diabetes mellitus, typ 1, s kómou, dekompenzovaný
E10.11 Diabetes mellitus, typ 1, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E10.20 Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami,kompenzovaný
E10.21 Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.30 Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E10.31 Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.40 Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E10.41 Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.50 Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E10.51 Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E10.60 Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E10.61 Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.72 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E10.73 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.74 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E10.75 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E10.80 Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E10.81 Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.90 Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, kompenzovaný
E10.91 Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, dekompenzovaný
E11.01 Diabetes mellitus, typ 2, s kómou, dekompenzovaný
E11.11 Diabetes mellitus, typ 2, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E11.20 Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E11.21 Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.30 Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E11.31 Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.40 Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E11.41 Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.50 Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E11.51 Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E11.60 Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E11.61 Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
Kód Názov choroby
E11.72 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, kompenzovaný
E11.73 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.74 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E11.75 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E11.80 Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E11.81 Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.90 Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, kompenzovaný
E11.91 Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, dekompenzovaný
E12.01 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s kómou, dekompenzovaný
E12.11 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E12.20 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E12.21 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.30 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E12.31 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.40 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E12.41 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.50 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E12.51 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E12.60 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E12.61 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.72 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E12.73 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.74 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E12.75 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E12.80 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E12.81 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.90 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, kompenzovaný
E12.91 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, dekompenzovaný
E13.01 Iný bližšie určený diabetes mellitus s kómou, dekompenzovaný
E13.11 Iný bližšie určený diabetes mellitus s ketoacidózou, dekompenzovaný
E13.20 Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E13.21 Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.30 Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E13.31 Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.40 Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E13.41 Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.50 Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E13.51 Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E13.60 Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E13.61 Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.72 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E13.73 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.74 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E13.75 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E13.80 Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E13.81 Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.90 Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, kompenzovaný
E13.91 Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, dekompenzovaný
E14.01 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s kómou, dekompenzovaný
E14.11 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E14.20 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E14.21 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.30 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E14.31 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.40 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E14.41 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.50 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E14.51 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E14.60 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E14.61 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.72 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E14.73 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.74 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E14.75 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E14.80 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E14.81 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.90 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, kompenzovaný
E14.91 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, dekompenzovaný
E15 Nediabetická hypoglykemická kóma
E16.0 Hypoglykémia vyvolaná liekmi, bez kómy
E16.1 Iná hypoglykémia
E16.2 Hypoglykémia, bližšie neurčená
E16.3 Zvýšená sekrécia glukagónu
E16.4 Abnormálna sekrécia gastrínu
E16.8 Iná porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie určená
E16.9 Porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená
E20.0 Idiopatická hypoparatyreóza
E20.1 Pseudohypoparatyreóza
E20.8 Iná hypoparatyreóza
E20.9 Hypoparatyreóza, bližšie neurčená
E21.0 Primárna hyperparatyreóza
E21.1 Sekundárna hyperparatyreóza, nezatriedená inde
E21.2 Iná hyperparatyreóza
E21.3 Hyperparatyreóza, bližšie neurčená
E21.4 Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz
E21.5 Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená
E22.0 Akromegália a pituitárny gigantizmus
E22.1 Hyperprolaktinémia
E22.2 Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)
E22.8 Iná hyperfunkcia hypofýzy
E22.9 Hyperfunkcia hypofýzy, bližšie neurčená
E23.0 Hypopituitarizmus
E23.1 Hypopituitarizmus vyvolaný liekom
E23.2 Diabetes insipidus
E23.3 Dysfunkcia hypotalamu, nezatriedená inde
E23.6 Iná choroba hypofýzy
E23.7 Choroba hypofýzy, bližšie neurčená
E24.0 Centrálny Cushingov syndróm (Cushingova choroba)
E24.1 Nelsonov syndróm
E24.2 Cushingov syndróm vyvolaný liekom
E24.3 Ektopický ACTH-syndróm
E24.4 Pseudo-Cushingov syndróm vyvolaný alkoholom
E24.8 Iný Cushingov syndróm
E24.9 Cushingov syndróm, bližšie neurčený
E25.00 Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma
E25.01 Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma s neskorým nástupom
E25.08 Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu
E25.09 Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu, bližšie neurčená
E25.8 Iná adrenogenitálna porucha
E25.9 Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená
E26.0 Primárny hyperaldosteronizmus
E26.1 Sekundárny hyperaldosteronizmus
E26.8 Iný hyperaldosteronizmus
E26.9 Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený
E27.0 Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek
E27.1 Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)
E27.2 Addisonova kríza
E27.3 Nedostatočnosť kôry nadobličiek vyvolaná liekmi
E27.4 Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek
E27.5 Hyperfunkcia drene nadobličiek
E27.8 Iná choroba nadobličiek, bližšie určená
E27.9 Choroba nadobličiek, bližšie neurčená
E28.0 Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom estrogénov
E28.1 Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom androgénov
E28.2 Syndróm polycystických ovárií
E28.3 Primárna nedostatočnosť vaječníkov (primárna ováriová insuficiencia)
E28.8 Iná porucha funkcie vaječníkov
E28.9 Porucha funkcie vaječníkov, bližšie neurčená
E29.0 Hyperfunkcia semenníkov
E29.1 Hypofunkcia semenníkov
E29.8 Iná porucha funkcie semenníkov
E29.9 Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená
E30.0 Oneskorená puberta
E30.1 Predčasná puberta
E30.8 Iná porucha puberty
E30.9 Porucha puberty, bližšie neurčená
E31.0 Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia
E31.1 Polyglandulárna hyperfunkcia
E31.8 Iná polyglandulárna dysfunkcia
E31.9 Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená
E32.0 Pretrvávajúca hyperplázia týmusu
E32.1 Absces týmusu
E32.8 Iná choroba týmusu
E32.9 Choroba týmusu, bližšie neurčená
E34.0 Karcinoidový syndróm
E34.1 Iná hypersekrécia črevných hormónov
E34.2 Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde
E34.3 Nízky vzrast, nezatriedený inde
E34.4 Konštitučne vysoká postava
E34.50 Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény
E34.51 Syndróm úplnej rezistencie na androgény
E34.59 Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený
E34.8 Iná bližšie určená endokrinná porucha
E34.9 Endokrinná porucha, bližšie neurčená
E35.0 Choroba štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde
E35.1 Choroba nadobličiek pri chorobách zatriedených inde
E35.8 Choroba iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde
E40 Kvašiorkor
E41 Výživový (nutričný) marazmus
E42 Marantický kvašiorkor
E43 Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E44.0 Proteínovo-energetická podvýživa stredného stupňa
E44.1 Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa
E45 Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy
E46 Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E50.0 Nedostatok vitamínu A s xerózou spojovky
E50.1 Nedostatok vitamínu A s Bitotovými škvrnami a xerózou spojovky
E50.2 Nedostatok vitamínu A s xerózou rohovky
E50.3 Nedostatok vitamínu A s ulceráciou a xerózou rohovky
E50.4 Nedostatok vitamínu A s keratomaláciou
E50.5 Nedostatok vitamínu A s nočnou slepotou
E50.6 Nedostatok vitamínu A s xeroftalmickými jazvami rohovky
E50.7 Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A
E50.8 Iné prejavy nedostatku vitamínu A
E50.9 Nedostatok vitamínu A, bližšie neurčený
E51.1 Beri-beri
E51.2 Wernickeho encefalopatia
E51.8 Iný prejav nedostatku tiamínu
E51.9 Nedostatok tiamínu, bližšie neurčený
E52 Nedostatok niacínu (pelagra)
E53.0 Nedostatok riboflavínu
E53.1 Nedostatok pyridoxínu (vitamínu B6)
E53.8 Nedostatok iného bližšie určeného vitamínu skupiny B
E53.9 Nedostatok vitamínu skupiny B, bližšie neurčený
E54 Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)
E55.0 Aktívna rachitída
E55.9 Nedostatok vitamínu D, bližšie neurčený
E56.0 Nedostatok vitamínu E
E56.1 Nedostatok vitamínu K
E56.8 Nedostatok iného vitamínu
E56.9 Nedostatok vitamínu, bližšie neurčený
E58 Nedostatok vápnika vo výžive
E59 Nedostatok selénu vo výžive
E60 Nedostatok zinku vo výžive
E61.0 Nedostatok medi
E61.1 Nedostatok železa
E61.2 Nedostatok horčíka
E61.3 Nedostatok mangánu
E61.4 Nedostatok chrómu
E61.5 Nedostatok molybdénu
E61.6 Nedostatok vanádu
E61.7 Nedostatok viacerých stopových prvkov
E61.8 Nedostatok iného bližšie určeného stopového prvku
E61.9 Nedostatok stopového prvku, bližšie neurčený
E63.0 Nedostatok esenciálnych mastných kyselín
E63.1 Nedostatok vo výžive v dôsledku nerovnováhy v zložení potravy
E63.8 Iný bližšie určený nedostatok vo výžive
E63.9 Nedostatok vo výžive, bližšie neurčený
E64.0 Následky proteínovo-energetickej podvýživy
E64.1 Následky nedostatku vitamínu A
E64.2 Následky nedostatku vitamínu C
E64.3 Následky rachitídy
E64.8 Následky iných nedostatkov vo výžive
E64.9 Následky bližšie neurčeného nedostatku vo výžive
E65 Lokalizovaná obezita (tučnota)
E66.00 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.01 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.02 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.09 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.10 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.11 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.12 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.19 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.20 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.21 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.22 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.29 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) bližšie neurčený
E66.80 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.81 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.82 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.89 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.90 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.91 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.92 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.99 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) neurčený
E67.0 Hypervitaminóza A
E67.1 Hyperkarotenémia
E67.2 Syndróm nadbytku vitamínu B6
E67.3 Hypervitaminóza D
E67.8 Iná nadmerná výživa, bližšie neurčená
E68 Následok nadmernej výživy
E70.0 Klasická fenylketonúria
E70.1 Iná hyperfenylalaninémia
E70.2 Porucha metabolizmu tyrozínu
E70.3 Albinizmus
E70.8 Iná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín
E70.9 Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín, bližšie neurčená
E71.0 Choroba javorového sirupu (leucinóza)
E71.1 Iná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom
E71.2 Porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, bližšie neurčená
E71.3 Porucha metabolizmu mastných kyselín
E72.0 Porucha transportu aminokyselín
E72.1 Porucha metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru
E72.2 Porucha metabolického cyklu močoviny
E72.3 Porucha metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu
E72.4 Porucha metabolizmu ornitínu
E72.5 Porucha metabolizmu glycínu
E72.8 Iná porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie určená
E72.9 Porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie neurčená
E73.0 Vrodený nedostatok laktázy
E73.1 Sekundárny nedostatok laktázy
E73.8 Iná intolerancia laktózy
E73.9 Intolerancia laktózy, bližšie neurčená
E74.0 Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)
E74.1 Porucha metabolizmu fruktózy
E74.2 Porucha metabolizmu galaktózy
E74.3 Iná porucha črevnej absorpcie sacharidov
E74.4 Porucha metabolizmu pyruvátu a porucha glukoneogenézy
E74.8 Iná bližšie určená porucha metabolizmu sacharidov
E74.9 Porucha metabolizmu sacharidov, bližšie neurčená
E75.0 GM2-gangliozidóza
E75.1 Iná gangliozidóza
E75.2 Iná sfingolipidóza
E75.3 Sfingolipidóza, bližšie neurčená
E75.4 Neurónová ceroidová lipofuscinóza
E75.5 Iná porucha ukladania lipidov
E75.6 Porucha ukladania lipidov, bližšie neurčená
E76.0 Mukopolysacharidóza, typ I
E76.1 Mukopolysacharidóza, typ II
E76.2 Iná mukopolysacharidóza
E76.3 Mukopolysacharidóza, bližšie neurčená
E76.8 Iná porucha metabolizmu glykozaminoglykánu
E76.9 Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená
E77.0 Porucha posttranslančnej modifikácie lyzozómových enzýmov
E77.1 Porucha odbúrania glykoproteínov
E77.8 Iná porucha metabolizmu glykoproteínov
E77.9 Porucha metabolizmu glykoproteínov, bližšie neurčená
E78.0 Izolovaná hypercholesterolémia
E78.1 Izolovaná hypertriacylglycerolémia
E78.2 Zmiešaná hyperlipidémia
E78.3 Hyperchylomikronémia
E78.4 Iná hyperlipidémia
E78.5 Hyperlipidémia, bližšie neurčená
E78.6 Nedostatok lipoproteínov
E78.8 Iná porucha metabolizmu lipoproteínov
E78.9 Porucha metabolizmu lipoproteínov, bližšie neurčená
E79.0 Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny
E79.1 Leschov-Nyhanov syndróm
E79.8 Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu
E79.9 Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu, bližšie neurčená
E80.0 Dedičná erytropoetická porfýria
E80.1 Porphyria cutanea tarda
E80.2 Iná porfýria
E80.3 Porucha katalázy a peroxidázy
E80.4 Gilbertov syndróm
E80.5 Criglerov-Najjarov syndróm
E80.6 Iná porucha metabolizmu bilirubínu
E80.7 Porucha metabolizmu bilirubínu, bližšie neurčená
E83.0 Porucha metabolizmu medi
E83.1 Porucha metabolizmu železa
E83.2 Porucha metabolizmu zinku
E83.30 Familiárna hypofosfatemická rachitída
E83.31 Rachitída závislá od vitamínu D
E83.38 Iná porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz
E83.39 Porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz, bližšie neurčená
E83.4 Porucha metabolizmu horčíka
E83.50 Kalcifylaxia (kalcinóza)
E83.58 Iná porucha metabolizmu vápnika
E83.59 Porucha metabolizmu vápnika, bližšie neurčená
E83.8 Iná porucha metabolizmu minerálov
E83.9 Porucha metabolizmu minerálov, bližšie neurčená
E84.0 Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi
E84.1 Cystická fibróza s črevnými prejavmi
E84.80 Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi
E84.87 Cystická fibróza s inými viacpočetnými prejavmi
E84.88 Cystická fibróza s inými prejavmi
E84.9 Cystická fibróza, bližšie neurčená
E85.0 Hereditárno-familiárna amyloidóza bez neuropatie
E85.1 Hereditárno-familiárna amyloidóza s neuropatiou
E85.2 Hereditárno-familiárna amyloidóza, bližšie neurčená
E85.3 Sekundárna systémová amyloidóza
E85.4 Orgánovo ohraničená (lokalizovaná) amyloidóza
E85.8 Iná amyloidóza
E85.9 Amyloidóza, bližšie neurčená
E86 Dehydratácia, hypovolémia (zníženie objemu telovej tekutiny)
E87.0 Hyperosmolalita a hypernatriémia
E87.1 Hypoosmolalita a hyponatriémia
E87.2 Acidóza
E87.3 Alkalóza
E87.4 Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy
E87.5 Hyperkáliémia
E87.6 Hypokáliémia
E87.7 Preťaženie tekutinou
E87.8 Iná porucha rovnováhy elektrolytov a tekutín, nezatriedená inde
E88.0 Porucha metabolizmu plazmatických proteínov, nezatriedená inde
E88.1 Lipodystrofia, nezatriedená inde
E88.2 Lipomatóza, nezatriedená inde
E88.3 Syndróm z rozpadu nádoru (tumor lysis syndrome)
E88.8 Iná bližšie určená metabolická porucha
E88.9 Metabolická porucha, bližšie neurčená
E89.0 Hypotyreóza po lekárskom výkone
E89.1 Hypoinzulinémia po lekárskom výkone
E89.2 Hypoparatyreóza po lekárskom výkone
E89.3 Hypopituitarizmus po lekárskom výkone
E89.4 Zlyhanie vaječníkov po lekárskom výkone
E89.5 Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone
E89.6 Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone
E89.8 Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone
E89.9 Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená
E90 Nutričná a metabolická porucha pri chorobách zatriedených inde
F00.0 Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (typ 2) (G30.0†)
F00.1 Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (typ 1) (G30.1†)
F00.2 Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypická alebo zmiešaná forma (G30.8†)
F00.9 Demencia pri Alzheimerovej chorobe, bližšie neurčená
F01.0 Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom
F01.1 Mnohoinfarktová demencia
F01.2 Subkortikálna vaskulárna demencia
F01.3 Zmiešaná kortikálna a subkortikálna vaskulárna demencia
F01.8 Iná vaskulárna demencia
F01.9 Vaskulárna demencia, bližšie neurčená
F02.0 Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†)
F02.1 Demencia pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe (A81.0†)
F02.2 Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†)
F02.3 Demencia pri Parkinsonovej chorobe
F02.4 Demencia pri chorobe HIV (spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti)
F02.8 Demencia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde
F03 Demencia, bližšie neurčená
F04 Organický amnestický syndróm, nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F05.0 Delírium bez demencie
F05.1 Delírium pri demencii
F05.8 Iné delírium
F05.9 Delírium, bližšie neurčené
F06.0 Organická halucinóza
F06.1 Organická katatonická porucha
F06.2 Organická porucha s bludmi (podobná schizofrénii)
F06.3 Organická afektívna porucha
F06.4 Organická úzkostná porucha
F06.5 Organická disociatívna porucha
F06.6 Emočná labilita (asténia) na organickom podklade
F06.7 Ľahká kognitívna porucha (porucha poznávania)
F06.8 Iná psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie určená
F06.9 Psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie neurčená
F07.0 Porucha osobnosti na organickom podklade
F07.1 Postencefalitický syndróm
F07.2 Postkomočný syndróm
F07.8 Iná organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
F07.9 Organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu, bližšie neurčená
F09 Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená
F10.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: akútna intoxikácia
F10.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: škodlivé užívanie
F10.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: syndróm závislosti
F10.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: abstinenčný syndróm
F10.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom
F10.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: psychotická porucha
F10.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: amnestický syndróm
F10.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F10.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu
F10.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu, bližšie neurčená
F11.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: akútna intoxikácia
F11.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: škodlivé užívanie
F11.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: syndróm závislosti
F11.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: abstinenčný syndróm
F11.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: abstinenčný syndróm s delíriom
F11.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: psychotická porucha
F11.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: amnestický syndróm
F11.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F11.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov
F11.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov, bližšie neurčená
F12.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: akútna intoxikácia
F12.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: škodlivé užívanie
F12.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: syndróm závislosti
F12.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: abstinenčný syndróm
F12.4 Porucha psychiky a správania. zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: abstinenčný syndróm s delíriom
F12.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: psychotická porucha
F12.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: amnestický syndróm
F12.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F12.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov
F12.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov, bližšie neurčená
F13.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: akútna intoxikácia
F13.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: škodlivé užívanie
F13.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: syndróm závislosti
F13.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm
F13.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm s delíriom
F13.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: psychotická porucha
F13.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: amnestický syndróm
F13.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F13.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík
F13.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík, bližšie neurčená
F14.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: akútna intoxikácia
F14.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: škodlivé užívanie
F14.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: syndróm závislosti
F14.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: abstinenčný syndróm
F14.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: abstinenčný syndróm s delíriom
F14.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: psychotická porucha
F14.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: amnestický syndróm
F14.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F14.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu
F14.9 Porucha psychiky a správania zapríčinená, užitím (užívaním) kokaínu, bližšie neurčená
F15.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: akútna intoxikácia
F15.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: škodlivé užívanie
F15.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: syndróm závislosti
F15.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm
F15.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm s delíriom
F15.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: psychotická porucha
F15.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: amnestický syndróm
F15.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F15.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu
F15.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu, bližšie neurčená
F16.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: akútna intoxikácia
F16.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: škodlivé užívanie
F16.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: syndróm závislosti
F16.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: abstinenčný syndróm
F16.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: abstinenčný syndróm s delíriom
F16.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: psychotická porucha
F16.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: amnestický syndróm
F16.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F16.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov
F16.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov, bližšie neurčená
F17.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: akútna intoxikácia
F17.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: škodlivé užívanie
F17.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: syndróm závislosti
F17.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: abstinenčný syndróm
F17.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: abstinenčný syndróm s delíriom
F17.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: psychotická porucha
F17.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: amnestický syndróm
F17.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F17.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku
F17.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku, bližšie neurčená
F18.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: akútna intoxikácia
F18.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: škodlivé užívanie
F18.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: syndróm závislosti
F18.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm
F18.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm s delíriom
F18.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: psychotická porucha
F18.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: amnestický syndróm
F18.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F18.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel
F18.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel, bližšie neurčená
F19.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: akútna intoxikácia
F19.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: škodlivé užívanie
F19.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: syndróm závislosti
F19.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm
F19.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm s delíriom
F19.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: psychotická porucha
F19.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: amnestický syndróm
F19.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F19.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
F19.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok, bližšie neurčená
F20.0 Paranoidná schizofrénia
F20.1 Hebefrénna schizofrénia
F20.2 Katatonická schizofrénia
F20.3 Nediferencovaná schizofrénia
F20.4 Poschizofrenická depresia
F20.5 Reziduálna schizofrénia
F20.6 Jednoduchá schizofrénia
F20.8 Iná schizofrénia
F20.9 Schizofrénia, bližšie neurčená
F21 Schizotypová porucha
F22.0 Porucha s bludmi
F22.8 Iná pretrvávajúca porucha s bludmi
F22.9 Pretrvávajúca porucha s bludmi, bližšie neurčená
F23.0 Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie
F23.1 Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie
F23.2 Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
F23.3 Iná akútna psychotická porucha s prevahou bludov
F23.8 Iná akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha
F23.9 Akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha, bližšie neurčená
F24 Indukovaná porucha s bludmi
F25.0 Schizoafektívna porucha, manický typ
F25.1 Schizoafektívna porucha, depresívny typ
F25.2 Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
F25.8 Iná schizoafektívna porucha
F25.9 Schizoafektívna porucha, bližšie neurčená
F28 Iná neorganická psychotická porucha
F29 Neorganická psychóza, bližšie neurčená
F30.0 Hypománia
F30.1 Mánia bez psychotických príznakov
F30.2 Mánia s psychotickými príznakmi
F30.8 Iná manická epizóda
F30.9 Manická epizóda, bližšie neurčená
F31.0 Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická epizóda
F31.1 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda bez psychotických príznakov
F31.2 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda s psychotickými príznakmi
F31.3 Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda miernej alebo stredne ťažkej depresie
F31.4 Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
F31.5 Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
F31.6 Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda
F31.7 Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii
F31.8 Iná bipolárna afektívna porucha
F31.9 Bipolárna afektívna porucha, bližšie neurčená
F32.0 Epizóda miernej depresie
F32.1 Epizóda stredne ťažkej depresie
F32.2 Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
F32.3 Epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
F32.8 Iná depresívna epizóda
F32.9 Depresívna epizóda, bližšie neurčená
F33.0 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia mierna epizóda
F33.1 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
F33.2 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov
F33.3 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda s psychotickými príznakmi
F33.4 Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii
F33.8 Iná recidivujúca depresívna porucha
F33.9 Recidivujúca depresívna porucha, bližšie neurčená
F34.0 Cyklotýmia
F34.1 Dystýmia
F34.8 Iná pretrvávajúca afektívna porucha
F34.9 Pretrvávajúca afektívna porucha, bližšie neurčená
F38.0 Iná jednotlivá afektívna porucha
F38.1 Iná recidivujúca afektívna porucha
F38.8 Iná bližšie určená afektívna porucha
F39 Afektívna porucha, bližšie neurčená
F40.00 Agorafóbia, bez panickej poruchy
F40.01 Agorafóbia, s panickou poruchou
F40.1 Sociálna fóbia
F40.2 Špecifická (izolovaná) fóbia
F40.8 Iná fóbická úzkostná porucha
F40.9 Fóbická úzkostná porucha
F41.0 Panická porucha (epizodická záchvatová úzkosť)
F41.1 Generalizovaná úzkostná porucha
F41.2 Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
F41.3 Iná zmiešaná úzkostná porucha
F41.8 Iná úzkostná porucha, bližšie určená
F41.9 Úzkostná porucha, bližšie neurčená
F42.0 Prevažne obsedantné myšlienky alebo ruminácie
F42.1 Prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály)
F42.2 Zmiešané obsesívne myšlienky a konania
F42.8 Iná obsedantno-kompulzívna porucha
F42.9 Obsedantno-kompulzívna porucha, bližšie neurčená
F43.0 Akútna stresová reakcia
F43.1 Potraumatická stresová porucha
F43.2 Adaptačná porucha
F43.8 Iná reakcia na ťažký stres
F43.9 Reakcia na ťažký stres, bližšie neurčená
F44.0 Disociačná amnézia
F44.1 Disociačná fúga
F44.2 Disociačný stupor
F44.3 Tranz a posadnutosť
F44.4 Disociačná motorická porucha
F44.5 Disociačné záchvaty (konvulzie)
F44.6 Disociačná anestézia a strata citlivosti
F44.7 Zmiešaná disociačná (konverzná) porucha
F44.80 Ganserov syndróm
F44.81 Viacpočetná osobnosť
F44.82 Prechodná disociačná (konverzná) porucha v detstve a v mladosti
F44.88 Iná disociačná (konverzná) porucha
F44.9 Disociačná (konverzná) porucha, bližšie neurčená
F45.0 Somatizovaná porucha
F45.1 Nediferencovaná somatoformná porucha
F45.2 Hypochondrická porucha
F45.30 Somatoformná autonómna dysfunkcia srdca a obehovej sústavy
F45.31 Somatoformná autonómna dysfunkcia horného úseku tráviacej trubice
F45.32 Somatoformná autonómna dysfunkcia dolného úseku tráviacej trubice
F45.33 Somatoformná autonómna dysfunkcia dýchaciej sústavy
F45.34 Somatoformná autonómna dysfunkcia močovopohlavnej sústavy
F45.37 Somatoformná autonómna dysfunkcia viacerých ústrojov a sústav
F45.38 Somatoformná autonómna dysfunkcia iných ústrojov a sústav
F45.39 Somatoformná autonómna dysfunkcia bližšie neurčeného ústroja a sústavy
F45.40 Somatoformná porucha s pretrvávajúcou bolesťou
F45.41 Chronická porucha s bolesťou, so somatickými a psychickými faktormi
F45.8 Iná somatoformná porucha
F45.9 Somatoformná porucha, bližšie neurčená
F48.0 Neurasténia
F48.1 Syndróm depersonalizácie a derealizácie
F48.8 Iná neurotická porucha, bližšie určená
F48.9 Neurotická porucha, bližšie neurčená
F50.0 Mentálna anorexia (anorexia nervosa)
F50.1 Atypická mentálna anorexia (atypická anorexia nervosa)
F50.2 Mentálna bulímia (bulimia nervosa)
F50.3 Atypická mentálna bulímia (atypická bulimia nervosa)
F50.4 Prejedanie spojené s inými psychickými poruchami
F50.5 Dávenie spojené s inými psychickými poruchami
F50.8 Iná porucha príjmu potravy
F50.9 Porucha príjmu potravy, bližšie neurčená
F51.0 Neorganická nespavosť
F51.1 Neorganická spavosť
F51.2 Neorganická porucha spánkového rytmu
F51.3 Námesačnosť (somnambulizmus)
F51.4 Nočná hrôza (pavor nocturnus)
F51.5 Nočná mora
F51.8 Iná neorganická porucha spánku
F51.9 Neorganická porucha spánku, bližšie neurčená
F52.0 Nedostatok alebo strata pohlavnej túžby
F52.1 Pohlavná averzia a nedostatok pohlavnej rozkoše
F52.2 Zlyhanie genitálnej odpovede
F52.3 Porucha orgazmu
F52.4 Predčasná ejakulácia
F52.5 Neorganický vaginizmus
F52.6 Neorganická dyspareunia
F52.7 Nadmerná pohlavná túžba
F52.8 Iná porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou
F52.9 Porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou, bližšie neurčená
F53.0 Mierna duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.1 Ťažká duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.8 Iná duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.9 Duševná porucha v šestonedelí, bližšie neurčená
F54 Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde
F55.0 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antidepresíva
F55.1 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: preháňadlá (laxanciá)
F55.2 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: analgetiká
F55.3 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antacidá
F55.4 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: vitamíny
F55.5 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: steroidy a hormóny
F55.6 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: liečivé rastliny alebo prírodné liečivé prípravky
F55.8 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: iná látka
F55.9 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: bližšie neurčená látka
F59 Porucha správania súvisiaca s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi, bližšie neurčená
F60.0 Paranoidná porucha osobnosti
F60.1 Schizoidná porucha osobnosti
F60.2 Disociálna porucha osobnosti
F60.30 Emočne nestabilná osobnosť, impulzívny typ
F60.31 Emočne nestabilná osobnosť, hraničný typ
F60.4 Histriónska porucha osobnosti
F60.5 Anankastická porucha osobnosti
F60.6 Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti
F60.7 Porucha osobnosti so závislosťou (astenická)
F60.8 Iná špecifická porucha osobnosti
F60.9 Porucha osobnosti, bližšie neurčená
F61 Zmiešaná a iná porucha osobnosti
F62.0 Trvalá zmena osobnosti po katastrofickom zážitku
F62.1 Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe
F62.80 Osobnostný syndróm chronickej bolesti
F62.88 Iná pretrvávajúca zmena osobnosti
F62.9 Pretrvávajúca zmena osobnosti, bližšie neurčená
F63.0 Patologické hráčstvo
F63.1 Patologické podpaľačstvo (pyrománia)
F63.2 Patologické kradnutie (kleptománia)
F63.3 Trichotilománia
F63.8 Iná porucha návykov a impulzov
F63.9 Porucha návykov a impulzov, bližšie neurčená
F64.0 Transsexualizmus
F64.1 Transvestizmus
F64.2 Porucha pohlavnej identity v detstve
F64.8 Iná porucha pohlavnej identity
F64.9 Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
F65.0 Fetišizmus
F65.1 Fetišistický transvestizmus
F65.2 Exhibicionizmus
F65.3 Voyeurizmus
F65.4 Pedofília
F65.5 Sadomasochizmus
F65.6 Viacnásobná porucha sexuálneho zamerania
F65.8 Iná porucha sexuálneho zamerania
F65.9 Porucha sexuálneho zamerania, bližšie neurčená
F66.0 Porucha pohlavného dozrievania
F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia
F66.2 Porucha sexuálneho vzťahu
F66.8 Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou
F66.9 Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou, bližšie neurčená
F68.0 Zvýraznenie fyzických príznakov z psychických dôvodov
F68.1 Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických príznakov, alebo nespôsobilostí (predstieraná porucha)
F68.8 Iná bližšie určená porucha osobnosti a správania dospelých
F69 Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená
F70.0 Mierna duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F70.1 Mierna duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F70.8 Mierna duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F70.9 Mierna duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania
F71.0 Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F71.1 Stredne ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F71.8 Stredne ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F71.9 Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F72.0 Ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F72.1 Ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F72.8 Ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F72.9 Ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F73.0 Hlboká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F73.1 Hlboká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F73.8 Hlboká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F73.9 Hlboká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F74.0 Disociácia inteligencie, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou
F74.1 Disociácia inteligencie s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F74.8 Disociácia inteligencie s inou poruchou správania
F74.9 Disociácia inteligencie, bez udania poruchy správania
F78.0 Iná duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F78.1 Iná duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F78.8 Iná duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F78.9 Iná duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F79.0 Duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania, bližšie neurčená
F79.1 Duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F79.8 Duševná zaostalosť s inou poruchou správania, bližšie neurčená
F79.9 Duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania, bližšie neurčená
F80.0 Špecifická porucha reči, porucha artikulácie
F80.1 Expresívna porucha reči
F80.20 Porucha sluchového vnímania a spracovania
F80.28 Iná perceptívna porucha reči
F80.3 Získaná afázia s epilepsiou (Landauov-Kleffnerov syndróm)
F80.8 Iná vývinová porucha reči a jazyka
F80.9 Vývinová porucha reči a jazyka, bližšie neurčená
F81.0 Špecifická porucha čítania
F81.1 Špecifická porucha hláskovania
F81.2 Špecifická porucha aritmetických schopností
F81.3 Zmiešaná porucha školských zručností
F81.8 Iná vývinová porucha školských zručností
F81.9 Vývinová porucha školských zručností, bližšie neurčená
F82.0 Špecifická porucha vývinu hrubej motoriky
F82.1 Špecifická porucha vývinu jemnej motoriky a grafomotoriky
F82.2 Špecifická porucha vývinu ústnej motoriky
F82.9 Špecifická porucha vývinu motorických funkcií, bližšie neurčená
F83 Zmiešaná špecifická vývinová porucha
F84.0 Detský autizmus
F84.1 Atypický autizmus
F84.2 Rettov syndróm
F84.3 Iná detská dezintegračná porucha
F84.4 Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi
F84.5 Aspergerov syndróm
F84.8 Iná pervazívna vývinová porucha
F84.9 Pervazívná vývinová porucha, bližšie neurčená
F88 Iná porucha psychického vývinu
F89 Porucha psychického vývinu, bližšie neurčená
F90.0 Porucha aktivity a pozornosti
F90.1 Hyperkinetická porucha správania
F90.8 Iná hyperkinetická porucha
F90.9 Hyperkinetická porucha, bližšie neurčená
F91.0 Porucha správania viazaná na vzťahy v rodine
F91.1 Porucha sociálneho správania pri chýbaní sociálnych väzieb (porucha správania z nedostatku socializácie)
F91.2 Porucha sociálneho správania so zachovaním sociálnych väzieb (socializovaná porucha správania)
F91.3 Porucha správania s opozičným, vzdorovitým správaním
F91.8 Iná porucha správania
F91.9 Porucha správania, bližšie neurčená
F92.0 Depresívna porucha správania
F92.8 Iná zmiešaná porucha správania a emotivity
F92.9 Zmiešaná porucha správania a emotivity, bližšie neurčená
F93.0 Úzkosť z odlúčenia u detí
F93.1 Fóbicko-úzkostná porucha u detí
F93.2 Sociálna úzkostná porucha u detí
F93.3 Porucha emotivity v dôsledku súrodeneckej rivality
F93.8 Iná detská porucha emotivity
F93.9 Detská porucha emotivity, bližšie neurčená
F94.0 Elektívny mutizmus
F94.1 Reaktívna porucha pripútania v detstve (reactive attachment disorder)
F94.2 Dezinhibovaná porucha pripútania u detí (disinhibited attachment disorder)
F94.8 Iná porucha sociálneho fungovania v detstve
F94.9 Porucha sociálneho fungovania v detstve, bližšie neurčená
F95.0 Prechodná tiková porucha
F95.1 Chronická pohybová alebo hlasová tiková porucha
F95.2 Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha (syndróm de la Tourette)
F95.8 Iná tiková porucha
F95.9 Tiková porucha, bližšie neurčená
F98.0 Enuréza (pomočovanie) neorganického pôvodu
F98.1 Enkopréza (mimovôľové vyprázdňovanie stolice) neorganického pôvodu
F98.2 Porucha príjmu potravy v ranom detstve a v detstve
F98.3 Pica v ranom detstve a v detstve
F98.4 Stereotypné pohyby
F98.5 Zajakavosť
F98.6 Brblavosť (tumultus sermonis, ponáhľavá reč)
F98.8 Iná bližšie určená porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
F98.9 Porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania, bližšie neurčená
F99 Duševná porucha, bližšie neurčená
G00.0 Meningitída zapríčinená Haemophilus influenzae
G00.1 Pneumokoková meningitída
G00.2 Streptokoková meningitída
G00.3 Stafylokoková meningitída
G00.8 Iná baktériová meningitída
G00.9 Baktériová meningitída, bližšie neurčená
G01 Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G02.0 Meningitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G02.1 Meningitída pri mykózach zatriedených inde
G02.8 Meningitída pri iných bližšie určených infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G03.0 Nehnisová meningitída
G03.1 Chronická meningitída
G03.2 Benígna recidivujúca meningitída (Mollaretova)
G03.8 Meningitída vyvolaná inými bližšie určenými príčinami
G03.9 Meningitída, bližšie neurčená
G04.0 Akútna diseminovaná encefalitída
G04.1 Tropická spastická paraplégia
G04.2 Baktériová meningoencefalitída a meningomyelitída, nezatriedená inde
G04.8 Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
G04.9 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída, bližšie neurčená
G05.0 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G05.1 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G05.2 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G05.8 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde
G06.0 Intrakraniálny absces a granulóm
G06.1 Intraspinálny absces a granulóm
G06.2 Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený
G07 Intrakraniálny (vnútročrepový, vnútrolebkový) a intraspinálny (vnútrochrbticový) absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
G08 Intrakraniálna (vnútročrepová, vnútrolebková) a intraspinálna (vnútrochrbticová) flebitída a tromboflebitída
G09 Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy
G10 Huntingtonova choroba
G11.0 Vrodená neprogredujúca ataxia
G11.1 Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
G11.2 Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom
G11.3 Cerebelárna ataxia s poruchou reparácie DNA
G11.4 Dedičná spastická paraplégia
G11.8 Iná dedičná ataxia
G11.9 Dedičná ataxia, bližšie neurčená
G12.0 Detská spinálna svalová atrofia, typ I (Werdnigov-Hoffmanov typ)
G12.1 Iná zdedená spinálna svalová atrofia
G12.2 Choroba motorického neurónu
G12.8 Iná spinálna svalová atrofia a príbuzný syndróm
G12.9 Spinálna svalová atrofia, bližšie neurčená
G13.0 Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia
G13.1 Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri nádorovej chorobe
G13.2 Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri myxedéme (E00.1†, E03.-†)
G13.8 Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri iných chorobách zatriedených inde
G14 Postpoliomyelitický syndróm
G20.00 Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.01 Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.10 Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.11 Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.20 Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.21 Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.90 Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, bez motorickej fluktuácie
G20.91 Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, s motorickou fluktuáciou
G21.0 Malígny neuroleptický syndróm
G21.1 Iný sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený liekmi
G21.2 Sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený inými vonkajšími faktormi
G21.3 Parkinsonov syndróm po zápale mozgu
G21.4 Vaskulárny Parkinsonov syndróm
G21.8 Iný sekundárny Parkinsonov syndróm
G21.9 Sekundárny Parkinsonov syndróm, bližšie neurčený
G22 Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde
G23.0 Hallervordenova-Spatzova choroba
G23.1 Progresívna supranukleárna oftalmoplégia
G23.2 Striatonigrálna degenerácia
G23.8 Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie určená
G23.9 Degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie neurčená
G24.0 Dystónia zapríčinená liekmi
G24.1 Idiopatická familiárna dystónia
G24.2 Idiopatická nefamiliárna dystónia
G24.3 Spastický tortikolis
G24.4 Idiopatická orofaciálna dystónia
G24.5 Blefarospazmus
G24.8 Iná dystónia
G24.9 Dystónia, bližšie neurčená
G25.0 Esenciálny tremor
G25.1 Tremor zapríčinený liekom
G25.2 Iná bližšie určená forma tremoru
G25.3 Myoklonus
G25.4 Chorea vyvolaná liekom
G25.5 Iná chorea
G25.6 Tiky zapríčinené liekom a iné tiky organického pôvodu
G25.80 Periodické pohyby nôh v spánku
G25.81 Syndróm nepokojných nôh
G25.88 Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie určená
G25.9 Extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie neurčená
G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde
G30.0 Alzheimerova choroba so skorým začiatkom (F00.0*)
G30.1 Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom (F00.1*)
G30.8 Iná Alzheimerova choroba (F00.2*)
G30.9 Alzheimerova choroba, bližšie neurčená
G31.0 Ohraničená atrofia mozgu
G31.1 Starecká degenerácia mozgu, nezatriedená inde
G31.2 Degenerácia nervovej sústavy, zapríčinená alkoholom
G31.81 Mitochondriová cytopatia
G31.82 Demencia s Lewyho telieskami
G31.88 Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie určená
G31.9 Degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie neurčená
G32.0 Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde
G32.8 Iná bližšie určená degeneratívna choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
G35.0 Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia
G35.10 Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.11 Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.20 Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.21 Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.30 Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.31 Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.9 Roztrúsená skleróza, bližšie neurčená
G36.0 Neuromyelitis optica (Devicova choroba)
G36.1 Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída (Hurstova choroba)
G36.8 Iná bližšie určená akútna roztrúsená demyelinizácia
G36.9 Akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie neurčená
G37.0 Difúzna skleróza centrálnej nervovej sústavy (Schilderova choroba)
G37.1 Centrálna demyelinizácia corpus callosum
G37.2 Centrálna pontínna myelinolýza
G37.3 Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálnej nervovej sústavy
G37.4 Subakútna nekrotizujúca myelitída
G37.5 Koncentrická skleróza centrálneho nervového systómu (Balóova choroba)
G37.8 Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
G37.9 Demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G40.00 Pseudo-Lennoxov syndróm
G40.01 Syndróm so sústavnými hrotmi a vlnami počas pomalého spánku (CSWS - Continuous spikes and waves during slow-wave sleep)
G40.02 Benígna psychomotorická epilepsia
G40.08 Iná idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi
G40.09 Idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi, bližšie neurčený
G40.1 Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s jednoduchými fokálnymi záchvatmi
G40.2 Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s komplexnými fokálnymi záchvatmi
G40.3 Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptický syndróm
G40.4 Iná generalizovaná epilepsia a epileptický syndróm
G40.5 Osobitný epileptický syndróm
G40.6 Záchvaty grand mal (so záchvatmi alebo bez záchvatov petit mal), bližšie neurčené
G40.7 Záchvaty petit mal bez záchvatov grand mal, bližšie neurčené
G40.8 Iná epilepsia
G40.9 Epilepsia, bližšie neurčená
G41.0 Epileptický stav grand mal
G41.1 Epileptický stav petit mal
G41.2 Komplexný čiastkový epileptický stav
G41.8 Iný epileptický stav
G41.9 Epileptický stav, bližšie neurčený
G43.0 Migréna bez aury (bežná migréna)
G43.1 Migréna s aurou (klasická migréna)
G43.2 Migrénový stav (status migraenosus)
G43.3 Komplikovaná migréna
G43.8 Iná migréna
G43.9 Migréna, bližšie neurčená
G44.0 Syndróm klastrovej bolesti hlavy (Cluster headache syndrome)
G44.1 Bolesť hlavy cievneho pôvodu, nezatriedená inde
G44.2 Tenzná bolesť hlavy
G44.3 Chronická poúrazová bolesť hlavy
G44.4 Lieková bolesť hlavy, nezatriedená inde
G44.8 Iný bližšie určený syndróm bolesti hlavy
G45.02 Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.03 Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.09 Vertebrobazilárny syndróm, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.12 Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.13 Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.19 Syndróm krčnice (hemisferický), s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.22 Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.23 Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.29 Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.32 Amaurosis fugax, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.33 Amaurosis fugax, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.39 Amaurosis fugax s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.42 Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.43 Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.49 Prechodná celková amnézia s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.82 Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.83 Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.89 Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.92 Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.93 Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.99 Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G46.0 Syndróm strednej mozgovej tepny (a. cerebri media)(I66.0†)
G46.1 Syndróm prednej mozgovej tepny (a. cerebri anterior)(I66.1†)
G46.2 Syndróm zadnej mozgovej tepny (a. cerebri posterior)(I66.2†)
G46.3 Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60-I67†)
G46.4 Syndróm porážky mozočka (cerebella) (I60-I67†)
G46.5 Čistý motorický lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.6 Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.7 Iný lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.8 Iný cievny mozgový syndróm pri mozgových cievnych chorobách (I60-I67†)
G47.0 Porucha zaspávania a udržania spánku (insomnia)
G47.1 Porucha z nadmernej ospanlivosti (hypersomnie)
G47.2 Porucha spánkového cyklu (striedania spánku a bdenia)
G47.30 Centrálne spánkové apnoe
G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe
G47.32 Hypoventilačný syndróm súvisiaci so spánkom
G47.38 Iné spánkové apnoe
G47.39 Spánkové apnoe, bližšie neurčené
G47.4 Narkolepsia a kataplexia
G47.8 Iná porucha spánku
G47.9 Porucha spánku, bližšie neurčená
G50.0 Neuralgia trojklaného nervu (n. trigeminus)
G50.1 Atypická bolesť tváre
G50.8 Iná choroba trojklaného nervu (n. trigeminus)
G50.9 Choroba trojklaného nervu (n. trigeminus), bližšie neurčená
G51.0 Paréza n. facialis (Bellova obrna)
G51.1 Ganglionitis geniculata
G51.2 Melkerssonov-Rosenthalov syndróm
G51.3 Klonický spazmus polovice tváre
G51.4 Tvárová myokýmia
G51.8 Iná choroba n. facialis
G51.9 Choroba n. facialis, bližšie neurčená
G52.0 Choroba čuchového nervu (n. olfactorius)
G52.1 Choroba jazykovohltanového nervu (n. glossopharyngeus)
G52.2 Choroba blúdivého nervu (n. vagus)
G52.3 Choroba podjazykového nervu (n. hypoglossus)
G52.7 Choroba viacerých hlavových nervov
G52.8 Choroba iných bližšie určených hlavových nervov
G52.9 Choroba hlavového nervu, bližšie neurčená
G53.0 Neuralgia po herpes zoster (poherpetická neuralgia)(B02.2†)
G53.1 Obrna viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
G53.2 Obrna viacerých hlavových nervov pri sarkoidóze (D86.8†
G53.3 Obrna viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G53.8 Iná choroba hlavového nervu pri iných chorobách zatriedených inde
G54.0 Poškodenie plexus brachialis
G54.1 Poškodenie plexus lumbosacralis
G54.2 Poškodenie krčných nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.3 Poškodenie hrudných nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.4 Poškodenie bedrových a krížových nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.5 Neuralgická amyotrofia
G54.6 Syndróm fantómovej končatiny s bolesťou
G54.7 Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti
G54.8 Iná choroba nervových koreňov a spletí
G54.9 Choroba nervového koreňa a nervovej spleti, bližšie neurčená
G55.0 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G55.1 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri poškodení medzistavcových platničiek (M50-M51†)
G55.2 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)
G55.3 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)
G55.8 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde
G56.0 Syndróm karpálneho tunela
G56.1 Iné poškodenie n. medianus
G56.2 Poškodenie n. ulnaris
G56.3 Poškodenie n. radialis
G56.4 Kauzalgia
G56.8 Iná mononeuropatia hornej končatiny
G56.9 Mononeuropatia hornej končatiny, bližšie neurčená
G57.0 Poškodenie n. ischadicus
G57.1 Meralgia paraesthetica
G57.2 Poškodenie n. femoralis
G57.3 Poškodenie n. fibularis communis
G57.4 Poškodenie n. tibialis
G57.5 Syndróm tarzálneho tunela
G57.6 Poškodenie n. plantaris
G57.8 Iná mononeuropatia dolnej končatiny
G57.9 Mononeuropatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
G58.0 Interkostálna neuropatia
G58.7 Mononeuritis multiplex
G58.8 Iná bližšie určená mononeuropatia
G58.9 Mononeuropatia, bližšie neurčená
G59.0 Diabetická mononeuropatia (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G59.8 Iná mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
G60.0 Dedičná motorická a senzitívna neuropatia
G60.1 Refsumova choroba
G60.2 Neuropatia spojená s dedičnou ataxiou
G60.3 Idiopatická progresívna neuropatia
G60.8 Iná dedičná a idiopatická neuropatia
G60.9 Dedičná a idiopatická neuropatia, bližšie neurčená
G61.0 Guillainov-Barrého syndróm
G61.1 Sérová polyneuropatia
G61.8 Iná zápalová polyneuropatia
G61.9 Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená
G62.0 Polyneuropatia zapríčinená liekom
G62.1 Alkoholová polyneuropatia
G62.2 Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
G62.80 Polyneuropatia kriticky chorých
G62.88 Iná určená polyneuropatia
G62.9 Polyneuropatia, bližšie neurčená
G63.0 Polyneuropatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G63.1 Polyneuropatia pri nádorovej chorobe(C00-D48†)
G63.2 Diabetická polyneuropatia (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G63.3 Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G63.4 Polyneuropatia pri nedostatku vo výžive (E40-E64†)
G63.5 Polyneuropatia pri systémových chorobách spojiva (M30-M35†)
G63.6 Polyneuropatia pri iných svalovokostrových chorobách (M00-M25†, M40-M96†)
G63.8 Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde
G64 Iná porucha periférnej nervovej sústavy
G70.0 Myasthenia gravis
G70.1 Nervovosvalová choroba zapríčinená toxínmi
G70.2 Vrodená a vývinová myasténia
G70.8 Iná bližšie určená myoneurálna porucha
G70.9 Myoneurálna porucha, bližšie neurčená
G71.0 Svalová dystrofia
G71.1 Myotonická porucha
G71.2 Vrodená myopatia
G71.3 Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde
G71.8 Iná primárna choroba svalov
G71.9 Primárna choroba svalov, bližšie neurčená
G72.0 Myopatia zapríčinená liekom
G72.1 Alkoholová myopatia
G72.2 Myopatia zapríčinená inými toxickými látkami
G72.3 Periodická paralýza
G72.4 Zápalová myopatia, nezatriedená inde
G72.80 Myopatia kriticky chorých
G72.88 Iná myopatia, bližšie určená
G72.9 Myopatia, bližšie neurčená
G73.0 Myastenický syndróm pri endokrinných chorobách
G73.1 Eatonov-Lambertov myastenický syndróm (C00-D48†)
G73.2 Iný myastenický syndróm pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G73.3 Myastenický syndróm pri iných chorobách zatriedených inde
G73.4 Myopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G73.5 Myopatia pri endokrinných chorobách
G73.6 Myopatia pri metabolických chorobách
G73.7 Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde
G80.0 Spastická kvadruplegická detská mozgová obrna
G80.1 Spastická diplegická detská mozgová obrna
G80.2 Spastická hemiplegická detská mozgová obrna
G80.3 Dyskinetická detská mozgová obrna
G80.4 Ataktická detská mozgová obrna
G80.8 Iná detská mozgová obrna
G80.9 Detská mozgová obrna, bližšie neurčená
G81.0 Chabá hemiparéza a hemiplégia
G81.1 Spastická hemiparéza a hemiplégia
G81.9 Hemiparéza a hemiplégia, bližšie neurčená
G82.00 Chabá paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.01 Chabá paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.02 Chabá paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.03 Chabá paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.09 Chabá paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.10 Spastická paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.11 Spastická paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.12 Spastická paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.13 Spastická paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.19 Spastická paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.20 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.21 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.22 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.23 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.29 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.30 Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.31 Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.32 Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.33 Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.39 Chabá tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.40 Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.41 Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.42 Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.43 Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.49 Spastická tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.50 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.51 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.52 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.53 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.59 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.60 Funkčná výška poškodenia miechy C1 – C3
G82.61 Funkčná výška poškodenia miechy C4 – C5
G82.62 Funkčná výška poškodenia miechy C6 – C8
G82.63 Funkčná výška poškodenia miechy Th1 – Th6
G82.64 Funkčná výška poškodenia miechy Th7 – Th10
G82.65 Funkčná výška poškodenia miechy Th11 – L1
G82.66 Funkčná výška poškodenia miechy L2 – S1
G82.67 Funkčná výška poškodenia miechy S2 – S5
G82.69 Funkčná výška poškodenia miechy neurčená
G83.0 Diparéza a diplégia horných končatín
G83.1 Monoparéza a monoplégia dolnej končatiny
G83.2 Monoparéza a monoplégia hornej končatiny
G83.3 Monoparéza a monoplégia, bližšie neurčená
G83.40 Syndróm cauda equina, úplný
G83.41 Syndróm cauda equina, neúplný
G83.49 Syndróm cauda equina, bližšie neurčený
G83.80 Locked-in syndróm
G83.88 Iný paralytický syndróm, bližšie určený
G83.9 Paralytický syndróm, bližšie neurčený
G90.00 Syndróm karotického sínusu (synkopa)
G90.08 Iná idiopatická periférna autonómna neuropatia
G90.09 Idiopatická periférna autonómna neuropatia, bližšie neurčená
G90.1 Familiárna dysautonómia (Rileyho-Dayov syndróm)
G90.2 Hornerov syndróm
G90.3 Multisystémová degenerácia
G90.40 Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza
G90.41 Autonómna dysreflexia ako záchvaty potenia
G90.48 Iná autonómna dysreflexia
G90.49 Autonómna dysreflexia, bližšie neurčená
G90.8 Iná choroba autonómnej nervovej sústavy
G90.9 Porucha autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G91.0 Komunikujúci hydrocefalus
G91.1 Obštrukčný hydrocefalus
G91.20 Idiopatický normotenzný hydrocefalus
G91.21 Sekundárny normotenzný hydrocefalus
G91.29 Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený
G91.3 Poúrazový hydrocefalus, bližšie neurčený
G91.8 Iný hydrocefalus
G91.9 Hydrocefalus, bližšie neurčený
G92 Toxická encefalopatia
G93.0 Mozgová cysta
G93.1 Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde
G93.2 Benígna intrakraniálna hypertenzia
G93.3 Chronický únavový syndróm
G93.4 Encefalopatia, bližšie neurčená
G93.5 Stlačenie mozgu
G93.6 Opuch mozgu
G93.7 Reyeov syndróm
G93.80 Apalický syndróm
G93.88 Iná choroba mozgu, bližšie určená
G93.9 Choroba mozgu, bližšie neurčená
G94.0 Hydrocefalus pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
G94.1 Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G94.2 Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde
G94.8 Iná bližšie určená choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
G95.0 Syringomyelia a syringobulbia
G95.1 Cievna choroba miechy (vaskulárna myelopatia)
G95.2 Stlačenie miechy, bližšie neurčené
G95.80 Obrna močového mechúra pri poškodení horného motoneurónu
G95.81 Obrna močového mechúra pri poškodení dolného motoneurónu
G95.82 Funkčná porucha močového mechúra, zapríčinená spinálnym šokom
G95.83 Spinálna spasticita priečne pruhovaného svalstva
G95.84 Detrúzorovo-sfinkterová dyssynergia pri poškodení miechy
G95.85 Deaferentačná bolesť pri poškodení miechy
G95.88 Iná choroba miechy, bližšie určená
G95.9 Choroba miechy, bližšie neurčená
G96.0 Presakovanie mozgovomiechového moku
G96.1 Choroba mozgových a miechových plien, nezatriedená inde
G96.8 Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
G96.9 Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G97.0 Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii
G97.1 Iná reakcia na spinálnu a lumbálnu punkciu
G97.2 Vnútrolebková (vnútročrepová) hypotenzia po komorovom skrate
G97.80 Pooperačná likvorea
G97.81 Pooperačný mutizmus (cerebelárny)
G97.88 Iná choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone
G97.9 Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
G98 Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde
G99.0 Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách
G99.1 Iná choroba autonómnej nervovej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde
G99.2 Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
G99.8 Iná bližšie určená choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
H00.0 Hordeolum (jačmeň) a iný hlboký zápal očného viečka
H00.1 Chalazion (studený jačmeň)
H01.0 Blefaritída (zápal okraja očného viečka)
H01.1 Neinfekčná dermatóza očného viečka
H01.8 Iný zápal očného viečka, bližšie určený
H01.9 Zápal očného viečka, bližšie neurčený
H02.0 Entropium a trichiáza očného viečka
H02.1 Ektropium očného viečka
H02.2 Lagoftalmus
H02.3 Blefarochaláza
H02.4 Ptóza očného viečka
H02.5 Iná choroba postihujúca funkciu očného viečka
H02.6 Xantelazma očného viečka
H02.7 Iná degeneratívna choroba očného viečka a okolia oka
H02.8 Iná bližšie určená choroba očného viečka
H02.9 Choroba očného viečka, bližšie neurčená
H03.0 Parazitové zamorenie očného viečka pri chorobách zatriedených inde
H03.1 Postihnutie očného viečka pri iných infekčných chorobách zatriedených inde
H03.8 Postihnutie očného viečka pri iných chorobách zatriedených inde
H04.0 Dakryoadenitída
H04.1 Iná choroba slznej žľazy
H04.2 Epifora
H04.3 Akútny a bližšie neurčený zápal slzných ciest
H04.4 Chronický zápal slzných ciest
H04.5 Stenóza a insuficiencia slzných ciest
H04.6 Iná zmena v slzných cestách
H04.8 Iná choroba slzných orgánov
H04.9 Choroba slzných orgánov, bližšie neurčená
H05.0 Akútny zápal očnice (orbity)
H05.1 Chronická zápalová choroba očnice (orbity)
H05.2 Exoftalmus
H05.3 Deformácia očnice (orbity)
H05.4 Enoftalmus
H05.5 Zadržané (staré) cudzie teleso po penetrujúcom poranení očnice (orbity)
H05.8 Iná choroba očnice (orbity)
H05.9 Choroba očnice (orbity), bližšie neurčená
H06.0 Choroba slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde
H06.1 Parazitové zamorenie očnice (orbity) pri chorobách zatriedených inde
H06.2 Exoftalmus pri poruche funkcie štítnej žľazy (E05.-†)
H06.3 Iná choroba očnice (orbity) pri chorobách zatriedených inde
H10.0 Mukopurulentná konjunktivitída
H10.1 Akútna atopická konjunktivitída
H10.2 Iná akútna konjunktivitída
H10.3 Akútna konjunktivitída, bližšie neurčená
H10.4 Chronická konjunktivitída
H10.5 Blefarokonjunktivitída
H10.8 Iná konjunktivitída
H10.9 Konjunktivitída, bližšie neurčená
H11.0 Pterygium
H11.1 Spojovková degenerácia a depozity
H11.2 Spojovková jazva
H11.3 Spojovkové krvácanie
H11.4 Iná cievna choroba a cysta spojovky
H11.8 Iná choroba spojovky, bližšie určená
H11.9 Choroba spojovky, bližšie neurčená
H13.0 Filáriová infekcia spojovky (B74.-†)
H13.1 Konjunktivitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H13.2 Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde
H13.3 Očný pemfigoid (L12.-†)
H13.8 Iná choroba spojovky pri chorobách zatriedených inde
H15.0 Skleritída
H15.1 Episkleritída
H15.8 Iná choroba bielka (skléry)
H15.9 Choroba očného bielka (skléry), bližšie neurčená
H16.0 Vred rohovky (ulcus corneae)
H16.1 Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky
H16.2 Keratokonjunktivitída
H16.3 Intersticiálna a hlboká keratitída
H16.4 Neovaskularizácia rohovky
H16.8 Iná keratitída
H16.9 Keratitída, bližšie neurčená
H17.0 Leucoma adhaerens
H17.1 Iný centrálny zákal rohovky
H17.8 Iná jazva a zákal rohovky
H17.9 Jazva a zákal rohovky, bližšie neurčené
H18.0 Pigmentácie a depozity rohovky
H18.1 Keratopathia bullosa
H18.2 Iný opuch rohovky
H18.3 Zmeny vo vrstvách (membránach) rohovky
H18.4 Degenerácia rohovky
H18.5 Hereditárna dystrofia rohovky
H18.6 Keratokonus
H18.7 Iná deformácia rohovky
H18.8 Iná choroba rohovky, bližšie určená
H18.9 Choroba rohovky, bližšie neurčená
H19.0 Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde
H19.1 Herpetická keratitída a keratokonjunktivitída (B00.5†)
H19.2 Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H19.3 Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde
H19.8 Iná choroba očného bielka (skléry) a rohovky pri chorobách zatriedených inde
H20.0 Akútna a subakútna iridocyklitída
H20.1 Chronická iridocyklitída
H20.2 Iridocyklitída vyvolaná šošovkou (fakogénna)
H20.8 Iná iridocyklitída
H20.9 Iridocyklitída, bližšie neurčená
H21.0 Hyféma
H21.1 Iná vaskulárna choroba dúhovky a vráskovca
H21.2 Degenerácia dúhovky a vráskovca
H21.3 Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory
H21.4 Membrány pupily
H21.5 Iný zrast a trhlina dúhovky a vráskovca
H21.8 Iná bližšie určená choroba dúhovky a vráskovca
H21.9 Choroba dúhovky a vráskovca, bližšie neurčená
H22.0 Iridocyklitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H22.1 Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde
H22.8 Iná choroba dúhovky (iris) a vráskovca (corpus ciliare) pri chorobách zatriedených inde
H25.0 Začínajúca cataracta senilis
H25.1 Cataracta senilis nuclearis (fakoskleróm)
H25.2 Cataracta senilis, Morgagniho typ
H25.8 Iný starecký zákal šošovky
H25.9 Starecký zákal šošovky, bližšie neurčený
H26.0 Infantilný, juvenilný a presenilný zákal šošovky
H26.1 Traumatický zákal šošovky
H26.2 Komplikovaný zákal šošovky
H26.3 Zákal šošovky zapríčinený liekmi
H26.4 Zákal šošovky, sekundárny
H26.8 Iný zákal šošovky, bližšie určený
H26.9 Zákal šošovky, bližšie neurčený
H27.0 Afakia
H27.1 Dislokácia šošovky
H27.8 Iná choroba šošovky, bližšie určená
H27.9 Choroba šošovky, bližšie neurčená
H28.0 Diabetický zákal šošovky (E10-E14, štvrtá pozícia .3†)
H28.1 Zákal šošovky pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
H28.2 Zákal šošovky pri iných chorobách zatriedených inde
H28.8 Iná choroba šošovky pri chorobách zatriedených inde
H30.0 Ložisková chorioretinitída
H30.1 Diseminovaná chorioretinitída
H30.2 Cyclitis posterior
H30.8 Iná chorioretinitída
H30.9 Chorioretinitída, bližšie neurčená
H31.0 Chorioretinové jazvy
H31.1 Degenerácia cievovky
H31.2 Dedičná dystrofia cievovky
H31.3 Krvácanie a ruptúra cievovky
H31.4 Odlúpenie cievovky
H31.8 Iná choroba cievovky, bližšie určená
H31.9 Choroba cievovky, bližšie neurčená
H32.0 Chorioretinitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H32.8 Iná chorioretinová choroba pri chorobách zatriedených inde
H33.0 Odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice
H33.1 Rozštiepenie sietnice (retinoschíza) a cysty sietnice
H33.2 Sérové odlúpenie sietnice
H33.3 Trhliny sietnice bez odlúpenia
H33.4 Odlúpenie sietnice ťahom
H33.5 Iné odlúpenie sietnice
H34.0 Prechodná oklúzia tepny sietnice
H34.1 Oklúzia centrálnej tepny sietnice (a. centralis retinae)
H34.2 Iná oklúzia tepien sietnice
H34.8 Iná oklúzia ciev sietnice
H34.9 Oklúzia cievy sietnice, bližšie neurčená
H35.0 Retinopatia zadnej steny oka a cievne zmeny sietnice
H35.1 Retinopatia nedonosených
H35.2 Iná proliferatívna retinopatia
H35.3 Degenerácia makuly a zadného pólu oka
H35.4 Periférna degenerácia sietnice
H35.5 Dedičná dystrofia sietnice
H35.6 Krvácanie do sietnice
H35.7 Oddelenie vrstiev sietnice
H35.8 Iná choroba sietnice, bližšie určená
H35.9 Choroba sietnice, bližšie neurčená
H36.0 Diabetická retinopatia (E10-E14 ,štvrtá pozícia .3†)
H36.8 Iná choroba sietnice pri chorobách zatriedených inde
H40.0 Podozrenie na glaukóm
H40.1 Primárny glaukóm s otvoreným uhlom
H40.2 Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
H40.3 Sekundárny glaukóm po poranení oka
H40.4 Sekundárny glaukóm po zápale oka
H40.5 Sekundárny glaukóm pri iných chorobách
H40.6 Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi
H40.8 Iný glaukóm
H40.9 Glaukóm, bližšie neurčený
H42.0 Glaukóm pri endokrinných, nutričných a metabolických chorobách zatriedených inde
H42.8 Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde
H43.0 Prolaps sklovca
H43.1 Krvácanie do sklovca
H43.2 Kryštálové depozity v sklovci
H43.3 Iný zákal sklovca
H43.8 Iná choroba sklovca
H43.9 Choroba sklovca, bližšie neurčená
H44.0 Hnisová endoftalmitída
H44.1 Iná endoftalmitída
H44.2 Degeneratívna krátkozrakosť (myopia)
H44.3 Iná degeneratívna choroba očnej gule
H44.4 Hypotónia oka
H44.5 Degeneratívne postihnutie očnej gule
H44.6 Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, magnetické
H44.7 Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, nemagnetické
H44.8 Iná choroba očnej gule
H44.9 Choroba očnej gule, bližšie neurčená
H45.0 Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde
H45.1 Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde
H45.8 Iná choroba sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde
H46 Zápal zrakového nervu (neuritis nervi optici)
H47.0 Choroba zrakového nervu, nezatriedená inde
H47.1 Opuch papily zrakového nervu, bližšie neurčený
H47.2 Atrofia zrakového nervu
H47.3 Iná choroba papily zrakového nervu
H47.4 Choroba chiasma opticum
H47.5 Choroba iných zrakových dráh
H47.6 Choroba kôrového zrakového centra
H47.7 Choroba zrakových dráh, bližšie neurčená
H48.0 Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde
H48.1 Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde
H48.8 Iná choroba zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde
H49.0 Obrna tretieho hlavového nervu (nervus oculomotorius)
H49.1 Ochrnutie štvrtého hlavového nervu (n. trochlearis)
H49.2 Ochrnutie šiesteho hlavového nervu (n. abducens)
H49.3 Úplná oftalmoplégia (vonkajšia)
H49.4 Progresívna vonkajšia oftalmoplégia
H49.8 Iný paralytický strabizmus
H49.9 Paralytický strabizmus, bližšie neurčený
H50.0 Konvergentný konkomitantný strabizmus
H50.1 Divergentný konkomitantný strabizmus
H50.2 Vertikálny strabizmus
H50.3 Intermitentná heterotropia (škúlenie, strabizmus)
H50.4 Iná a bližšie neurčená heterotropia (škúlenie, strabizmus)
H50.5 Heterofória (skrytá škuľavosť)
H50.6 Mechanický strabizmus
H50.8 Iný strabizmus, bližšie určený
H50.9 Strabizmus, bližšie neurčený
H51.0 Ochrnutie konjugovaného pohľadu
H51.1 Nedostatočnosť a nadmernosť konvergencie
H51.2 Internukleárna oftalmoplégia
H51.8 Iná bližšie určená porucha binokulárnych pohybov
H51.9 Porucha binokulárneho pohybu, bližšie neurčená
H52.0 Hypermetropia (ďalekozrakosť)
H52.1 Myopia (krátkozrakosť)
H52.2 Astigmatizmus
H52.3 Anizometropia a anizeikonia
H52.4 Presbyopia
H52.5 Porucha akomodácie
H52.6 Iná porucha refrakcie
H52.7 Porucha refrakcie, bližšie neurčená
H53.0 Anoptická amblyopia (amblyopia ex anopsia)
H53.1 Subjektívna porucha videnia
H53.2 Diplopia
H53.3 Iná porucha binokulárneho videnia
H53.4 Porucha zorného poľa
H53.5 Porucha farebného videnia
H53.6 Nočná slepota (nyctalopia)
H53.8 Iná zraková porucha
H53.9 Zraková porucha, bližšie neurčená
H54.0 Slepota na obe oči
H54.1 Slepota na jedno oko, slabozrakosť na druhé
H54.2 Slabozrakosť na obe oči
H54.3 Mierna porucha zraku na obe oči (binokulárna)
H54.4 Slepota na jedno oko
H54.5 Slabozrakosť na jedno oko
H54.6 Mierna porucha zraku na jedno oko
H54.7 Nešpecifikovaná strata videnia
H54.9 Zrakové postihnutie (oboch očí, binokulárne), bližšie neurčené
H55 Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka
H57.0 Anomálie funkcie zrenice (pupily)
H57.1 Bolesť oka
H57.8 Iná choroba oka a jeho adnexov, bližšie určená
H57.9 Choroba oka a jeho adnexov, bližšie neurčená
H58.0 Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde
H58.1 Poruchy videnia pri chorobách zatriedených inde
H58.8 Iná bližšie určená choroba oka a jeho adnexov pri chorobách zatriedených inde
H59.0 Afakická bulózna keratopatia po operácii katarakty
H59.8 Iná choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone
H59.9 Choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone, bližšie neurčená
H60.0 Absces vonkajšieho ucha
H60.1 Flegmóna vonkajšieho ucha
H60.2 Malígny zápal vonkajšieho ucha (otitis externa maligna)
H60.3 Iný infekčný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.4 Cholesteatóm vonkajšieho ucha
H60.5 Akútny neinfekčný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.8 Iný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.9 Zápal vonkajšieho ucha (otitis externa), bližšie neurčený
H61.0 Perichondritída vonkajšieho ucha
H61.1 Neinfekčná choroba ušnice
H61.2 Stvrdnutý ušný maz (cerumen) (mazová zátka)
H61.3 Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu
H61.8 Iná choroba vonkajšieho ucha, bližšie určená
H61.9 Choroba vonkajšieho ucha, bližšie neurčená
H62.0 Zápal vonkajšieho ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde
H62.1 Zápal vonkajšieho ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde
H62.2 Zápal vonkajšieho ucha pri mykózach zatriedených inde
H62.3 Zápal vonkajšieho ucha pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H62.4 Zápal vonkajšieho ucha pri iných chorobách zatriedených inde
H62.8 Iná choroba vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde
H65.0 Akútny sérový zápal stredného ucha
H65.1 Iný akútny nehnisový zápal stredného ucha
H65.2 Chronický sérový zápal stredného ucha
H65.3 Chronický hlienový zápal stredného ucha
H65.4 Iný chronický nehnisový zápal stredného ucha
H65.9 Nehnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H66.0 Akútny hnisový zápal stredného ucha
H66.1 Chronický tubotympanový hnisový zápal stredného ucha
H66.2 Chronický atikoantrálny hnisový zápal stredného ucha
H66.3 Iný chronický hnisový zápal stredného ucha
H66.4 Hnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H66.9 Zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H67.0 Zápal stredného ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde
H67.1 Zápal stredného ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde
H67.8 Zápal stredného ucha pri iných chorobách zatriedených inde
H68.0 Zápal sluchovej trubice
H68.1 Uzáver sluchovej trubice
H69.0 Otvorená sluchová trubica (tuba patens)
H69.8 Iná choroba sluchovej trubice, bližšie určená
H69.9 Choroba sluchovej trubice, bližšie neurčená
H70.0 Akútna mastoiditída
H70.1 Chronická mastoiditída
H70.2 Petrozitída (zápal pyramídy skalnej kosti)
H70.8 Iná mastoiditída a príbuzná choroba
H70.9 Mastoiditída, bližšie neurčená
H71 Cholesteatóm stredného ucha
H72.0 Centrálna perforácia blany bubienka
H72.1 Atiková perforácia blany bubienka
H72.2 Iná okrajová perforácia blany bubienka
H72.8 Iná perforácia blany bubienka
H72.9 Perforácia blany bubienka, bližšie neurčená
H73.0 Akútna myringitída
H73.1 Chronická myringitída
H73.8 Iná choroba blany bubienka, bližšie určená
H73.9 Choroba blany bubienka, bližšie neurčená
H74.0 Tympanoskleróza
H74.1 Adhezívna choroba stredného ucha
H74.2 Diskontinuita a dislokácia sluchových kostičiek
H74.3 Iná získaná abnormalita sluchových kostičiek
H74.4 Polyp stredného ucha
H74.8 Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určená
H74.9 Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie neurčená
H75.0 Mastoiditída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H75.8 Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určená, pri chorobách zatriedených inde
H80.0 Neobliterujúca otoskleróza oválneho okienka (fenestra ovalis, fenestra vestibuli)
H80.1 Obliterujúca otoskleróza oválneho okienka (fenestra ovalis, fenestra vestibuli)
H80.2 Kochleárna otoskleróza
H80.8 Iná otoskleróza
H80.9 Otoskleróza, bližšie neurčená
H81.0 Meniereova choroba
H81.1 Benígny záchvatový závrat (ošiaľ, vertigo)
H81.2 Vestibulárna neuronitída (neuropatia)
H81.3 Iný periférny závrat (ošiaľ, vertigo)
H81.4 Závrat (ošiaľ, vertigo) centrálneho pôvodu
H81.8 Iná porucha vestibulárnej funkcie
H81.9 Porucha vestibulárnej funkcie, bližšie neurčená
H82 Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde
H83.0 Zápal labyrintu vnútorného ucha (labyrintitída)
H83.1 Fistula labyrintu vnútorného ucha
H83.2 Porucha funkcie labyrintu vnútorného ucha
H83.3 Vplyv hluku na vnútorné ucho
H83.8 Iná choroba vnútorného ucha, bližšie určená
H83.9 Choroba vnútorného ucha, bližšie neurčená
H90.0 Obojstranná prevodová strata sluchu
H90.1 Jednostranná prevodová strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.2 Prevodová strata sluchu, bližšie neurčená
H90.3 Obojstranná percepčná strata sluchu
H90.4 Jednostranná percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.5 Percepčná strata sluchu, bližšie neurčená
H90.6 Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu
H90.7 Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.8 Zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu, bližšie neurčená
H91.0 Ototoxická strata sluchu
H91.1 Presbyakúza
H91.2 Náhla idiopatická strata sluchu
H91.3 Hluchonemota, nezatriedená inde
H91.8 Iná strata sluchu, bližšie určená
H91.9 Strata sluchu, bližšie neurčená
H92.0 Bolesť v uchu
H92.1 Výtok z ucha
H92.2 Krvácanie z ucha (otorágia)
H93.0 Degeneratívna a cievna choroba ucha
H93.1 Zvonenie v ušiach (tinnitus aurium)
H93.2 Iný abnormálny sluchový vnem
H93.3 Choroba akustického nervu
H93.8 Iná choroba ucha, bližšie určená
H93.9 Choroba ucha, bližšie neurčená
H94.0 Zápal sluchového nervu (akustická neuritída) pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H94.8 Iná bližšie určená choroba ucha pri chorobách zatriedených inde
H95.0 Recidivujúci cholesteatóm v dutine po mastoidektómii
H95.1 Iná choroba po mastoidektómii
H95.8 Iná choroba ucha a hlávkového výbežku
H95.9 Choroba ucha a hlávkového výbežku po lekárskom výkone, bližšie neurčená
I00 Reumatická horúčka bez postihnutia srdca
I01.0 Akútna reumatická perikarditída
I01.1 Akútna reumatická endokarditída
I01.2 Akútna reumatická myokarditída
I01.8 Iná akútna reumatická choroba srdca
I01.9 Akútna reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I02.0 Reumatická chorea s postihnutím srdca
I02.9 Reumatická chorea bez postihnutia srdca
I05.0 Mitrálna stenóza
I05.1 Reumatická mitrálna insuficiencia
I05.2 Mitrálna stenóza s insuficienciou
I05.8 Iná choroba mitrálnej chlopne
I05.9 Choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
I06.0 Reumatická aortálna stenóza
I06.1 Reumatická aortálna insuficiencia
I06.2 Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou
I06.8 Iná reumatická choroba aortálnej chlopne
I06.9 Reumatická choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
I07.0 Trikuspidálna stenóza
I07.1 Trikuspidálna insuficiencia
I07.2 Trikuspidálna stenóza s insuficienciou
I07.8 Iná choroba trikuspidálnej chlopne
I07.9 Choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
I08.0 Súčasná choroba mitrálnej aj aortálnej chlopne
I08.1 Súčasna choroba mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.2 Súčasná choroba aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.3 Súčasná choroba mitrálnej, aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.8 Iná choroba viacerých chlopní
I08.9 Choroba viacerých chlopní, bližšie neurčená
I09.0 Reumatická myokarditída
I09.1 Reumatická choroba endokardu bližšie neurčenej chlopne
I09.2 Chronická reumatická perikarditída
I09.8 Iná reumatická choroba srdca, bližšie určená
I09.9 Reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I10.00 Benígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.01 Benígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.10 Malígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.11 Malígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.90 Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I10.91 Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.00 Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.01 Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.90 Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.91 Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I12.00 Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I12.01 Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I12.90 Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I12.91 Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.00 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.01 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.10 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.11 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.20 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.21 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.90 Hypertenzná choroba srdca a obličiek bez prejavov hypertenznej krízy, bližšie neurčená
I13.91 Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.00 Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.01 Renovaskulárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.10 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami obličiek, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.11 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami obličiek, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.20 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými chorobami, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.21 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými chorobami, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.80 Iná sekundárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.81 Iná sekundárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.90 Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.91 Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I20.0 Nestabilná angina pectoris
I20.1 Angina pectoris s dokázaným kŕčom vencovitých tepien
I20.8 Iná forma angina pectoris
I20.9 Angina pectoris, bližšie neurčená
I21.0 Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
I21.1 Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
I21.2 Akútny transmurálny infarkt myokardu na iných miestach
I21.3 Akútny transmurálny infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste
I21.4 Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
I21.9 Akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený
I22.0 Ďalší infarkt myokardu prednej steny
I22.1 Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
I22.8 Ďalší infarkt myokardu na inom mieste
I22.9 Ďalší infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste
I23.0 Hemoperikard ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.1 Defekt predsieňového septa ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.2 Defekt komorovej priehradky ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.3 Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.4 Ruptúra chordae tendineae ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.5 Ruptúra papilárneho svalu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.6 Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.8 Iná akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I24.0 Koronárna trombóza, ktorá neviedla k infarktu myokardu
I24.1 Poinfarktový syndróm
I24.8 Iná forma akútnej ischemickej choroby srdca
I24.9 Akútna ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
I25.0 Aterosklerotická srdcovocievna choroba, takto označená
I25.10 Aterosklerotická choroba srdca, bez hemodynamicky závažných stenóz
I25.11 Aterosklerotická choroba srdca, jednocievne postihnutie
I25.12 Aterosklerotická choroba srdca, dvojcievne postihnutie
I25.13 Aterosklerotická choroba srdca, trojcievne postihnutie
I25.14 Aterosklerotická choroba srdca, stenóza ľavého hlavného kmeňa
I25.15 Aterosklerotická choroba srdca so stenózou bajpasu
I25.16 Aterosklerotická choroba srdca so stenózou stentu
I25.19 Aterosklerotická choroba srdca, bližšie neurčená
I25.20 Starý infarkt myokardu, od 29 dní až po 4 mesiace
I25.21 Starý infarkt myokardu, od 4 mesiacov až po 1 rok
I25.22 Starý infarkt myokardu, od 1 roka vyššie
I25.29 Starý infarkt myokardu, bližšie neurčený
I25.3 Aneuryzma srdca (steny)
I25.4 Aneuryzma vencovitej tepny
I25.5 Ischemická kardiomyopatia
I25.6 Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu
I25.8 Iná forma chronickej ischemickej choroby srdca
I25.9 Chronická ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
I26.0 Pľúcna embólia s údajom o akútnom cor pulmonale
I26.9 Pľúcna embólia bez údaja o akútnom cor pulmonale
I27.0 Primárna pľúcna hypertenzia
I27.1 Srdcová choroba pri kyfoskolióze
I27.20 Pľúcna hypertenzia pri chronickej tromboembolickej chorobe
I27.28 Iná bližšie určená sekundárna pľúcna hypertenzia
I27.8 Iná pľúcnosrdcová choroba (cor pulmonale), bližšie určená
I27.9 Pľúcnosrdcová choroba, bližšie neurčená
I28.0 Tepnovožilová fistula pľúcnych ciev
I28.1 Aneuryzma pľúcnej tepny
I28.8 Iná choroba pľúcnych ciev, bližšie určená
I28.9 Choroba pľúcnych ciev, bližšie neurčená
I30.0 Akútna nešpecifická idiopatická perikarditída
I30.1 Infekčná perikarditída
I30.8 Iná forma akútnej perikarditídy
I30.9 Akútna perikarditída, bližšie neurčená
I31.0 Chronická adhezívna perikarditída
I31.1 Chronická konstriktívna perikarditída
I31.2 Hemoperikard, nezatriedený inde
I31.3 Perikardový výpotok (nezápalový)
I31.8 Iná choroba perikardu, bližšie určená
I31.9 Choroba perikardu, bližšie neurčená
I32.0 Perikarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde
I32.1 Perikarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I32.8 Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde
I33.0 Akútna a subakútna infekčná endokarditída
I33.9 Akútna endokarditída, bližšie neurčená
I34.0 Mitrálna insuficiencia
I34.1 Prolaps mitrálnej chlopne
I34.2 Nereumatická mitrálna stenóza
I34.80 Nereumatická mitrálna stenóza a insuficiencia
I34.88 Iná nereumatická choroba mitrálnej chlopne
I34.9 Nereumatická choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
I35.0 Aortálna stenóza
I35.1 Aortálna insuficiencia
I35.2 Aortálna stenóza s aortálnou insuficienciou
I35.8 Iná choroba aortálnej chlopne
I35.9 Choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
I36.0 Nereumatická trikuspidálna stenóza
I36.1 Nereumatická trikuspidálna insuficiencia
I36.2 Nereumatická trikuspidálna stenóza a insuficiencia
I36.8 Iná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne
I36.9 Nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
I37.0 Pulmonálna stenóza
I37.1 Pulmonálna insuficiencia
I37.2 Pulmonálna stenóza a insuficiencia
I37.8 Iná choroba pulmonálnej chlopne
I37.9 Choroba pulmonálnej chlopne, bližšie neurčená
I38 Endokarditída neurčenej chlopne
I39.0 Choroba mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.1 Choroba aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.2 Choroba trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.3 Choroba pulmonálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.4 Choroba viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde
I39.8 Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I40.0 Infekčná myokarditída
I40.1 Izolovaná myokarditída
I40.8 Iná akútna myokarditída
I40.9 Akútna myokarditída, bližšie neurčená
I41.0 Myokarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde
I41.1 Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde
I41.2 Myokarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I41.8 Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde
I42.0 Dilatačná kardiomyopatia
I42.1 Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia
I42.2 Iná hypertrofická kardiomyopatia
I42.3 Endomyokardová (eozinofilná) choroba
I42.4 Endokardová fibroelastóza
I42.5 Iná reštrikčná kardiomyopatia
I42.6 Alkoholová kardiomyopatia
I42.7 Kardiomyopatia zapríčinená liekmi a inými vonkajšími faktormi
I42.80 Arytmogénna pravokomorová kardiomyopatia [ARVCM]
I42.88 Iná kardiomyopatia
I42.9 Kardiomyopatia, bližšie neurčená
I43.0 Kardiomyopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I43.1 Kardiomyopatia pri metabolických chorobách
I43.2 Kardiomyopatia pri poruchách výživy
I43.8 Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde
I44.0 Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa
I44.1 Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa
I44.2 Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa
I44.3 Iná a bližšie neurčená atrioventrikulárna blokáda
I44.4 Ľavá predná fascikulárna blokáda
I44.5 Ľavá zadná fascikulárna blokáda
I44.6 Iná a bližšie neurčená fascikulárna blokáda
I44.7 Blokáda ľavého ramienka, bližšie neurčená
I45.0 Pravá fascikulárna blokáda
I45.1 Iná a bližšie neurčená blokáda pravého ramienka
I45.2 Bifascikulárna blokáda
I45.3 Trifascikulárna blokáda
I45.4 Nešpecifická intraventrikulárna blokáda
I45.5 Iná bližšie určená srdcová blokáda
I45.6 Syndróm preexcitácie
I45.8 Iná porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie určená
I45.9 Porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie neurčená
I46.0 Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
I46.1 Náhla srdcová smrť, takto opísaná
I46.9 Zastavenie srdca, bližšie neurčené
I47.0 Komorová reentry-arytmia
I47.1 Supraventrikulárna tachykardia
I47.2 Komorová tachykardia
I47.9 Bližšie neurčená paroxyzmálna tachykardia
I48.00 Paroxyzmálny flater predsiení
I48.01 Chronický flater predsiení
I48.09 Flater predsiení, bližšie neurčený
I48.10 Paroxyzmálna fibrilácia predsiení
I48.11 Chronická fibrilácia predsiení
I48.19 Fibrilácia predsiení, bližšie neurčená
I49.0 Flater komôr a fibrilácia komôr
I49.1 Predsieňová extrasystólia (predčasná depolarizácia predsiení)
I49.2 Atrioventrikulárna junkčná extrasystólia (predčasná junkčná depolarizácia)
I49.3 Komorová extrasystólia (predčasná depolarizácia komôr)
I49.4 Iná a bližšie neurčená extrasystólia (predčasná depolarizácia)
I49.5 Syndróm chorého sínusu
I49.8 Iná srdcová arytmia, bližšie určená
I49.9 Srdcová arytmia, bližšie neurčená
I50.00 Primárne zlyhávanie pravej komory
I50.01 Sekundárne zlyhávanie pravej komory
I50.11 Zlyhávanie ľavej komory: bez ťažkostí
I50.12 Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení
I50.13 Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení
I50.14 Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji
I50.19 Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené
I50.9 Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené
I51.0 Získaný defekt srdcovej priehradky (septa)
I51.1 Ruptúra chordae tendineae, nezatriedená inde
I51.2 Ruptúra papilárneho svalu, nezatriedená inde
I51.3 Vnútrosrdcová trombóza, nezatriedená inde
I51.4 Myokarditída, bližšie neurčená
I51.5 Degenerácia myokardu
I51.6 Srdcovocievna choroba, bližšie neurčená
I51.7 Kardiomegália
I51.8 Iná choroba srdca, nepresne určená
I51.9 Choroba srdca, bližšie neurčená
I52.0 Iná choroba srdca pri baktériových chorobách zatriedených inde
I52.1 Iná choroba srdca pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I52.8 Iná choroba srdca pri iných chorobách zatriedených inde
I60.0 Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie
I60.1 Subarachnoidálne krvácanie z a. cerebri media
I60.2 Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans anterior
I60.3 Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior
I60.4 Subarachnoidálne krvácanie z a. basilaris
I60.5 Subarachnoidálne krvácanie z a. vertebralis
I60.6 Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien
I60.7 Subarachnoidálne krvácanie z intrakraniálnej tepny, bližšie neurčené
I60.8 Iné subarachnoidálne krvácanie
I60.9 Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené
I61.0 Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne
I61.1 Intracerebrálne krvácanie do hemisféry, kortikálne
I61.2 Intracerebrálne krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené
I61.3 Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa
I61.4 Intracerebrálne krvácanie do mozočka (cerebela)
I61.5 Intracerebrálne vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie
I61.6 Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach
I61.8 Iné intracerebrálne krvácanie
I61.9 Intracerebrálne krvácanie, bližšie neurčené
I62.00 Subdurálne krvácanie (netraumatické), akútne
I62.01 Subdurálne krvácanie (netraumatické), subakútne
I62.02 Subdurálne krvácanie (netraumatické), chronické
I62.09 Subdurálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené
I62.1 Netraumatické extradurálne (epidurálne) krvácanie
I62.9 Intrakraniálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené
I63.0 Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I63.1 Mozgový infarkt, zapríčinený embolizáciou prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I63.2 Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I63.3 Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien
I63.4 Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien
I63.5 Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových tepien
I63.6 Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou
I63.8 Iný mozgový infarkt
I63.9 Mozgový infarkt, bližšie neurčený
I64 Porážka (apoplexia, iktus) bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt
I65.0 Uzáver a zúženie a. vertebralis
I65.1 Uzáver a zúženie a. basilaris
I65.2 Uzáver a zúženie a. carotis
I65.3 Uzáver a zúženie viacerých a obojstranných prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I65.8 Uzáver a zúženie inej prívodnej mozgovej (precerebrálnej) tepny
I65.9 Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej (precerebrálnej) tepny
I66.0 Uzáver a zúženie a. cerebri media
I66.1 Uzáver a zúženie a. cerebri anterior
I66.2 Uzáver a zúženie a. cerebri posterior
I66.3 Uzáver a zúženie mozočkových tepien
I66.4 Uzáver a zúženie viacerých a obojstranných mozgových tepien
I66.8 Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny
I66.9 Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny
I67.0 Disekcia mozgovej tepny
I67.10 Získaná mozgová aneuryzma
Kód Názov choroby
I67.11 Získaná mozgová artériovenózna fistula
I67.2 Mozgová ateroskleróza
I67.3 Progresívna cievna leukoencefalopatia (subkortikálna vaskulárna encefalopatia)
I67.4 Hypertenzná encefalopatia
I67.5 Syndróm moyamoya
I67.6 Nehnisová trombóza intrakraniálneho žilového systému
I67.7 Mozgová arteritída, nezatriedená inde
I67.80 Vazospazmy pri subarachnoidálnom krvácaní
I67.88 Iná cievna choroba mozgu, bližšie určená
I67.9 Cievna choroba mozgu, bližšie neurčená
I68.0 Mozgová amyloidová angiopatia
I68.1 Mozgová arteritída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I68.2 Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde
I68.8 Iná cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
I69.0 Následky subarachnoidálneho krvácania
I69.1 Následky intracerebrálneho krvácania
I69.2 Následky iného netraumatického intrakraniálneho krvácania
I69.3 Následky mozgového infarktu
I69.4 Následky porážky bližšie neurčenej ako krvácanie alebo infarkt
I69.8 Následky iných a bližšie neurčených cievnych chorôb mozgu
I70.0 Ateroskleróza aorty
I70.1 Ateroskleróza obličkovej tepny
I70.20 Ateroskleróza iných a bližšie neurčených končatinových tepien
I70.21 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s ischemickou bolesťou po záťaži
I70.22 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s bolesťou v pokoji
I70.23 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s ulceráciami
I70.24 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s gangrénou
I70.25 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím pleca a hornej končatiny, všetky štádiá
I70.8 Ateroskleróza iných tepien
I70.9 Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza
I71.00 Disekcia aorty bližšie neurčenej lokalizácie, bez prejavov ruptúry
I71.01 Disekcia hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry
I71.02 Disekcia brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
I71.03 Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
I71.04 Disekcia aorty bližšie neurčenej lokalizácie, s ruptúrou
I71.05 Disekcia hrudníkovej aorty, s ruptúrou
I71.06 Disekcia brušnej aorty, s ruptúrou
I71.07 Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou
I71.1 Aneuryzma hrudníkovej aorty, s ruptúrou
I71.2 Aneuryzma hrudníkovej aorty, bez údaja o ruptúre
I71.3 Aneuryzma brušnej aorty, s ruptúrou
I71.4 Aneuryzma brušnej aorty, bez údaja o ruptúre
I71.5 Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou
I71.6 Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez údaja o ruptúre
I71.8 Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste, s ruptúrou
I71.9 Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste, bez údaja o ruptúre
I72.0 Aneuryzma a disekcia a. carotis (krčnice)
I72.1 Aneuryzma a disekcia tepny hornej končatiny
I72.2 Aneuryzma a disekcia obličkovej tepny
I72.3 Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
I72.4 Aneuryzma a disekcia tepny dolnej končatiny
I72.5 Aneuryzma a disekcia iných prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I72.8 Aneuryzma iných bližšie určených tepien
I72.9 Aneuryzma a disekcia tepny na bližšie neurčenom mieste
I73.0 Raynaudov syndróm
I73.1 Thrombangiitis obliterans (Buerger)
I73.8 Iná bližšie určená choroba periférnych ciev
I73.9 Choroba periférnych ciev, bližšie neurčená
I74.0 Embólia a trombóza brušnej aorty
I74.1 Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty
I74.2 Embólia a trombóza tepien horných končatín
I74.3 Embólia a trombóza tepien dolných končatín
I74.4 Embólia a trombóza tepien končatín, bližšie neurčená
I74.5 Embólia a trombóza bedrovej tepny (a. iliaca)
I74.8 Embólia a trombóza iných tepien
I74.9 Embólia a trombóza bližšie neurčenej tepny
I77.0 Získaná artériovenózna fistula
I77.1 Striktúra tepny
I77.2 Ruptúra tepny
I77.3 Fibromuskulárna dysplázia tepien
I77.4 Syndróm kompresie a. coeliaca
I77.5 Nekróza tepny
I77.6 Arteritída, bližšie neurčená
I77.8 Iná choroba tepien a tepničiek, bližšie určená
I77.9 Choroba tepien a tepničiek, bližšie neurčená
I78.0 Hereditárna hemoragická teleangiektázia
I78.1 Nenádorový névus
I78.8 Iná choroba vlásočníc
I78.9 Choroba vlásočníc, bližšie neurčená
I79.0 Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde
I79.1 Aortitída pri chorobách zatriedených inde
I79.2 Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde
I79.8 Iná choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
I80.0 Trombóza, flebitída a tromboflebitída povrchových žíl dolných končatín
I80.1 Trombóza, flebitída a tromboflebitída stehnovej žily (v. femoralis)
I80.2 Trombóza, flebitída a tromboflebitída iných hĺbkových žíl dolných končatín
I80.3 Trombóza, flebitída a tromboflebitída dolných končatín, bližšie neurčená
I80.8 Trombóza, flebitída a tromboflebitída na iných miestach
I80.9 Trombóza, flebitída a tromboflebitída na neurčenom mieste
I81 Trombóza vrátnice (v. portae)
I82.0 Buddov-Chiariho syndróm
I82.1 Migrujúca tromboflebitída
I82.2 Embólia a trombóza dutej žily
I82.3 Embólia a trombóza obličkovej žily
I82.8 Embólia a trombóza iných určených žíl
I82.9 Embólia a trombóza neurčenej žily
I83.0 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom
I83.1 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín so zápalom
I83.2 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom aj zápalom
I83.9 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín bez vredu či zápalu
I84.0 Vnútorné trombotizované hemoroidy
I84.1 Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami
I84.2 Vnútorné hemoroidy bez komplikácií
I84.3 Vonkajšie trombotizované hemoroidy
I84.4 Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami
I84.5 Vonkajšie hemoroidy bez komplikácií
I84.6 Zvyškové kožné lalôčiky po hemoroidoch
I84.7 Trombotizované hemoroidy, bližšie neurčené
I84.8 Hemoroidy s inými komplikáciami, bližšie neurčené
I84.9 Hemoroidy bez komplikácií, bližšie neurčené
I85.0 Varixy pažeráka s krvácaním
I85.9 Varixy pažeráka bez krvácania
I86.0 Podjazykové varixy
I86.1 Varixy mieška (skróta)
I86.2 Varixy panvy
I86.3 Varixy vulvy
I86.4 Varixy žalúdka
I86.8 Varixy na iných určených miestach
I87.00 Potrombotický syndróm bez ulcerácie
I87.01 Potrombotický syndróm s ulceráciou
I87.1 Stlačenie (kompresia) žily
I87.2 Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)
I87.8 Iná choroba žily, bližšie určená
I87.9 Choroba žily, bližšie neurčená
I88.0 Nešpecifická mezenterická lymfadenitída
I88.1 Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej lymfadenitídy
I88.8 Iná nešpecifická lymfadenitída
I88.9 Nešpecifická lymfadenitída, bližšie neurčená
I89.0 Lymfedém, nezatriedený inde
I89.1 Lymfangitída
I89.8 Iná neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie určená
I89.9 Neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie neurčená
I95.0 Idiopatická artériová hypotenzia
I95.1 Ortostatická artériová hypotenzia
I95.2 Artériová hypotenzia, zapríčinená liekmi
I95.8 Iná artériová hypotenzia
I95.9 Artériová hypotenzia, bližšie neurčená
I97.0 Postkardiotomický syndróm
I97.1 Iná funkčná porucha po operácii srdca
I97.2 Postmastektomický lymfedém
I97.8 Iná komplikácia krvného obehu po lekárskom výkone, nezatriedená inde
I97.9 Komplikácia krvného obehu po lekárskom výkone, bližšie neurčená
I98.0 Kardiovaskulárny syfilis
I98.1 Porucha sústavy krvného obehu pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I98.2 Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, bez krvácania
I98.3 Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, s krvácaním
I98.8 Iná bližšie určená porucha sústavy krvného obehu pri chorobách zatriedených inde
I99 Iná a bližšie neurčená choroba sústavy krvného obehu
J00 Akútny zápal nosohltana (nádcha)
J01.0 Akútny zápal čeľustnej dutiny (akútna maxilárna sinusitída)
J01.1 Akútny zápal čelovej dutiny (akútna frontálna sinusitída)
J01.2 Akútny zápal čuchovej dutiny (akútna etmoidálna sinusitída)
J01.3 Akútny zápal klinovitej dutiny (akútna sfenoidálna sinusitída)
J01.4 Akútna pansinusitída
J01.8 Iný akútny zápal prinosových dutín
J01.9 Zápal prinosových dutín, bližšie neurčený
J02.0 Streptokokový zápal hltana
J02.8 Akútny zápal hltana, zapríčinený inými bližšie určenými organizmami
J02.9 Akútny zápal hltana, bližšie neurčený
J03.0 Streptokokový zápal mandlí
J03.8 Akútny zápal mandlí, vyvolaný iným bližšie určeným organizmom
J03.9 Akútny zápal mandlí, bližšie neurčený
J04.0 Akútny zápal hrtana
J04.1 Akútny zápal priedušnice
J04.2 Akútny zápal hrtana a priedušnice
J05.0 Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup)
J05.1 Akútny zápal hrtanovej príklopky (epiglotitída)
J06.0 Akútny zápal hrtana a hltana (akútna laryngofaryngitída)
J06.8 Iná akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých miestach
J06.9 Akútna infekcia horných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J09 Chrípka, zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky
J10.0 Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, so zápalom pľúc
J10.1 Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými respiračnými prejavmi
J10.8 Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými prejavmi
J11.0 Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, so zápalom pľúc
J11.1 Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými respiračnými prejavmi
J11.8 Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými prejavmi
J12.0 Zápal pľúc, zapríčinený adenovírusom
J12.1 Zápal pľúc, zapríčinený respiračným syncyciálnym vírusom
J12.2 Zápal pľúc, zapríčinený vírusom parainfluenzy
J12.3 Zápal pľúc, zapríčinený ľudským metapneumovírusom
J12.8 Iný vírusový zápal pľúc
J12.9 Vírusový zápal pľúc, bližšie neurčený
J13 Zápal pľúc, zapríčinený streptokokom pneumónie
J14 Zápal pľúc, zapríčinený Haemophilus influenzae
J15.0 Zápal pľúc, zapríčinený Klebsiella pneumoniae
J15.1 Zápal pľúc, zapríčinený Pseudomonas
J15.2 Zápal pľúc, zapríčinený stafylokokom
J15.3 Zápal pľúc, zapríčinený streptokokom skupiny B
J15.4 Zápal pľúc, zapríčinený iným streptokokom
J15.5 Zápal pľúc, zapríčinený Escherichia coli
J15.6 Zápal pľúc, zapríčinený inou aeróbnou gramnegatívnou baktériou
J15.7 Zápal pľúc, zapríčinený Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Iný baktériový zápal pľúc
J15.9 Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený
J16.0 Chlamýdiový zápal pľúc
J16.8 Zápal pľúc, zapríčinený iným bližšie určeným infekčným organizmom
J17.0 Zápal pľúc pri baktériových chorobách zatriedených inde
J17.1 Zápal pľúc pri vírusových chorobách zatriedených inde
J17.2 Zápal pľúc pri mykózach zatriedených inde
J17.3 Zápal pľúc pri parazitových chorobách
J17.8 Zápal pľúc pri iných chorobách zatriedených inde
J18.0 Bronchopneumónia, bližšie neurčená
J18.1 Lobárny zápal pľúc, bližšie neurčený
J18.2 Hypostatický zápal pľúc, bližšie neurčený
J18.8 Iný zápal pľúc, zapríčinený bližšie neurčeným organizmom
J18.9 Zápal pľúc, bližšie neurčený
J20.0 Akútna bronchitída, zapríčinená Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Akútna bronchitída, zapríčinená Haemophilus influenzae
J20.2 Akútna bronchitída, zapríčinená streptokokom
J20.3 Akútna bronchitída, zapríčinená vírusom Coxsackie
J20.4 Akútna bronchitída, zapríčinená vírusom parainfluenzy
J20.5 Akútna bronchitída, zapríčinená respiračným syncyciálnym vírusom
J20.6 Akútna bronchitída, zapríčinená rinovírusom
J20.7 Akútna bronchitída, zapríčinená echovírusom
J20.8 Akútna bronchitída, zapríčinená iným bližšie určeným organizmom
J20.9 Akútna bronchitída, bližšie neurčená
J21.0 Akútna bronchiolitída, zapríčinená respiračným syncyciálnym vírusom
J21.1 Akútna bronchiolitída zapríčinená ľudským metapneumovírusom
J21.8 Akútna bronchiolitída, zapríčinená iným bližšie určeným organizmom
J21.9 Akútna bronchiolitída, bližšie neurčená
J22 Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J30.0 Vazomotorická rinitída
J30.1 Alergická rinitída, zapríčinená peľom
J30.2 Iná sezónna alergická rinitída
J30.3 Iná alergická rinitída
J30.4 Alergická rinitída, bližšie neurčená
J31.0 Chronický zápal nosa
J31.1 Chronický zápal nosohltana
J31.2 Chronický zápal hltana
J32.0 Chronický zápal čeľustnej dutiny
J32.1 Chronický zápal čelovej dutiny (chronická frontálna sinusitída)
J32.2 Chronický zápal čuchových dutín
J32.3 Chronický zápal klinovitej dutiny
J32.4 Chronická pansinusitída
J32.8 Iná chronická sinusitída
J32.9 Chronická sinusitída, bližšie neurčená
J33.0 Polyp nosovej dutiny
J33.1 Deformujúca polypóza prinosovej dutiny
J33.8 Iný polyp prinosovej dutiny
J33.9 Nosový polyp, bližšie neurčený
J34.0 Absces, furunkul a karbunkul nosa
J34.1 Cysta a mukokéla nosa a prinosovej dutiny
J34.2 Vybočenie nosovej priehradky
J34.3 Hypertrofia nosových mušlí
J34.8 Iná choroba nosa a prinosových dutín, bližšie určená
J35.0 Chronický zápal mandlí (chronická tonzilitída)
J35.1 Hyperplázia mandlí
J35.2 Hyperplázia adenoidného tkaniva
J35.3 Hypertrofia mandlí s hypertrofiou adenoidného tkaniva
J35.8 Iná chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva
J35.9 Choroba mandlí a adenoidného tkaniva, bližšie neurčená
J36 Peritonzilárny absces
J37.0 Chronický zápal hrtana
J37.1 Chronický zápal hrtana a priedušnice
J38.00 Obrna hlasiviek a hrtana, bližšie neurčená
J38.01 Jednostranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana
J38.02 Jednostranná úplná obrna hlasiviek a hrtana
J38.03 Obojstranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana
J38.1 Polyp hlasivky a hrtana
J38.2 Uzlíky hlasiviek
J38.3 Iné choroby hlasiviek
J38.4 Opuch hrtana
J38.5 Spazmus hrtana
J38.6 Zúženie (stenóza) hrtana
J38.7 Iná choroba hrtana
J39.0 Retrofaryngový a parafaryngový absces
J39.1 Iný absces hltana
J39.2 Iná choroba hltana
J39.3 Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest na bližšie neurčenom mieste
J39.80 Získané zúženie (stenóza) priedušnice
J39.88 Iná choroba horných dýchacích ciest, bližšie určená
J39.9 Choroba horných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J40 Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická
J41.0 Jednoduchá chronická bronchitída
J41.1 Hlienovohnisová chronická bronchitída
J41.8 Zmiešaná jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída
J42 Chronická bronchitída, bližšie neurčená
J43.0 MacLeodov syndróm
J43.1 Panlobulárny emfyzém
J43.2 Centrilobulárny emfyzém
J43.8 Iný emfyzém
J43.9 Emfyzém, bližšie neurčený
J44.00 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty
J44.01 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty
J44.02 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty
J44.03 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty vyššie
J44.09 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 neurčený
J44.10 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená
J44.11 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená
J44.12 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená
J44.13 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty vyššie, bližšie neurčená
J44.19 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 neurčený
J44.80 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty
J44.81 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty
J44.82 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty
J44.83 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty vyššie
J44.89 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 neurčený
J44.90 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty
J44.91 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty
J44.92 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty
J44.93 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty
J44.99 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 neurčený
J45.0 Prevažne alergická bronchiálna astma
J45.1 Nealergická bronchiálna astma
J45.8 Zmiešaná bronchiálna astma
J45.9 Bronchiálna astma, bližšie neurčená
J46 Status asthmaticus (záduchový stav)
J47 Bronchiektázie (rozšírenie priedušiek)
J60 Pneumokonióza baníkov uhoľných baní
J61 Pneumokonióza, zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami
J62.0 Pneumokonióza, zapríčinená prachom mastenca (talkom)
J62.8 Pneumokonióza, zapríčinená iným prachom obsahujúcim kremeň
J63.0 Aluminóza (pľúc)
J63.1 Bauxitová fibróza (pľúc)
J63.2 Berylióza
J63.3 Grafitová fibróza (pľúc)
J63.4 Sideróza
J63.5 Stanóza
J63.8 Pneumokonióza, zapríčinená inými bližšie určenými anorganickými prachmi
J64 Pneumokonióza, bližšie neurčená
J65 Pneumokonióza združená s tuberkulózou
J66.0 Bysinóza
J66.1 Choroba spracovateľov ľanu
J66.2 Kanabinóza
J66.8 Choroba dýchacích ciest, zapríčinená iným bližšie určeným organickým prachom
J67.0 Farmárske pľúca
J67.1 Bagasóza:
J67.2 Pľúcna choroba chovateľov vtákov
J67.3 Suberóza
J67.4 Sladovnícke pľúca
J67.5 Pľúcna choroba pestovateľov húb
J67.6 Pľúcna choroba lúpačov javorovej kôry
J67.7 Pľúcna choroba, zapríčinená ventilačnými a zvlhčovacími (klimatizačnými) zariadeniami
J67.8 Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená iným organickým prachom
J67.9 Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená bližšie neurčeným organickým prachom
J68.0 Bronchitída a pneumonitída, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.1 Akútny pľúcny edém, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.2 Zápal horných dýchacích ciest, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.3 Iná akútna a subakútna choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.4 Chronická choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.8 Iná choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.9 Bližšie neurčená choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J69.0 Zápal pľúc, zapríčinený vdýchnutím potravy a zvratkov
J69.1 Zápal pľúc, zapríčinený olejmi a výťažkami (extraktmi)
J69.8 Zápal pľúc, zapríčinený inými tuhými látkami a tekutinami
J70.0 Akútne pľúcne prejavy, zapríčinené žiarením
J70.1 Chronické a iné pľúcne prejavy, zapríčinené žiarením
J70.2 Akútna pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi
J70.3 Chronická pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi
J70.4 Pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi, bližšie neurčená
J70.8 Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená inými bližšie určenými vonkajšími faktormi
J70.9 Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená bližšie neurčenými vonkajšími faktormi
J80 Syndróm respiračnej tiesne dospelých (ARDS)
J81 Pľúcny opuch (pľúcny edém)
J82 Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde
J84.0 Alveolová a parietoalveolová choroba
J84.1 Iná choroba interstícia pľúc s fibrózou
J84.8 Iná choroba interstícia pľúc, bližšie určená
J84.9 Choroba interstícia pľúc, bližšie neurčená
J85.0 Gangréna a nekróza pľúc
J85.1 Absces pľúc so zápalom pľúc
J85.2 Absces pľúc bez zápalu pľúc
J85.3 Absces mediastína
J86.0 Pyotorax s fistulou
J86.9 Pyotorax bez fistuly
J90 Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde
J91 Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde
J92.0 Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) s azbestom
J92.9 Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) bez azbestu
J93.0 Spontánny tenzný pneumotorax
J93.1 Iný spontánny pneumotorax
J93.8 Iný pneumotorax
J93.9 Pneumotorax, bližšie neurčený
J94.0 Chylózny pohrudnicový výpotok
J94.1 Fibrotorax
J94.2 Hemotorax
J94.8 Iná choroba pohrudnice, bližšie určená
J94.9 Choroba pohrudnice, bližšie neurčená
J95.0 Porucha tracheostómie
J95.1 Akútna pulmonálna insuficiencia po hrudníkovej operácii
J95.2 Akútna pulmonálna insuficiencia po mimohrudníkovom chirurgickom výkone
J95.3 Chronická pulmonálna insuficiencia po chirurgickom výkone
J95.4 Mendelsonov syndróm
J95.5 Subglotická stenóza po chirurgickom výkone
J95.80 Iatrogénny pneumotorax
J95.81 Zúženie priedušnice po lekárskom výkone
J95.88 Iná porucha dýchacích ústrojov po lekárskom výkone
J95.9 Porucha dýchacích ústrojov po lekárskom výkone, bližšie neurčená
J96.00 Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxémický)
J96.01 Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický typ)
J96.09 Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, neurčeného typu
J96.10 Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxémický)
J96.11 Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický)
J96.19 Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, neurčeného typu
J96.90 Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ I (hypoxémický)
J96.91 Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický)
J96.99 Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, neurčeného typu
J98.0 Choroba priedušiek, nezatriedená inde
J98.1 Kolaps pľúc
J98.2 Intersticiálny emfyzém
J98.3 Kompenzačný emfyzém
J98.4 Iná choroba pľúc
J98.50 Mediastinitída
J98.58 Iná choroba mediastína, nezatriedená inde
J98.6 Choroba bránice (diafragmy)
J98.8 Iná choroba dýchacej sústavy, bližšie určená
J98.9 Choroba dýchacej sústavy, bližšie neurčená
J99.0 Reumatoidná choroba pľúc (M05.1-†)
J99.1 Choroba dýchacej sústavy pri inej difúznej chorobe spojivového tkaniva
J99.8 Choroba dýchacej sústavy pri inej chorobe zatriedenej inde
K00.0 Anodoncia
K00.1 Nadpočetné zuby
K00.2 Abnormalita veľkosti a tvaru zubov
K00.3 Škvrnité zuby
K00.4 Porucha tvorby zubov
K00.5 Dedičná porucha v zubnej štruktúre, nezatriedená inde
K00.6 Porucha prerezávania zubov
K00.7 Syndróm rastu chrupu
K00.8 Iná porucha zubného vývinu
K00.9 Porucha zubného vývinu, bližšie neurčená
K01.0 Neprerezané zuby
K01.1 Vrastené zuby
K02.0 Kaz ohraničený na sklovinu
K02.1 Kaz dentínu
K02.2 Kaz cementu
K02.3 Zastavený zubný kaz
K02.4 Odontoklázia
K02.8 Iný zubný kaz
K02.9 Zubný kaz, bližšie neurčený
K03.0 Nadmerné obrusovanie zubov
K03.1 Abrázia zubov
K03.2 Erózia zubov
K03.3 Patologická resorpcia zubov
K03.4 Hypercementóza
K03.5 Ankylóza zubov
K03.6 Usadenina (povlak) na zuboch
K03.7 Farebné zmeny tvrdých zubných tkanív po prerezaní zubov
K03.8 Iné choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie určené
K03.9 Choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie neurčené
K04.0 Zápal zubnej drene (pulpitída)
K04.1 Nekróza zubnej drene
K04.2 Degenerácia zubnej drene
K04.3 Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni
K04.4 Akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu
K04.5 Chronická apikálna periodontitída
K04.6 Periapikálny absces s fistulou
K04.7 Periapikálny absces bez fistuly
K04.8 Radikulárna cysta
K04.9 Iná a bližšie neurčená choroba zubnej drene a periapikálnych tkanív
K05.0 Akútny zápal ďasien
K05.1 Chronický zápal ďasien
K05.2 Akútna parodontitída
K05.3 Chronická parodontitída
K05.4 Parodontóza
K05.5 Iná choroba parodontu
K05.6 Choroba parodontu, bližšie neurčená
K06.0 Atrofia ďasien
K06.1 Hypertrofia ďasien
K06.2 Poškodenie ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, zapríčinené traumou
K06.8 Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie určená
K06.9 Choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie neurčená
K07.0 Väčšie anomálie veľkosti čeľustí
K07.1 Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine
K07.2 Anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov
K07.3 Anomálie postavenia zubov
K07.4 Chybný zhryz, bližšie neurčený
K07.5 Dentofaciálne funkčné abnormality
K07.6 Choroba temporomandibulárneho kĺbu
K07.8 Iná dentofaciálna anomália
K07.9 Dentofaciálna anomália, bližšie neurčená
K08.0 Exfoliácia zubov, zapríčinená systémovou chorobou
K08.1 Strata zubov, zapríčinená úrazom, extrakciou alebo lokálnou chorobou parodontu
K08.2 Atrofia bezzubého alveolového hrebeňa
K08.3 Retinovaný zubný koreň (radix relicta)
K08.81 Patologická fraktúra zuba
K08.88 Iná choroba zubov a podporných štruktúr, bližšie určená
K08.9 Choroba zubov a podporných štruktúr, bližšie neurčená
K09.0 Vývinové odontogénne cysty
K09.1 Vývinové neodontogénne cysty úst a ústnej dutiny
K09.2 Iné čeľustné cysty
K09.8 Iné cysty v oblasti úst, nezatriedené inde
K09.9 Cysta v oblasti úst, bližšie neurčená
K10.0 Vývinové choroby čeľustí
K10.1 Centrálny obrovskobunkový granulóm
K10.20 Absces maxily bez rozšírenia do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina
K10.21 Absces maxily s rozšírením do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina
K10.28 Iný zápal čeľustí, bližšie určený
K10.29 Zápal čeľustí, bližšie neurčený
K10.3 Alveolitída čeľustí
K10.8 Iná choroba čeľustí, bližšie určená
K10.9 Choroba čeľustí, bližšie neurčená
K11.0 Atrofia slinných žliaz
K11.1 Hypertrofia slinných žliaz
K11.2 Sialoadenitída
K11.3 Absces slinnej žľazy
K11.4 Fistula slinnej žľazy
K11.5 Sialolitiáza
K11.6 Mukokéla slinnej žľazy
K11.7 Poruchy sekrécie slín
K11.8 Iná choroba slinnej žľazy
K11.9 Choroba slinnej žľazy, bližšie neurčená
K12.0 Recidivujúce ústne afty
K12.1 Iná forma stomatitídy
K12.20 Flegmóna ústnej spodiny
K12.21 Submandibulárny absces bez rozšírenia do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru
K12.22 Submandibulárny absces s rozšírením do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru
K12.23 Absces líca
K12.28 Iná flegmóna a absces úst
K12.29 Flegmóna a absces úst, bližšie neurčený
K12.3 Stomatitída (ulcerózna)
K13.0 Choroba perí
K13.1 Hryzenie líca a pery
K13.2 Leukoplakia a iná choroba ústneho epitelu vrátane jazyka
K13.3 Vlasatá leukoplakia
K13.4 Granulóm a lézie ústnej sliznice podobné granulómu
K13.5 Ústna podsliznicová fibróza
K13.6 Hyperplázia ústnej sliznice, zapríčinená dráždením
K13.7 Iná a bližšie neurčená lézia ústnej sliznice
K14.0 Glositída (zápal jazyka)
K14.1 Mapovitý jazyk
K14.2 Glossitis rhombica mediana
K14.3 Hypertrofia jazykových papíl
K14.4 Atrofia jazykových papíl
K14.5 Rozbrázdený jazyk (lingua plicata)
K14.6 Glosodýnia (bolesť jazyka)
K14.8 Iná choroba jazyka
K14.9 Choroba jazyka, bližšie neurčená
K20 Ezofagitída
K21.0 Gastroezofágová refluxová choroba s ezofagitídou
K21.9 Gastroezofágová refluxová choroba bez ezofagitídy
K22.0 Achalázia kardie
K22.1 Vred pažeráka
K22.2 Obštrukcia (zátvor) pažeráka
K22.3 Prederavenie pažeráka
K22.4 Dyskinéza pažeráka
K22.5 Získaný divertikul pažeráka
K22.6 Malloryho-Weissov syndróm
K22.7 Barrettov pažerák
K22.8 Iná choroba pažeráka, bližšie určená
K22.9 Choroba pažeráka, bližšie neurčená
K23.0 Tuberkulóza pažeráka (A18.8†)
K23.1 Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3†)
K23.8 Choroba pažeráka pri inej chorobe zatriedenej inde
K25.0 Akútny vred žalúdka s krvácaním
K25.1 Akútny vred žalúdka s perforáciou
K25.2 Akútny vred žalúdka s krvácaním a perforáciou
K25.3 Akútny vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie
K25.4 Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním
K25.5 Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s perforáciou
K25.6 Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním a perforáciou
K25.7 Chronický vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie
K25.9 Vred žalúdka, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K26.0 Akútny vred dvanástnika s krvácaním
K26.1 Akútny vred dvanástnika s perforáciou
K26.2 Akútny vred dvanástnika s krvácaním a perforáciou
K26.3 Akútny vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie
K26.4 Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním
K26.5 Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s perforáciou
K26.6 Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním a perforáciou
K26.7 Chronický vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie
K26.9 Vred dvanástnika, neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K27.0 Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním
K27.1 Akútny peptický vred bez určenia miesta, s perforáciou
K27.2 Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním a perforáciou
K27.3 Akútny peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K27.4 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním
K27.5 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s perforáciou
K27.6 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním a perforáciou
K27.7 Chronický peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K27.9 Peptický vred, neurčený ako akútny alebo chronický, bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K28.0 Akútny peptický vred jejúna s krvácaním
K28.1 Akútny peptický vred jejúna s perforáciou
K28.2 Akútny peptický vred jejúna s krvácaním a perforáciou
K28.3 Akútny peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie
K28.4 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním
K28.5 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s perforáciou
K28.6 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním a perforáciou
K28.7 Chronický peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie
K28.9 Peptický vred jejúna, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K29.0 Akútna hemoragická gastritída
K29.1 Iná akútna gastritída
K29.2 Alkoholová gastritída
K29.3 Chronická povrchová gastritída
K29.4 Chronická atrofická gastritída
K29.5 Chronická gastritída, bližšie neurčená
K29.6 Iná gastritída
K29.7 Gastritída, bližšie neurčená
K29.8 Duodenitída
K29.9 Gastroduodenitída, bližšie neurčená
K30 Dyspepsia
K31.0 Akútne rozšírenie (dilatácia) žalúdka
K31.1 Hypertrofická pylorostenóza (zúženie pyloru) dospelých
K31.2 Klepsydrovitá striktúra a stenóza žalúdka (tvar presýpacích hodín)
K31.3 Pylorospazmus, nezatriedený inde
K31.4 Divertikul žalúdka
K31.5 Obštrukcia (zátvor) dvanástnika
K31.6 Fistula žalúdka a dvanástnika
K31.7 Polyp žalúdka a dvanástnika
K31.81 Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika bez prejavov krvácania
K31.82 Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika s prejavmi krvácania
K31.88 Iná choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie určená
K31.9 Choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie neurčená
K35.0 Akútna apendicitída s difúznou peritonitídou
K35.1 Akútna apendicitída s peritoneálnym abscesom
K35.2 Akútna apendicitída s generalizovanou peritonitídou
K35.30 Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, bez perforácie alebo ruptúry
K35.31 Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, s perforáciou alebo ruptúrou
K35.32 Akútna apendicitída s abscesom pobrušnice
K35.8 Iná a bližšie neurčená akútna apendicitída
K35.9 Nešpecifikovaná akútna apendicitída
K36 Iná apendicitída
K37 Apendicitída, bližšie neurčená
K38.0 Hyperplázia apendixu (červovitého prívesku)
K38.1 Apendikálne konkrementy
K38.2 Divertikul apendixu
K38.3 Fistula apendixu
K38.8 Iná choroba apendixu, bližšie určená
K38.9 Choroba apendixu, bližšie neurčená
K40.00 Obojstranná slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.01 Obojstranná slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, recidivujúca
K40.10 Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca
K40.11 Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca
K40.20 Obojstranná slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.21 Obojstranná slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, recidivujúca
K40.30 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.31 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, recidivujúca
K40.40 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca
K40.41 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca
K40.90 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.91 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, recidivujúca
K41.0 Obojstranná stehnová prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K41.1 Obojstranná stehnová prietrž s gangrénou
K41.2 Obojstranná stehnová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K41.3 Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s priškripnutím bez gangrény
K41.4 Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s gangrénou
K41.9 Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K42.0 Pupková prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K42.1 Pupková prietrž s gangrénou
K42.9 Pupková prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K43.0 Brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K43.1 Brušná prietrž s gangrénou
K43.9 Brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K44.0 Bránicová prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K44.1 Bránicová prietrž s gangrénou
K44.9 Bránicová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K45.0 Iná brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény, bližšie určená
K45.1 Iná brušná prietrž s gangrénou, bližšie určená
K45.8 Iná brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, bližšie určená
K46.0 Bližšie neurčená brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény, bližšie neurčená
K46.1 Bližšie neurčená brušná prietrž s gangrénou, bližšie neurčená
K46.9 Bližšie neurčená brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, bližšie neurčená
K50.0 Crohnova choroba tenkého čreva
K50.1 Crohnova choroba hrubého čreva
K50.80 Crohnova choroba žalúdka
K50.81 Crohnova choroba pažeráka
K50.82 Crohnova choroba viacerých častí tráviacej trubice
K50.88 Iná Crohnova choroba
K50.9 Crohnova choroba, bližšie neurčená
K51.0 Ulcerózna (chronická) pankolitída
K51.1 Ulcerózna (chronická) ileokolitída
K51.2 Ulcerózna (chronická) proktitída
K51.3 Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída
K51.4 Zápalové polypy hrubého čreva
K51.5 Ľavostranná kolitída
K51.8 Iná ulcerózna kolitída
K51.9 Ulcerózna kolitída, bližšie neurčená
K52.0 Gastroenteritída a kolitída, zapríčinená radiáciou (postradiačná)
K52.1 Toxická gastroenteritída a kolitída
K52.2 Alergická a potravinová gastroenteritída a kolitída
K52.30 Neurčitá pankolitída
K52.31 Neurčitá kolitída colon descendens
K52.32 Neurčitá kolitída colon rectosigmoideum
K52.38 Iná neurčitá kolitída
K52.8 Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie určená
K52.9 Neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie neurčená
K55.0 Akútna cievna choroba čreva
K55.1 Chronická cievna choroba čreva
K55.21 Angiodysplázia hrubého čreva, bez prejavov krvácania
K55.22 Angiodysplázia hrubého čreva, s krvácaním
K55.81 Angiodysplázia tenkého čreva, bez prejavov krvácania
K55.82 Angiodysplázia tenkého čreva, s krvácaním
K55.88 Iná cievna choroba čreva
K55.9 Cievna choroba čreva, bližšie neurčená
K56.0 Paralytický ileus
K56.1 Intususcepcia (zapošvenie)
K56.2 Volvulus (zákrutok)
K56.3 Ileus, zapríčinený žlčovým kameňom
K56.4 Iná obturácia čreva
K56.5 Črevné adhézie (zrasty) s ileom
K56.6 Iný a bližšie neurčený mechanický ileus
K56.7 Ileus, bližšie neurčený
K57.00 Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.01 Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.02 Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.03 Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.10 Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.11 Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním
K57.12 Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.13 Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním
K57.20 Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.21 Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.22 Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.23 Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.30 Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.31 Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.32 Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.33 Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.40 Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.41 Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.42 Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.43 Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.50 Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.51 Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.52 Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.53 Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.80 Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.81 Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.82 Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.83 Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.90 Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.91 Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.92 Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.93 Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K58.0 Syndróm dráždivého čreva s hnačkou
K58.9 Syndróm dráždivého čreva bez hnačky
K59.0 Zapečenosť (obstipácia)
K59.1 Funkčná hnačka
K59.2 Neurogénne črevo, nezatriedené inde
K59.3 Megakolon, nezatriedený inde
K59.4 Análny spazmus
K59.8 Iná funkčná porucha čreva, bližšie určená
K59.9 Funkčná črevná porucha, bližšie neurčená
K60.0 Akútna análna trhlina
K60.1 Chronická análna trhlina
K60.2 Análna trhlina, bližšie neurčená
K60.3 Análna fistula
K60.4 Rektálna fistula
K60.5 Anorektálna fistula
K61.0 Análny absces
K61.1 Rektálny absces
K61.2 Anorektálny absces
K61.3 Ischiorektálny absces
K61.4 Vnútrosfinkterový absces
K62.0 Polyp anusu
K62.1 Polyp konečníka
K62.2 Prolaps anusu
K62.3 Prolaps rekta
K62.4 Zúženie (stenóza) anusu a konečníka
K62.5 Krvácanie z anusu a konečníka
K62.6 Vred anusu a rekta
K62.7 Radiačná proktitída
K62.8 Iná choroba anusu a konečníka, bližšie určená
K62.9 Choroba anusu a konečníka, bližšie neurčená
K63.0 Absces čreva
K63.1 Perforácia čreva (neúrazová)
K63.2 Fistula čreva
K63.3 Vred čreva
K63.4 Enteroptóza
K63.5 Polyp hrubého čreva
K63.8 Iná choroba čreva, bližšie určená
K63.9 Choroba čreva, bližšie neurčená
K65.0 Akútny zápal pobrušnice (akútna peritonitída)
K65.8 Iný zápal pobrušnice
K65.9 Zápal pobrušnice, bližšie neurčený
K66.0 Pobrušnicové zrasty
K66.1 Hemoperitoneum
K66.8 Iná choroba pobrušnice, bližšie určená
K66.9 Choroba pobrušnice, bližšie neurčená
K67.0 Zápal pobrušnice, zapríčinený chlamýdiou (A74.8†)
K67.1 Gonokokový zápal pobrušnice (A54.8†)
K67.2 Syfilitický zápal pobrušnice (A52.7†)
K67.3 Tuberkulózny zápal pobrušnice (A18.3†)
K67.8 Iné choroby pobrušnice pri infekčných chorobách zatriedených inde
K70.0 Alkoholová tuková choroba pečene
K70.1 Alkoholová hepatitída
K70.2 Alkoholová fibróza a skleróza pečene
K70.3 Alkoholová cirhóza pečene
K70.4 Alkoholové zlyhávanie pečene
K70.9 Alkoholová choroba pečene, bližšie neurčená
K71.0 Toxická choroba pečene s cholestázou
K71.1 Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou
K71.2 Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou
K71.3 Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou
K71.4 Toxická choroba pečene s chronickou lobulárnou hepatitídou
K71.5 Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou
K71.6 Toxická choroba pečene s hepatitídou, nezatriedená inde
K71.7 Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene
K71.8 Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene
K71.9 Toxická choroba pečene, bližšie neurčená
K72.0 Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie
K72.1 Chronické pečeňové zlyhávanie
K72.71 Pečeňová encefalopatia, I. stupeň
K72.72 Pečeňová encefalopatia, II. stupeň
K72.73 Pečeňová encefalopatia, III. stupeň
K72.74 Pečeňová encefalopatia, IV. stupeň
K72.79 Pečeňová encefalopatia neurčeného stupňa
K72.9 Pečeňové zlyhávanie, bližšie neurčené
K73.0 Chronická perzistujúca hepatitída, nezatriedená inde
K73.1 Chronická lobulárna hepatitída, nezatriedená inde
K73.2 Chronická aktívna hepatitída, nezatriedená inde
K73.8 Iná chronická hepatitída, nezatriedená inde
K73.9 Chronická hepatitída, bližšie neurčená
K74.0 Fibróza pečene
K74.1 Skleróza pečene
K74.2 Fibróza pečene so sklerózou pečene
K74.3 Primárna biliárna cirhóza
K74.4 Sekundárna biliárna cirhóza
K74.5 Biliárna cirhóza, bližšie neurčená
K74.6 Iná a bližšie neurčená cirhóza pečene
K75.0 Absces pečene
K75.1 Flebitída vrátnice (v. portae)
K75.2 Nešpecifická reaktívna hepatitída
K75.3 Granulomatózna hepatitída, nezatriedená inde
K75.4 Autoimunitná hepatitída
K75.8 Iná zápalová choroba pečene, bližšie určená
K75.9 Zápalová choroba pečene, bližšie neurčená
K76.0 Stukovatenie pečene, nezatriedené inde
K76.1 Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene
K76.2 Centrálna hemoragická nekróza pečene
K76.3 Infarkt pečene
K76.4 Pelióza pečene
K76.5 Venookluzívna choroba pečene (Stuartov-Brasov syndróm)
K76.6 Portálna hypertenzia
K76.7 Hepatorenálny syndróm
K76.8 Iná choroba pečene, bližšie určená
K76.9 Choroba pečene, bližšie neurčená
K77.0 Pečeňová porucha pri infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde
K77.11 Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium
K77.12 Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium
K77.13 Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium
K77.14 Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 4. štádium
K77.8 Pečeňová porucha pri iných chorobách zatriedených inde
K80.00 Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.01 Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.10 Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.11 Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.20 Kameň žlčníka bez cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.21 Kameň žlčníka bez cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest
K80.30 Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.31 Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.40 Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.41 Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.50 Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.51 Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest
K80.80 Iná cholelitiáza, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.81 Iná cholelitiáza, s obštrukciou žlčových ciest
K81.0 Akútna cholecystitída
K81.1 Chronická cholecystitída
K81.8 Iná cholecystitída
K81.9 Cholecystitída, bližšie neurčená
K82.0 Obštrukcia žlčníka
K82.1 Hydrops žlčníka
K82.2 Perforácia žlčníka
K82.3 Fistula žlčníka
K82.4 Cholesterolóza žlčníka
K82.8 Iná choroba žlčníka, bližšie určená
K82.9 Choroba žlčníka, bližšie neurčená
K83.0 Zápal žlčových ciest (cholangitída)
K83.1 Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest
K83.2 Perforácia žlčových ciest
K83.3 Fistula žlčových ciest
K83.4 Spazmus Oddiho zvierača
K83.5 Žlčová cysta
K83.8 Iná choroba žlčových ciest, bližšie určená
K83.9 Choroba žlčových ciest, bližšie neurčená
K85.00 Idiopatická akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.01 Idiopatická akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.10 Akútna biliárna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.11 Akútna biliárna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.20 Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, bez ústrojovej komplikácie
K85.21 Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, s ústrojovou komplikáciou
K85.30 Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, bez ústrojovej komplikácie
K85.31 Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, s ústrojovou komplikáciou
K85.80 Iná akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.81 Iná akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.90 Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, bez ústrojovej komplikácie
K85.91 Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, s ústrojovou komplikáciou
K86.0 Chronická pankreatitída, zapríčinená alkoholom
K86.1 Iná chronická pankreatitída
K86.2 Cysta pankreasu
K86.3 Pseudocysta pankreasu
K86.8 Iná choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie určená
K86.9 Choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená
K87.0 Choroba žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde
K87.1 Choroba pankreasu pri chorobách zatriedených inde
K90.0 Celiakia
K90.1 Tropická sprue
K90.2 Syndróm slepej slučky, nezatriedený inde
K90.3 Pankreatická steatorea
K90.4 Malabsorpcia, zapríčinená neznášanlivosťou, nezatriedená inde
K90.8 Iná črevná malabsorpcia
K90.9 Črevná malabsorpcia, bližšie neurčená
K91.0 Vracanie po gastrointestinálnom chirurgickom výkone
K91.1 Syndrómy po operácii žalúdka
K91.2 Malabsorpcia po chirurgickom výkone, nezatriedená inde
K91.3 Mechanická črevná nepriechodnosť po chirurgickom výkone
K91.4 Porucha funkcie kolostómie a enterostómie
K91.5 Postcholecystektomický syndróm
K91.80 Generalizovaná mukozitída pri imunokompromitácii
K91.88 Iná porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde
K91.9 Porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
K92.0 Hemateméza
K92.1 Meléna
K92.2 Gastrointestinálne krvácanie, bližšie neurčené
K92.8 Iná choroba tráviacej sústavy, bližšie určená
K92.9 Choroba tráviacej sústavy, bližšie neurčená
K93.0 Tuberkulóza čriev, pobrušnice a lymfatických uzlín mezentéria
K93.1 Megakolon pri Chagasovej chorobe (B57.3†)
K93.21 Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium (T86.01†)
K93.22 Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium (T86.02†)
K93.23 Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium (T86.02†)
K93.24 Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 4. štádium (T86.02†)
K93.8 Choroby iných bližšie určených tráviacich ústrojov pri chorobách zatriedených inde
L00.0 Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi, s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela
L00.1 Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi, s postihnutím 30 % povrchu tela a viac
L01.0 Kontaktné impetigo akejkoľvek lokalizácie, zapríčinené ktorýmkoľvek organizmom
L01.1 Impetiginizácia inej choroby kože
L02.0 Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre
L02.1 Kožný absces, furunkul a karbunkul krku
L02.2 Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu
L02.3 Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku
L02.4 Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny
L02.8 Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste
L02.9 Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený
L03.01 Flegmóna prstov ruky
L03.02 Flegmóna prstov nohy
L03.10 Flegmóna hornej končatiny
L03.11 Flegmóna dolnej končatiny
L03.2 Flegmóna (celulitída) tváre
L03.3 Flegmóna trupu
L03.8 Flegmóna na inom mieste
L03.9 Flegmóna, bližšie neurčená
L04.0 Akútny zápal lymfatických uzlín tváre, hlavy a krku
L04.1 Akútny zápal lymfatických uzlín hrudníka
L04.2 Akútny zápal lymfatických uzlín hornej končatiny
L04.3 Akútny zápal lymfatických uzlín dolnej končatiny
L04.8 Akútny zápal lymfatických uzlín na inom mieste
L04.9 Akútny zápal lymfatických uzlín, bližšie neurčený
L05.0 Pilonidálna cysta s abscesom
L05.9 Pilonidálna cysta bez abscesu
L08.0 Pyoderma
L08.1 Erythrasma (erytrazma)
L08.8 Iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie určená
L08.9 Lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L10.0 Pemphigus vulgaris
L10.1 Pemphigus vegetans
L10.2 Pemphigus foliaceus
L10.3 Brazílsky pemfigus (fogo selvagem)
L10.4 Pemphigus erythematosus
L10.5 Pemfigus, zapríčinený liekom
L10.8 Iný pemfigus
L10.9 Pemfigus, bližšie neurčený
L11.0 Získaná folikulová keratóza
L11.1 Prechodná akantolytická dermatóza (Groverova)
L11.8 Iná akantolytická dermatóza, bližšie určená
L11.9 Akantolytická dermatóza, bližšie neurčená
L12.0 Pľuzgierový (bulózny) pemfigoid
L12.1 Jazvový pemfigoid
L12.2 Chronická pľuzgierová (bulózna) choroba detského veku
L12.3 Získaná pľuzgierová (bulózna) epidermolýza
L12.8 Iný pemfigoid
L12.9 Pemfigoid, bližšie neurčený
L13.0 Herpetiformná dermatitída (dermatitis herpetiformis)
L13.1 Dermatitis pustulosa subcornealis
L13.8 Iné pľuzgierové (bulózne) dermatózy, bližšie určené
L13.9 Pľuzgierová (bulózna) dermatóza, bližšie neurčená
L14 Pľuzgierová (bulózna) dermatóza pri chorobách zatriedených inde
L20.0 Besnierovo prurigo
L20.8 Iná atopická dermatitída (ekzém)
L20.9 Atopická dermatitída (ekzém), bližšie neurčená
L21.0 Seborea hlavy (Seborrhoea capitis)
L21.1 Seboroická dermatitída detského veku
L21.8 Iná seboroická dermatitída
L21.9 Seboroická dermatitída, bližšie neurčená
L22 Plienková dermatitída
L23.0 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kovmi
L23.1 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená náplasťami
L23.2 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kozmetickými prípravkami
L23.3 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom kože s liekmi
L23.4 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená farbivami
L23.5 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená inými chemickými látkami
L23.6 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom kože s potravinami
L23.7 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín
L23.8 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená inými agensmi
L23.9 Alergická kontaktná dermatitída s neurčenou príčinou
L24.0 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená čistiacimi prostriedkami
L24.1 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená olejmi a tukmi
L24.2 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená rozpúšťadlami
L24.3 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená kozmetickými prípravkami
L24.4 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená kontaktom liekov s kožou
L24.5 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená inými chemickými látkami
L24.6 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená kontaktom potravy s kožou
L24.7 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín
L24.8 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená inými agensmi
L24.9 Kontaktná dermatitída z podráždenia s neurčenou príčinou
L25.0 Kontaktná dermatitída, zapríčinená kozmetickými prípravkami, bližšie neurčená
L25.1 Kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom liekov s kožou, bližšie neurčená
L25.2 Kontaktná dermatitída, zapríčinená farbivami, bližšie neurčená
L25.3 Kontaktná dermatitída, zapríčinená inými chemickými látkami, bližšie neurčená
L25.4 Kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom potravy s kožou, bližšie neurčená
L25.5 Kontaktná dermatitída, zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín, bližšie neurčená
L25.8 Kontaktná dermatitída, zapríčinená inými agensmi, bližšie neurčená
L25.9 Kontaktná dermatitída bez určenia príčiny, bližšie neurčená
L26 Exfoliatívna dermatitída
L27.0 Generalizovaná kožná vyrážka, zapríčinená liečivami a liekmi
L27.1 Lokalizovaná kožná vyrážka, zapríčinená liečivami a liekmi
L27.2 Dermatitída, zapríčinená požitou potravou
L27.8 Dermatitída, zapríčinená inou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne
L27.9 Dermatitída, zapríčinená bližšie neurčenou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne
L28.0 Lichen simplex chronicus
L28.1 Prurigo nodularis
L28.2 Iné prurigo
L29.0 Svrbenie anusu
L29.1 Svrbenie skróta
L29.2 Svrbenie vulvy
L29.3 Anogenitálne svrbenie, bližšie neurčené
L29.8 Iné svrbenie
L29.9 Svrbenie, bližšie neurčené
L30.0 Numulárna dermatitída
L30.1 Dyshidróza (pompholyx)
L30.2 Kožná autosenzibilizácia
L30.3 Infekčná dermatitída (ekzematoidná)
L30.4 Intertrigo (zaparenina) s erytémom
L30.5 Pityriasis alba
L30.8 Iná dermatitída, bližšie určená
L30.9 Dermatitída, bližšie neurčená
L40.0 Psoriasis vulgaris
L40.1 Generalizovaná pustulová psoriáza
L40.2 Acrodermatitis continua suppurativa
L40.3 Psoriasis pustulosa palmoplantaris
L40.4 Psoriasis guttata
L40.5 Artropatická psoriáza (M07.0-M07.3*, M09.0-*)
L40.8 Iná psoriáza
L40.9 Psoriáza, bližšie neurčená
L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L41.1 Pityriasis lichenoides chronica (parapsoriasis guttata)
L41.2 Lymfomatoidná papulóza
L41.3 Parapsoriáza en plaques s malými usadeninami
L41.4 Parapsoriáza en plaques s veľkými usadeninami
L41.5 Parapsoriáza s poikilodermiou (retiformná parapsoriáza)
L41.8 Iná parapsoriáza
L41.9 Parapsoriáza, bližšie neurčená
L42 Pityriasis rosea
L43.0 Hypertrofický lichen ruber planus
L43.1 Bulózny lichen ruber planus
L43.2 Lichenoidná reakcia na lieky
L43.3 Subakútny (aktívny) lichen ruber planus
L43.8 Iný lichen ruber planus
L43.9 Lichen ruber planus, bližšie neurčený
L44.0 Pityriasis rubra pilaris
L44.1 Lichen nitidus
L44.2 Lichen striatus
L44.3 Lichen ruber moniliformis
L44.4 Detská papulárna akrodermatitída (Giannottiho-Crostiho syndróm)
L44.8 Iná papuloskvamózna choroba kože, bližšie určená
L44.9 Papuloskvamózna choroba kože, bližšie neurčená
L45 Papuloskvamózna (pupencovo-šupinová) choroba kože pri chorobe zatriedenej inde
L50.0 Alergická žihľavka
L50.1 Idiopatická žihľavka
L50.2 Žihľavka, zapríčinená chladom alebo teplom
L50.3 Dermografická žihľavka (urticaria factitia)
L50.4 Vibračná žihľavka
L50.5 Cholínergická žihľavka
L50.6 Kontaktná žihľavka
L50.8 Iná žihľavka
L50.9 Žihľavka, bližšie neurčená
L51.0 Nepľuzgierový multiformný erytém
L51.1 Pľuzgierový multiformný erytém
L51.20 Toxická nekrolýza epidermy (Lyellov syndróm) s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela
L51.21 Toxická nekrolýza epidermy (Lyellov syndróm) s postihnutím 30 % povrchu tela a viac
L51.8 Iný multiformný erytém
L51.9 Multiformný erytém, bližšie neurčený
L52 Erythema nodosum
L53.0 Toxický erytém
L53.1 Erythema annulare centrifugum
L53.2 Erythema marginatum
L53.3 Iný chronický obrazcový erytém
L53.8 Iná erytémová choroba, bližšie určená
L53.9 Erytémová choroba, bližšie neurčená
L54.0 Erythema marginatum pri akútnej reumatickej horúčke
L54.8 Erytém pri iných chorobách zatriedených inde
L55.0 Akútna solárna dermatitída 1. stupňa
L55.1 Akútna solárna dermatitída 2. stupňa
L55.2 Akútna solárna dermatitída 3. stupňa
L55.8 Iná akútna solárna dermatitída
L55.9 Akútna solárna dermatitída, bližšie neurčená
L56.0 Fototoxická lieková reakcia
L56.1 Fotoalergická lieková reakcia
L56.2 Fotokontaktná dermatitída (Berloquova dermatitída)
L56.3 Solárna žihľavka
L56.4 Polymorfná svetelná dermatóza
L56.8 Iná akútna zmena kože, zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie určená
L56.9 Akútna zmena kože, zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie neurčená
L57.0 Aktinická keratóza
L57.1 Aktinický retikuloid
L57.2 Cutis rhomboidalis nuchae
L57.3 Poikiloderma (Civatte)
L57.4 Cutis laxa senilis
L57.5 Aktinický granulóm
L57.8 Iné kožné zmeny, zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia
L57.9 Kožné zmeny, zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia, bližšie neurčené
L58.0 Akútna rádiodermatitída
L58.1 Chronická rádiodermatitída
L58.9 Rádiodermatitída, bližšie neurčená
L59.0 Erytém a dermatitída, zapríčinená ohňom (erythema et dermatitis ab igne)
L59.8 Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva, zapríčinené žiarením, bližšie určené
L59.9 Poškodenie kože a podkožného tkaniva, zapríčinené žiarením, bližšie neurčené
L60.0 Zarastajúci necht
L60.1 Onycholýza
L60.2 Onychogryfóza
L60.3 Dystrofia nechtov
L60.4 Beauove čiary
L60.5 Syndróm žltých nechtov
L60.8 Iná choroba nechtov
L60.9 Choroba nechtov, bližšie neurčená
L62.0 Nechty tvaru hodinového sklíčka (tĺčikovité prsty) pri pachydermoperiostóze(M89.4-†)
L62.8 Choroba nechtov pri inej chorobe zatriedenej inde
L63.0 Alopecia (capitis) totalis
L63.1 Alopecia universalis
L63.2 Ophiasis
L63.8 Iná alopecia areata
L63.9 Alopecia areata, bližšie neurčená
L64.0 Androgénna alopécia, vyvolaná liekmi
L64.8 Iná androgénna alopécia
L64.9 Androgénna alopécia, bližšie neurčená
L65.0 Telogénne efluvium
L65.1 Anagénne efluvium
L65.2 Alopecia mucinosa
L65.8 Iná nejazvová strata vlasov, bližšie určená
L65.9 Nejazvová strata vlasov, bližšie neurčená
L66.0 Pseudopelade (Brocq)
L66.1 Lichen planopilaris
L66.2 Folliculitis decalvans
L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens
L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata (atrophodermia vermiculata)
L66.8 Iná jazvová alopécia
L66.9 Jazvová alopécia, bližšie neurčená
L67.0 Trichorrhexis nodosa
L67.1 Zmeny farby vlasov
L67.8 Iná abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa
L67.9 Abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa, bližšie neurčená
L68.0 Hirzutizmus
L68.1 Získaná lanugová hypertrichóza
L68.2 Lokálna hypertrichóza
L68.3 Polytrichia
L68.8 Iná hypertrichóza
L68.9 Hypertrichóza, bližšie neurčená
L70.0 Acne vulgaris
L70.1 Acne conglobata
L70.2 Acne varioliformis
L70.3 Acne tropica
L70.4 Acne infantilis
L70.5 Acne excoriée des jeunes filles
L70.8 Iné akné
L70.9 Akné, bližšie neurčené
L71.0 Periorálna dermatitída
L71.1 Rhinophyma (rinofým)
L71.8 Iná rosacea
L71.9 Rosacea, bližšie neurčená
L72.0 Epidermová cysta
L72.1 Trichilémová cysta
L72.2 Steatocystoma multiplex
L72.8 Iná folikulová cysta kože a podkožného tkaniva
L72.9 Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L73.0 Acne keloid (folliculitis sclerotisans nuchae)
L73.1 Pseudofolliculitis barbae
L73.2 Hidradenitis suppurativa
L73.8 Iná choroba vlasových folikulov, bližšie určená
L73.9 Choroba vlasových folikulov, bližšie neurčená
L74.0 Miliaria rubra
L74.1 Miliaria crystallina
L74.2 Miliaria profunda
L74.3 Miliaria, bližšie neurčená
L74.4 Anhidróza
L74.8 Iná choroba ekrinných potných žliaz
L74.9 Choroba ekrinných potných žliaz, bližšie neurčená
L75.0 Brómhidróza
L75.1 Chrómhidróza
L75.2 Apokrinná miliaria
L75.8 Iné choroby apokrinných potných žliaz
L75.9 Choroba apokrinných potných žliaz, bližšie neurčená
L80 Vitiligo
L81.0 Pozápalová hyperpigmentácia
L81.1 Chloazma
L81.2 Pehy
L81.3 Škvrny farby bielej kávy (café au lait)
L81.4 Iná melanínová hyperpigmentácia
L81.5 Leukoderma, nezatriedená inde
L81.6 Iná porucha zo zníženej tvorby melanínu
L81.7 Pigmentová purpura
L81.8 Iná porucha pigmentácie, bližšie určená
L81.9 Porucha pigmentácie, bližšie neurčená
L82 Seboroická keratóza
L83 Acanthosis nigricans
L84 Kurie oko (clavus) a mozoľ (callus)
L85.0 Získaná ichtyóza
L85.1 Získaná keratóza (keratoderma) dlaní a chodidiel
L85.2 Keratosis punctata dlaní a chodidiel
L85.3 Xerosis cutis
L85.8 Iné zhrubnutie epidermy, bližšie určené
L85.9 Zhrubnutie epidermy, bližšie neurčené
L86 Keratoderma pri chorobách zatriedených inde
L87.0 Folikulová a parafolikulová keratóza prenikajúca do kože (Kyrle)
L87.1 Reaktívna perforujúca kolagenóza
L87.2 Elastosis perforans serpiginosa
L87.8 Iná porucha transepidermálnej eliminácie
L87.9 Choroba transepidermálnej eliminácie, bližšie neurčená
L88 Pyoderma gangrenosum
L89.00 Dekubit, 1. stupeň: Hlava
L89.01 Dekubit, 1. stupeň: Horná končatina
L89.02 Dekubit, 1. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.03 Dekubit, 1. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.04 Dekubit, 1. stupeň: Kríže
L89.05 Dekubit, 1. stupeň: Sedacia oblasť
L89.06 Dekubit, 1. stupeň: Trochanter
L89.07 Dekubit, 1. stupeň: Päta
L89.08 Dekubit, 1. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.09 Dekubit, 1. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.10 Dekubit, 2. stupeň: Hlava
L89.11 Dekubit, 2. stupeň: Horná končatina
L89.12 Dekubit, 2. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.13 Dekubit, 2. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.14 Dekubit, 2. stupeň: Kríže
L89.15 Dekubit, 2. stupeň: Sedacia oblasť
L89.16 Dekubit, 2. stupeň: Trochanter
L89.17 Dekubit, 2. stupeň: Päta
L89.18 Dekubit, 2. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.19 Dekubit, 2. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.20 Dekubit, 3. stupeň: Hlava
L89.21 Dekubit, 3. stupeň: Horná končatina
L89.22 Dekubit, 3. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.23 Dekubit, 3. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.24 Dekubit, 3. stupeň: Kríže
L89.25 Dekubit, 3. stupeň: Sedacia oblasť
L89.26 Dekubit, 3. stupeň: Trochanter
L89.27 Dekubit, 3. stupeň: Päta
L89.28 Dekubit, 3. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.29 Dekubit, 3. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.30 Dekubit, 4. stupeň: Hlava
L89.31 Dekubit, 4. stupeň: Horná končatina
L89.32 Dekubit, 4. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.33 Dekubit, 4. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.34 Dekubit, 4. stupeň: Kríže
L89.35 Dekubit, 4. stupeň: Sedacia oblasť
L89.36 Dekubit, 4. stupeň: Trochanter
L89.37 Dekubit, 4. stupeň: Päta
L89.38 Dekubit, 4. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.39 Dekubit, 4. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.90 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Hlava
L89.91 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Horná končatina
L89.92 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Tŕňový výbežok
L89.93 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.94 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Kríže
L89.95 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Sedacia oblasť
L89.96 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Trochanter
L89.97 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Päta
L89.98 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.99 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Bližšie neurčené miesto
L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus
L90.1 Anetodermia, Schweningerov-Buzziho typ
L90.2 Anetodermia, Jadassohnov-Pellizzariho typ
L90.3 Idiopatická atrophodermia, Pasiniho-Pieriniho typ
L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans
L90.5 Jazvové stavy a fibróza kože
L90.6 Striae cutis atrophicae
L90.8 Iná atrofická choroba kože
L90.9 Atrofická choroba kože, bližšie neurčená
L91.0 Hypertrofická jazva (keloid)
L91.8 Iná hypertrofická choroba kože
L91.9 Hypertrofická choroba kože, bližšie neurčená
L92.0 Granuloma annulare
L92.1 Necrobiosis lipoidica, nezatriedená inde
L92.2 Granuloma faciale (eozinofilný granulóm kože)
L92.3 Kožný a podkožný granulóm okolo cudzích telies
L92.8 Iná granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva
L92.9 Granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L93.0 Diskoidný lupus erythematosus
L93.1 Subakútny kožný lupus erythematosus
L93.2 Iný lokálny lupus erythematosus
L94.0 Lokalizovaná sklerodermia (sclerodermia circumscripta, morphaea)
L94.1 Lineárna a pásovitá sklerodermia
L94.2 Kalcinóza kože (calcinosis cutis)
L94.3 Sklerodaktýlia
L94.4 Gottronov syndróm
L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans
L94.6 Ainhum
L94.8 Iná lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie určená
L94.9 Lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie neurčená
L95.0 Livedoidná vaskulitída
L95.1 Erythema elevatum et diutinum
L95.8 Iná vaskulitída ohraničená na kožu
L95.9 Vaskulitída ohraničená na kožu, bližšie neurčená
L97 Vred predkolenia, nezatriedený inde
L98.0 Pyogénny (hnisový) granulóm
L98.1 Dermatitis factitia (artefacta)
L98.2 Febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetov syndróm)
L98.3 Eozinofilná celulitída (Wellsov syndróm)
L98.4 Chronický vred kože, nezatriedený inde
L98.5 Mucinóza kože
L98.6 Iná infiltratívna choroba kože a podkožného tkaniva
L98.8 Iná choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie určená
L98.9 Choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L99.0 Amyloidóza kože (E85.-†)
L99.11 Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium
L99.12 Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium
L99.13 Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium
L99.14 Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 4.štádium
L99.8 Iná choroba kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde, bližšie určená
M00.00 Stafylokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M00.01 Stafylokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.02 Stafylokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.03 Stafylokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.04 Stafylokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.05 Stafylokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.06 Stafylokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.07 Stafylokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.08 Stafylokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.09 Stafylokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M00.10 Pneumokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M00.11 Pneumokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.12 Pneumokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.13 Pneumokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.14 Pneumokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.15 Pneumokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.16 Pneumokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.17 Pneumokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.18 Pneumokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.19 Pneumokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M00.20 Iná streptokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M00.21 Iná streptokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.22 Iná streptokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.23 Iná streptokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.24 Iná streptokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.25 Iná streptokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.26 Iná streptokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.27 Iná streptokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.28 Iná streptokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)
M00.29 Iná streptokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M00.80 Artritída a polyartritída na viacerých miestach, vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.81 Artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.82 Artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.83 Artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.84 Artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.85 Artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.86 Artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.87 Artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.88 Artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.89 Artritída a polyartritída na neurčenom mieste, vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.90 Bližšie neurčená pyogénna artritída na viacerých miestach
M00.91 Bližšie neurčená pyogénna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.92 Bližšie neurčená pyogénna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.93 Bližšie neurčená pyogénna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.94 Bližšie neurčená pyogénna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.95 Bližšie neurčená pyogénna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.96 Bližšie neurčená pyogénna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.97 Bližšie neurčená pyogénna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.98 Bližšie neurčená pyogénna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.99 Bližšie neurčená pyogénna artritída na neurčenom mieste
M01.00 Meningokoková artritída na viacerých miestach
M01.01 Meningokoková artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M01.02 Meningokoková artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M01.03 Meningokoková artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M01.04 Meningokoková artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M01.05 Meningokoková artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M01.06 Meningokoková artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M01.07 Meningokoková artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M01.08 Meningokoková artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M01.09 Meningokoková artritída na neurčenom mieste
M01.10 Tuberkulózna artritída na viacerých miestach
M01.11 Tuberkulózna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M01.12 Tuberkulózna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M01.13 Tuberkulózna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M01.14 Tuberkulózna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M01.15 Tuberkulózna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M01.16 Tuberkulózna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M01.17 Tuberkulózna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M01.18 Tuberkulózna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M01.19 Tuberkulózna artritída na neurčenom mieste
M01.20 Artritída na viacerých miestach pri lymskej borelióze
M01.21 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri lymskej borelióze
M01.22 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri lymskej borelióze
M01.23 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri lymskej borelióze
M01.24 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri lymskej borelióze
M01.25 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri lymskej borelióze
M01.26 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri lymskej borelióze
M01.27 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri lymskej borelióze
M01.28 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri lymskej borelióze
M01.29 Artritída na neurčenom mieste pri lymskej borelióze
M01.30 Artritída na viacerých miestach pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.31 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.32 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.33 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.34 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.35 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.36 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.37 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.38 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.39 Artritída na neurčenom mieste pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.40 Artritída na viacerých miestach pri ružienke
M01.41 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri ružienke
M01.42 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri ružienke
M01.43 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri ružienke
M01.44 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri ružienke
M01.45 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri ružienke
M01.46 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri ružienke
M01.47 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri ružienke
M01.48 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri ružienke
M01.49 Artritída na neurčenom mieste pri ružienke
M01.50 Artritída na viacerých miestach pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.51 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.52 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.53 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.54 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.55 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.56 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.57 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.58 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.59 Artritída na neurčenom mieste pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.60 Artritída na viacerých miestach pri mykózach
M01.61 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri mykózach
M01.62 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri mykózach
M01.63 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri mykózach
M01.64 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri mykózach
M01.65 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri mykózach
M01.66 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri mykózach
M01.67 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri mykózach
M01.68 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri mykózach
M01.69 Artritída na neurčenom mieste pri mykózach
M01.80 Artritída na viacerých miestach pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.81 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.82 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.83 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.84 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.85 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.86 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.87 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.88 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.89 Artritída na neurčenom mieste pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M02.00 Artropatia na viacerých miestach po črevnom bajpase
M02.01 Artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) po črevnom bajpase
M02.02 Artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) po črevnom bajpase
M02.03 Artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) po črevnom bajpase
M02.04 Artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) po črevnom bajpase
M02.05 Artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) po črevnom bajpase
M02.06 Artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) po črevnom bajpase
M02.07 Artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) po črevnom bajpase
M02.08 Artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) po črevnom bajpase
M02.09 Artropatia na neurčenom mieste po črevnom bajpase
M02.10 Postenteritická artritída na viacerých miestach
M02.11 Postenteritická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.12 Postenteritická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.13 Postenteritická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.14 Postenteritická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.15 Postenteritická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.16 Postenteritická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.17 Postenteritická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.18 Postenteritická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.19 Postenteritická artritída na neurčenom mieste
M02.20 Artritída po očkovaní na viacerých miestach
M02.21 Artritída po očkovaní v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.22 Artritída po očkovaní nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.23 Artritída po očkovaní predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.24 Artritída po očkovaní ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.25 Artritída po očkovaní panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.26 Artritída po očkovaní predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.27 Artritída po očkovaní členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.28 Artritída po očkovaní na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.29 Artritída po očkovaní na neurčenom mieste
M02.30 Reiterova choroba na viacerých miestach
M02.31 Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.32 Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.33 Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.34 Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.35 Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.36 Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.37 Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.38 Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.39 Reiterova choroba na neurčenom mieste
M02.80 Iná reaktívna artritída na viacerých miestach
M02.81 Iná reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.82 Iná reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.83 Iná reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.84 Iná reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.85 Iná reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.86 Iná reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.87 Iná reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.88 Iná reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.89 Iná reaktívna artritída na neurčenom mieste
M02.90 Bližšie neurčená reaktívna artritída na viacerých miestach
M02.91 Bližšie neurčená reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.92 Bližšie neurčená reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.93 Bližšie neurčená reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.94 Bližšie neurčená reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.95 Bližšie neurčená reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.96 Bližšie neurčená reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.97 Bližšie neurčená reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.98 Bližšie neurčená reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.99 Bližšie neurčená reaktívna artritída na neurčenom mieste
M03.00 Artritída po meningokokovej infekcii na viacerých miestach (A39.8†)
M03.01 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A39.8†)
M03.02 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A39.8†)
M03.03 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A39.8†)
M03.04 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A39.8†)
M03.05 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A39.8†)
M03.06 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A39.8†)
M03.07 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A39.8†)
M03.08 Artritída po meningokokovej infekcii na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A39.8†)
M03.09 Artritída po meningokokovej infekcii na neurčenom mieste (A39.8†)
M03.10 Poinfekčná artritída pri syfilise na viacerých miestach
M03.11 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M03.12 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M03.13 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M03.14 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M03.15 Poinfekčná artritída pri syfilise v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M03.16 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M03.17 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M03.18 Poinfekčná artritída pri syfilise na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M03.19 Poinfekčná artritída pri syfilise na neurčenom mieste
M03.20 Iná poinfekčná artritída na viacerých miestach pri chorobách zatriedených inde
M03.21 Iná poinfekčná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.22 Iná poinfekčná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.23 Iná poinfekčná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.24 Iná poinfekčná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri chorobách zatriedených inde
M03.25 Iná poinfekčná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.26 Iná poinfekčná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.27 Iná poinfekčná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri chorobách zatriedených inde
M03.28 Iná poinfekčná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri chorobách zatriedených inde
M03.29 Iná poinfekčná artritída na neurčenom mieste pri chorobách zatriedených inde
M03.60 Reaktívna artritída na viacerých miestach pri iných chorobách zatriedených inde
M03.61 Reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.62 Reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.63 Reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.64 Reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.65 Reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.66 Reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.67 Reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.68 Reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.69 Reaktívna artritída na neurčenom mieste pri iných chorobách zatriedených inde
M05.00 Feltyho syndróm na viacerých miestach
M05.01 Feltyho syndróm v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.02 Feltyho syndróm nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.03 Feltyho syndróm predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.04 Feltyho syndróm ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.05 Feltyho syndróm panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.06 Feltyho syndróm predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.07 Feltyho syndróm členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.08 Feltyho syndróm na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.09 Feltyho syndróm na neurčenom mieste
M05.10 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou na viacerých miestach (J99.0*)
M05.11 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (J99.0*)
M05.12 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (J99.0*)
M05.13 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (J99.0*)
M05.14 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (J99.0*)
M05.15 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (J99.0*)
M05.16 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (J99.0*)
M05.17 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (J99.0*)
M05.18 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (J99.0*)
M05.19 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou na neurčenom mieste (J99.0*)
M05.20 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na viacerých miestach
M05.21 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.22 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.23 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.24 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.25 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.26 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.27 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.28 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.29 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na neurčenom mieste
M05.30 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou na viacerých miestach
M05.31 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.32 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.33 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.34 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.35 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.36 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.37 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.38 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.39 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou na neurčenom mieste
M05.80 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na viacerých miestach
M05.81 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.82 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.83 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.84 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.85 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.86 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.87 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.88 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.89 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na neurčenom mieste
M05.90 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na viacerých miestach
M05.91 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.92 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.93 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.94 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.95 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.96 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.97 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.98 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.99 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.00 Séronegatívna reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.01 Séronegatívna reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.02 Séronegatívna reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.03 Séronegatívna reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.04 Séronegatívna reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.05 Séronegatívna reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.06 Séronegatívna reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.07 Séronegatívna reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.08 Séronegatívna reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.09 Séronegatívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.10 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M06.11 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.12 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.13 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.14 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.15 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.16 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.17 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.18 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.19 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M06.20 Burzitída pri reumatoidnej artritíde na viacerých miestach
M06.21 Burzitída pri reumatoidnej artritíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.22 Burzitída pri reumatoidnej artritíde nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.23 Burzitída pri reumatoidnej artritíde predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.24 Burzitída pri reumatoidnej artritíde ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.25 Burzitída pri reumatoidnej artritíde panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.26 Burzitída pri reumatoidnej artritíde predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.27 Burzitída pri reumatoidnej artritíde členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.28 Burzitída pri reumatoidnej artritíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.29 Burzitída pri reumatoidnej artritíde na neurčenom mieste
M06.30 Reumatoidné uzlíky na viacerých miestach
M06.31 Reumatoidné uzlíky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.32 Reumatoidné uzlíky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.33 Reumatoidné uzlíky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.34 Reumatoidné uzlíky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.35 Reumatoidné uzlíky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.36 Reumatoidné uzlíky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.37 Reumatoidné uzlíky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.38 Reumatoidné uzlíky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.39 Reumatoidné uzlíky na neurčenom mieste
M06.40 Zápalová polyartropatia na viacerých miestach
M06.41 Zápalová polyartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.42 Zápalová polyartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.43 Zápalová polyartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.44 Zápalová polyartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.45 Zápalová polyartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.46 Zápalová polyartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.47 Zápalová polyartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.48 Zápalová polyartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.49 Zápalová polyartropatia na neurčenom mieste
M06.80 Iná bližšie určená reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.81 Iná bližšie určená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.82 Iná bližšie určená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.83 Iná bližšie určená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.84 Iná bližšie určená reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.85 Iná bližšie určená reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.86 Iná bližšie určená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.87 Iná bližšie určená reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.88 Iná bližšie určená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.89 Iná bližšie určená reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.90 Bližšie neurčená reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.91 Bližšie neurčená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.92 Bližšie neurčená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.93 Bližšie neurčená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.94 Bližšie neurčená reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.95 Bližšie neurčená reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.96 Bližšie neurčená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.97 Bližšie neurčená reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.98 Bližšie neurčená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.99 Bližšie neurčená reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M07.00 Distálna psoriatická artritída na viacerých miestach (L40.5†)
M07.04 Distálna psoriatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M07.07 Distálna psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)
M07.09 Distálna psoriatická artritída na neurčenom mieste (L40.5†)
M07.10 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na viacerých miestach (L40.5†)
M07.11 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)
M07.12 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)
M07.13 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)
M07.14 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M07.15 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)
M07.16 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)
M07.17 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)
M07.18 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)
M07.19 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na neurčenom mieste (L40.5†)
M07.2 Psoriatická spondylitída (L40.5†)
M07.30 Iná psoriatická artritída na viacerých miestach (L40.5†)
M07.31 Iná psoriatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)
M07.32 Iná psoriatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)
M07.33 Iná psoriatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)
M07.34 Iná psoriatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M07.35 Iná psoriatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)
M07.36 Iná psoriatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) L40.5†)
M07.37 Iná psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) L40.5†)
M07.38 Iná psoriatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) L40.5†)
M07.39 Iná psoriatická artritída na neurčenom mieste (L40.5†)
M07.40 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)
M07.41 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K50.-†)
M07.42 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)
M07.43 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)
M07.44 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)
M07.45 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)
M07.46 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)
M07.47 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)
M07.48 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)
M07.49 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K50.-†)
M07.50 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)
M07.51 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K50.-†)
M07.52 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)
M07.53 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)
M07.54 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)
M07.55 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)
M07.56 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)
M07.57 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)
M07.58 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)
M07.59 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K50.-†)
M07.60 Iná enteropatická artritída na viacerých miestach
M07.61 Iná enteropatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M07.62 Iná enteropatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M07.63 Iná enteropatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M07.64 Iná enteropatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M07.65 Iná enteropatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M07.66 Iná enteropatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M07.67 Iná enteropatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M07.68 Iná enteropatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M07.69 Iná enteropatická artritída na neurčenom mieste
M08.00 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na viacerých miestach
M08.01 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.02 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.03 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.04 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.05 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.06 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.07 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.08 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.09 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na neurčenom mieste
M08.10 Juvenilná ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach
M08.11 Juvenilná ankylozujúca spondylitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.12 Juvenilná ankylozujúca spondylitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.13 Juvenilná ankylozujúca spondylitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.14 Juvenilná ankylozujúca spondylitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.15 Juvenilná ankylozujúca spondylitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.16 Juvenilná ankylozujúca spondylitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.17 Juvenilná ankylozujúca spondylitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.18 Juvenilná ankylozujúca spondylitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.19 Juvenilná ankylozujúca spondylitída na neurčenom mieste
M08.20 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na viacerých miestach
M08.21 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.22 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.23 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.24 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.25 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.26 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.27 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.28 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.29 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na neurčenom mieste
M08.3 Juvenilná chronická artritída (séronegatívna), polyartikulárna forma
M08.40 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na viacerých miestach
M08.41 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.42 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.43 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.44 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.45 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.46 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.47 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.48 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.49 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na neurčenom mieste
M08.70 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M08.71 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.72 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.73 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.74 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.75 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.76 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.77 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.78 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.79 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M08.80 Iná juvenilná artritída na viacerých miestach
M08.81 Iná juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.82 Iná juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.83 Iná juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.84 Iná juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.85 Iná juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.86 Iná juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.87 Iná juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.88 Iná juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.89 Iná juvenilná artritída na neurčenom mieste
M08.90 Bližšie neurčená juvenilná artritída na viacerých miestach
M08.91 Bližšie neurčená juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.92 Bližšie neurčená juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.93 Bližšie neurčená juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.94 Bližšie neurčená juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.95 Bližšie neurčená juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.96 Bližšie neurčená juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.97 Bližšie neurčená juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.98 Bližšie neurčená juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.99 Bližšie neurčená juvenilná artritída na neurčenom mieste
M09.00 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (L40.5†)
M09.01 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)
M09.02 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)
M09.03 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)
M09.04 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M09.05 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)
M09.06 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)
M09.07 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)
M09.08 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)
M09.09 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (L40.5†)
M09.10 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)
M09.11 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M09.12 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)
M09.13 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)
M09.14 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)
M09.15 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)
M09.16 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)
M09.17 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)
M09.18 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)
M09.19 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K50.-†)
M09.20 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K51.-†)
M09.21 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K51.-†)
M09.22 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K51.-†)
M09.23 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K51.-†)
M09.24 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K51.-†)
M09.25 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K51.-†)
M09.26 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K51.-†)
M09.27 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K51.-†)
M09.28 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K51.-†)
M09.29 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K51.-†)
M09.80 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M09.81 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M09.82 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M09.83 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M09.84 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M09.85 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M09.86 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M09.87 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M09.88 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M09.89 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M10.00 Idiopatická dna na viacerých miestach
M10.01 Idiopatická dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.02 Idiopatická dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.03 Idiopatická dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.04 Idiopatická dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.05 Idiopatická dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.06 Idiopatická dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.07 Idiopatická dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.08 Idiopatická dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.09 Idiopatická dna na neurčenom mieste
M10.10 Dna, zapríčinená olovom, na viacerých miestach
M10.11 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.12 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.13 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.14 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.15 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.16 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.17 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.18 Dna, zapríčinená olovom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.19 Dna, zapríčinená olovom na neurčenom mieste
M10.20 Dna, zapríčinená liekmi, na viacerých miestach
M10.21 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.22 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.23 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.24 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.25 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.26 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.27 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.28 Dna, zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.29 Dna, zapríčinená liekmi, na neurčenom mieste
M10.30 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, na viacerých miestach
M10.31 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.32 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.33 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.34 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.35 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.36 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.37 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.38 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.39 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím na neurčenom mieste
M10.40 Iná sekundárna dna na viacerých miestach
M10.41 Iná sekundárna dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.42 Iná sekundárna dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.43 Iná sekundárna dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.44 Iná sekundárna dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.45 Iná sekundárna dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.46 Iná sekundárna dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.47 Iná sekundárna dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.48 Iná sekundárna dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.49 Iná sekundárna dna na neurčenom mieste
M10.90 Bližšie neurčená dna na viacerých miestach
M10.91 Bližšie neurčená dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.92 Bližšie neurčená dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.93 Bližšie neurčená dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.94 Bližšie neurčená dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.95 Bližšie neurčená dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.96 Bližšie neurčená dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.97 Bližšie neurčená dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.98 Bližšie neurčená dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.99 Bližšie neurčená dna na neurčenom mieste
M11.00 Apatitová artropatia na viacerých miestach
M11.01 Apatitová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.02 Apatitová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.03 Apatitová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
Kód Názov choroby
M11.04 Apatitová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.05 Apatitová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.06 Apatitová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.07 Apatitová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.08 Apatitová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.09 Apatitová artropatia na neurčenom mieste
M11.10 Familiárna chondrokalcinóza na viacerých miestach
M11.11 Familiárna chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.12 Familiárna chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.13 Familiárna chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.14 Familiárna chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.15 Familiárna chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.16 Familiárna chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.17 Familiárna chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.18 Familiárna chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.19 Familiárna chondrokalcinóza na neurčenom mieste
M11.20 Iná chondrokalcinóza na viacerých miestach
M11.21 Iná chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.22 Iná chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.23 Iná chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.24 Iná chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.25 Iná chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.26 Iná chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.27 Iná chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.28 Iná chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.29 Iná chondrokalcinóza na neurčenom mieste
M11.80 Iná bližšie určená kryštálová artropatia na viacerých miestach
M11.81 Iná bližšie určená kryštálová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.82 Iná bližšie určená kryštálová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.83 Iná bližšie určená kryštálová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.84 Iná bližšie určená kryštálová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.85 Iná bližšie určená kryštálová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.86 Iná bližšie určená kryštálová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.87 Iná bližšie určená kryštálová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.88 Iná bližšie určená kryštálová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.89 Iná bližšie určená kryštálová artropatia na neurčenom mieste
M11.90 Bližšie neurčená kryštálová artropatia na viacerých miestach
M11.91 Bližšie neurčená kryštálová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.92 Bližšie neurčená kryštálová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.93 Bližšie neurčená kryštálová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.94 Bližšie neurčená kryštálová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.95 Bližšie neurčená kryštálová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.96 Bližšie neurčená kryštálová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.97 Bližšie neurčená kryštálová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.98 Bližšie neurčená kryštálová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.99 Bližšie neurčená kryštálová artropatia na neurčenom mieste
M12.00 Chronická poreumatická artritída na viacerých miestach
M12.01 Chronická poreumatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.02 Chronická poreumatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.03 Chronická poreumatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.04 Chronická poreumatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.05 Chronická poreumatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.06 Chronická poreumatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.07 Chronická poreumatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.08 Chronická poreumatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.09 Chronická poreumatická artritída na neurčenom mieste
M12.10 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M12.11 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.12 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.13 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.14 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.15 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.16 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.17 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.18 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.19 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M12.20 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na viacerých miestach
M12.21 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.22 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.23 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.24 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.25 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.26 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.27 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.28 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.29 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na neurčenom mieste
M12.30 Palindromický reumatizmus na viacerých miestach
M12.31 Palindromický reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.32 Palindromický reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.33 Palindromický reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.34 Palindromický reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.35 Palindromický reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.36 Palindromický reumatizmus predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.37 Palindromický reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.38 Palindromický reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.39 Palindromický reumatizmus na neurčenom mieste
M12.40 Intermitentná hydrartróza na viacerých miestach
M12.41 Intermitentná hydrartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.42 Intermitentná hydrartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.43 Intermitentná hydrartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.44 Intermitentná hydrartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.45 Intermitentná hydrartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.46 Intermitentná hydrartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.47 Intermitentná hydrartróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.48 Intermitentná hydrartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.49 Intermitentná hydrartróza na neurčenom mieste
M12.50 Traumatická artropatia na viacerých miestach
M12.51 Traumatická artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.52 Traumatická artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.53 Traumatická artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.54 Traumatická artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.55 Traumatická artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.56 Traumatická artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.57 Traumatická artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.58 Traumatická artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.59 Traumatická artropatia na neurčenom mieste
M12.80 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M12.81 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.82 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.83 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.84 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.85 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.86 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.87 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.88 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.89 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M13.0 Polyartritída, bližšie neurčená
M13.11 Monoartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), nezatriedená inde
M13.12 Monoartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedená inde
M13.13 Monoartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedená inde
M13.14 Monoartritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedená inde
M13.15 Monoartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedená inde
M13.16 Monoartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedená inde
M13.17 Monoartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedená inde
M13.18 Monoartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedená inde
M13.19 Monoartritída na neurčenom mieste, nezatriedená inde
M13.80 Iná bližšie určená artritída na viacerých miestach
M13.81 Iná bližšie určená artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M13.82 Iná bližšie určená artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M13.83 Iná bližšie určená artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M13.84 Iná bližšie určená artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M13.85 Iná bližšie určená artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M13.86 Iná bližšie určená artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M13.87 Iná bližšie určená artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M13.88 Iná bližšie určená artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M13.89 Iná bližšie určená artritída na neurčenom mieste
M13.90 Bližšie neurčená artritída na viacerých miestach
M13.91 Bližšie neurčená artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M13.92 Bližšie neurčená artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M13.93 Bližšie neurčená artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M13.94 Bližšie neurčená artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M13.95 Bližšie neurčená artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M13.96 Bližšie neurčená artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M13.97 Bližšie neurčená artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M13.98 Bližšie neurčená artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M13.99 Bližšie neurčená artritída na neurčenom mieste
M14.0 Dnová artropatia, zapríčinená enzýmovými defektmi a inými dedičnými poruchami
M14.1 Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde
M14.2 Diabetická artropatia
M14.3 Multicentrická retikulohistiocytóza (lipoidná dermatoartritída)
M14.4 Artropatia pri amyloidóze
M14.5 Artropatia pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
M14.6 Neuropatická artropatia
M14.8 Artropatia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde
M15.0 Primárna generalizovaná (osteo)artróza
M15.1 Heberdenove uzly (s artropatiou)
M15.2 Bouchardove uzly (s artropatiou)
M15.3 Sekundárna viacnásobná artróza
M15.4 Erozívna (osteo)artróza
M15.8 Iná polyartróza
M15.9 Polyartróza, bližšie neurčená
M16.0 Obojstranná primárna artróza bedrového kĺbu
M16.1 Iná primárna artróza bedrového kĺbu
M16.2 Obojstranná koxartróza, zapríčinená dyspláziou
M16.3 Iná dysplastická koxartróza
M16.4 Obojstranná poúrazová koxartróza
M16.5 Iná poúrazová koxartróza
M16.6 Iná obojstranná sekundárna koxartróza
M16.7 Iná sekundárna koxartróza
M16.9 Koxartróza, bližšie neurčená
M17.0 Obojstranná primárna gonartróza kolenného kĺbu
M17.1 Iná primárna gonartróza kolenného kĺbu
M17.2 Obojstranná poúrazová gonartróza
M17.3 Iná poúrazová gonartróza
M17.4 Iná obojstranná sekundárna gonartróza
M17.5 Iná sekundárna gonartróza
M17.9 Gonartróza, bližšie neurčená
M18.0 Obojstranná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.1 Iná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.2 Obojstranná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.3 Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.4 Iná obojstranná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.5 Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.9 Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená
M19.01 Primárna artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.02 Primárna artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.03 Primárna artróza iných kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.04 Primárna artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.05 Primárna artróza iných kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.07 Primárna artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.08 Primárna artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.09 Primárna artróza iných kĺbov na neurčenom mieste
M19.11 Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.12 Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.13 Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.14 Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.15 Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.17 Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.18 Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.19 Poúrazová artróza iných kĺbov na neurčenom mieste
M19.21 Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.22 Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.23 Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.24 Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.25 Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.27 Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.28 Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.29 Iná sekundárna artróza na neurčenom mieste
M19.81 Iná bližšie určená artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.82 Iná bližšie určená artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.83 Iná bližšie určená artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.84 Iná bližšie určená artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.85 Iná bližšie určená artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.87 Iná bližšie určená artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.88 Iná bližšie určená artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.89 Iná bližšie určená artróza na neurčenom mieste
M19.91 Bližšie neurčená artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.92 Bližšie neurčená artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.93 Bližšie neurčená artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.94 Bližšie neurčená artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.95 Bližšie neurčená artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.97 Bližšie neurčená artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.98 Bližšie neurčená artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.99 Bližšie neurčená artróza na neurčenom mieste
M20.0 Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov
M20.1 Vbočený palec nohy (hallux valgus) (získaný)
M20.2 Stuhnutý palec nohy (hallux rigidus)
M20.3 Iná deformita palca nohy (získaná)
M20.4 Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)
M20.5 Iná deformita prsta (prstov) nohy (získaná)
M20.6 Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená
M21.00 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na viacerých miestach
M21.01 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.02 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.03 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.04 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.05 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.06 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.07 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.08 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M21.09 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M21.10 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na viacerých miestach
M21.11 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.12 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.13 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.14 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.15 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.16 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.17 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.18 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M21.19 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M21.20 Flekčná deformita na viacerých miestach
M21.21 Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.22 Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.23 Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.24 Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.25 Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.26 Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.27 Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.28 Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M21.29 Flekčná deformita na neurčenom mieste
M21.30 Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach
M21.33 Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.37 Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.4 Plochá noha (pes planus) (získaná)
M21.50 Získaná pazúrovitá ruka a talipomanus, získaná pazúrovitá noha a talipes na viacerých miestach
M21.54 Získaná pazúrovitá ruka a talipomanus
M21.57 Získaná pazúrovitá noha a talipes
M21.60 Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach
M21.67 Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.70 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach
M21.71 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.72 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.73 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.74 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.75 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.76 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.77 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.79 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na neurčenom mieste
M21.80 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny na viacerých miestach
M21.81 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.82 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.83 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.84 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.85 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.86 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.87 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.89 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny na neurčenom mieste
M21.90 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny na viacerých miestach
M21.91 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.92 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.93 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.94 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.95 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.96 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.97 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.99 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny na neurčenom mieste
M22.0 Opakujúca sa (habituálna) luxácia pately
M22.1 Opakujúca sa (habituálna) subluxácia pately
M22.2 Patelofemorálna porucha
M22.3 Iné poškodenie pately
M22.4 Chondromalácia pately
M22.8 Iná porucha pately
M22.9 Choroba pately, bližšie neurčená
M23.00 Cystický meniskus, postihnutie na viacerých miestach
M23.01 Cystický meniskus, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.02 Cystický meniskus, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.03 Cystický meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.04 Cystický meniskus, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.05 Cystický meniskus, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.06 Cystický meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.09 Cystický meniskus, postihnutie neurčeného menisku
M23.10 Diskovitý meniskus, postihnutie na viacerých miestach
M23.11 Diskovitý meniskus, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.12 Diskovitý meniskus, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.13 Diskovitý meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.14 Diskovitý meniskus, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.15 Diskovitý meniskus, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.16 Diskovitý meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.19 Diskovitý meniskus, postihnutie neurčeného menisku
M23.20 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach
M23.21 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.22 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.23 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.24 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.25 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.26 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.29 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie neurčeného menisku
M23.30 Iné poškodenie menisku na viacerých miestach
M23.31 Iné poškodenie menisku, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.32 Iné poškodenie menisku, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.33 Iné poškodenie menisku, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.34 Iné poškodenie menisku, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.35 Iné poškodenie menisku, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.36 Iné poškodenie menisku, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.39 Iné poškodenie menisku, postihnutie neurčeného menisku
M23.40 Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach
M23.41 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku
M23.42 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku
M23.43 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.44 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku
M23.45 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.46 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.47 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre
M23.49 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti bližšie neurčeného väzu alebo bližšie neurčeného menisku
M23.50 Chronická instabilita kolena na viacerých miestach
M23.51 Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku
M23.52 Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku
M23.53 Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.54 Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku
M23.55 Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.56 Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.57 Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre
M23.59 Chronická instabilita kolena v oblasti bližšie neurčeného väzu alebo bližšie neurčeného menisku
M23.60 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach
M23.61 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz
M23.62 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz
M23.63 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz
M23.64 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz
M23.67 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro
M23.69 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: bližšie neurčený väz
M23.80 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach
M23.81 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku
M23.82 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku
M23.83 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku
M23.84 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku
M23.85 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku
M23.86 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku
M23.87 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro
M23.89 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus
M23.90 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach
M23.91 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku
M23.92 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku
M23.93 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku
M23.94 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku
M23.95 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku
M23.96 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku
M23.97 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro
M23.99 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus
M24.00 Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach
M24.01 Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.02 Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.03 Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.04 Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.05 Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.07 Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.08 Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.09 Voľné teleso v kĺbe na neurčenom mieste
M24.10 Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach
M24.11 Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.12 Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.13 Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.14 Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.15 Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.17 Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.18 Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.19 Iné poškodenie kĺbovej chrupky na neurčenom mieste
M24.20 Choroba väzu na viacerých miestach
M24.21 Choroba väzu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.22 Choroba väzu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.23 Choroba väzu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.24 Choroba väzu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.25 Choroba väzu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.27 Choroba väzu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.28 Choroba väzu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.29 Choroba väzu na neurčenom mieste
M24.30 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M24.31 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.32 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.33 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.34 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.35 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.36 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.37 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.38 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.39 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M24.40 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach
M24.41 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.42 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.43 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.44 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.45 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.46 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.47 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.48 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.49 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na neurčenom mieste
M24.50 Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach
M24.51 Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.52 Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.53 Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.54 Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.55 Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.56 Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.57 Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.58 Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.59 Kontraktúra kĺbu na neurčenom mieste
M24.60 Ankylóza kĺbu na viacerých miestach
M24.61 Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.62 Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.63 Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.64 Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.65 Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.66 Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.67 Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.68 Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.69 Ankylóza kĺbu na neurčenom mieste
M24.7 Protrúzia acetábula
M24.80 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach
M24.81 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.82 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.83 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.84 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.85 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.87 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.88 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.89 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na neurčenom mieste
M24.90 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na viacerých miestach
M24.91 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.92 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.93 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.94 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.95 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.97 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.98 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.99 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na neurčenom mieste
M25.00 Hemartros na viacerých miestach
M25.01 Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.02 Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.03 Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.04 Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.05 Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.06 Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.07 Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.08 Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.09 Hemartros na neurčenom mieste
M25.10 Fistula kĺbu na viacerých miestach
M25.11 Fistula kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.12 Fistula kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.13 Fistula kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.14 Fistula kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.15 Fistula kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.16 Fistula kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.17 Fistula kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.18 Fistula kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.19 Fistula kĺbu na neurčenom mieste
M25.20 Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach
M25.21 Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.22 Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.23 Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.24 Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.25 Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.26 Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.27 Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.28 Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.29 Labilný (uvoľnený) kĺb na neurčenom mieste
M25.30 Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach
M25.31 Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.32 Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.33 Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.34 Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.35 Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.36 Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.37 Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.38 Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.39 Iná instabilita kĺbu na neurčenom mieste
M25.40 Výpotok v kĺbe na viacerých miestach
M25.41 Výpotok v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.42 Výpotok v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.43 Výpotok v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.44 Výpotok v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.45 Výpotok v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.46 Výpotok v kĺbe predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.47 Výpotok v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.48 Výpotok v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.49 Výpotok v kĺbe na neurčenom mieste
M25.50 Bolesť kĺbu na viacerých miestach
M25.51 Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.52 Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.53 Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.54 Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.55 Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.56 Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.57 Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.58 Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.59 Bolesť kĺbu na neurčenom mieste
M25.60 Stuhnutie kĺbu na viacerých miestach, nezatriedené inde
M25.61 Stuhnutie kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), nezatriedené inde
M25.62 Stuhnutie kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedené inde
M25.63 Stuhnutie kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedené inde
M25.64 Stuhnutie kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedené inde
M25.65 Stuhnutie kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedené inde
M25.66 Stuhnutie kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedené inde
M25.67 Stuhnutie kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedené inde
M25.68 Stuhnutie kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedené inde
M25.69 Stuhnutie kĺbu na neurčenom mieste, nezatriedené inde
M25.70 Osteofyt na viacerých miestach
M25.71 Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.72 Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.73 Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.74 Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.75 Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.76 Osteofyt predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.77 Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.78 Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.79 Osteofyt na neurčenom mieste
M25.80 Iná bližšie určená choroba kĺbov na viacerých miestach
M25.81 Iná bližšie určená choroba kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.82 Iná bližšie určená choroba kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.83 Iná bližšie určená choroba kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.84 Iná bližšie určená choroba kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.85 Iná bližšie určená choroba kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.86 Iná bližšie určená choroba kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.87 Iná bližšie určená choroba kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.88 Iná bližšie určená choroba kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.89 Iná bližšie určená choroba kĺbov na neurčenom mieste
M25.90 Choroba kĺbu na viacerých miestach, bližšie neurčená
M25.91 Bližšie neurčená choroba kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.92 Bližšie neurčená choroba kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.93 Bližšie neurčená choroba kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.94 Bližšie neurčená choroba kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.95 Bližšie neurčená choroba kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.96 Bližšie neurčená choroba kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.97 Bližšie neurčená choroba kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.98 Bližšie neurčená choroba kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.99 Bližšie neurčená choroba kĺbu na neurčenom mieste
M30.0 Polyarteritis nodosa
M30.1 Polyarteritída s postihnutím pľúc (Churgova-Straussovej)
M30.2 Juvenilná polyarteritída
M30.3 Mukokutánny uzlinový syndróm (Kawasakiho)
M30.8 Iné choroby príbuzné polyarteritis nodosa
M31.0 Hypersenzitívna vaskulitída (leukocytoklastická)
M31.1 Trombotická mikroangiopatia
M31.2 Letálny granulóm strednej čiary (midline granuloma, granuloma gangraenescens)
M31.3 Wegenerova granulomatóza
M31.4 Syndróm aortálneho oblúka (Takayasuov syndróm)
M31.5 Obrovskobunková arteritída s polymyalgia rheumatica
M31.6 Iná obrovskobunková arteritída
M31.7 Mikroskopická polyangiitída
M31.8 Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená
M31.9 Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená
M32.0 Lupus erythematosus, vyvolaný liekmi
M32.1 Systémový lupus erythematosus s postihnutím ústrojov alebo systémov
M32.8 Iná forma systémového lupus erythematosus
M32.9 Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený
M33.0 Juvenilná dermatomyozitída
M33.1 Iná dermatomyozitída
M33.2 Polymyozitída
M33.9 Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená
M34.0 Progresívna systémová skleróza
M34.1 Syndróm CR(E)ST
M34.2 Systémová skleróza, vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami
M34.8 Iná forma systémovej sklerózy
M34.9 Systémová skleróza, bližšie neurčená
M35.0 Sicca syndróm (Sjögrenov syndróm)
M35.1 Iné prekrývajúce sa syndrómy
M35.2 Behçetova choroba
M35.3 Polymyalgia rheumatica
M35.4 Difúzna (eozinofilná) fasciitída
M35.5 Multifokálna fibroskleróza
M35.6 Recidivujúca panikulitída (Pfeiferova-Weberova-Christianova choroba)
M35.7 Syndróm hypermobility
M35.8 Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené
M35.9 Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené
M36.0 Dermatomyozitída – polymyozitída pri nádorovej chorobe
M36.1 Artropatia pri nádorovej chorobe
M36.2 Hemofilická artropatia
M36.3 Artropatia pri iných chorobách krvi zatriedených inde
M36.4 Artropatia pri hypersenzitívnych reakciách zatriedených inde
M36.8 Systémové choroby spojiva pri iných chorobách zatriedených inde
M40.00 Posturálna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.01 Posturálna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.02 Posturálna kyfóza krčnej oblasti
M40.03 Posturálna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.04 Posturálna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.05 Posturálna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.06 Posturálna kyfóza driekovej oblasti
M40.07 Posturálna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.08 Posturálna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.09 Posturálna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.10 Iná sekundárna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.11 Iná sekundárna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.12 Iná sekundárna kyfóza krčnej oblasti
M40.13 Iná sekundárna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.14 Iná sekundárna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.15 Iná sekundárna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.16 Iná sekundárna kyfóza driekovej oblasti
M40.17 Iná sekundárna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.18 Iná sekundárna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.19 Iná sekundárna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.20 Iná a bližšie neurčená kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.21 Iná a bližšie neurčená kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.22 Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnej oblasti
M40.23 Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.24 Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.25 Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.26 Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovej oblasti
M40.27 Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.28 Iná a bližšie neurčená kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.29 Iná a bližšie neurčená kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.30 Plochý chrbát na viacerých miestach chrbtice
M40.31 Plochý chrbát okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.32 Plochý chrbát krčnej oblasti
M40.33 Plochý chrbát krčnohrudníkovej oblasti
M40.34 Plochý chrbát hrudníkovej oblasti
M40.35 Plochý chrbát hrudníkovodriekovej oblasti
M40.36 Plochý chrbát driekovej oblasti
M40.37 Plochý chrbát driekovokrížovej oblasti
M40.38 Plochý chrbát krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.39 Plochý chrbát bližšie neurčenej oblasti
M40.40 Iná lordóza na viacerých miestach chrbtice
M40.41 Iná lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.42 Iná lordóza krčnej oblasti
M40.43 Iná lordóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.44 Iná lordóza hrudníkovej oblasti
M40.45 Iná lordóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.46 Iná lordóza driekovej oblasti
M40.47 Iná lordóza driekovokrížovej oblasti
M40.48 Iná lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.49 Iná lordóza bližšie neurčenej oblasti
M40.50 Bližšie neurčená lordóza na viacerých miestach chrbtice
M40.51 Bližšie neurčená lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.52 Bližšie neurčená lordóza krčnej oblasti
M40.53 Bližšie neurčená lordóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.54 Bližšie neurčená lordóza hrudníkovej oblasti
M40.55 Bližšie neurčená lordóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.56 Bližšie neurčená lordóza driekovej oblasti
M40.57 Bližšie neurčená lordóza driekovokrížovej oblasti
M40.58 Bližšie neurčená lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.59 Bližšie neurčená lordóza bližšie neurčenej oblasti
M41.00 Infantilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.01 Infantilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.02 Infantilná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M41.03 Infantilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.04 Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.05 Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.06 Infantilná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M41.07 Infantilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.08 Infantilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.09 Infantilná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.10 Juvenilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.11 Juvenilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.12 Juvenilná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M41.13 Juvenilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.14 Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.15 Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.16 Juvenilná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M41.17 Juvenilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.18 Juvenilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.19 Juvenilná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.20 Iná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.21 Iná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.22 Iná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M41.23 Iná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.24 Iná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.25 Iná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.26 Iná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M41.27 Iná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.28 Iná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.29 Iná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.30 Hrudníková skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.31 Hrudníková skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.32 Hrudníková skolióza krčnej oblasti
M41.33 Hrudníková skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.34 Hrudníková skolióza hrudníkovej oblasti
M41.35 Hrudníková skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.36 Hrudníková skolióza driekovej oblasti
M41.37 Hrudníková skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.38 Hrudníková skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.39 Hrudníková skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.40 Neuromyopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.41 Neuromyopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.42 Neuromyopatická skolióza krčnej oblasti
M41.43 Neuromyopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.44 Neuromyopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.45 Neuromyopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.46 Neuromyopatická skolióza driekovej oblasti
M41.47 Neuromyopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.48 Neuromyopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.49 Neuromyopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.50 Iná sekundárna skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.51 Iná sekundárna skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.52 Iná sekundárna skolióza krčnej oblasti
M41.53 Iná sekundárna skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.54 Iná sekundárna skolióza hrudníkovej oblasti
M41.55 Iná sekundárna skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.56 Iná sekundárna skolióza driekovej oblasti
M41.57 Iná sekundárna skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.58 Iná sekundárna skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.59 Iná sekundárna skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.80 Iná forma skoliózy na viacerých miestach chrbtice
M41.81 Iná forma skoliózy okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.82 Iná forma skoliózy krčnej oblasti
M41.83 Iná forma skoliózy krčnohrudníkovej oblasti
M41.84 Iná forma skoliózy hrudníkovej oblasti
M41.85 Iná forma skoliózy hrudníkovodriekovej oblasti
M41.86 Iná forma skoliózy driekovej oblasti
M41.87 Iná forma skoliózy driekovokrížovej oblasti
M41.88 Iná forma skoliózy krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.89 Iná forma skoliózy bližšie neurčenej oblasti
M41.90 Bližšie neurčená skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.91 Bližšie neurčená skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.92 Bližšie neurčená skolióza krčnej oblasti
M41.93 Bližšie neurčená skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.94 Bližšie neurčená skolióza hrudníkovej oblasti
M41.95 Bližšie neurčená skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.96 Bližšie neurčená skolióza driekovej oblasti
M41.97 Bližšie neurčená skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.98 Bližšie neurčená skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.99 Bližšie neurčená skolióza bližšie neurčenej oblasti
M42.00 Juvenilná osteochondróza chrbtice na viacerých miestach
M42.01 Juvenilná osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M42.02 Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti
M42.03 Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M42.04 Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti
M42.05 Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M42.06 Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti
M42.07 Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M42.08 Juvenilná osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M42.09 Juvenilná osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M42.10 Osteochondróza chrbtice v dospelosti na viacerých miestach
M42.11 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M42.12 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnej oblasti
M42.13 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnohrudníkovej oblasti
M42.14 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovej oblasti
M42.15 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovodriekovej oblasti
M42.16 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovej oblasti
M42.17 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovokrížovej oblasti
M42.18 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M42.19 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v bližšie neurčenej oblasti
M42.90 Osteochondróza chrbtice na viacerých miestach, bližšie neurčená
M42.91 Osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, bližšie neurčená
M42.92 Osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti, bližšie neurčená
M42.93 Osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti, bližšie neurčená
M42.94 Osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti, bližšie neurčená
M42.95 Osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti, bližšie neurčená
M42.96 Osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti, bližšie neurčená
M42.97 Osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti, bližšie neurčená
M42.98 Osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti, bližšie neurčená
M42.99 Osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti, bližšie neurčená
M43.00 Spondylolýza na viacerých miestach chrbtice
M43.01 Spondylolýza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.02 Spondylolýza v krčnej oblasti
M43.03 Spondylolýza v krčnohrudníkovej oblasti
M43.04 Spondylolýza v hrudníkovej oblasti
M43.05 Spondylolýza v hrudníkovodriekovej oblasti
M43.06 Spondylolýza v driekovej oblasti
M43.07 Spondylolýza v driekovokrížovej oblasti
M43.08 Spondylolýza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.09 Spondylolýza v bližšie neurčenej oblasti
M43.10 Spondylolistéza na viacerých miestach chrbtice
M43.11 Spondylolistéza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.12 Spondylolistéza v krčnej oblasti
M43.13 Spondylolistéza v krčnohrudníkovej oblasti
M43.14 Spondylolistéza v hrudníkovej oblasti
M43.15 Spondylolistéza v hrudníkovodriekovej oblasti
M43.16 Spondylolistéza v driekovej oblasti
M43.17 Spondylolistéza v driekovokrížovej oblasti
M43.18 Spondylolistéza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.19 Spondylolistéza v bližšie neurčenej oblasti
M43.20 Iná fúzia chrbtice na viacerých miestach
M43.21 Iná fúzia chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.22 Iná fúzia chrbtice v krčnej oblasti
M43.23 Iná fúzia chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M43.24 Iná fúzia chrbtice v hrudníkovej oblasti
M43.25 Iná fúzia chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M43.26 Iná fúzia chrbtice v driekovej oblasti
M43.27 Iná fúzia chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M43.28 Iná fúzia chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.29 Iná fúzia chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M43.3 Recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia s myelopatiou
M43.4 Iná recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia
M43.50 Iná habituálna subluxácia stavcov na viacerých miestach chrbtice
M43.52 Iná habituálna subluxácia stavcov krčnej oblasti
M43.53 Iná habituálna subluxácia stavcov krčnohrudníkovej oblasti
M43.54 Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovej oblasti
M43.55 Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovodriekovej oblasti
M43.56 Iná habituálna subluxácia stavcov driekovej oblasti
M43.57 Iná habituálna subluxácia stavcov driekovokrížovej oblasti
M43.58 Iná habituálna subluxácia stavcov krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.59 Iná habituálna subluxácia stavcov bližšie neurčenej oblasti
M43.6 Torticollis
M43.80 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice
M43.81 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.82 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krčnej oblasti
M43.83 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krčnohrudníkovej oblasti
M43.84 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia hrudníkovej oblasti
M43.85 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M43.86 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia driekovej oblasti
M43.87 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia driekovokrížovej oblasti
M43.88 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.89 Iná bližšie určená deformujúce dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M43.90 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice
M43.91 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.92 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krčnej oblasti
M43.93 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krčnohrudníkovej oblasti
M43.94 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia hrudníkovej oblasti
M43.95 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M43.96 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia driekovej oblasti
M43.97 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia driekovokrížovej oblasti
M43.98 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.99 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M45.00 Ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach chrbtice
M45.01 Ankylozujúca spondylitída okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M45.02 Ankylozujúca spondylitída krčnej oblasti
M45.03 Ankylozujúca spondylitída krčnohrudníkovej oblasti
M45.04 Ankylozujúca spondylitída hrudníkovej oblasti
M45.05 Ankylozujúca spondylitída hrudníkovodriekovej oblasti
M45.06 Ankylozujúca spondylitída driekovej oblasti
M45.07 Ankylozujúca spondylitída driekovokrížovej oblasti
M45.08 Ankylozujúca spondylitída krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M45.09 Ankylozujúca spondylitída bližšie neurčenej oblasti
M46.00 Spinálna entezopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.01 Spinálna entezopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.02 Spinálna entezopatia krčnej oblasti
M46.03 Spinálna entezopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.04 Spinálna entezopatia hrudníkovej oblasti
M46.05 Spinálna entezopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.06 Spinálna entezopatia driekovej oblasti
M46.07 Spinálna entezopatia driekovokrížovej oblasti
M46.08 Spinálna entezopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.09 Spinálna entezopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.1 Sakroilitída, nezatriedená inde
M46.20 Osteomyelitída stavca na viacerých miestach chrbtice
M46.21 Osteomyelitída stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.22 Osteomyelitída stavca v krčnej oblasti
M46.23 Osteomyelitída stavca v krčnohrudníkovej oblasti
M46.24 Osteomyelitída stavca v hrudníkovej oblasti
M46.25 Osteomyelitída stavca v hrudníkovodriekovej oblasti
M46.26 Osteomyelitída stavca v driekovej oblasti
M46.27 Osteomyelitída stavca v driekovokrížovej oblasti
M46.28 Osteomyelitída stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.29 Osteomyelitída stavca v bližšie neurčenej oblasti
M46.30 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) na viacerých miestach chrbtice
M46.31 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.32 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnej oblasti
M46.33 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnohrudníkovej oblasti
M46.34 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovej oblasti
M46.35 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovodriekovej oblasti
M46.36 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovej oblasti
M46.37 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovokrížovej oblasti
M46.38 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.39 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v bližšie neurčenej oblasti
M46.40 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky na viacerých miestach chrbtice
M46.41 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.42 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krčnej oblasti
M46.43 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krčnohrudníkovej oblasti
M46.44 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v hrudníkovej oblasti
M46.45 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v hrudníkovodriekovej oblasti
M46.46 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v driekovej oblasti
M46.47 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v driekovokrížovej oblasti
M46.48 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.49 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v bližšie neurčenej oblasti
M46.50 Iná infekčná spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.51 Iná infekčná spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.52 Iná infekčná spondylopatia krčnej oblasti
M46.53 Iná infekčná spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.54 Iná infekčná spondylopatia hrudníkovej oblasti
M46.55 Iná infekčná spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.56 Iná infekčná spondylopatia driekovej oblasti
M46.57 Iná infekčná spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M46.58 Iná infekčná spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.59 Iná infekčná spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.80 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.81 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.82 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krčnej oblasti
M46.83 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.84 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia hrudníkovej oblasti
M46.85 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.86 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia driekovej oblasti
M46.87 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M46.88 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.89 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.90 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.91 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.92 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krčnej oblasti
M46.93 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.94 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia hrudníkovej oblasti
M46.95 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.96 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia driekovej oblasti
M46.97 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M46.98 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.99 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M47.00 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis na viacerých miestach chrbtice
M47.01 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.02 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krčnej oblasti
M47.03 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krčnohrudníkovej oblasti
M47.04 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v hrudníkovej oblasti
M47.05 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v hrudníkovodriekovej oblasti
M47.06 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v driekovej oblasti
M47.07 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v driekovokrížovej oblasti
M47.08 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.09 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v bližšie neurčenej oblasti
M47.10 Iná spondylóza s myelopatiou na viacerých miestach chrbtice
M47.11 Iná spondylóza s myelopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.12 Iná spondylóza s myelopatiou v krčnej oblasti
M47.13 Iná spondylóza s myelopatiou v krčnohrudníkovej oblasti
M47.14 Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovej oblasti
M47.15 Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti
M47.16 Iná spondylóza s myelopatiou v driekovej oblasti
M47.17 Iná spondylóza s myelopatiou v driekovokrížovej oblasti
M47.18 Iná spondylóza s myelopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.19 Iná spondylóza s myelopatiou v bližšie neurčenej oblasti
M47.20 Iná spondylóza s radikulopatiou na viacerých miestach chrbtice
M47.21 Iná spondylóza s radikulopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.22 Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnej oblasti
M47.23 Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnohrudníkovej oblasti
M47.24 Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovej oblasti
M47.25 Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti
M47.26 Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovej oblasti
M47.27 Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovokrížovej oblasti
M47.28 Iná spondylóza s radikulopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.29 Iná spondylóza s radikulopatiou v bližšie neurčenej oblasti
M47.80 Iná spondylóza na viacerých miestach chrbtice
M47.81 Iná spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.82 Iná spondylóza krčnej oblasti
M47.83 Iná spondylóza krčnohrudníkovej oblasti
M47.84 Iná spondylóza hrudníkovej oblasti
M47.85 Iná spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti
M47.86 Iná spondylóza driekovej oblasti
M47.87 Iná spondylóza driekovokrížovej oblasti
M47.88 Iná spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.89 Iná spondylóza bližšie neurčenej oblasti
M47.90 Bližšie neurčená spondylóza na viacerých miestach chrbtice
M47.91 Bližšie neurčená spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.92 Bližšie neurčená spondylóza krčnej oblasti
M47.93 Bližšie neurčená spondylóza krčnohrudníkovej oblasti
M47.94 Bližšie neurčená spondylóza hrudníkovej oblasti
M47.95 Bližšie neurčená spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti
M47.96 Bližšie neurčená spondylóza driekovej oblasti
M47.97 Bližšie neurčená spondylóza driekovokrížovej oblasti
M47.98 Bližšie neurčená spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.99 Bližšie neurčená spondylóza bližšie neurčenej oblasti
M48.00 Stenóza spinálneho kanála na viacerých miestach chrbtice
M48.01 Stenóza spinálneho kanála v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.02 Stenóza spinálneho kanála v krčnej oblasti
M48.03 Stenóza spinálneho kanála v krčnohrudníkovej oblasti
M48.04 Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovej oblasti
M48.05 Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.06 Stenóza spinálneho kanála v driekovej oblasti
M48.07 Stenóza spinálneho kanála v driekovokrížovej oblasti
M48.08 Stenóza spinálneho kanála v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.09 Stenóza spinálneho kanála v bližšie neurčenej oblasti
M48.10 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) na viacerých miestach chrbtice
M48.11 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.12 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krčnej oblasti
M48.13 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krčnohrudníkovej oblasti
M48.14 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v hrudníkovej oblasti
M48.15 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.16 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v driekovej oblasti
M48.17 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v driekovokrížovej oblasti
M48.18 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.19 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v bližšie neurčenej oblasti
M48.20 Baastrupov syndróm na viacerých miestach chrbtice
M48.21 Baastrupov syndróm v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.22 Baastrupov syndróm v krčnej oblasti
M48.23 Baastrupov syndróm v krčnohrudníkovej oblasti
M48.24 Baastrupov syndróm v hrudníkovej oblasti
M48.25 Baastrupov syndróm v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.26 Baastrupov syndróm v driekovej oblasti
M48.27 Baastrupov syndróm v driekovokrížovej oblasti
M48.28 Baastrupov syndróm v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.29 Baastrupov syndróm v bližšie neurčenej oblasti
M48.30 Traumatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.31 Traumatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.32 Traumatická spondylopatia v krčnej oblasti
M48.33 Traumatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M48.34 Traumatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M48.35 Traumatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.36 Traumatická spondylopatia v driekovej oblasti
M48.37 Traumatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M48.38 Traumatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.39 Traumatická spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M48.40 Únavová zlomenina stavca na viacerých miestach chrbtice
M48.41 Únavová zlomenina stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.42 Únavová zlomenina stavca v krčnej oblasti
M48.43 Únavová zlomenina stavca v krčnohrudníkovej oblasti
M48.44 Únavová zlomenina stavca v hrudníkovej oblasti
M48.45 Únavová zlomenina stavca v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.46 Únavová zlomenina stavca v driekovej oblasti
M48.47 Únavová zlomenina stavca v driekovokrížovej oblasti
M48.48 Únavová zlomenina stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.49 Únavová zlomenina stavca v bližšie neurčenej oblasti
M48.50 Kompresia (zrútenie) tela stavca na viacerých miestach chrbtice, nezatriedená inde
M48.51 Kompresia (zrútenie) tela stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, nezatriedená inde
M48.52 Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnej oblasti, nezatriedená inde
M48.53 Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnohrudníkovej oblasti, nezatriedená inde
M48.54 Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovej oblasti, nezatriedená inde
M48.55 Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovodriekovej oblasti, nezatriedená inde
M48.56 Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovej oblasti, nezatriedená inde
M48.57 Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovokrížovej oblasti, nezatriedená inde
M48.58 Kompresia (zrútenie) tela stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde
M48.59 Kompresia (zrútenie) tela stavca v bližšie neurčenej oblasti, nezatriedená inde
M48.80 Iná bližšie určená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.81 Iná bližšie určená spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.82 Iná bližšie určená spondylopatia v krčnej oblasti
M48.83 Iná bližšie určená spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M48.84 Iná bližšie určená spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M48.85 Iná bližšie určená spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.86 Iná bližšie určená spondylopatia v driekovej oblasti
M48.87 Iná bližšie určená spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M48.88 Iná bližšie určená spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.89 Iná bližšie určená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M48.90 Bližšie neurčená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.91 Bližšie neurčená spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.92 Bližšie neurčená spondylopatia v krčnej oblasti, bližšie neurčená
M48.93 Bližšie neurčená spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M48.94 Bližšie neurčená spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M48.95 Bližšie neurčená spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.96 Bližšie neurčená spondylopatia v driekovej oblasti
M48.97 Bližšie neurčená spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M48.98 Bližšie neurčená spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.99 Bližšie neurčená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M49.00 Tuberkulóza chrbtice na viacerých miestach
M49.01 Tuberkulóza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A18.0†)
M49.02 Tuberkulóza chrbtice v krčnej oblasti (A18.0†)
M49.03 Tuberkulóza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti (A18.0†)
M49.04 Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovej oblasti (A18.0†)
M49.05 Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti (A18.0†)
M49.06 Tuberkulóza chrbtice v driekovej oblasti (A18.0†)
M49.07 Tuberkulóza chrbtice v driekovokrížovej oblasti (A18.0†)
M49.08 Tuberkulóza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A18.0†)
M49.09 Tuberkulóza v neurčenej oblasti chrbtice (A18.0†)
M49.10 Brucelová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A23.-†)
M49.11 Brucelová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A23.-†)
M49.12 Brucelová spondylitída v krčnej oblasti (A23.-†)
M49.13 Brucelová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A23.-†)
M49.14 Brucelová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A23.-†)
M49.15 Brucelová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A23.-†)
M49.16 Brucelová spondylitída v driekovej oblasti (A23.-†)
M49.17 Brucelová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A23.-†)
M49.18 Brucelová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A23.-†)
M49.19 Brucelová spondylitída v bližšie neurčenej oblasti (A23.-†)
M49.20 Enterobaktériová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A01-A04†)
M49.21 Enterobaktériová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A01-A04†)
M49.22 Enterobaktériová spondylitída v krčnej oblasti (A01-A04†)
M49.23 Enterobaktériová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A01-A04†)
M49.24 Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A01-A04†)
M49.25 Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A01-A04†)
M49.26 Enterobaktériová spondylitída v driekovej oblasti (A01-A04†)
M49.27 Enterobaktériová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A01-A04†)
M49.28 Enterobaktériová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A01-A04†)
M49.29 Enterobaktériová spondylitída v neurčenej oblasti (A01-A04†)
M49.30 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M49.31 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.32 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe, zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M49.33 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M49.34 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M49.35 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.36 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M49.37 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M49.38 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.39 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v bližšie neurčenej oblasti
M49.40 Neuropatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M49.41 Neuropatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.42 Neuropatická spondylopatia v krčnej oblasti
M49.43 Neuropatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M49.44 Neuropatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M49.45 Neuropatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.46 Neuropatická spondylopatia v driekovej oblasti
M49.47 Neuropatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M49.48 Neuropatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.49 Neuropatická spondylopatia v neurčenej oblasti chrbtice
M49.50 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M49.51 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.52 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M49.53 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M49.54 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M49.55 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.56 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M49.57 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M49.58 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.59 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v bližšie neurčenej oblasti
M49.80 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M49.81 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.82 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M49.83 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M49.84 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M49.85 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.86 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M49.87 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M49.88 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.89 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v neurčenej oblasti
M50.0 Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s myelopatiou
M50.1 Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou
M50.2 Iná dislokácia krčnej medzistavcovej platničky
M50.3 Iná degenerácia krčnej medzistavcovej platničky
M50.8 Iné poškodenie krčnej medzistavcovej platničky
M50.9 Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
M51.0 Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou (G99.2*)
M51.1 Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou (G55.1*)
M51.2 Iná dislokácia medzistavcovej platničky, bližšie určená
M51.3 Iná degenerácia medzistavcovej platničky, bližšie určená
M51.4 Schmorlove uzly
M51.8 Iné poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie určené
M51.9 Poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
M53.0 Cervikokraniálny syndróm
M53.1 Cervikobrachiálny syndróm
M53.20 Instabilita chrbtice na viacerých miestach
M53.21 Instabilita chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M53.22 Instabilita chrbtice v krčnej oblasti
M53.23 Instabilita chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M53.24 Instabilita chrbtice v hrudníkovej oblasti
M53.25 Instabilita chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M53.26 Instabilita chrbtice v driekovej oblasti
M53.27 Instabilita chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M53.28 Instabilita chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M53.29 Instabilita chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M53.3 Choroba krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde
M53.80 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice
M53.81 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M53.82 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krčnej oblasti
M53.83 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M53.84 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovej oblasti
M53.85 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M53.86 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v driekovej oblasti
M53.87 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M53.88 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M53.89 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v neurčenej oblasti
M53.90 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice
M53.91 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M53.92 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krčnej oblasti
M53.93 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M53.94 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovej oblasti
M53.95 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M53.96 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v driekovej oblasti
M53.97 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M53.98 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M53.99 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.00 Panikulitída krku a chrbta na viacerých miestach
M54.01 Panikulitída krku a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.02 Panikulitída krku a chrbta v krčnej oblasti
M54.03 Panikulitída krku a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M54.04 Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovej oblasti
M54.05 Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.06 Panikulitída krku a chrbta v driekovej oblasti
M54.07 Panikulitída krku a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M54.08 Panikulitída krku a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.09 Panikulitída krku a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.10 Radikulopatia na viacerých miestach chrbtice
M54.11 Radikulopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.12 Radikulopatia v krčnej oblasti
M54.13 Radikulopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M54.14 Radikulopatia v hrudníkovej oblasti
M54.15 Radikulopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.16 Radikulopatia v driekovej oblasti
M54.17 Radikulopatia v driekovokrížovej oblasti
M54.18 Radikulopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.19 Radikulopatia v bližšie neurčenej oblasti
M54.2 Cervikalgia
M54.3 Ischialgia
M54.4 Lumboischialgia
M54.5 Bolesť v krížoch
M54.6 Bolesť v oblasti hrudníkovej chrbtice
M54.80 Iná bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice
M54.81 Iná bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.82 Iná bolesť chrbta v krčnej oblasti
M54.83 Iná bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M54.84 Iná bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti
M54.85 Iná bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.86 Iná bolesť chrbta v driekovej oblasti
M54.87 Iná bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti
M54.88 Iná bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.89 Iná bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.90 Bližšie neurčená bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice
M54.91 Bližšie neurčená bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.92 Bližšie neurčená bolesť chrbta v krčnej oblasti
M54.93 Bližšie neurčená bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M54.94 Bližšie neurčená bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti
M54.95 Bližšie neurčená bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.96 Bližšie neurčená bolesť chrbta v driekovej oblasti
M54.97 Bližšie neurčená bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti
M54.98 Bližšie neurčená bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.99 Bližšie neurčená bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M60.00 Infekčná myozitída na viacerých miestach
M60.01 Infekčná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.02 Infekčná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.03 Infekčná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.04 Infekčná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.05 Infekčná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.06 Infekčná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.07 Infekčná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.08 Infekčná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.09 Infekčná myozitída na neurčenom mieste
M60.10 Intersticiálna myozitída na viacerých miestach
M60.11 Intersticiálna myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.12 Intersticiálna myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.13 Intersticiálna myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.14 Intersticiálna myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.15 Intersticiálna myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.16 Intersticiálna myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.17 Intersticiálna myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.18 Intersticiálna myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.19 Intersticiálna myozitída na neurčenom mieste
M60.20 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach
M60.21 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.22 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.23 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.24 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.25 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.26 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.27 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.28 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.29 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na neurčenom mieste
M60.80 Iná myozitída na viacerých miestach
M60.81 Iná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.82 Iná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.83 Iná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.84 Iná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.85 Iná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.86 Iná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.87 Iná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.88 Iná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.89 Iná myozitída na neurčenom mieste
M60.90 Bližšie neurčená myozitída na viacerých miestach
M60.91 Bližšie neurčená myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.92 Bližšie neurčená myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.93 Bližšie neurčená myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.94 Bližšie neurčená myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.95 Bližšie neurčená myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.96 Bližšie neurčená myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.97 Bližšie neurčená myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.98 Bližšie neurčená myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.99 Bližšie neurčená myozitída na neurčenom mieste
M61.00 Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach
M61.01 Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.02 Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.03 Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.04 Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.05 Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.06 Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.07 Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.08 Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.09 Myositis ossificans traumatica na neurčenom mieste
M61.10 Myositis ossificans progressiva na viacerých miestach
M61.11 Myositis ossificans progressiva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.12 Myositis ossificans progressiva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.13 Myositis ossificans progressiva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.14 Myositis ossificans progressiva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.15 Myositis ossificans progressiva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.16 Myositis ossificans progressiva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.17 Myositis ossificans progressiva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.18 Myositis ossificans progressiva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.19 Myositis ossificans progressiva na neurčenom mieste
M61.20 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na viacerých miestach
M61.21 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.22 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.23 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.24 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.25 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.26 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.27 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.28 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.29 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na neurčenom mieste
M61.30 Vápenatenie a kostnatenie svalov na viacerých miestach pri popáleninách
M61.31 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.32 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.33 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.34 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.35 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.36 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.37 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.38 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.39 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na neurčenom mieste
M61.40 Iné vápenatenie svalu na viacerých miestach
M61.41 Iné vápenatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.42 Iné vápenatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.43 Iné vápenatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.44 Iné vápenatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.45 Iné vápenatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.46 Iné vápenatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.47 Iné vápenatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.48 Iná vápenatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.49 Iné vápenatenie svalu na neurčenom mieste
M61.50 Iné kostnatenie svalu na viacerých miestach
M61.51 Iné kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.52 Iné kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.53 Iné kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.54 Iné kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.55 Iné kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.56 Iné kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.57 Iné kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.58 Iné kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.59 Iné kostnatenie svalu na neurčenom mieste
M61.90 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na viacerých miestach
M61.91 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.92 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.93 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.94 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.95 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.96 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.97 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.98 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.99 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na neurčenom mieste
M62.00 Diastáza svalu na viacerých miestach
M62.01 Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.02 Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.03 Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.04 Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.05 Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.06 Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.07 Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.08 Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.09 Diastáza svalu na neurčenom mieste
M62.10 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na viacerých miestach
M62.11 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.12 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.13 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.14 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.15 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.16 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.17 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.18 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.19 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na neurčenom mieste
M62.20 Ischemický infarkt svalu na viacerých miestach
M62.21 Ischemický infarkt svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.22 Ischemický infarkt svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.23 Ischemický infarkt svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.24 Ischemický infarkt svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.25 Ischemický infarkt svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.26 Ischemický infarkt svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.27 Ischemický infarkt svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.28 Ischemický infarkt svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.29 Ischemický infarkt svalu na neurčenom mieste
M62.30 Syndróm nehybnosti (paraplegický) na viacerých miestach
M62.31 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.32 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.33 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.34 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.35 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.36 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.37 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.38 Syndróm nehybnosti (paraplegický) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.39 Syndróm nehybnosti (paraplegický) na neurčenom mieste
M62.40 Kontraktúra svalu na viacerých miestach
M62.41 Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.42 Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.43 Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.44 Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.45 Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.46 Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.47 Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.48 Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.49 Kontraktúra svalu na neurčenom mieste
M62.50 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M62.51 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.52 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.53 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.54 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.55 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.56 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.57 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.58 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.59 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M62.60 Poškodenie svalu z preťaženia na viacerých miestach
M62.61 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.62 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.63 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.64 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.65 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.66 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.67 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.68 Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.69 Poškodenie svalu z preťaženia na neurčenom mieste
M62.80 Iná bližšie určená choroba svalu na viacerých miestach
M62.81 Iná bližšie určená choroba svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.82 Iná bližšie určená choroba svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.83 Iná bližšie určená choroba svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.84 Iná bližšie určená choroba svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.85 Iná bližšie určená choroba svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.86 Iná bližšie určená choroba svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.87 Iná bližšie určená choroba svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.88 Iná bližšie určená choroba svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.89 Iná bližšie určená choroba svalu na neurčenom mieste
M62.90 Bližšie neurčená choroba svalu na viacerých miestach
M62.91 Bližšie neurčená choroba svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.92 Bližšie neurčená choroba svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.93 Bližšie neurčená choroba svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.94 Bližšie neurčená choroba svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.95 Bližšie neurčená choroba svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.96 Bližšie neurčená choroba svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.97 Bližšie neurčená choroba svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.98 Bližšie neurčená choroba svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.99 Bližšie neurčená choroba svalu na neurčenom mieste
M63.00 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.01 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.02 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.03 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.04 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.05 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.06 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.07 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.08 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.09 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M63.10 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.11 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.12 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.13 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.14 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.15 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.16 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.17 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.18 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.19 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M63.20 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.21 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.22 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.23 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.24 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.25 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.26 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.27 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.28 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.29 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M63.30 Myozitída pri sarkoidóze na viacerých miestach (D86.8†)
M63.31 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D86.8†)
M63.32 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D86.8†)
M63.33 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (D86.8†)
M63.34 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (D86.8†)
M63.35 Myozitída pri sarkoidóze, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D86.8†)
M63.36 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D86.8†)
M63.37 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D86.8†)
M63.38 Myozitída pri sarkoidóze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D86.8†)
M63.39 Myozitída pri sarkoidóze, na neurčenom mieste (D86.8†)
M63.80 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.81 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.82 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.83 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.84 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.85 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.86 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.87 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.88 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.89 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M65.00 Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach
M65.01 Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.02 Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.03 Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.04 Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.05 Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.06 Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.07 Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.08 Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.09 Absces šľachovej pošvy na neurčenom mieste
M65.10 Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach
M65.11 Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.12 Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.13 Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.14 Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.15 Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.16 Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.17 Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.18 Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.19 Iná infekčná (tendo)synovitída na neurčenom mieste
M65.20 Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach
M65.22 Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.23 Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.24 Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.25 Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.26 Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.27 Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) )
M65.28 Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.29 Vápenatejúca tendinitída na neurčenom mieste
M65.3 Skákavý (lúpavý) prst (digitus recellens)
M65.4 Styloradiálna tendosynovitída (de Quervainova)
M65.80 Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach
M65.81 Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.82 Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.83 Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.84 Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.85 Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.86 Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.87 Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.88 Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.89 Iná synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste
M65.90 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach
M65.91 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.92 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.93 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.94 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.95 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.96 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.97 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.98 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.99 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste
M66.0 Puknutie popliteálnej cysty
M66.10 Roztrhnutie synoviálnej membrány na viacerých miestach
M66.11 Roztrhnutie synoviálnej membrány v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.12 Roztrhnutie synoviálnej membrány nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.13 Roztrhnutie synoviálnej membrány predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.14 Roztrhnutie synoviálnej membrány ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.15 Roztrhnutie synoviálnej membrány panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.16 Roztrhnutie synoviálnej membrány predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.17 Roztrhnutie synoviálnej membrány členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.18 Roztrhnutie synoviálnej membrány na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.19 Roztrhnutie synoviálnej membrány na neurčenom mieste
M66.20 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na viacerých miestach
M66.21 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.22 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.23 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.24 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.25 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.26 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.27 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.28 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.29 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na neurčenom mieste
M66.30 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na viacerých miestach
M66.31 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.32 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.33 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.34 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.35 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.36 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.37 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.38 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.39 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na neurčenom mieste
M66.40 Spontánne roztrhnutie iných šliach na viacerých miestach
M66.41 Spontánne roztrhnutie iných šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.42 Spontánne roztrhnutie iných šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.43 Spontánne roztrhnutie iných šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.44 Spontánne roztrhnutie iných šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.45 Spontánne roztrhnutie iných šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.46 Spontánne roztrhnutie iných šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.47 Spontánne roztrhnutie iných šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.48 Spontánne roztrhnutie iných šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.49 Spontánne roztrhnutie iných šliach na neurčenom mieste
M66.50 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na viacerých miestach
M66.51 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.52 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.53 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.54 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.55 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.56 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.57 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.58 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.59 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na neurčenom mieste
M67.0 Krátka Achillova šľacha (získaná)
M67.10 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach
M67.11 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.12 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.13 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.14 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.15 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.16 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.17 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.18 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.19 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na neurčenom mieste
M67.20 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M67.21 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.22 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.23 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.24 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.25 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.26 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.27 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.28 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.29 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M67.30 Prechodná synovitída na viacerých miestach
M67.31 Prechodná synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.32 Prechodná synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.33 Prechodná synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.34 Prechodná synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.35 Prechodná synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.36 Prechodná synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.37 Prechodná synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.38 Prechodná synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.39 Prechodná synovitída na neurčenom mieste
M67.40 Ganglion na viacerých miestach
M67.41 Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.42 Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.43 Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.44 Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.45 Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.46 Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.47 Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.48 Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.49 Ganglion na neurčenom mieste
M67.80 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach na viacerých miestach
M67.81 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.82 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.83 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.84 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.85 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.86 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.87 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.88 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.89 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach
M67.90 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na viacerých miestach
M67.91 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.92 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.93 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.94 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.95 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.96 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.97 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.98 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.99 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na neurčenom mieste
M68.00 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach
M68.01 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M68.02 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M68.03 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách, zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M68.04 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M68.05 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M68.06 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M68.07 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M68.08 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M68.09 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na neurčenom mieste
M68.80 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach
M68.81 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M68.82 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M68.83 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M68.84 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M68.85 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M68.86 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M68.87 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M68.88 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v inej oblasti (lebka, hlava, krk, rebrá, trup, chrbtica)
M68.89 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, na neurčenom mieste
M70.0 Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia
M70.1 Burzitída ruky
M70.2 Burzitída olekranu (banícky lakeť)
M70.3 Iná burzitída lakťa
M70.4 Prepatelárna burzitída
M70.5 Iná burzitída kolena
M70.6 Trochanterická burzitída
M70.7 Iná burzitída bedra
M70.8 Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom
M70.9 Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená
M71.00 Absces burzy na viacerých miestach
M71.01 Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.02 Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.03 Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.04 Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.05 Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.06 Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.07 Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.08 Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.09 Absces burzy na neurčenom mieste
M71.10 Iná infekčná burzitída na viacerých miestach
M71.11 Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.12 Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.13 Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.14 Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.15 Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.16 Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.17 Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.18 Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.19 Iná infekčná burzitída na neurčenom mieste
M71.2 Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti (Bakerova cysta)
M71.30 Iná cysta burzy na viacerých miestach
M71.31 Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.32 Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.33 Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.34 Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.35 Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.36 Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.37 Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.38 Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.39 Iná cysta burzy na neurčenom mieste
M71.40 Ukladanie vápnika v burze na viacerých miestach
M71.42 Ukladanie vápnika v burze nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.43 Ukladanie vápnika v burze predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.44 Ukladanie vápnika v burze ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.45 Ukladanie vápnika v burze panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.46 Ukladanie vápnika v burze predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.47 Ukladanie vápnika v burze členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.48 Ukladanie vápnika v burze na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.49 Ukladanie vápnika v burze na neurčenom mieste
M71.50 Iná burzitída na viacerých miestach, nezatriedená inde
M71.52 Iná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedená inde
M71.53 Iná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedená inde
M71.54 Iná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedená inde
M71.55 Iná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedená inde
M71.56 Iná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedená inde
M71.57 Iná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedená inde
M71.58 Iná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedená inde
M71.59 Iná burzitída na neurčenom mieste, nezatriedená inde
M71.80 Iná bližšie určená burzopatia na viacerých miestach
M71.81 Iná bližšie určená burzopatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.82 Iná bližšie určená burzopatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.83 Iná bližšie určená burzopatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.84 Iná bližšie určená burzopatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.85 Iná bližšie určená burzopatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.86 Iná bližšie určená burzopatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.87 Iná bližšie určená burzopatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.88 Iná bližšie určená burzopatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.89 Iná bližšie určená burzopatia na neurčenom mieste
M71.90 Bližšie neurčená burzopatia na viacerých miestach
M71.91 Bližšie neurčená burzopatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.92 Bližšie neurčená burzopatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.93 Bližšie neurčená burzopatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.94 Bližšie neurčená burzopatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.95 Bližšie neurčená burzopatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.96 Bližšie neurčená burzopatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.97 Bližšie neurčená burzopatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.98 Bližšie neurčená burzopatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.99 Bližšie neurčená burzopatia na neurčenom mieste
M72.0 Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)
M72.1 Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk
M72.2 Fibromatóza plantárnej aponeurózy
M72.3 Fasciitis nodularis
M72.40 Pseudosarkómová fibromatóza na viacerých miestach
M72.41 Pseudosarkómová fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.42 Pseudosarkómová fibromatóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.43 Pseudosarkómová fibromatóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.44 Pseudosarkómová fibromatóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.45 Pseudosarkómová fibromatóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.46 Pseudosarkómová fibromatóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.47 Pseudosarkómová fibromatóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.48 Pseudosarkómová fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.49 Pseudosarkómová fibromatóza na neurčenom mieste
M72.5 Fasciitída nezatriedená inde
M72.60 Nekrotizujúca fasciitída na viacerých miestach
M72.61 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.62 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.63 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.64 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.65 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.66 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.67 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.68 Nekrotizujúca fasciitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.69 Nekrotizujúca fasciitída na neurčenom mieste
M72.80 Iná fibromatóza na viacerých miestach
M72.81 Iná fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.82 Iná fibromatóza v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.83 Iná fibromatóza v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.84 Iná fibromatóza v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.85 Iná fibromatóza v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.86 Iná fibromatóza v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.87 Iná fibromatóza v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.88 Iná fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.89 Iná fibromatóza na neurčenom mieste
M72.90 Bližšie neurčená fibromatóza na viacerých miestach
M72.91 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.92 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.93 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.94 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.95 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.96 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.97 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.98 Bližšie neurčená fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.99 Bližšie neurčená fibromatóza na neurčenom mieste
M73.00 Gonokoková burzitída na viacerých miestach (A54.4†)
M73.01 Gonokoková burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A54.4†)
M73.02 Gonokoková burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A54.4†)
M73.03 Gonokoková burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A54.4†)
M73.04 Gonokoková burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A54.4†)
M73.05 Gonokoková burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A54.4†)
M73.06 Gonokoková burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A54.4†)
M73.07 Gonokoková burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A54.4†)
M73.08 Gonokoková burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A54.4†)
M73.09 Gonokoková burzitída na neurčenom mieste (A54.4†)
M73.10 Syfilitická burzitída na viacerých miestach (A52.7†)
M73.11 Syfilitická burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A52.7†)
M73.12 Syfilitická burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A52.7†)
M73.13 Syfilitická burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A52.7†)
M73.14 Syfilitická burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A52.7†)
M73.15 Syfilitická burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A52.7†)
M73.16 Syfilitická burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A52.7†)
M73.17 Syfilitická burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A52.7†)
M73.18 Syfilitická burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A52.7†)
M73.19 Syfilitická burzitída na neurčenom mieste (A52.7†)
M73.80 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M73.81 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M73.82 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M73.83 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M73.84 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M73.85 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M73.86 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M73.87 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M73.88 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M73.89 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M75.0 Adhezívna kapsulitída pleca
M75.1 Syndróm manžety rotátorov
M75.2 Tendinitída m. biceps brachii
M75.3 Vápenatejúca tendinitída pleca
M75.4 Syndróm narazeného ramena
M75.5 Burzitída pleca
M75.8 Iné poškodenie pleca
M75.9 Poškodenie pleca, bližšie neurčené
M76.0 Gluteálna tendinitída
M76.1 Tendinítída m. psoas
M76.2 Ostroha na crista iliaca
M76.3 Syndróm iliotibiálneho traktu
M76.4 Osifikujúca burzitída tibiálneho mediálneho kolaterálneho väzu (tibiálna kolaterálna burzitída)
M76.5 Tendinitída šľachy pately
M76.6 Tendinitída Achillovej šľachy
M76.7 Tendinitída peroneálnych svalov
M76.8 Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy
M76.9 Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
M77.0 Mediálna epikondylitída
M77.1 Laterálna epikondylitída
M77.2 Periartritída zápästia
M77.3 Ostroha pätovej kosti (kohútia ostroha)
M77.4 Metatarzalgia
M77.5 Iná entezopatia nohy
M77.8 Iná entezopatia, nezatriedená inde
M77.9 Entezopatia, bližšie neurčená
M79.00 Bližšie neurčený reumatizmus na viacerých miestach
M79.01 Bližšie neurčený reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.02 Bližšie neurčený reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.03 Bližšie neurčený reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.04 Bližšie neurčený reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.05 Bližšie neurčený reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.06 Bližšie neurčený reumatizmus predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.07 Bližšie neurčený reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.08 Bližšie neurčený reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.09 Bližšie neurčený reumatizmus na neurčenom mieste
M79.10 Myalgia na viacerých miestach
M79.11 Myalgia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.12 Myalgia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.13 Myalgia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.14 Myalgia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.15 Myalgia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.16 Myalgia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.17 Myalgia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.18 Myalgia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.19 Myalgia na neurčenom mieste
M79.20 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na viacerých miestach
M79.21 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.22 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.23 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.24 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.25 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.26 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.27 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.28 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.29 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na neurčenom mieste
M79.30 Bližšie neurčená panikulitída na viacerých miestach
M79.31 Bližšie neurčená panikulitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.32 Bližšie neurčená panikulitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.33 Bližšie neurčená panikulitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.34 Bližšie neurčená panikulitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.35 Bližšie neurčená panikulitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.36 Bližšie neurčená panikulitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.37 Bližšie neurčená panikulitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.38 Bližšie neurčená panikulitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.39 Bližšie neurčená panikulitída na neurčenom mieste
M79.46 Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša (Hoffov-Kastertov syndróm) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.50 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach
M79.51 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.52 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.53 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.54 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.55 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.56 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.57 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.58 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.59 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na neurčenom mieste
M79.60 Bolesť v končatine na viacerých miestach
M79.61 Bolesť v končatine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.62 Bolesť v končatine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.63 Bolesť v končatine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.64 Bolesť v končatine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.65 Bolesť v končatine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.66 Bolesť v končatine predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.67 Bolesť v končatine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.69 Bolesť v končatine na neurčenom mieste
M79.70 Fibromyalgia na viacerých miestach
M79.80 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na viacerých miestach
M79.81 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
Kód Názov choroby
M79.82 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.83 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.84 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.85 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.86 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.87 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.88 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.89 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste
M79.90 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na viacerých miestach
M79.91 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.92 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.93 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.94 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.95 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.96 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.97 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.98 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.99 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste
M80.00 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.01 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.02 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.03 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.04 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.05 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.06 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.07 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.08 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.09 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.10 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.11 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.12 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.13 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.14 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.15 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.16 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.17 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.18 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.19 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.20 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.21 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.22 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.23 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.24 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.25 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.26 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.27 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.28 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.29 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.30 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.31 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.32 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.33 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.34 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.35 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.36 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.37 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.38 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.39 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.40 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.41 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.42 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.43 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.44 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.45 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.46 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.47 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.48 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.49 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.50 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.51 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.52 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.53 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.54 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.55 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.56 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.57 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.58 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.59 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.80 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.81 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.82 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.83 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.84 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.85 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.86 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.87 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.88 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.89 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.90 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.91 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.92 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.93 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.94 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.95 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.96 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.97 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.98 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.99 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M81.00 Postmenopauzálna osteoporóza na viacerých miestach
M81.01 Postmenopauzálna osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.02 Postmenopauzálna osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.03 Postmenopauzálna osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.04 Postmenopauzálna osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.05 Postmenopauzálna osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.06 Postmenopauzálna osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.07 Postmenopauzálna osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.08 Postmenopauzálna osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.09 Postmenopauzálna osteoporóza na neurčenom mieste
M81.10 Postovariektomická osteoporóza na viacerých miestach
M81.11 Postovariektomická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.12 Postovariektomická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.13 Postovariektomická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.14 Postovariektomická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.15 Postovariektomická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.16 Postovariektomická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.17 Postovariektomická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.18 Postovariektomická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.19 Postovariektomická osteoporóza na neurčenom mieste
M81.20 Osteoporóza z inaktivity na viacerých miestach
M81.21 Osteoporóza z inaktivity v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.22 Osteoporóza z inaktivity v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.23 Osteoporóza z inaktivity v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.24 Osteoporóza z inaktivity v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.25 Osteoporóza z inaktivity v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.26 Osteoporóza z inaktivity v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.27 Osteoporóza z inaktivity v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.28 Osteoporóza z inaktivity na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.29 Osteoporóza z inaktivity na neurčenom mieste
M81.30 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na viacerých miestach
M81.31 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.32 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.33 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.34 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.35 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.36 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.37 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.38 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.39 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na neurčenom mieste
M81.40 Lieková osteoporóza na viacerých miestach
M81.41 Lieková osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.42 Lieková osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.43 Lieková osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.44 Lieková osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.45 Lieková osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.46 Lieková osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.47 Lieková osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.48 Lieková osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.49 Lieková osteoporóza na neurčenom mieste
M81.50 Idiopatická osteoporóza na viacerých miestach
M81.51 Idiopatická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.52 Idiopatická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.53 Idiopatická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.54 Idiopatická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.55 Idiopatická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.56 Idiopatická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.57 Idiopatická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.58 Idiopatická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.59 Idiopatická osteoporóza na neurčenom mieste
M81.60 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na viacerých miestach
M81.61 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.62 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.63 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.64 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.65 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.66 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.67 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.68 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.69 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na neurčenom mieste
M81.80 Iná osteoporóza na viacerých miestach
M81.81 Iná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.82 Iná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.83 Iná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.84 Iná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.85 Iná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.86 Iná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.87 Iná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.88 Iná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.89 Iná osteoporóza na neurčenom mieste
M81.90 Bližšie neurčená osteoporóza na viacerých miestach
M81.91 Bližšie neurčená osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.92 Bližšie neurčená osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.93 Bližšie neurčená osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.94 Bližšie neurčená osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.95 Bližšie neurčená osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.96 Bližšie neurčená osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.97 Bližšie neurčená osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.98 Bližšie neurčená osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.99 Bližšie neurčená osteoporóza na neurčenom mieste
M82.00 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na viacerých miestach (C90.0-†)
M82.01 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C90.0-†)
M82.02 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C90.0-†)
M82.03 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C90.0-†)
M82.04 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C90.0-†)
M82.05 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C90.0-†)
M82.06 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C90.0-†)
M82.07 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C90.0-†)
M82.08 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C90.0-†)
M82.09 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na neurčenom mieste (C90.0-†)
M82.10 Osteoporóza na viacerých miestach pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.11 Osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.12 Osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.13 Osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.14 Osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.15 Osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.16 Osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.17 Osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.18 Osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.19 Osteoporóza na neurčenom mieste pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.80 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M82.81 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M82.82 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M82.83 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M82.84 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M82.85 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M82.86 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M82.87 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M82.88 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M82.89 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M83.00 Osteomalácia v šestonedelí na viacerých miestach
M83.01 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.02 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.03 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.04 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.05 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.06 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.07 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.08 Osteomalácia v šestonedelí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.09 Osteomalácia v šestonedelí na neurčenom mieste
M83.10 Starecká osteomalácia na viacerých miestach
M83.11 Starecká osteomalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.12 Starecká osteomalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.13 Starecká osteomalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.14 Starecká osteomalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.15 Starecká osteomalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.16 Starecká osteomalácia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.17 Starecká osteomalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.18 Starecká osteomalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.19 Starecká osteomalácia na neurčenom mieste
M83.20 Malabsorpčná osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.21 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.22 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.23 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.24 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.25 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.26 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.27 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.28 Malabsorpčná osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.29 Malabsorpčná osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.30 Osteomalácia dospelých z podvýživy na viacerých miestach
M83.31 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.32 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.33 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.34 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.35 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.36 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.37 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.38 Osteomalácia dospelých z podvýživy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.39 Osteomalácia dospelých z podvýživy na neurčenom mieste
M83.40 Hliníková kostná choroba na viacerých miestach
M83.41 Hliníková kostná choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.42 Hliníková kostná choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.43 Hliníková kostná choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.44 Hliníková kostná choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.45 Hliníková kostná choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.46 Hliníková kostná choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.47 Hliníková kostná choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.48 Hliníková kostná choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.49 Hliníková kostná choroba na neurčenom mieste
M83.50 Iná lieková osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.51 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.52 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.53 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.54 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.55 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.56 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.57 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.58 Iná lieková osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.59 Iná lieková osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.80 Iná osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.81 Iná osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.82 Iná osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.83 Iná osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.84 Iná osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.85 Iná osteomalácia dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.86 Iná osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.87 Iná osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.88 Iná osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.89 Iná osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.90 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.91 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.92 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.93 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.94 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.95 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.96 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.97 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.98 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.99 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M84.00 Zle zahojená fraktúra na viacerých miestach
M84.01 Zle zahojená fraktúra v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.02 Zle zahojená fraktúra nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.03 Zle zahojená fraktúra predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.04 Zle zahojená fraktúra ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.05 Zle zahojená fraktúra panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.06 Zle zahojená fraktúra predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.07 Zle zahojená fraktúra členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.08 Zle zahojená fraktúra na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.09 Zle zahojená fraktúra na neurčenom mieste
M84.10 Pseudoartróza na viacerých miestach
M84.11 Pseudoartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.12 Pseudoartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.13 Pseudoartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.14 Pseudoartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.15 Pseudoartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.16 Pseudoartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.17 Pseudoartróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.18 Pseudoartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.19 Pseudoartróza na neurčenom mieste
M84.20 Oneskorené zahojenie zlomeniny na viacerých miestach
M84.21 Oneskorené zahojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.22 Oneskorené zahojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.23 Oneskorené zahojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.24 Oneskorené zahojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.25 Oneskorené zahojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.26 Oneskorené zahojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.27 Oneskorené zahojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.28 Oneskorené zahojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.29 Oneskorené zahojenie zlomeniny na neurčenom mieste
M84.30 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M84.31 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.32 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.33 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.34 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.35 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.36 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.37 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.38 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.39 Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M84.40 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M84.41 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.42 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.43 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.44 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.45 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.46 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.47 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.48 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.49 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M84.80 Iné poruchy celosti kosti na viacerých miestach
M84.81 Iné poruchy celosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.82 Iné poruchy celosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.83 Iné poruchy celosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.84 Iné poruchy celosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.85 Iné poruchy celosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.86 Iné poruchy celosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.87 Iné poruchy celosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.88 Iné poruchy celosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.89 Iné poruchy celosti kosti na neurčenom mieste
M84.90 Bližšie neurčená porucha celosti kosti na viacerých miestach
M84.91 Bližšie neurčená porucha celosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.92 Bližšie neurčená porucha celosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.93 Bližšie neurčená porucha celosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.94 Bližšie neurčená porucha celosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.95 Bližšie neurčená porucha celosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.96 Bližšie neurčená porucha celosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.97 Bližšie neurčená porucha celosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.98 Bližšie neurčená porucha celosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.99 Bližšie neurčená porucha celosti kosti na neurčenom mieste
M85.00 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti na viacerých miestach
M85.01 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.02 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.03 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.04 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.05 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.06 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.07 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.08 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.09 Monoostotická fibrózna dysplázia kosti na neurčenom mieste
M85.10 Fluoróza kostry na viacerých miestach
M85.11 Fluoróza kostry v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.12 Fluoróza kostry nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.13 Fluoróza kostry predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.14 Fluoróza kostry ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.15 Fluoróza kostry panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.16 Fluoróza kostry predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.17 Fluoróza kostry členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.18 Fluoróza kostry na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.19 Fluoróza kostry na neurčenom mieste
M85.2 Hyperostóza lebky (črepu)
M85.30 Ostitis condensans na viacerých miestach
M85.31 Ostitis condensans v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.32 Ostitis condensans nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.33 Ostitis condensans predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.34 Ostitis condensans ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.35 Ostitis condensans panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.36 Ostitis condensans predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.37 Ostitis condensans členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.38 Ostitis condensans na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.39 Ostitis condensans na neurčenom mieste
M85.40 Solitárna kostná cysta na viacerých miestach
M85.41 Solitárna kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.42 Solitárna kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.43 Solitárna kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.44 Solitárna kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.45 Solitárna kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.46 Solitárna kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.47 Solitárna kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.48 Solitárna kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.49 Solitárna kostná cysta na neurčenom mieste
M85.50 Aneuryzmová kostná cysta na viacerých miestach
M85.51 Aneuryzmová kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.52 Aneuryzmová kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.53 Aneuryzmová kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.54 Aneuryzmová kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.55 Aneuryzmová kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.56 Aneuryzmová kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.57 Aneuryzmová kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.58 Aneuryzmová kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.59 Aneuryzmová kostná cysta na neurčenom mieste
M85.60 Iná kostná cysta na viacerých miestach
M85.61 Iná kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.62 Iná kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.63 Iná kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.64 Iná kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.65 Iná kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.66 Iná kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.67 Iná kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.68 Iná kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.69 Iná kostná cysta na neurčenom mieste
M85.80 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti na viacerých miestach
M85.81 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.82 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.83 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.84 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.85 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.86 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.87 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.88 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.89 Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti na neurčenom mieste
M85.90 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na viacerých miestach
M85.91 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.92 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.93 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.94 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.95 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.96 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.97 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.98 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.99 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na neurčenom mieste
M86.00 Akútna hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.01 Akútna hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.02 Akútna hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.03 Akútna hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.04 Akútna hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.05 Akútna hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.06 Akútna hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.07 Akútna hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.08 Akútna hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.09 Akútna hematogénna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.10 Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.11 Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.12 Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.13 Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.14 Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.15 Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.16 Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.17 Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.18 Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.19 Iná akútna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.20 Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.21 Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.22 Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.23 Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.24 Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.25 Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.26 Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.27 Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.28 Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.29 Subakútna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.30 Chronická multifokálna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.31 Chronická multifokálna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.32 Chronická multifokálna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.33 Chronická multifokálna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.34 Chronická multifokálna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.35 Chronická multifokálna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.36 Chronická multifokálna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.37 Chronická multifokálna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.38 Chronická multifokálna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.39 Chronická multifokálna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.40 Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach
M86.41 Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.42 Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.43 Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.44 Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.45 Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.46 Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.47 Chronická osteomyelitída s fistulou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.48 Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.49 Chronická osteomyelitída s fistulou na neurčenom mieste
M86.50 Iná chronická hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.51 Iná chronická hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.52 Iná chronická hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.53 Iná chronická hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.54 Iná chronická hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.55 Iná chronická hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.56 Iná chronická hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.57 Iná chronická hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.58 Iná chronická hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.59 Iná chronická hematogénna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.60 Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach
M86.61 Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.62 Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.63 Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.64 Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.65 Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.66 Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.67 Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.68 Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.69 Iná chronická osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.80 Iná osteomyelitída na viacerých miestach
M86.81 Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.82 Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.83 Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.84 Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.85 Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.86 Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.87 Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.88 Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.89 Iná osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.90 Bližšie neurčená osteomyelitída na viacerých miestach
M86.91 Bližšie neurčená osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.92 Bližšie neurčená osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.93 Bližšie neurčená osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.94 Bližšie neurčená osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.95 Bližšie neurčená osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.96 Bližšie neurčená osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.97 Bližšie neurčená osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.98 Bližšie neurčená osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.99 Bližšie neurčená osteomyelitída na neurčenom mieste
M87.00 Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach
M87.01 Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.02 Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.03 Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.04 Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.05 Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.06 Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.07 Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.08 Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.09 Idiopatická aseptická nekróza kosti na neurčenom mieste
M87.10 Lieková osteonekróza na viacerých miestach
M87.11 Lieková osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.12 Lieková osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.13 Lieková osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.14 Lieková osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.15 Lieková osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.16 Lieková osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.17 Lieková osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.18 Lieková osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.19 Lieková osteonekróza na neurčenom mieste
M87.20 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach
M87.21 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.22 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.23 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.24 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.25 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.26 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.27 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.28 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.29 Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na neurčenom mieste
M87.30 Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach
M87.31 Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.32 Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.33 Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.34 Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.35 Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.36 Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.37 Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.38 Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.39 Iná sekundárna osteonekróza na neurčenom mieste
M87.80 Iná osteonekróza na viacerých miestach
M87.81 Iná osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.82 Iná osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.83 Iná osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.84 Iná osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.85 Iná osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.86 Iná osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.87 Iná osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.88 Iná osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.89 Iná osteonekróza na neurčenom mieste
M87.90 Bližšie neurčená osteonekróza na viacerých miestach
M87.91 Bližšie neurčená osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.92 Bližšie neurčená osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.93 Bližšie neurčená osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.94 Bližšie neurčená osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.95 Bližšie neurčená osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.96 Bližšie neurčená osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.97 Bližšie neurčená osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.98 Bližšie neurčená osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.99 Bližšie neurčená osteonekróza na neurčenom mieste
M88.0 Deformujúca osteodystrofia lebky
M88.80 Deformujúca osteodystrofia iných kostí na viacerých miestach
M88.81 Deformujúca osteodystrofia iných kostí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M88.82 Deformujúca osteodystrofia iných kostí nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M88.83 Deformujúca osteodystrofia iných kostí predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M88.84 Deformujúca osteodystrofia iných kostí ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M88.85 Deformujúca osteodystrofia iných kostí panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M88.86 Deformujúca osteodystrofia iných kostí predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M88.87 Deformujúca osteodystrofia iných kostí členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M88.88 Deformujúca osteodystrofia iných kostí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M88.89 Deformujúca osteodystrofia iných kostí na neurčenom mieste
M88.90 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia na viacerých miestach
M88.91 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M88.92 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M88.93 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M88.94 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M88.95 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M88.96 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M88.97 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M88.98 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M88.99 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia na neurčenom mieste
M89.00 Algoneurodystrofia na viacerých miestach
M89.01 Algoneurodystrofia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.02 Algoneurodystrofia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.03 Algoneurodystrofia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.04 Algoneurodystrofia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.05 Algoneurodystrofia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.06 Algoneurodystrofia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.07 Algoneurodystrofia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.08 Algoneurodystrofia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.09 Algoneurodystrofia na neurčenom mieste
M89.10 Zastavenie rastu v epifýze, na viacerých miestach
M89.11 Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.12 Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.13 Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.14 Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.15 Zastavenie rastu v epifýze, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.16 Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.17 Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.18 Zastavenie rastu v epifýze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.19 Zastavenie rastu v epifýze, na neurčenom mieste
M89.20 Iné poruchy vývinu a rastu kosti na viacerých miestach
M89.21 Iné poruchy vývinu a rastu kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.22 Iné poruchy vývinu a rastu kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.23 Iné poruchy vývinu a rastu kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.24 Iné poruchy vývinu a rastu kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.25 Iné poruchy vývinu a rastu kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.26 Iné poruchy vývinu a rastu kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.27 Iné poruchy vývinu a rastu kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.28 Iné poruchy vývinu a rastu kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.29 Iné poruchy vývinu a rastu kosti na neurčenom mieste
M89.30 Hypertrofia kosti na viacerých miestach
M89.31 Hypertrofia kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.32 Hypertrofia kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.33 Hypertrofia kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.34 Hypertrofia kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.35 Hypertrofia kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.36 Hypertrofia kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.37 Hypertrofia kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.38 Hypertrofia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.39 Hypertrofia kosti na neurčenom mieste
M89.40 Iná hypertrofická osteoartropatia na viacerých miestach
M89.41 Iná hypertrofická osteoartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.42 Iná hypertrofická osteoartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.43 Iná hypertrofická osteoartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.44 Iná hypertrofická osteoartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.45 Iná hypertrofická osteoartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.46 Iná hypertrofická osteoartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.47 Iná hypertrofická osteoartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.48 Iná hypertrofická osteoartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.49 Iná hypertrofická osteoartropatia na neurčenom mieste
M89.50 Osteolýza na viacerých miestach
M89.51 Osteolýza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.52 Osteolýza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.53 Osteolýza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.54 Osteolýza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.55 Osteolýza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.56 Osteolýza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.57 Osteolýza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.58 Osteolýza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.59 Osteolýza na neurčenom mieste
M89.60 Osteopatia po poliomyelitíde na viacerých miestach
M89.61 Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.62 Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.63 Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.64 Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.65 Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.66 Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.67 Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.68 Osteopatia po poliomyelitíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.69 Osteopatia po poliomyelitíde na neurčenom mieste
M89.80 Iná bližšie určená choroba kosti na viacerých miestach
M89.81 Iná bližšie určená choroba kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.82 Iná bližšie určená choroba kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.83 Iná bližšie určená choroba kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.84 Iná bližšie určená choroba kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.85 Iná bližšie určená choroba kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.86 Iná bližšie určená choroba kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.87 Iná bližšie určená choroba kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.88 Iná bližšie určená choroba kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.89 Iná bližšie určená choroba kosti na neurčenom mieste
M89.90 Bližšie neurčená choroba kosti na viacerých miestach
M89.91 Bližšie neurčená choroba kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.92 Bližšie neurčená choroba kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.93 Bližšie neurčená choroba kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.94 Bližšie neurčená choroba kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.95 Bližšie neurčená choroba kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.96 Bližšie neurčená choroba kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.97 Bližšie neurčená choroba kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.98 Bližšie neurčená choroba kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.99 Bližšie neurčená choroba kosti na neurčenom mieste
M90.00 Tuberkulóza kosti na viacerých miestach (A18.0†)
M90.01 Tuberkulóza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A18.0†)
M90.02 Tuberkulóza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A18.0†)
M90.03 Tuberkulóza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A18.0†)
M90.04 Tuberkulóza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A18.0†)
M90.05 Tuberkulóza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A18.0†)
M90.06 Tuberkulóza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A18.0†)
M90.07 Tuberkulóza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A18.0†)
M90.08 Tuberkulóza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A18.0†)
M90.09 Tuberkulóza kosti na neurčenom mieste (A18.0†)
M90.10 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M90.11 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M90.12 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M90.13 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M90.14 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M90.15 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M90.16 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M90.17 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M90.18 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M90.19 Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M90.20 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M90.21 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M90.22 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M90.23 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M90.24 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M90.25 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M90.26 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M90.27 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M90.28 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M90.29 Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M90.30 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na viacerých miestach (T70.3†)
M90.31 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (T70.3†)
M90.32 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (T70.3†)
M90.33 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (T70.3†)
M90.34 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (T70.3†)
M90.35 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (T70.3†)
M90.36 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (T70.3†)
M90.37 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (T70.3†)
M90.38 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (T70.3†)
M90.39 Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na neurčenom mieste (T70.3†)
M90.40 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, na viacerých miestach (D50-D64†)
M90.41 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D50-D64†)
M90.42 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D50-D64†)
M90.43 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) D50-D64†)
M90.44 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami )( D50-D64†)
M90.45 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D50-D64†)
M90.46 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D50-D64†)
M90.47 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D50-D64†)
M90.48 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D50-D64†)
M90.49 Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, na neurčenom mieste (D50-D64†)
M90.50 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M90.51 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M90.52 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M90.53 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M90.54 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M90.55 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M90.56 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M90.57 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M90.58 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M90.59 Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M90.60 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na viacerých miestach (C00-D48†)
M90.61 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)
M90.62 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)
M90.63 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)
M90.64 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)
M90.65 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)
M90.66 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)
M90.67 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)
M90.68 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)
M90.69 Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na neurčenom mieste (C00-D48†)
M90.70 Fraktúra kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)
M90.71 Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)
M90.72 Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)
M90.73 Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)
M90.74 Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)
M90.75 Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)
M90.76 Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)
M90.77 Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)
M90.78 Fraktúra kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)
M90.79 Fraktúra kosti pri nádore, na neurčenom mieste (C00-D48†)
M90.80 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M90.81 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M90.82 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M90.83 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M90.84 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M90.85 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M90.86 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M90.87 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M90.88 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M90.89 Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M91.0 Juvenilná osteochondróza panvy
M91.1 Juvenilná osteochondróza hlavice stehnovej kosti (Leggova-Calvéova-Perthesova)
M91.2 Coxa plana
M91.3 Pseudokoxalgia
M91.8 Iná juvenilná osteochondróza bedra a panvy
M91.9 Juvenilná osteochondróza bedra a panvy, bližšie neurčená
M92.0 Juvenilná osteochondróza ramennej kosti
M92.1 Juvenilná osteochondróza vretennej a lakťovej kosti
M92.2 Juvenilná osteochondróza ruky
M92.3 Iná juvenilná osteochondróza hornej končatiny
M92.4 Juvenilná osteochondróza pately
M92.5 Juvenilná osteochondróza píštaly a ihlice
M92.6 Juvenilná osteochondróza priehlavku
M92.7 Juvenilná osteochondróza predpriehlavku (metatarzu)
M92.8 Iná juvenilná osteochondróza, bližšie určená
M92.9 Juvenilná osteochondróza, bližšie neurčená
M93.0 Epiphyseolysis capitis femoris (netraumatická)
M93.1 Kienböckova choroba dospelých
M93.2 Osteochondritis dissecans
M93.8 Iná osteochondropatia, bližšie určená
M93.9 Osteochondropatia, bližšie neurčená
M94.0 Syndróm chondrokostálneho spojenia (Tietzeho)
M94.1 Recidivujúca polychondritída
M94.20 Chondromalácia na viacerých miestach
M94.21 Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M94.22 Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M94.23 Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M94.24 Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M94.25 Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M94.26 Chondromalácia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M94.27 Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M94.28 Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M94.29 Chondromalácia na neurčenom mieste
M94.30 Chondrolýza na viacerých miestach
M94.31 Chondrolýza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M94.32 Chondrolýza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M94.33 Chondrolýza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M94.34 Chondrolýza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M94.35 Chondrolýza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M94.36 Chondrolýza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M94.37 Chondrolýza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M94.38 Chondrolýza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M94.39 Chondrolýza na neurčenom mieste
M94.80 Iná bližšie určená choroba chrupky na viacerých miestach
M94.81 Iná bližšie určená choroba chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M94.82 Iná bližšie určená choroba chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M94.83 Iná bližšie určená choroba chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M94.84 Iná bližšie určená choroba chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M94.85 Iná bližšie určená choroba chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M94.86 Iná bližšie určená choroba chrupky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M94.87 Iná bližšie určená choroba chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M94.88 Iná bližšie určená choroba chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M94.89 Iná bližšie určená choroba chrupky na neurčenom mieste
M94.90 Bližšie neurčená choroba chrupky na viacerých miestach
M94.91 Bližšie neurčená choroba chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M94.92 Bližšie neurčená choroba chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M94.93 Bližšie neurčená choroba chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M94.94 Bližšie neurčená choroba chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M94.95 Bližšie neurčená choroba chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M94.96 Bližšie neurčená choroba chrupky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M94.97 Bližšie neurčená choroba chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M94.98 Bližšie neurčená choroba chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M94.99 Bližšie neurčená choroba chrupky na neurčenom mieste
M95.0 Získaná deformita nosa
M95.1 Karfiolovité ucho
M95.2 Iná získaná deformita hlavy
M95.3 Získaná deformita krku
M95.4 Získaná deformita hrudníka a rebra
M95.5 Získaná deformita panvy
M95.8 Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená
M95.9 Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená
M96.0 Pseudoartróza po fúzii alebo artrodéze
M96.1 Postlaminektomický syndróm, nezatriedený inde
M96.2 Kyfóza po ožiarení
M96.3 Kyfóza po laminektómii
M96.4 Pooperačná lordóza
M96.5 Skolióza po ožiarení
M96.6 Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky
M96.80 Ponechané otvorené sternum po elektívnom chirurgickom výkone na hrudníku
M96.81 Nestabilný hrudný kôš po chirurgickom výkone na hrudníku
M96.88 Iná choroba sústavy svalov a kostí po lekárskom výkone
M96.9 Choroba sústavy svalov a kostí po lekárskom výkone, bližšie neurčená
M99.00 Segmentová a somatická dysfunkcia oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.01 Segmentová a somatická dysfunkcia krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.02 Segmentová a somatická dysfunkcia hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.03 Segmentová a somatická dysfunkcia v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.04 Segmentová a somatická dysfunkcia krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M99.05 Segmentová a somatická dysfunkcia panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)
M99.06 Segmentová a somatická dysfunkcia dolnej končatiny
M99.07 Segmentová a somatická dysfunkcia hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)
M99.08 Segmentová a somatická dysfunkcia hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)
M99.09 Segmentová a somatická dysfunkcia v bruchu a na iných miestach
M99.10 Subluxačný komplex stavcov oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.11 Subluxačný komplex stavcov krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.12 Subluxačný komplex stavcov hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.13 Subluxačný komplex stavcov driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.14 Subluxačný komplex stavcov krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M99.19 Subluxačný komplex stavcov v bruchu a na iných miestach
M99.20 Subluxačná stenóza spinálneho kanála oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.21 Subluxačná stenóza spinálneho kanála krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.22 Subluxačná stenóza spinálneho kanála hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.23 Subluxačná stenóza spinálneho kanála driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.24 Subluxačná stenóza spinálneho kanála krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M99.29 Subluxačná stenóza spinálneho kanála v bruchu a na iných miestach
M99.30 Kostná stenóza spinálneho kanála oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.31 Kostná stenóza spinálneho kanála krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.32 Kostná stenóza spinálneho kanála hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.33 Kostná stenóza spinálneho kanála driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.34 Kostná stenóza spinálneho kanála krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M99.39 Kostná stenóza spinálneho kanála v bruchu a na iných miestach
M99.40 Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.41 Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.42 Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.43 Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.44 Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M99.49 Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v bruchu a na iných miestach
M99.50 Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.51 Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.52 Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.53 Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.59 Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v bruchu a na iných miestach
M99.60 Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.61 Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.62 Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.63 Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.64 Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M99.69 Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v bruchu a na iných miestach
M99.70 Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.71 Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.72 Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.73 Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.74 Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M99.79 Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v bruchu a na iných miestach
M99.80 Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.81 Iná biomechanická porucha funkcie v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.82 Iná biomechanická porucha funkcie v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.83 Iná biomechanická porucha funkcie v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.84 Iná biomechanická porucha funkcie v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M99.85 Iná biomechanická porucha funkcie v panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)
M99.86 Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti dolnej končatiny
M99.87 Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)
M99.88 Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)
M99.89 Iná biomechanická porucha funkcie v bruchu a na iných miestach
M99.90 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M99.91 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M99.92 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M99.93 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M99.94 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M99.95 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)
M99.96 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v oblasti dolnej končatiny
M99.97 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v oblasti hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)
M99.98 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v oblasti hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)
M99.99 Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v bruchu a na iných miestach
N00.0 Akútny nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov
N00.1 Akútny nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov
N00.2 Akútny nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída
N00.3 Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
N00.4 Akútny nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
N00.5 Akútny nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
N00.6 Akútny nefritický syndróm: choroba denzných depozitov
N00.7 Akútny nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
N00.8 Iný akútny nefritický syndróm
N00.9 Akútny nefritický syndróm, morfologicky neurčený
N01.0 Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov
N01.1 Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov
N01.2 Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída
N01.3 Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
N01.4 Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
N01.5 Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
N01.6 Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: choroba denzných depozitov
N01.7 Rýchlo progredujúci nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
N01.8 Iný rýchlo progredujúci nefritický syndróm
N01.9 Rýchlo progredujúci nefritický syndróm, morfologicky neurčený
N02.0 Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: malé abnormality glomerulov
N02.1 Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: fokálne a segmentové lézie glomerulov
N02.2 Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna membránová glomerulonefritída
N02.3 Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
N02.4 Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
N02.5 Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
N02.6 Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: choroba denzných depozitov
N02.7 Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
N02.8 Iná recidivujúca a pretrvávajúca hematúria
N02.9 Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria, morfologicky neurčená
N03.0 Chronický nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov
N03.1 Chronický nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov
N03.2 Chronický nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída
N03.3 Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
N03.4 Chronický nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
N03.5 Chronický nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
N03.6 Chronický nefritický syndróm: choroba denzných depozitov
N03.7 Chronický nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
N03.8 Iný chronický nefritický syndróm
N03.9 Chronický nefritický syndróm, morfologicky neurčený
N04.0 Nefrotický syndróm: malé abnormality glomerulov
N04.1 Nefrotický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov
N04.2 Nefrotický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída
N04.3 Nefrotický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
N04.4 Nefrotický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
N04.5 Nefrotický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
N04.6 Nefrotický syndróm: choroba denzných depozitov
N04.7 Nefrotický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
N04.8 Iný nefrotický syndróm
N04.9 Nefrotický syndróm, morfologicky neurčený
N05.0 Bližšie neurčený nefritický syndróm: malé abnormality glomerulov
N05.1 Bližšie neurčený nefritický syndróm: fokálne a segmentové lézie glomerulov
N05.2 Bližšie neurčený nefritický syndróm: difúzna membránová glomerulonefritída
N05.3 Bližšie neurčený nefritický syndróm: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
N05.4 Bližšie neurčený nefritický syndróm: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
N05.5 Bližšie neurčený nefritický syndróm: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
N05.6 Bližšie neurčený nefritický syndróm: choroba denzných depozitov
N05.7 Bližšie neurčený nefritický syndróm: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
N05.8 Iný bližšie neurčený nefritický syndróm
N05.9 Bližšie neurčený nefritický syndróm, morfologicky neurčený
N06.0 Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: malé abnormality glomerulov
N06.1 Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: fokálne a segmentové lézie glomerulov
N06.2 Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: difúzna membránová glomerulonefritída
N06.3 Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
N06.4 Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
N06.5 Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
N06.6 Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: choroba denzných depozitov
N06.7 Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
N06.8 Iná izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami
N06.9 Izolovaná proteinúria s bližšie určenými morfologickými zmenami, morfologicky presne neurčená
N07.0 Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: malé abnormality glomerulov
N07.1 Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: fokálne a segmentové lézie glomerulov
N07.2 Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna membránová glomerulonefritída
N07.3 Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangioproliferatívna glomerulonefritída
N07.4 Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
N07.5 Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
N07.6 Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: choroba denzných depozitov
N07.7 Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde: difúzna glomerulonefritída s výrastkami (polmesiačikmi)
N07.8 Iná hereditárna nefropatia, nezatriedená inde
N07.9 Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde, morfologicky neurčená
N08.0 Glomerulová choroba pri infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde
N08.1 Glomerulová choroba pri nádorovej chorobe
N08.2 Glomerulová choroba pri chorobe krvi a poruche imunitného systému
N08.3 Glomerulová choroba pri diabetes mellitus (E10-E14, so spoločnou štvrtou číslicou .2†)
N08.4 Glomerulová choroba pri inej endokrinnej, nutričnej a metabolickej chorobe
N08.5 Glomerulová choroba pri systémovej chorobe spojiva
N08.8 Glomerulová choroba pri inej chorobe zatriedenej inde
N10 Akútna tubulointersticiálna nefritída
N11.0 Chronická neobštrukčná pyelonefritída spojená s refluxom
N11.1 Chronická obštrukčná pyelonefritída
N11.8 Iná chronická tubulointersticiálna nefritída
N11.9 Chronická tubulointersticiálna nefritída, bližšie neurčená
N12 Tubulointersticiálna nefritída, neurčená ako akútna, alebo chronická
N13.0 Hydronefróza s obštrukciou pyeloureterového prechodu
N13.1 Hydronefróza so striktúrou močovodu, nezatriedená inde
N13.2 Hydronefróza pri obštrukcii kameňom obličky a močovodu
N13.3 Iná a bližšie neurčená hydronefróza
N13.4 Hydroureter
N13.5 Zalomenie a striktúra močovodu bez hydronefrózy
N13.6 Pyonefros
N13.7 Uropatia pri vezikoureterovom refluxe
N13.8 Iná obštrukčná a refluxová uropatia
N13.9 Obštrukčná a refluxová uropatia, bližšie neurčená
N14.0 Analgetická nefropatia
N14.1 Nefropatia, zapríčinená liečivom, liekom alebo biologickou látkou
N14.2 Nefropatia, zapríčinená neurčeným liečivom, liekom alebo biologickou látkou
N14.3 Nefropatia, zapríčinená ťažkým kovom
N14.4 Toxická nefropatia, nezatriedená inde
N15.0 Balkánska nefropatia
N15.10 Absces obličky
N15.11 Perinefritický absces
N15.8 Iná bližšie určená tubulointersticiálna choroba obličiek
N15.9 Tubulointersticiálna choroba obličiek, bližšie neurčená
N16.0 Tubulointersticiálna choroba pri infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde
N16.1 Tubulointersticiálna choroba pri nádorovej chorobe
N16.2 Tubulointersticiálna choroba obličiek pri chorobe krvi a poruche imunitného systému
N16.3 Tubulointersticiálna choroba obličiek pri metabolickej chorobe
N16.4 Tubulointersticiálna choroba obličiek pri systémovej chorobe spojiva
N16.5 Tubulointersticiálna choroba obličiek pri odvrhnutí transplantátu
N16.8 Tubulointersticiálna choroba obličiek pri inej chorobe zatriedenej inde
N17.0 Akútne zlyhanie obličiek s tubulovou nekrózou
N17.1 Akútne zlyhanie obličiek s akútnou kortikálnou nekrózou
N17.2 Akútne zlyhanie obličiek s dreňovou nekrózou
N17.8 Iné akútne zlyhanie obličiek
N17.9 Akútne zlyhanie obličiek, bližšie neurčené
N18.0 Terminálna obličková choroba
N18.1 Chronická choroba obličiek, 1. štádium
N18.2 Chronická choroba obličiek, 2. štádium
N18.3 Chronická choroba obličiek, 3. štádium
N18.4 Chronická choroba obličiek, 4. štádium
N18.5 Chronická choroba obličiek, 5. štádium
N18.80 Jednostranná chronická porucha funkcie obličky
N18.89 Iná chronická choroba obličiek, štádium bližšie neurčené
N18.9 Chronická choroba obličiek, bližšie neurčená
N19 Zlyhávanie obličiek, bližšie neurčené
N20.0 Konkrement obličky
N20.1 Konkrement močovodu
N20.2 Konkrement obličky s konkrementom močovodu
N20.9 Močový konkrement, bližšie neurčený
N21.0 Konkrement močového mechúra
N21.1 Konkrement močovej trubice
N21.8 Konkrement inej dolnej časti močovej sústavy
N21.9 Konkrement dolnej časti močovej sústavy, bližšie neurčený
N22.0 Močový konkrement pri schistozomóze (bilharzióze)(B65.-†)
N22.8 Konkrement močovej sústavy pri inej chorobe zatriedenej inde
N23 Obličková kolika, bližšie neurčená
N25.0 Renálna osteodystrofia
N25.1 Nefrogénny diabetes insipidus
N25.8 Iná choroba, vyplývajúca z poškodenej funkcie obličkových tubulov
N25.9 Choroba, vyplývajúca z poškodenej funkcie obličkových tubulov, bližšie neurčená
N26 Scvrknutá oblička, bližšie neurčená
N27.0 Malá oblička z neznámej príčiny, jednostranne
N27.1 Malá oblička z neznámej príčiny, obojstranne
N27.9 Malá oblička z neznámej príčiny, bližšie neurčená
N28.0 Ischémia a infarkt obličky
N28.1 Cysta obličky, získaná
N28.8 Iná choroba obličiek a močovodov, bližšie určená
N28.9 Choroba obličiek a močovodov, bližšie neurčená
N29.0 Neskorý syfilis obličiek(A52.7†)
N29.1 Iná choroba obličiek a močovodov pri infekčnej a parazitovej chorobe zatriedenej inde
N29.8 Iná choroba obličiek a močovodov pri inej chorobe zatriedenej inde
N30.0 Akútna cystitída
N30.1 Intersticiálna cystitída (chronická)
N30.2 Iná chronická cystitída
N30.3 Trigonitída
N30.4 Postradiačná cystitída
N30.8 Iná cystitída
N30.9 Cystitída, bližšie neurčená
N31.0 Dráždivý neurogénny močový mechúr, nezatriedený inde
N31.1 Reflexný neurogénny močový mechúr, nezatriedený inde
N31.2 Atonický neurogénny močový mechúr, nezatriedený inde
N31.80 Nervovosvalový močový mechúr s nízkou poddajnosťou, organicky fixovaný
N31.81 Hypo- a akontraktilita svalov močového mechúra bez neurologickej príčiny
N31.82 Instabilný mechúr bez nervovej poruchy
N31.88 Iná nervovosvalová dysfunkcia močového mechúra
N31.9 Nervovosvalová dysfunkcia močového mechúra, bližšie neurčená
N32.0 Obštrukcia krčka močového mechúra
N32.1 Vezikointestinálna fistula
N32.2 Fistula močového mechúra, nezatriedená inde
N32.3 Divertikul močového mechúra
N32.4 Ruptúra močového mechúra, netraumatická
N32.8 Iná choroba močového mechúra, bližšie určená
N32.9 Choroba močového mechúra, bližšie neurčená
N33.0 Tuberkulózna cystitída (A18.1†)
N33.8 Choroba močového mechúra pri inej chorobe zatriedenej inde
N34.0 Absces močovej trubice
N34.1 Zápal močovej trubice, bližšie neučený
N34.2 Iný zápal močovej trubice
N34.3 Uretrový syndróm, bližšie neurčený
N35.0 Poúrazová striktúra uretry
N35.1 Poinfekčná striktúra uretry, nezatriedená inde
N35.8 Iná striktúra uretry
N35.9 Striktúra uretry, bližšie neurčená
N36.0 Fistula uretry
N36.1 Divertikul uretry
N36.2 Karunkul uretry
N36.3 Prolaps sliznice uretry
N36.8 Iná choroba uretry, bližšie určená
N36.9 Choroba uretry, bližšie neurčená
N37.0 Uretritída pri chorobe zatriedenej inde
N37.8 Iná choroba močovej trubice pri chorobe zatriedenej inde
N39.0 Infekcia močovej sústavy, bez určenia miesta
N39.1 Pretrvávajúca proteinúria, bližšie neurčená
N39.2 Ortostatická proteinúria, bližšie neurčená
N39.3 Stresová inkontinencia (neudržanie) moču
N39.40 Reflexná inkontinencia moču
N39.41 Inkontinencia moču z pretekania
N39.42 Nutkavá inkontinencia moču
N39.43 Extrauretrálna inkontinencia moču
N39.47 Recidivujúca inkontinencia moču
N39.48 Iná inkontinencia moču, bližšie určená
N39.81 Syndróm panvových bolestí a hematúrie (Loin Pain Hematuria Syndrome, LPHS)
N39.88 Iná choroba močového systému, bližšie určená
N39.9 Choroba močovej sústavy, bližšie neurčená
N40 Hyperplázia prostaty (predstojnice)
N41.0 Akútna prostatitída
N41.1 Chronická prostatitída
N41.2 Absces prostaty
N41.3 Prostatocystitída
N41.8 Iná zápalová choroba prostaty
N41.9 Zápalová choroba prostaty, bližšie neurčená
N42.0 Konkrement prostaty
N42.1 Kongescia a krvácanie z prostaty
N42.2 Atrofia prostaty
N42.3 Dysplázia prostaty
N42.8 Iná choroba prostaty, bližšie určená
N42.9 Choroba prostaty, bližšie neurčená
N43.0 Encystovaná hydrokéla
N43.1 Infikovaná hydrokéla
N43.2 Iná hydrokéla
N43.3 Hydrokéla, bližšie neurčená
N43.4 Spermatokéla
N44.0 Torzia semenníka
N44.1 Torzia hidatídy (Morgagni)
N45.0 Orchitída, epididymitída a epididymoorchitída s abscesom
N45.9 Orchitída, epididymitída a epididymoorchitída bez abscesu
N46 Mužská neplodnosť
N47 Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza
N48.0 Leukoplakia penisu
N48.1 Balanopostitída
N48.2 Iná zápalová choroba penisu
N48.30 Nízkoprietokový (venookluzívny, statický, ischemický) priapizmus
N48.31 Vysokoprietokový (arteriogénny, dynamický, neischemický) priapizmus
N48.38 Iný priapizmus
N48.39 Priapizmus, bližšie neurčený
N48.4 Impotencia organického pôvodu
N48.5 Vred penisu
N48.6 Induratio penis plastica (balanitis xerotica obliterans)
N48.8 Iná bližšie určená choroba penisu
N48.9 Choroba penisu, bližšie neurčená
N49.0 Zápalová choroba semenných mechúrikov (vesicula seminalis)
N49.1 Zápalová choroba semenného povrazca, semenníkového pošvového obalu a semenovodu
N49.2 Zápalová choroba mieška (skróta)
N49.80 Fournierova gangréna u muža
N49.88 Zápalová choroba iných bližšie určených mužských pohlavných ústrojov
N49.9 Zápalová choroba bližšie neurčeného mužského pohlavného ústroja
N50.0 Atrofia semenníka
N50.1 Cievna choroba mužských pohlavných ústrojov
N50.8 Iná choroba mužských pohlavných ústrojov, bližšie určená
N50.9 Choroba mužských pohlavných ústrojov, bližšie neurčená
N51.0 Choroba prostaty pri chorobe zatriedenej inde
N51.1 Choroba semenníka a nadsemenníka pri chorobe zatriedenej inde
N51.2 Balanitída pri chorobe zatriedenej inde
N51.8 Iná choroba mužských pohlavných ústrojov pri chorobe zatriedenej inde
N60.0 Solitárna cysta prsníka
N60.1 Difúzna cystická mastopatia
N60.2 Fibroadenóza prsníka
N60.3 Fibroskleróza prsníka
N60.4 Rozšírenie mliekovodu prsníka (duktektázia)
N60.8 Iná benígna dysplázia prsníka
N60.9 Benígna dysplázia prsníka, bližšie neurčená
N61 Zápalová choroba prsníka
N62 Hypertrofia prsníka
N63 Hrčka v prsníku, bližšie neurčená
N64.0 Fisúra a fistula bradavky
N64.1 Tuková nekróza prsníka
N64.2 Atrofia prsníka
N64.3 Galaktorea bez súvislosti s pôrodom
N64.4 Mastodýnia
N64.5 Iné objektívne a subjektívne príznaky v prsníku
N64.8 Iná choroba prsníka, bližšie určená
N64.9 Choroba prsníka, bližšie neurčená
N70.0 Akútna salpingitída a ooforitída
N70.1 Chronická salpingitída a ooforitída
N70.9 Salpingitída a ooforitída, bližšie neurčená
N71.0 Akútna zápalová choroba maternice
N71.1 Chronická zápalová choroba maternice
N71.9 Zápalová choroba maternice, bližšie neurčená
N72 Zápalová choroba krčka maternice
N73.0 Akútna parametritída a panvová celulitída
N73.1 Chronická parametritída a panvová celulitída
N73.2 Parametritída a panvová celulitída, bližšie neurčená
N73.3 Akútna panvová peritonitída (pelveoperitonitída) u žien
N73.4 Chronická panvová peritonitída (pelveoperitonitída) u žien
N73.5 Panvová peritonitída (pelveoperitonitída) u žien, bližšie neurčená
N73.6 Panvové peritoneálne adhézie u žien
N73.8 Iná zápalová choroba ženských panvových ústrojov, bližšie určená
N73.9 Zápalová choroba ženských panvových ústrojov, bližšie neurčená
N74.0 Tuberkulózna infekcia krčka maternice (A18.1†)
N74.1 Tuberkulózny zápal ženských panvových ústrojov(A18.1†)
N74.2 Syfilitický zápal ženských panvových ústrojov(A51.4†, A52.7†)
N74.3 Gonokokový zápal ženských panvových ústrojov(A54.2†)
N74.4 Chlamýdiový zápal ženských panvových ústrojov
N74.8 Zápalová choroba ženských panvových ústrojov pri inej chorobe zatriedenej inde
N75.0 Cysta Bartholinovej žľazy
N75.1 Absces Bartholinovej žľazy
N75.8 Iná choroba Bartholinovej žľazy
N75.9 Choroba Bartholinovej žľazy, bližšie neurčená
N76.0 Akútna vaginitída
N76.1 Subakútna a chronická vaginitída
N76.2 Akútna vulvitída
N76.3 Subakútna a chronická vulvitída
N76.4 Absces vulvy
N76.5 Ulcerácia (vred) pošvy
N76.6 Ulcerácia (vred) vulvy
N76.80 Fournierova gangréna u ženy
N76.88 Iný zápal pošvy a vulvy, bližšie určený
N77.0 Ulcerácia vulvy pri infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde
N77.1 Vaginitída, vulvitída a vulvovaginitída pri infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde
N77.8 Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri inej chorobe zatriedenej inde
N80.0 Endometrióza maternice
N80.1 Endometrióza vaječníka
N80.2 Endometrióza vajíčkovodu
N80.3 Endometrióza panvového peritonea
N80.4 Endometrióza rektovaginálneho septa a pošvy
N80.5 Endometrióza čreva
N80.6 Endometrióza v kožnej jazve
N80.8 Iná endometrióza
N80.9 Endometrióza, bližšie neurčená
N81.0 Uretrokéla u ženy
N81.1 Cystokéla
N81.2 Neúplný uterovaginálny prolaps
N81.3 Úplný uterovaginálny prolaps
N81.4 Úplný uterovaginálny prolaps, bližšie neurčený
N81.5 Pošvová enterokéla
N81.6 Rektokéla
N81.8 Iný prolaps pohlavných ústrojov u ženy
N81.9 Prolaps pohlavných ústrojov u ženy, bližšie neurčený
N82.0 Vezikovaginálna fistula
N82.1 Iná fistula medzi ženskými močovými a pohlavnými ústrojmi
N82.2 Fistula medzi pošvou a tenkým črevom
N82.3 Fistula medzi pošvou a hrubým črevom
N82.4 Iná fistula medzi ženskými pohlavnými ústrojmi a črevom
N82.5 Fistula medzi ženskými pohlavnými ústrojmi a kožou
N82.8 Iná fistula ženských pohlavných ústrojov
N82.9 Fistula ženských pohlavných ústrojov, bližšie neurčená
N83.0 Folikulová cysta vaječníka
N83.1 Luteálna cysta
N83.2 Iná a bližšie neurčená cysta vaječníkov
N83.3 Získaná atrofia vaječníka a vajíčkovodu
N83.4 Prolaps a hernia vaječníka a vajíčkovodu
N83.5 Torzia vaječníka, stopky vaječníka a vajíčkovodu
N83.6 Hematosalpinx
N83.7 Hematóm širokého väzu maternice
N83.8 Iné nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice
N83.9 Nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice, bližšie neurčené
N84.0 Polyp tela maternice
N84.1 Polyp krčka maternice
N84.2 Polyp pošvy
N84.3 Polyp vulvy
N84.8 Polyp iných častí ženských pohlavných ústrojov
N84.9 Polyp ženských pohlavných ústrojov, bližšie neurčený
N85.0 Žľazová (glandulárna) hyperplázia endometria
N85.1 Adenomatózna hyperplázia endometria
N85.2 Hypertrofia maternice
N85.3 Subinvolúcia maternice
N85.4 Malpozícia maternice
N85.5 Inverzia maternice
N85.6 Vnútromaternicové zrasty
N85.7 Hematometra
N85.8 Iná nezápalová choroba maternice, bližšie určená
N85.9 Nezápalová choroba maternice, bližšie neurčená
N86 Erózia a ektropium krčka maternice
N87.0 Ľahká dysplázia krčka maternice
N87.1 Stredná dysplázia krčka maternice
N87.2 Ťažká dysplázia krčka maternice, nezatriedená inde
N87.9 Dysplázia krčka maternice, bližšie neurčená
N88.0 Leukoplakia krčka maternice
N88.1 Stará lacerácia krčka maternice
N88.2 Striktúra a stenóza krčka maternice
N88.3 Inkompetencia krčka maternice
N88.4 Hypertrofické predĺženie krčka maternice
N88.8 Iná nezápalová choroba krčka maternice, bližšie určená
N88.9 Nezápalová choroba krčka maternice, bližšie neurčená
N89.0 Ľahká dysplázia pošvy
N89.1 Stredne pokročilá dysplázia pošvy
N89.2 Ťažká dysplázia pošvy, nezatriedená inde
N89.3 Dysplázia pošvy, bližšie neurčená
N89.4 Leukoplakia pošvy
N89.5 Striktúra a atrézia pošvy
N89.6 Tesný prstenec hymenu
N89.7 Hematokolpos
N89.8 Iná nezápalová choroba pošvy, bližšie určená
N89.9 Nezápalová choroba pošvy, bližšie neurčená
N90.0 Ľahká dysplázia vulvy
N90.1 Stredne ťažká dysplázia vulvy
N90.2 Ťažká dysplázia vulvy, nezatriedená inde
N90.3 Dysplázia vulvy, bližšie neurčená
N90.4 Leukoplakia vulvy
N90.5 Atrofia vulvy
N90.6 Hypertrofia vulvy
N90.7 Cysta vulvy
N90.8 Iná nezápalová choroba vulvy a hrádze, bližšie určená
N90.9 Nezápalová choroba vulvy a hrádze, bližšie neurčená
N91.0 Primárna amenorea
N91.1 Sekundárna amenorea
N91.2 Amenorea, bližšie neurčená
N91.3 Primárna oligomenorea
N91.4 Sekundárna oligomenorea
N91.5 Oligomenorea, bližšie neurčená
N92.0 Nadmerná alebo častá menštruácia s pravidelným cyklom
N92.1 Nadmerná alebo častá menštruácia s nepravidelným cyklom
N92.2 Nadmerná menštruácia v puberte
N92.3 Ovulačné krvácanie
N92.4 Nadmerné krvácanie v premenopauze
N92.5 Iná nepravidelná menštruácia, bližšie určená
N92.6 Nepravidelná menštruácia, bližšie neurčená
N93.0 Postkoitálne a kontaktné krvácanie
N93.8 Iné abnormálne krvácanie z maternice alebo pošvy, bližšie určené
N93.9 Abnormálne krvácanie z maternice alebo pošvy, bližšie neurčené
N94.0 Ovulačná bolesť (Mittelschmerz)
N94.1 Dyspareunia
N94.2 Vaginizmus
N94.3 Predmenštruačný syndróm
N94.4 Primárna dysmenorea
N94.5 Sekundárna dysmenorea
N94.6 Dysmenorea, bližšie neurčená
N94.8 Iná odchýlka spojená so ženskými pohlavnými ústrojmi a menštruačným cyklom, bližšie určená
N94.9 Odchýlka spojená so ženskými pohlavnými ústrojmi a menštruačným cyklom, bližšie neurčená
N95.0 Pomenopauzové krvácanie
N95.1 Menopauzové a klimakterické poruchy
N95.2 Pomenopauzová atrofická vaginitída
N95.3 Poruchy spojené s arteficiálnou menopauzou
N95.8 Iné bližšie určené menopauzové a perimenopauzové poruchy
N95.9 Menopauzové a perimenopauzové poruchy, bližšie neurčené
N96 Sklon k habituálnemu potrácaniu
N97.0 Ženská neplodnosť spojená s anovuláciou
N97.1 Ženská neplodnosť tubárneho pôvodu
N97.2 Ženská neplodnosť maternicového pôvodu
N97.3 Ženská neplodnosť krčkového pôvodu
N97.4 Ženská neplodnosť spojená s mužskými faktormi
N97.8 Ženská neplodnosť iného pôvodu
N97.9 Ženská neplodnosť, bližšie neurčená
N98.0 Infekcia spojená s umelým oplodnením
N98.1 Hyperstimulácia vaječníkov
N98.2 Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro
N98.3 Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya
N98.8 Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením
N98.9 Komplikácie spojené s umelým oplodnením, bližšie neurčené
N99.0 Poškodenie obličiek po lekárskom výkone
N99.1 Striktúra uretry po lekárskom výkone
N99.2 Adhézie pošvy po chirurgickom výkone
N99.3 Prolaps pošvovej klenby po hysterektómii
N99.4 Zrasty panvového peritonea po chirurgickom výkone
N99.5 Porucha funkcie vonkajšieho ústia močovej sústavy
N99.8 Iná choroba močovopohlavnej sústavy po lekárskom výkone
N99.9 Choroba močovopohlavnej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
O00.0 Abdominálna (brušná) gravidita
O00.1 Tubárna gravidita
O00.2 Ováriová gravidita
O00.8 Iná mimomaternicová gravidita
O00.9 Mimomaternicová gravidita, bližšie neurčená
O01.0 Klasická mola hydatidosa
O01.1 Neúplná a parciálna mola hydatidosa
O01.9 Mola hydatidosa, bližšie neurčená
O02.0 Poškodené plodové vajce a nehydatidová mola
O02.1 Missed abortion (zadržaný potrat)
O02.8 Iný abnormálny výtvor počatia, bližšie určený
O02.9 Abnormálny výtvor počatia, bližšie neurčený
O03.0 Spontánny potrat: neúplný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O03.1 Spontánny potrat: neúplný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O03.2 Spontánny potrat: neúplný potrat, komplikovaný embóliou
O03.3 Spontánny potrat: neúplný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O03.4 Spontánny potrat: neúplný potrat bez komplikácií
O03.5 Spontánny potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O03.6 Spontánny potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O03.7 Spontánny potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou
O03.8 Spontánny potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O03.9 Spontánny potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií
O04.0 Lekársky potrat: neúplný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O04.1 Lekársky potrat: neúplný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O04.2 Lekársky potrat: neúplný potrat, komplikovaný embóliou
O04.3 Lekársky potrat: neúplný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O04.4 Lekársky potrat: neúplný potrat bez komplikácií
O04.5 Lekársky potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O04.6 Lekársky potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O04.7 Lekársky potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou
O04.8 Lekársky potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O04.9 Lekársky potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií
O05.0 Iný potrat: neúplný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O05.1 Iný potrat: neúplný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O05.2 Iný potrat: neúplný potrat, komplikovaný embóliou
O05.3 Iný potrat: neúplný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O05.4 Iný potrat: neúplný potrat bez komplikácií
O05.5 Iný potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O05.6 Iný potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O05.7 Iný potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou
O05.8 Iný potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O05.9 Iný potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií
O06.0 Bližšie neurčený potrat: neúplný potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O06.1 Bližšie neurčený potrat: neúplný potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O06.2 Bližšie neurčený potrat: neúplný potrat, komplikovaný embóliou
O06.3 Bližšie neurčený potrat: neúplný potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O06.4 Bližšie neurčený potrat: neúplný potrat bez komplikácií
O06.5 Bližšie neurčený potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O06.6 Bližšie neurčený potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O06.7 Bližšie neurčený potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat, komplikovaný embóliou
O06.8 Bližšie neurčený potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O06.9 Bližšie neurčený potrat: úplný alebo bližšie neurčený potrat bez komplikácií
O07.0 Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O07.1 Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O07.2 Neúspešný lekársky pokus o potrat, komplikovaný embóliou
O07.3 Neúspešný lekársky pokus o potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O07.4 Neúspešný lekársky pokus o potrat bez komplikácií
O07.5 Iný a bližše neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný infekciou pohlavných a panvových ústrojov
O07.6 Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
O07.7 Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat, komplikovaný embóliou
O07.8 Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat s inými a bližšie neurčenými komplikáciami
O07.9 Iný a bližšie neurčený neúspešný pokus o potrat bez komplikácií
O08.0 Infekcia pohlavných a panvových ústrojov po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
O08.1 Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
O08.2 Embólia po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
O08.3 Šok po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
O08.4 Zlyhávanie obličiek po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
O08.5 Metabolické poruchy po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
O08.6 Poškodenie panvových ústrojov a tkanív po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
O08.7 Iné žilové komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
O08.8 Iné komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa
O08.9 Komplikácie po potrate, mimomaternicovej gravidite a gravidite s molou hydatidosa, bližšie neurčené
O09.0 Trvanie gravidity menej ako 5 ukončených týždňov
O09.1 Trvanie gravidity 5 až 13 ukončených týždňov
O09.2 Trvanie gravidity od začatého 14. po ukončený 19. týždeň
O09.3 Trvanie gravidity od začatého 20. po ukončený 25. týždeň
O09.4 Trvanie gravidity od začatého 26. po ukončený 33. týždeň
O09.5 Trvanie gravidity od začatého 34. po ukončený 36. týždeň
O09.6 Trvanie gravidity od začatého 37. po ukončený 41. týždeň
O09.7 Trvanie gravidity viac ako 41 ukončených týždňov
O09.9 Trvanie gravidity, bližšie neurčené
O10.0 Predtým existujúca primárna artériová hypertenzia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O10.1 Predtým existujúca hypertenzná choroba srdca, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O10.2 Predtým existujúca hypertenzná choroba obličiek, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O10.3 Predtým existujúca hypertenzná choroba srdca a obličiek, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O10.4 Predtým existujúca sekundárna artériová hypertenzia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O10.9 Predtým existujúca artériová hypertenzia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, bližšie neurčená
O11 Predtým existujúca artériová hypertenzia komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, s nasadajúcou preeklampsiou
O12.0 Gestačné opuchy
O12.1 Gestačná proteinúria
O12.2 Gestačné opuchy s proteinúriou
O13 Gestačná (vyvolaná graviditou) artériová hypertenzia bez významnej proteinúrie
O14.0 Mierna a stredne ťažká preeklampsia
O14.1 Ťažká preeklampsia
O14.2 Syndróm HELLP
O14.9 Preeklampsia, bližšie neurčená
O15.0 Eklampsia v gravidite
O15.1 Eklampsia pri pôrode
O15.2 Eklampsia v šestonedelí
O15.9 Eklampsia, časovo bližšie neurčená
O16 Artériová hypertenzia matky, bližšie neurčená
O20.0 Hroziaci potrat (abortus imminens)
O20.8 Iné krvácanie vo včasnej gravidite
O20.9 Krvácanie vo včasnej gravidite, bližšie neurčené
O21.0 Hyperemesis gravidarum mierneho stupňa
O21.1 Hyperemesis gravidarum s poruchou vnútorného prostredia
O21.2 Neskoré vracanie v gravidite
O21.8 Iné vracanie, komplikujúce graviditu
O21.9 Vracanie počas gravidity, bližšie neurčené
O22.0 Varixy dolných končatín v gravidite
O22.1 Varixy pohlavných ústrojov v gravidite
O22.2 Povrchová tromboflebitída v gravidite
O22.3 Hĺbková žilová trombóza (flebotrombóza) v gravidite
O22.4 Hemoroidy v gravidite
O22.5 Trombóza mozgových žíl v gravidite
O22.8 Iná žilová choroba, komplikujúca graviditu
O22.9 Žilová choroba, komplikujúca graviditu, bližšie neurčená
O23.0 Infekcia obličiek v gravidite
O23.1 Infekcia močového mechúra v gravidite
O23.2 Infekcia močovej trubice (uretry) v gravidite
O23.3 Infekcia iných častí močovej sústavy v gravidite
O23.4 Infekcia močovej sústavy v gravidite, bližšie neurčená
O23.5 Infekcia pohlavných ústrojov v gravidite
O23.9 Iná a bližšie neurčená infekcia močovopohlavných ústrojov v gravidite
O24.0 Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 1 (diabetes mellitus primárne závislý od inzulínu)
O24.1 Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, typ 2 (diabetes mellitus primárne nezávislý od inzulínu)
O24.2 Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
O24.3 Diabetes mellitus v gravidite: predtým existujúci diabetes mellitus, bližšie neurčený
O24.4 Diabetes mellitus so vznikom v gravidite
O24.9 Diabetes mellitus v gravidite, bližšie neurčený
O25 Podvýživa v gravidite
O26.0 Nadmerný hmotnostný prírastok v gravidite
O26.1 Malý hmotnostný prírastok v gravidite
O26.2 Starostlivosť o gravidnú ženu pri habituálnom potrácaní
O26.3 Ponechané vnútromaternicové antikoncepčné teliesko v gravidite
O26.4 Herpes gestationis
O26.5 Syndróm artériovej hypotenzie matky
O26.6 Choroba pečene v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí
O26.7 Subluxácia symphysis ossis pubis v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí
O26.81 Choroba obličiek súvisiaca s graviditou
O26.82 Syndróm karpálneho tunela počas gravidity
O26.83 Periférna neuritída počas gravidity
O26.88 Iný stav súvisiaci s graviditou, bližšie určený
O26.9 Stav súvisiaci s graviditou, bližšie neurčený
O28.0 Abnormálny hematologický nález v prenatálnom skríningu matky
O28.1 Abnormálny biochemický nález v prenatálnom skríningu matky
O28.2 Abnormálny cytologický nález v prenatálnom skríningu matky
O28.3 Abnormálny ultrazvukový nález v prenatálnom skríningu matky
O28.4 Abnormálny rádiologický nález v prenatálnom skríningu matky
O28.5 Abnormálny chromozómový a genetický nález v prenatálnom skríningu matky
O28.8 Iný abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky
O28.9 Abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky, bližšie neurčený
O29.0 Pľúcne komplikácie anestézie v gravidite
O29.1 Srdcové komplikácie anestézie v gravidite
O29.2 Komplikácie anestézie v gravidite, prejavujúce sa poruchou centrálnej nervovej sústavy
O29.3 Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v gravidite
O29.4 Bolesť hlavy, vyvolaná spinálnou a epidurálnou anestéziou v gravidite
O29.5 Iná komplikácia spinálnej a epidurálnej anestézie v gravidite
O29.6 Neúspešná alebo sťažená intubácia v gravidite
O29.8 Iná komplikácia anestézie v gravidite
O29.9 Komplikácia anestézie v gravidite, bližšie neurčená
O30.0 Gravidita s dvojčatami
O30.1 Gravidita s trojčatami
O30.2 Gravidita so štvorčatami
O30.8 Iná viacplodová gravidita
O30.9 Viacplodová gravidita, bližšie neurčená
O31.0 Fetus papyraceus
O31.1 Pokračujúca gravidita po potrate jedného alebo viacerých plodov
O31.2 Pokračujúca gravidita po vnútromaternicovej smrti jedného alebo viacerých plodov
O31.8 Iná komplikácia špecifická pre viacplodovú graviditu
O32.0 Starostlivosť o matku pre nestabilnú polohu plodu
O32.1 Starostlivosť o matku pre naliehanie plodu panvovým koncom
O32.2 Starostlivosť o matku pre priečnu a šikmú polohu plodu
O32.3 Starostlivosť o matku pre tvárovú a čelovú polohu plodu a pri naliehaní plodu bradou
O32.4 Starostlivosť o matku pre veľkú hlavičku plodu v termíne
O32.5 Starostlivosť o matku pre viacplodovú graviditu s nesprávnym naliehaním a nesprávnou polohou jedného alebo viacerých plodov
O32.6 Starostlivosť o matku pre súčasné nesprávne naliehanie a nesprávnu polohu plodu
O32.8 Starostlivosť o matku pre iné nesprávne naliehanie alebo nesprávnu polohu plodu
O32.9 Starostlivosť o matku pre iné nepravidelné naliehanie alebo nesprávnu polohu plodu, bližšie neurčené
O33.0 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený deformitou kostí panvy
O33.1 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený celkovo zúženou panvou
O33.2 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený zúžením panvového vchodu
O33.3 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený zúžením panvového východu
O33.4 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený rozličnými príčinami zo strany matky a plodu
O33.5 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený nezvyčajne veľkým plodom
O33.6 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený hydrocefalickým plodom
O33.7 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, zapríčinený inými abnormalitami plodu
O33.8 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou z iných príčin
O33.9 Starostlivosť o matku pre nepomer medzi plodom a panvou, bližšie neurčený
O34.0 Starostlivosť o matku pre vrodenú chybu maternice
O34.1 Starostlivosť o matku pre nádor tela maternice
O34.2 Starostlivosť o matku pre jazvu na maternici po predchádzajúcom chirurgickom výkone
O34.30 Starostlivosť o matku pri dĺžke krčka maternice pod 10 mm alebo pri insuficiencii, potvrdenej vaginálnou ultrasonografiou
O34.31 Starostlivosť o matku pri prolapse plodového vaku
O34.38 Starostlivosť o matku pri inej insuficiencii krčka maternice
O34.39 Starostlivosť o matku pri bližšie neurčenej insuficiencii krčka maternice
O34.4 Starostlivosť o matku pre iné abnormality krčka maternice
O34.5 Starostlivosť o matku pre iné abnormality gravidnej maternice
O34.6 Starostlivosť o matku pre abnormalitu pošvy
O34.7 Starostlivosť o matku pre abnormalitu vulvy a hrádze
O34.8 Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových ústrojov
O34.9 Starostlivosť o matku pre abnormalitu panvových ústrojov, bližšie neurčenú
O35.0 Starostlivosť o matku pre (suspektnú) vývinovú chybu centrálnej nervovej sústavy plodu
O35.1 Starostlivosť o matku pre (suspektnú) chromozómovú anomáliu plodu
O35.2 Starostlivosť o matku pre (suspektnú) dedičnú chorobu plodu
O35.3 Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu vírusovou chorobou matky
O35.4 Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodene plodu alkoholom
O35.5 Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu liekom alebo drogou
O35.6 Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu žiarením
O35.7 Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu iným lekárskym výkonom
O35.8 Starostlivosť o matku pre inú (suspektnú) abnormalitu a (suspektné) poškodenie plodu
O35.9 Starostlivosť o matku pre (suspektnú) bližšie neurčenú abnormalitu a (suspektné) poškodenie plodu
O36.0 Starostlivosť o matku pre izoimunizáciu v systéme Rh
O36.1 Starostlivosť o matku pre inú izoimunizáciu
O36.2 Starostlivosť o matku pre fetálny hydrops
O36.3 Starostlivosť o matku pre príznaky hypoxie plodu
O36.4 Starostlivosť o matku pre vnútromaternicovú smrť plodu
O36.5 Starostlivosť o matku pre zníženú hmotnosť plodu
O36.6 Starostlivosť o matku pre nadmernú hmotnosť plodu
O36.7 Starostlivosť o matku pre abdominálnu graviditu so živým plodom
O36.8 Starostlivosť o matku pre iné problémy plodu, bližšie určené
O36.9 Starostlivosť o matku pre problémy plodu, bližšie neurčené
O40 Polyhydramnion
O41.0 Oligohydramnion
O41.1 Infekcia plodového vaku a plodových obalov (blán)
O41.8 Iné poruchy plodovej vody a obalov (blán), bližšie určené
O41.9 Poruchy plodovej vody a obalov (blán), bližšie neurčené
O42.0 Predčasné puknutie plodových obalov (blán), začiatok pôrodnej činnosti do 24 hodín
O42.11 Predčasné puknutie plodových obalov (blán), začiatok pôrodnej činnosti po 1 až 7 dňoch
O42.12 Predčasné puknutie plodových obalov (blán), začiatok pôrodnej činnosti po viac ako 7 dňoch
O42.2 Predčasné puknutie plodových obalov (blán), pôrod oddialený liečbou
O42.9 Predčasné puknutie plodových obalov (blán), bližšie neurčené
O43.0 Syndróm placentárnej transfúzie
O43.1 Malformácia placenty
O43.20 Placenta accreta
O43.21 Placenta increta alebo placenta percreta
O43.8 Iná porucha placenty
O43.9 Porucha placenty, bližšie neurčená
O44.00 Nízko uložená placenta bez krvácania
O44.01 Placenta praevia bez krvácania
O44.10 Nízko uložená placenta s prebiehajúcim krvácaním
O44.11 Placenta praevia s prebiehajúcim krvácaním
O45.0 Predčasné odlupovanie placenty s poruchou koagulácie
O45.8 Iné predčasné odlupovanie placenty
O45.9 Predčasné odlupovanie placenty, bližšie neurčené
O46.0 Krvácanie pred pôrodom s poruchou zrážanlivosti
O46.8 Iné krvácanie pred pôrodom
O46.9 Krvácanie pred pôrodom, bližšie neurčené
O47.0 Falošná pôrodná činnosť pred ukončením 37. týždňa gravidity
O47.1 Falošná pôrodná činnosť po ukončení 37. týždňa gravidity a neskôr
O47.9 Falošná pôrodná činnosť, bližšie neurčená
O48 Predĺžená gravidita
O60.0 Predčasná pôrodná činnosť bez pôrodu
O60.1 Predčasná pôrodná činnosť s predčasným pôrodom
O60.2 Predčasná pôrodná činnosť s pôrodom v termíne
O60.3 Predčasný pôrod bez spontánnej pôrodnej činnosti
O61.0 Neúspešná lieková indukcia pôrodnej činnosti
O61.1 Neúspešná inštrumentálna indukcia pôrodnej činnosti
O61.8 Iná neúspešná indukcia pôrodnej činnosti
O61.9 Neúspešná indukcia pôrodnej činnosti, bližšie neurčená
O62.0 Primárne slabá pôrodná činnosť
O62.1 Sekundárne slabá pôrodná činnosť
O62.2 Iná slabá pôrodná činnosť
O62.3 Náhly pôrod (partus praecipitatus)
O62.4 Hypertonické, nekoordinované a predĺžené kontrakcie maternice
O62.8 Iná porucha pôrodnej činnosti
O62.9 Porucha pôrodnej činnosti, bližšie neurčená
O63.0 Predĺžená prvá pôrodná doba
O63.1 Predĺžená druhá pôrodná doba
O63.2 Oneskorený pôrod druhého dvojčaťa, trojčaťa atď.
O63.9 Predĺžený pôrod, bližšie neurčený
O64.0 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený neúplnou rotáciou hlavičky plodu
O64.1 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený polohou panvovým koncom
O64.2 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený tvárovou polohou
O64.3 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený čelovou polohou
O64.4 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený naliehaním pliecka
O64.5 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený kombinovanou poruchou naliehania plodu
O64.8 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený inou nesprávnou polohou a naliehaním plodu
O64.9 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nesprávnou polohou a naliehaním plodu, bližšie neurčený
O65.0 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený deformovanou panvou
O65.1 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený celkovo zúženou panvou
O65.2 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený zúžením panvového vchodu
O65.3 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený zúžením panvového východu a kontrakciou strednej časti panvovej dutiny
O65.4 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nepomerom medzi plodom a panvou, bližšie neurčený
O65.5 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený abnormalitami panvových ústrojov matky
O65.8 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený inými abnormalitami panvy matky
O65.9 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený abnormalitou panvy matky, bližšie neurčený
O66.0 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený dystokiou pliecka plodu
O66.1 Komplikácia pôrodu, zapríčinená zakliesnením dvojčiat
O66.2 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený nezvyčajne veľkým plodom
O66.3 Nepokračujúci pôrod, zapríčinený inými abnormalitami plodu
O66.4 Neúspešný pokus o pôrod, bližšie neurčený
O66.5 Neúspešné použitie vákuového extraktora alebo klieští, bližšie neurčené
O66.8 Iný nepokračujúci pôrod, bližšie určený
O66.9 Nepokračujúci pôrod, bližšie neurčený
O67.0 Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie
O67.8 Iné krvácanie pri pôrode
O67.9 Krvácanie pri pôrode, bližšie neurčené
O68.0 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre abnormálnu srdcovú frekvenciu plodu
O68.1 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre mekónium v plodovej vode
O68.2 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre abnormálnu srdcovú frekvenciu plodu s mekóniom v plodovej vode
O68.3 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre biochemický dôkaz distresu plodu
O68.8 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre iný dôkaz distresu plodu
O68.9 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre distres plodu, bližšie neurčený
O69.0 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre prolaps pupočníka
O69.1 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre ovinutie pupočníka okolo krku, s kompresiou krku
O69.2 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre iné zapletenie pupočníka, s kompresiou
O69.3 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre krátky pupočník
O69.4 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre vcestné cievy (vasa praevia)
O69.5 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre poškodenie ciev pupočníka
O69.8 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre iné poruchy pupočníka
O69.9 Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu pre poruchu pupočníka, bližšie neurčené
O70.0 Natrhnutie hrádze 1. stupňa pri pôrode
O70.1 Natrhnutie hrádze 2. stupňa pri pôrode
O70.2 Natrhnutie hrádze 3. stupňa pri pôrode
O70.3 Natrhnutie hrádze 4. stupňa pri pôrode
O70.9 Natrhnutie hrádze pri pôrode, bližšie neurčené
O71.0 Ruptúra maternice pred začiatkom pôrodnej činnosti
O71.1 Ruptúra maternice počas pôrodnej činnosti
O71.2 Inverzia maternice po pôrode
O71.3 Natrhnutie krčka maternice pri pôrode
O71.4 Samostatná vysoká lacerácia pošvy pri pôrode
O71.5 Iné poranenie panvových ústrojov pri pôrode
O71.6 Poškodenie panvových kĺbov a väzov pri pôrode
O71.7 Hematóm panvy pri pôrode
O71.8 Iné poranenie pri pôrode, bližšie určené
O71.9 Poranenie pri pôrode, bližšie neurčené
O72.0 Krvácanie v 3. pôrodnej dobe
O72.1 Iné krvácanie bezprostredne po pôrode
O72.2 Oneskorené a sekundárne krvácanie po pôrode
O72.3 Poruchy zrážanlivosti krvi po pôrode
O73.0 Zadržanie placenty bez krvácania
O73.1 Zadržanie častí placenty a blán bez krvácania
O74.0 Aspiračná pneumónia, zapríčinená anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O74.1 Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O74.2 Srdcové komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O74.3 Komplikácie centrálnej nervovej sústavy pri anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O74.4 Toxická reakcia na lokálnu anestéziu počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O74.5 Bolesť hlavy, zapríčinená spinálnou a epidurálnou anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O74.6 Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O74.7 Neúspešná alebo sťažená intubácia počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O74.8 Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O74.9 Komplikácia anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie neurčená
O75.0 Distres matky počas pôrodnej činnosti a pôrodu
O75.1 Šok počas pôrodnej činnosti, po nej a po pôrode
O75.2 Horúčka počas pôrodu, nezatriedená inde
O75.3 Iná infekcia počas pôrodnej činnosti
O75.4 Iná komplikácia pôrodníckych operácií a výkonov
O75.5 Protrahovaný pôrod po umelom pretrhnutí plodových blán
O75.6 Protrahovaný pôrod po spontánnom alebo bližšie neurčenom puknutí plodových blán
O75.7 Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze
O75.8 Iná komplikácia pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie určená
O75.9 Komplikácia pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie neurčená
O80 Spontánny pôrod jedného plodu záhlavím
O80.0 Spontánny pôrod jedného plodu záhlavím
O80.1 Spontánny pôrod jedného plodu panvovým koncom
O80.8 Iný spontánny pôrod jedného plodu
O80.9 Spontánny pôrod jedného plodu, bližšie neurčený
O81 Pôrod jedného plodu východovými kliešťami
O81.0 Pôrod jedného plodu východovými kliešťami
O81.1 Pôrod jedného plodu strednými kliešťami
O81.2 Pôrod jedného plodu strednými kliešťami s rotáciou hlavičky
O81.3 Iný pôrod jedného plodu kliešťami, bližšie neurčený
O81.4 Pôrod jedného plodu vákuovým extraktorom
O81.5 Pôrod jedného plodu s použitím kombinácie klieští a vákuového extraktora
O82 Pôrod jedného plodu elektívnym cisárskym rezom
O82.0 Pôrod jedného plodu elektívnym cisárskym rezom
O82.1 Pôrod jedného plodu naliehavým cisárskym rezom
O82.2 Pôrod jedného plodu cisárskym rezom s hysterektómiou
O82.8 Iný pôrod jedného plodu cisárskym rezom
O82.9 Pôrod cisárskym rezom, bližšie neurčený
O83.0 Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom
O83.1 Iné vedenie pôrodu jedného plodu pri polohe panvovým koncom
O83.2 Iné operačné vedenie pôrodu jedného plodu
O83.3 Pôrod živého plodu pri brušnej gravidite
O83.4 Zmenšovacie operácie na uľahčenie pôrodu jedného plodu
O83.8 Iné vedenie pôrodu jedného plodu, bližšie určené
O83.9 Vedenie pôrodu jedného plodu, bližšie neurčené
O84.0 Pôrody pri viacplodovej gravidite, všetky spontánne
O84.1 Pôrody pri viacplodovej gravidite, všetky kliešťami a vákuumextraktorom
O84.2 Pôrody pri viacplodovej gravidite, všetky cisárskym rezom
O84.8 Iné pôrody pri viacplodovej gravidite
O84.9 Pôrody pri viacplodovej gravidite, bližšie neurčené
O85 Puerperálna sepsa (horúčka šestonedieľok)
O86.0 Infekcia pôrodníckej operačnej rany
O86.1 Iná infekcia pohlavných ústrojov po pôrode
O86.2 Infekcia močových ústrojov po pôrode
O86.3 Iná infekcia močovopohlavnej sústavy po pôrode
O86.4 Horúčka neznámeho pôvodu po pôrode
O86.8 Iná puerperálna infekcia, bližšie určená
O87.0 Povrchová tromboflebitída v šestonedelí
O87.1 Hĺbková žilová trombóza (flebotrombóza) v šestonedelí
O87.2 Hemoroidy v šestonedelí
O87.3 Trombóza mozgových žíl v šestonedelí
O87.8 Iné žilové komplikácie v šestonedelí
O87.9 Žilové komplikácie v šestonedelí, bližšie neurčené
O88.0 Vzduchová embólia v gravidite
O88.1 Embólia plodovou vodou
O88.20 Tromboembóĺia pľúc v gravidite
O88.28 Iná tromboembóĺia v gravidite
O88.3 Pyemická a septická embólia v gravidite
O88.8 Iná embólia v gravidite
O89.0 Pľúcna komplikácia anestézie v šestonedelí
O89.1 Srdcová komplikácia anestézie v šestonedelí
O89.2 Komplikácia anestézie v šestonedelí, prejavujúca sa poruchou centrálnej nervovej sústavy
O89.3 Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v šestonedelí
O89.4 Bolesť hlavy, zapríčinená spinálnou a epidurálnou anestéziou v šestonedelí
O89.5 Iná komplikácia spinálnej a epidurálnej anestézie v šestonedelí
O89.6 Neúspešná alebo sťažená intubácia v šestonedelí
O89.8 Iná komplikácia anestézie v šestonedelí
O89.9 Komplikácia anestézie v šestonedelí, bližšie neurčená
O90.0 Dehiscencia rany po cisárskom reze
O90.1 Dehiscencia pôrodníckej rany hrádze
O90.2 Hematóm pôrodníckej rany
O90.3 Kardiomyopatia v šestonedelí
O90.4 Akútne poškodenie obličiek po pôrode
O90.5 Zápal štítnej žľazy po pôrode
O90.8 Iná komplikácia šestonedelia, nezatriedená inde
O90.9 Komplikácia šestonedelia, bližšie neurčená
O91.00 Infekcia bradavky v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení
O91.01 Infekcia bradavky v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení
O91.10 Absces prsníka v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení
O91.11 Absces prsníka v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení
O91.20 Nehnisová mastitída v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení
O91.21 Nehnisová mastitída v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení
O92.00 Retrakcia bradavky v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení
O92.01 Retrakcia bradavky v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení
O92.10 Trhlinka bradavky v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení
O92.11 Trhlinka bradavky v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení
O92.20 Iná a bližšie neurčená choroba prsníka v súvislosti s pôrodom, bez ťažkostí pri priložení
O92.21 Iná a bližšie neurčená choroba prsníka v súvislosti s pôrodom, s ťažkosťami pri priložení
O92.30 Agalakcia, bez ťažkostí pri priložení
O92.31 Agalakcia, s ťažkosťami pri priložení
O92.40 Hypogalakcia, bez ťažkostí pri priložení
O92.41 Hypogalakcia, s ťažkosťami pri priložení
O92.50 Zastavenie laktácie, bez ťažkostí pri priložení
O92.51 Zastavenie laktácie, s ťažkosťami pri priložení
O92.60 Galaktorea, bez ťažkostí pri priložení
O92.61 Galaktorea, s ťažkosťami pri priložení
O92.70 Iná a bližšie neurčená porucha laktácie, bez ťažkostí pri priložení
O92.71 Iná a bližšie neurčená porucha laktácie, s ťažkosťami pri priložení
O94 Následky komplikácií gravidity, pôrodu a šestonedelia
O95 Smrť v gravidite z bližšie neurčenej príčiny
O96.0 Smrť z príčiny priamo súvisiacej s graviditou
O96.1 Smrť z príčiny nepriamo súvisiacej s graviditou
O96.2 Smrť z príčiny (bez určenia, či priamo alebo nepriamo) súvisiacej s graviditou
O96.9 Smrť z príčiny súvisiacej s graviditou, bližšie neurčenej
O97.0 Smrť ako následok priamej príčiny súvisiacej s graviditou
O97.1 Smrť ako následok nepriamej príčiny súvisiacej s graviditou
O97.2 Smrť ako následok príčiny (bez určenia, či priamo alebo nepriamo) súvisiacej s graviditou
O97.9 Smrť ako následok príčiny súvisiacej s graviditou, bližšie neurčenej
O98.0 Tuberkulóza, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O98.1 Syfilis, komplikujúci graviditu, pôrod a šestonedelie
O98.2 Kvapavka, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O98.3 Iná infekcia s prevažne pohlavným spôsobom prenášania, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O98.4 Vírusová hepatitída, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O98.5 Iná vírusová choroba, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O98.6 Prvoková choroba, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O98.7 Choroba HIV, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O98.8 Iná infekčná a parazitová choroba matky, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O98.9 Infekčná a parazitová choroba matky, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie, bližšie neurčená
O99.0 Anémia, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O99.1 Iná choroba krvi a krvotvorných ústrojov a určitá porucha imunitných mechanizmov, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O99.2 Endokrinná, nutričná a metabolická choroba, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O99.3 Duševná choroba a choroba nervovej sústavy, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O99.4 Choroba obehovej sústavy, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O99.5 Choroba dýchacej sústavy, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O99.6 Choroba tráviacej sústavy, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O99.7 Choroba kože a podkožného tkaniva, komplikujúca graviditu, pôrod a šestonedelie
O99.8 Iná bližšie určená choroba a stav, komplikujúci graviditu, pôrod a šestonedelie
P00.0 Poškodenie plodu a novorodenca artériovou hypertenziou matky
P00.1 Poškodenie plodu a novorodenca chorobou obličiek a močových ciest matky
P00.2 Poškodenie plodu a novorodenca infekčnými a parazitovými chorobami matky
P00.3 Poškodenie plodu a novorodenca inými obehovými a dýchacími chorobami matky
P00.4 Poškodenie plodu a novorodenca poruchami výživy matky
P00.5 Poškodenie plodu a novorodenca poranením matky
P00.6 Poškodenie plodu a novorodenca chirurgickým výkonom u matky
P00.7 Poškodenie plodu a novorodenca inými lekárskymi výkonmi u matky, nezatriedenými inde
P00.8 Poškodenie plodu a novorodenca inými stavmi matky
P00.9 Poškodenie plodu a novorodenca bližšie neurčenými stavmi matky
P01.0 Poškodenie plodu a novorodenca insuficienciou krčka maternice
P01.1 Poškodenie plodu a novorodenca predčasným puknutím blán
P01.2 Poškodenie plodu a novorodenca oligohydramniónom
P01.3 Poškodenie plodu a novorodenca polyhydramniónom
P01.4 Poškodenie plodu a novorodenca ektopickou graviditou
P01.5 Poškodenie plodu a novorodenca viacpočetnou graviditou
P01.6 Poškodenie plodu a novorodenca smrťou matky
P01.7 Poškodenie plodu a novorodenca nepravidelným naliehaním pred začiatkom pôrodu
P01.8 Poškodenie plodu a novorodenca inými materskými komplikáciami gravidity
Kód Názov choroby
P01.9 Poškodenie plodu a novorodenca materskou komplikáciou gravidity, bližšie neurčené
P02.0 Poškodenie plodu a novorodenca vcestnou placentou
P02.1 Poškodenie plodu a novorodenca inými formami odlúpenia placenty a krvácaním
P02.2 Poškodenie plodu a novorodenca inými a bližšie neurčenými morfologickými a funkčnými abnormalitami placenty
P02.3 Poškodenie plodu a novorodenca placentovými transfúznymi syndrómami
P02.4 Poškodenie plodu a novorodenca vykĺznutým pupočníkom
P02.5 Poškodenie plodu a novorodenca iným stlačením pupočníka
P02.6 Poškodenie plodu a novorodenca inými a bližšie neurčenými stavmi pupočníka
P02.7 Poškodenie plodu a novorodenca chorioamnionitídou
P02.8 Poškodenie plodu a novorodenca inými abnormalitami blán
P02.9 Poškodenie plodu a novorodenca bližšie neurčenými abnormalitami blán
P03.0 Poškodenie plodu a novorodenca pôrodom panvovým koncom a extrakciou
P03.1 Poškodenie plodu a novorodenca inou nepravidelnosťou naliehania, držania tela a polohy a disproporciou počas pôrodnej činnosti a pôrodu
P03.2 Poškodenie plodu a novorodenca kliešťovým pôrodom
P03.3 Poškodenie plodu a novorodenca pôrodom vákuovým extraktorom
P03.4 Poškodenie plodu a novorodenca pôrodom cisárskym rezom
P03.5 Poškodenie plodu a novorodenca náhlym pôrodom
P03.6 Poškodenie plodu a novorodenca abnormálnymi maternicovými kontrakciami
P03.8 Poškodenie plodu a novorodenca inými bližšie určenými komplikáciami pôrodnej činnosti a pôrodu
P03.9 Poškodenie plodu a novorodenca komplikáciou pôrodnej činnosti a pôrodu, bližšie neurčenou
P04.0 Poškodenie plodu a novorodenca anestéziou a analgéziou matky v gravidite, počas pôrodnej činnosti a pôrodu
P04.1 Poškodenie plodu a novorodenca inou liečbou matky
P04.2 Poškodenie plodu a novorodenca užívaním tabaku matkou
P04.3 Poškodenie plodu a novorodenca užívaním alkoholu matkou
P04.4 Poškodenie plodu a novorodenca užívaním návykových liekov a drog matkou
P04.5 Poškodenie plodu a novorodenca chemickými látkami z potravy matky
P04.6 Poškodenie plodu a novorodenca pri vystavení matky chemickým látkam zo životného prostredia
P04.8 Poškodenie plodu a novorodenca inými škodlivými vplyvmi pôsobiacimi na matku
P04.9 Poškodenie plodu a novorodenca škodlivým vplyvom pôsobiacim na matku, bližšie neurčeným
P05.0 Plod priveľmi ľahký na svoj gestačný vek
P05.1 Plod priveľmi malý na svoj gestačný vek
P05.2 Podvýživa plodu bez uvedenia, či ide o priveľmi ľahký alebo priveľmi malý plod na svoj gestačný vek
P05.9 Pomalý rast plodu, bližšie neurčený
P07.00 Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou menej ako 500 gramov
P07.01 Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 500 do 750 gramov
P07.02 Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 750 do 1000 gramov
P07.10 Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 1000 do 1250 gramov
P07.11 Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 1250 do 1500 gramov
P07.12 Novorodenec s pôrodnou hmotnosťou od 1500 do 2500 gramov
P07.2 Novorodenec s extrémnou nezrelosťou
P07.3 Iný predčasne narodený novorodenec
P08.0 Výnimočne veľký novorodenec
P08.1 Iný novorodenec priveľmi ťažký vzhľadom na dĺžku gravidity
P08.2 Prenášaný novorodenec, ktorý nie je priveľmi ťažký vzhľadom na dĺžku gravidity
P10.0 Subdurálne krvácanie, zapríčinené poranením pri pôrode
P10.1 Mozgové krvácanie, zapríčinené poranením pri pôrode
P10.2 Vnútrokomorové krvácanie, zapríčinené poranením pri pôrode
P10.3 Subarachnoidálne krvácanie, zapríčinené poranením pri pôrode
P10.4 Roztrhnutie tentória, zapríčinené poranením pri pôrode
P10.8 Iné vnútrolebkové poranenia a krvácania, zapríčinené poranením pri pôrode
P10.9 Bližšie neurčené vnútrolebkové poranenie a krvácanie, zapríčinené poranením pri pôrode
P11.0 Mozgový opuch, zapríčinený poranením pri pôrode
P11.1 Iné bližšie určené poškodenie mozgu, zapríčinené poranením pri pôrode
P11.2 Bližšie neurčené poškodenie mozgu, zapríčinené poranením pri pôrode
P11.3 Pôrodné poranenie tvárového nervu
P11.4 Pôrodné poranenie iných hlavových nervov
P11.50 Pôrodné poranenie chrbtice a miechy s akútnym ochrnutím
P11.51 Pôrodné poranenie chrbtice a miechy s chronickým ochrnutím
P11.59 Pôrodné poranenie chrbtice a miechy, bližšie neurčené
P11.9 Pôrodné poranenie centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčené
P12.0 Zakrvácanie pod okosticu lebky (črepu), zapríčinené poranením pri pôrode
P12.1 Pôrodný nádor záhlavia, zapríčinený poranením pri pôrode
P12.2 Epikraniálne subaponeurotické krvácanie, zapríčinené poranením pri pôrode
P12.3 Podliatina vlasatej časti hlavy, zapríčinená poranením pri pôrode
P12.4 Poranenie vlasatej časti hlavy novorodenca, zapríčinené monitorovaním
P12.8 Iné pôrodné poranenia vlasatej časti hlavy
P12.9 Pôrodné poranenia vlasatej časti hlavy, bližšie neurčené
P13.0 Zlomenina lebky, zapríčinená poranením pri pôrode
P13.1 Iné pôrodné poranenia lebky
P13.2 Pôrodné poranenie stehnovej kosti
P13.3 Pôrodné poranenie iných dlhých kostí
P13.4 Zlomenina kľúčnej kosti, zapríčinená poranením pri pôrode
P13.8 Pôrodné poranenie iných častí kostry
P13.9 Pôrodné poranenie kostry, bližšie neurčené
P14.0 Erbovo ochrnutie, zapríčinené poranením pri pôrode
P14.1 Klumpkeovej ochrnutie, zapríčinené poranením pri pôrode
P14.2 Ochrnutie bránicového nervu, zapríčinené poranením pri pôrode
P14.3 Iné poranenie plexus brachialis pri pôrode
P14.8 Pôrodné poranenie iných častí periférnej nervovej sústavy
P14.9 Pôrodné poranenie periférnej nervovej sústavy, bližšie neurčené
P15.0 Pôrodné poranenie pečene
P15.1 Pôrodné poranenie sleziny
P15.2 Poranenie kývača hlavy, zapríčinené poranením pri pôrode
P15.3 Pôrodné poranenie oka
P15.4 Pôrodné poranenie tváre
P15.5 Pôrodné poranenie vonkajších genitálií
P15.6 Nekróza podkožného tuku, zapríčinená poranením pri pôrode
P15.8 Iné pôrodné poranenie, bližšie určené
P15.9 Pôrodné poranenie, bližšie neurčené
P20.0 Vnútromaternicová hypoxia zaznamenaná po prvýkrát pred začatím pôrodnej činnosti
P20.1 Vnútromaternicová hypoxia zaznamenaná po prvýkrát počas pôrodnej činnosti a pôrodu
P20.9 Vnútromaternicová hypoxia, bližšie neurčená
P21.0 Ťažká pôrodná asfyxia
P21.1 Ľahká a stredná pôrodná asfyxia
P21.9 Pôrodná asfyxia, bližšie neurčená
P22.0 Syndróm respiračnej tiesne (respiratory distress syndrome) novorodenca
P22.1 Prechodná tachypnea novorodenca
P22.8 Iná respiračná tieseň novorodenca
P22.9 Respiračná tieseň novorodenca, bližšie neurčená
P23.0 Vrodený zápal pľúc, vyvolaný vírusom
P23.1 Vrodený zápal pľúc, vyvolaný chlamýdiou
P23.2 Vrodený zápal pľúc, vyvolaný stafylokokom
P23.3 Vrodený zápal pľúc, vyvolaný streptokokom skupiny B
P23.4 Vrodený zápal pľúc, vyvolaný escherichia coli
P23.5 Vrodený zápal pľúc, vyvolaný pseudomonas
P23.6 Vrodený zápal pľúc, vyvolaný inou baktériou
P23.8 Vrodený zápal pľúc, vyvolaný iným organizmom
P23.9 Vrodený zápal pľúc, bližšie neurčený
P24.0 Novorodenecká aspirácia smolky
P24.1 Novorodenecká aspirácia plodovej vody a hlienu
P24.2 Novorodenecká aspirácia krvi
P24.3 Novorodenecká aspirácia mlieka a regurgitovanej potravy
P24.8 Iný novorodenecký syndróm z aspirácie
P24.9 Novorodenecký syndróm z aspirácie, bližšie neurčený
P25.0 Intersticiálny emfyzém so vznikom v perinatálnom období
P25.1 Pneumotorax so vznikom v perinatálnom období
P25.2 Pneumomediastínum so vznikom v perinatálnom období
P25.3 Pneumoperikard so vznikom v perinatálnom období
P25.8 Iné stavy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom so vznikom v perinatálnom období
P26.0 Tracheobronchiálne krvácanie so vznikom v perinatálnom období
P26.1 Masívne pľúcne krvácanie so vznikom v perinatálnom období
P26.8 Iné pľúcne krvácania so vznikom v perinatálnom období
P26.9 Bližšie neurčené pľúcne krvácanie so vznikom v perinatálnom období
P27.0 Wilsonov-Mikityho syndróm
P27.1 Bronchopulmonálna dysplázia so vznikom v perinátalnom období
P27.8 Iná chronická respiračná choroba so vznikom v perinatálnom období
P27.9 Bližšie neurčená chronická respiračná choroba so vznikom v perinatálnom období
P28.0 Primárna atelektáza novorodenca
P28.1 Iná a bližšie neurčená atelektáza novorodenca
P28.2 Záchvaty cyanózy novorodenca
P28.3 Primárne spánkové apnoe novorodenca
P28.4 Iné apnoe novorodenca
P28.5 Respiračné zlyhanie novorodenca
P28.8 Iná porucha dýchania novorodenca, bližšie určená
P28.9 Porucha dýchania novorodenca, bližšie neurčená
P29.0 Srdcové zlyhávanie u novorodenca
P29.1 Porucha srdcového rytmu u novorodenca
P29.2 Artériová hypertenzia u novorodenca
P29.3 Pretrvávajúci fetálny obeh
P29.4 Prechodná ischémia myokardu u novorodenca
P29.8 Iná srdcovocievna porucha so vznikom v perinatálnom období
P29.9 Srdcovocievna porucha so vznikom v perinatálnom období, bližšie neurčená
P35.0 Rubeolová embryopatia
P35.1 Vrodená cytomegalovírusová infekcia
P35.2 Vrodená infekcia vírusom herpes simplex
P35.3 Vrodená vírusová hepatitída
P35.8 Iná vrodená vírusová choroba
P35.9 Vrodená vírusová choroba, bližšie neurčená
P36.0 Sepsa u novorodenca, vyvolaná streptokokom zo skupiny B
P36.1 Sepsa u novorodenca, vyvolaná iným a bližšie neurčeným streptokokom
P36.2 Sepsa u novorodenca, vyvolaná staphylococcus aureus
P36.3 Sepsa u novorodenca, vyvolaná iným a bližšie neurčeným stafylokokom
P36.4 Sepsa u novorodenca, vyvolaná escherichia coli
P36.5 Sepsa u novorodenca, vyvolaná anaeróbnym mikroorganizmom
P36.8 Iná baktériová sepsa u novorodenca
P36.9 Baktériová sepsa u novorodenca, bližšie neurčená
P37.0 Vrodená tuberkulóza
P37.1 Vrodená toxoplazmóza
P37.2 Novorodenecká (diseminovaná) listerióza
P37.3 Vrodená malária plasmodium falciparum
P37.4 Iná vrodená malária
P37.5 Kandidóza u novorodenca
P37.8 Iná vrodená infekčná a parazitová choroba, bližšie určená
P37.9 Vrodená infekčná alebo parazitová choroba, bližšie neurčená
P38 Omfalitída u novorodenca bez krvácania alebo s miernym krvácaním
P39.0 Novorodenecká infekčná mastitída (zápal prsníkov)
P39.1 Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída
P39.2 Intraamniotická infekcia plodu, nezatriedená inde
P39.3 Novorodenecká infekcia močovej sústavy
P39.4 Novorodenecká kožná infekcia
P39.8 Iná bližšie určená infekcia špecifická pre perinatálne obdobie
P39.9 Infekcia špecifická pre perinatálne obdobie, bližšie neurčená
P50.0 Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach)
P50.1 Fetálna strata krvi z roztrhnutého pupočníka
P50.2 Fetálna strata krvi z placenty
P50.3 Krvácanie do dvojčaťa (fetofetálne)
P50.4 Krvácanie do obehu matky
P50.5 Fetálna strata krvi z prerezaného pupočníka druhého dvojčaťa
P50.8 Iná fetálna strata krvi
P50.9 Fetálna strata krvi, bližšie neurčená
P51.0 Masívne krvácanie z pupočníka novorodenca
P51.8 Iné krvácanie z pupočníka novorodenca
P51.9 Krvácanie z pupočníka novorodenca, bližšie neurčené
P52.0 Vnútrokomorové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca 1. stupňa
P52.1 Vnútrokomorové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca 2. stupňa
P52.2 Vnútrokomorové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca 3. stupňa
P52.3 Bližšie neurčené vnútrokomorové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca
P52.4 Mozgové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca
P52.5 Subarachnoidálne (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca
P52.6 Mozočkové (neúrazové) krvácanie a krvácanie do zadnej jamy plodu a novorodenca
P52.8 Iné vnútrolebkové (neúrazové) krvácania plodu a novorodenca
P52.9 Vnútrolebkové (neúrazové) krvácanie plodu a novorodenca, bližšie neurčené
P53 Hemoragická choroba plodu a novorodenca
P54.0 Hemateméza u novorodenca
P54.1 Meléna u novorodenca
P54.2 Krvácanie z konečníka u novorodenca
P54.3 Iné gastrointestinálne krvácanie u novorodenca
P54.4 Krvácanie do nadobličky u novorodenca
P54.5 Kožné krvácanie u novorodenca
P54.6 Pošvové krvácanie u novorodenca
P54.8 Iné bližšie určené krvácanie novorodenca
P54.9 Krvácanie novorodenca, bližšie neurčené
P55.0 Rh izoimunizácia plodu a novorodenca
P55.1 ABO izoimunizácia plodu a novorodenca
P55.8 Iná hemolytická choroba plodu a novorodenca
P55.9 Hemolytická choroba plodu a novorodenca, bližšie neurčená
P56.0 Hydrops plodu v dôsledku izoimunizácie
P56.9 Hydrops plodu v dôsledku inej a bližšie neurčenej hemolytickej choroby
P57.0 Jadrový ikterus v dôsledku izoimunizácie
P57.8 Iný jadrový ikterus, bližšie určený
P57.9 Jadrový ikterus, bližšie neurčený
P58.0 Novorodenecká žltačka, zapríčinená podliatinami
P58.1 Novorodenecká žltačka, zapríčinená krvácaním
P58.2 Novorodenecká žltačka, zapríčinená infekciou
P58.3 Novorodenecká žltačka, zapríčinená polycytémiou
P58.4 Novorodenecká žltačka, zapríčinená liekmi alebo toxínmi, prenesenými z matky alebo podanými novorodencovi
P58.5 Novorodenecká žltačka, zapríčinená prehltnutím materskej krvi
P58.8 Novorodenecká žltačka, zapríčinená inou bližšie určenou nadmernou hemolýzou
P58.9 Novorodenecká žltačka, zapríčinená nadmernou hemolýzou, bližšie neurčená
P59.0 Novorodenecká žltačka súvisiaca s predčasným pôrodom
P59.1 Syndróm hustej žlče
P59.2 Novorodenecká žltačka z iného a bližšie neurčeného poškodenia pečeňových buniek
P59.3 Novorodenecká žltačka z inhibítorov materského mlieka
P59.8 Novorodenecká žltačka z iných bližšie určených príčin
P59.9 Novorodenecká žltačka, bližšie neurčená
P60 Diseminovaná intravaskulárna koagulácia plodu a novorodenca
P61.0 Prechodná novorodenecká trombocytopénia
P61.1 Novorodenecká polycytémia
P61.2 Anémia nedonosených
P61.3 Vrodená anémia z fetálnej straty krvi
P61.4 Iná vrodená anémia, nezatriedené inde
P61.5 Prechodná novorodenecká neutropénia
P61.6 Iná prechodná novorodenecká porucha zrážania
P61.8 Iná bližšie určená perinatálna hematologická porucha
P61.9 Perinatálna hematologická porucha, bližšie neurčená
P70.0 Syndróm dieťaťa matky s gestačným diabetes mellitus
P70.1 Syndróm dieťaťa matky s diabetes mellitus
P70.2 Diabetes mellitus u novorodenca
P70.3 Iatrogénna hypoglykémia u novorodenca
P70.4 Iná hypoglykémia u novorodenca
P70.8 Iná prechodná porucha metabolizmu sacharidov plodu a novorodenca
P70.9 Prechodná porucha metabolizmu sacharidov plodu a novorodenca, bližšie neurčená
P71.0 Hypokalciémia z kravského mlieka u novorodenca
P71.1 Iná hypokalciémia u novorodenca
P71.2 Hypomagneziémia u novorodenca
P71.3 Novorodenecká tetania bez nedostatku kalcia alebo magnézia
P71.4 Prechodná hypoparatyreóza u novorodenca
P71.8 Iná prechodná porucha metabolizmu vápnika a horčíka u novorodenca
P71.9 Prechodná porucha metabolizmu vápnika a horčíka u novorodenca, bližšie neurčená
P72.0 Struma u novorodenca, nezatriedená inde
P72.1 Prechodná hypertyreóza u novorodenca
P72.2 Iná prechodná porucha funkcie štítnej žľazy u novorodenca, nezatriedená inde
P72.8 Iná prechodná endokrinná porucha u novorodenca, bližšie určená
P72.9 Prechodná endokrinná porucha u novorodenca, bližšie neurčená
P74.0 Neskorá metabolická acidóza u novorodenca
P74.1 Dehydratácia u novorodenca
P74.2 Porucha rovnováhy sodíka u novorodenca
P74.3 Porucha rovnováhy draslíka u novorodenca
P74.4 Iná prechodná elektrolytová porucha u novorodenca
P74.5 Prechodná tyrozinémia u novorodenca
P74.8 Iná prechodná metabolická porucha u novorodenca
P74.9 Prechodná metabolická porucha u novorodenca, bližšie neurčená
P75 Choroby tráviacej sústavy plodu a novorodenca
P76.0 Syndróm mekóniovej zátky
P76.1 Prechodný ileus u novorodenca
P76.2 Črevná nepriechodnosť, zapríčinená zahusteným mliekom
P76.8 Iná črevná nepriechodnosť u novorodenca, bližšie určená
P76.9 Črevná nepriechodnosť u novorodenca, bližšie neurčená
P77 Nekrotizujúca enterokolitída plodu a novorodenca
P78.0 Perinatálna perforácia čreva
P78.1 Iná novorodenecká peritonitída
P78.2 Novorodenecká hemateméza a meléna, zapríčinená prehltnutím materskej krvi
P78.3 Neinfekčná novorodenecká hnačka
P78.8 Iná perinatálna porucha tráviacej sústavy, bližšie určená
P78.9 Perinatálna porucha tráviaceho systému, bližšie neurčená
P80.0 Syndróm poškodenia chladom (podchladenia) u novorodenca
P80.8 Iná hypotermia u novorodenca
P80.9 Hypotermia u novorodenca, bližšie neurčená
P81.0 Hypertermia u novorodenca z prehriateho prostredia
P81.8 Iná porucha regulácie telesnej teploty u novorodenca, bližšie určená
P81.9 Porucha regulácie telesnej teploty u novorodenca, bližšie neurčená
P83.0 Sclerema neonatorum
P83.1 Novorodenecký toxický erytém
P83.2 Hydrops plodu, nezapríčinený hemolytickou chorobou
P83.3 Iný a bližšie neurčený opuch špecifický pre plod a novorodenca
P83.4 Zdurenie prsných žliaz u novorodenca
P83.5 Kongenitálna hydrokéla
P83.6 Pupkový polyp u novorodenca
P83.8 Iná bližšie určená choroba kože špecifická pre plod a novorodenca
P83.9 Porucha kože špecifická pre plod a novorodenca, bližšie neurčená
P90 Kŕče (konvulzie) u novorodenca
P91.0 Mozgová ischémia u novorodenca
P91.1 Získaná periventrikulárna cysta u novorodenca
P91.2 Mozgová leukomalácia u novorodenca
P91.3 Mozgová dráždivosť novorodencov
P91.4 Mozgový útlm novorodencov
P91.5 Kóma u novorodenca
P91.6 Hypoxicko-ischemická encefalopatia u novorodenca
P91.80 Locked-in syndróm a apalický syndróm novorodenca
P91.88 Iná porucha mozgovej funkcie novorodenca, bližšie určená
P91.9 Mozgová porucha u novorodenca, bližšie neurčená
P92.0 Vracanie u novorodenca
P92.1 Regurgitácia a ruminácia u novorodenca
P92.2 Pomalý príjem potravy u novorodenca
P92.3 Podvýživa (znížený príjem potravy) u novorodenca
P92.4 Nadmerná výživa u novorodenca
P92.5 Problém s dojčením u novorodenca
P92.8 Iný problém s výživou (kŕmením) u novorodenca
P92.9 Problém s výživou (kŕmením) u novorodenca, bližšie neurčený
P93 Reakcia na lieky a intoxikácia liekmi podanými plodu a novorodencovi
P94.0 Prechodná myasthenia gravis u novorodenca
P94.1 Vrodená svalová hypertónia
P94.2 Vrodená svalová hypotónia
P94.8 Iná porucha svalového tonusu u novorodenca
P94.9 Porucha svalového tonusu u novorodenca, bližšie neurčená
P95 Smrť plodu z bližšie neurčenej príčiny
P96.0 Vrodené zlyhávanie obličiek
P96.1 Abstinenčný syndróm u novorodenca matky užívajúcej návykové lieky a drogy
P96.2 Abstinenčný syndróm novorodenca pri liečebnom podávaní liečiv
P96.3 Široké lebkové švy u novorodenca
P96.4 Ukončenie gravidity ako príčina poškodenia plodu a novorodenca
P96.5 Komplikácia vnútromaternicového výkonu, nezatriedená inde, ako príčina patologických stavov plodu a novorodenca
P96.8 Iná porucha so začiatkom v perinatálnom období, bližšie určená
P96.9 Porucha so začiatkom v perinatálnom období, bližšie neurčená
Q00.0 Anencefália
Q00.1 Kraniorachischíza
Q00.2 Iniencefália
Q01.0 Čelová encefalokéla
Q01.1 Nosovočelová encefalokéla
Q01.2 Okcipitálna encefalokéla
Q01.8 Encefalokéla na inom mieste
Q01.9 Encefalokéla, bližšie neurčená
Q02 Mikrocefália
Q03.0 Chyby mozgového mokovodu
Q03.1 Atrézia pristredného (Magendieho) a bočného (Luschkovho) otvoru štvrtej komory
Q03.8 Iný vrodený hydrocefalus
Q03.9 Vrodený hydrocefalus, bližšie neurčený
Q04.0 Vrodená chyba corpus callosum
Q04.1 Arinencefália
Q04.2 Holoprozencefália
Q04.3 Iná redukčná deformita mozgu
Q04.4 Septooptická dysplázia
Q04.5 Megalencefália
Q04.6 Vrodená cysta mozgu
Q04.8 Iná vrodená chyba mozgu, bližšie určená
Q04.9 Vrodená chyba mozgu, bližšie neurčená
Q05.0 Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom
Q05.1 Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom
Q05.2 Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom
Q05.3 Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom
Q05.4 Spina bifida (rázštep chrbtice) s hydrocefalom, bližšie neurčený
Q05.5 Krčná spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu
Q05.6 Hrudníková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu
Q05.7 Drieková spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu
Q05.8 Krížová spina bifida (rázštep chrbtice) bez hydrocefalu
Q05.9 Spina bifida (rázštep chrbtice), bližšie neurčená
Q06.0 Amyélia
Q06.1 Hypoplázia a dysplázia miechy
Q06.2 Diastematomyélia
Q06.3 Iná vrodená chyba konského chvosta (cauda equina)
Q06.4 Hydromyélia
Q06.8 Iná vrodená chyba miechy, bližšie určená
Q06.9 Vrodená chyba miechy, bližšie neurčená
Q07.0 Arnoldov-Chiariho syndróm
Q07.8 Iná vrodená chyba nervovej sústavy, bližšie určená
Q07.9 Vrodená chyba nervovej sústavy, bližšie neurčená
Q10.0 Vrodená ptóza
Q10.1 Vrodené ektropium
Q10.2 Vrodené entropium
Q10.3 Iná vrodená chyba mihalnice
Q10.4 Chýbanie alebo agenéza (nevyvinutie) slzných ústrojov
Q10.5 Vrodené zúženie (stenóza alebo striktúra) nosovoslzného kanála
Q10.6 Iná vrodená chyba slzných ústrojov
Q10.7 Vrodená chyba očnice
Q11.0 Cystická očná guľa
Q11.1 Iný anoftalmus
Q11.2 Mikroftalmus
Q11.3 Makroftalmus
Q12.0 Vrodený sivý zákal (katarakta)
Q12.1 Vrodená dislokácia šošovky
Q12.2 Kolobóm šošovky
Q12.3 Vrodená afakia
Q12.4 Sférofakia
Q12.8 Iná vrodená chyba šošovky
Q12.9 Vrodená chyba šošovky, bližšie neurčená
Q13.0 Kolobóm dúhovky
Q13.1 Chýbanie dúhovky
Q13.2 Iná vrodená chyba dúhovky
Q13.3 Vrodený zákal rohovky
Q13.4 Iná vrodená chyba rohovky
Q13.5 Belasá skléra
Q13.8 Iná vrodená chyba predného segmentu oka
Q13.9 Vrodená chyba predného segmentu oka, bližšie neurčená
Q14.0 Vrodená chyba sklovca
Q14.1 Vrodená chyba sietnice
Q14.2 Vrodená chyba terča zrakového nervu
Q14.3 Vrodená chyba cievovky
Q14.8 Iná vrodená chyba zadného segmentu oka
Q14.9 Vrodená chyba zadného segmentu oka, bližšie neurčená
Q15.0 Vrodený glaukóm
Q15.8 Iná vrodená chyba oka, bližšie určená
Q15.9 Vrodená chyba oka, bližšie neurčená
Q16.0 Vrodené chýbanie ušnice
Q16.1 Vrodené chýbanie, nevyvinutie (atrézia) a zúženie (strikútra) (vonkajšieho) zvukovodu
Q16.2 Chýbanie sluchovej (Eustachovej) trubice (vrodené)
Q16.3 Vrodená chyba sluchových kostičiek
Q16.4 Iná vrodená chyba stredného ucha
Q16.5 Vrodená chyba vnútorného ucha
Q16.9 Vrodená chyba ucha, zapríčiňujúca zhoršenie sluchu, bližšie neurčená
Q17.0 Prídavná ušnica
Q17.1 Makrócia
Q17.2 Mikrócia
Q17.3 Iné znetvorené ucho
Q17.4 Chybne uložené ucho
Q17.5 Odstávajúce ucho
Q17.8 Iná vrodená chyba ucha, bližšie určená
Q17.9 Vrodená chyba ucha, bližšie neurčená
Q18.0 Branchiogénny sínus, fistula a cysta
Q18.1 Preaurikulárny sínus a cysta
Q18.2 Iná branchiogénna chyba
Q18.3 Kožná riasa šije (Pterygium colli)
Q18.4 Makrostómia
Q18.5 Mikrostómia
Q18.6 Makrocheilia
Q18.7 Mikrocheilia
Q18.8 Iná vrodená chyba tváre a krku, bližšie určená
Q18.9 Vrodená chyba tváre a krku, bližšie neurčená
Q20.0 Spoločný tepnový kmeň (truncus arteriosus communis)
Q20.1 Dvojvýtoková pravá komora
Q20.2 Dvojvýtoková ľavá komora
Q20.3 Nezhodné (diskordantné) komorovotepnové spojenie
Q20.4 Dvojvtoková komora
Q20.5 Nezhodné (diskordantné) predsieňovokomorové spojenie
Q20.6 Súmernosť (izomerizmus) predsieňových ušiek
Q20.8 Iná vrodená chyba srdcových dutín a ich spojení
Q20.9 Vrodená chyba srdcových dutín a ich spojení, bližšie neurčená
Q21.0 Defekt medzikomorovej priehradky
Q21.1 Defekt predsieňovej priehradky
Q21.2 Defekt predsieňovo-komorovej priehradky
Q21.3 Fallotova tetralógia
Q21.4 Defekt aortopulmonálneho septa
Q21.80 Fallotova pentalógia
Q21.88 Iná vrodená chyba srdcových priehradiek
Q21.9 Vrodená chyba srdcovej priehradky, bližšie neurčená
Q22.0 Atrézia (nevyvinutie) pulmonálnej chlopne
Q22.1 Vrodené zúženie pulmonálnej chlopne
Q22.2 Vrodená pulmonálna insuficiencia
Q22.3 Iná vrodená chyba pulmonálnej chlopne
Q22.4 Vrodená trikuspidálna stenóza
Q22.5 Ebsteinova anomália
Q22.6 Hypoplastický pravokomorový syndróm
Q22.8 Iná vrodená chyba trikuspidálnej chlopne
Q22.9 Vrodená chyba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
Q23.0 Vrodená aortálna stenóza
Q23.1 Vrodená aortálna insuficiencia
Q23.2 Vrodená mitrálna stenóza
Q23.3 Vrodená mitrálna insuficiencia
Q23.4 Hypoplastický ľavokomorový syndróm
Q23.8 Iná vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne
Q23.9 Vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
Q24.0 Dextrokardia
Q24.1 Levokardia
Q24.2 Cor triatriatum (trojpredsieňové srdce)
Q24.3 Infundibulárna stenóza pľúcnice
Q24.4 Vrodená subaortálna stenóza
Q24.5 Chyba koronárnych ciev
Q24.6 Vrodená srdcová blokáda
Q24.8 Iná vrodená chyba srdca, bližšie určená
Q24.9 Vrodená chyba srdca, bližšie neurčená
Q25.0 Otvorený tepnový spoj (Ductus arteriosus patens)
Q25.1 Koarktácia aorty
Q25.2 Atrézia (nevyvinutie) aorty
Q25.3 Stenóza aorty
Q25.4 Iná vrodená chyba aorty
Q25.5 Atrézia (nevyvinutie) pľúcnej tepny
Q25.6 Stenóza pľúcnej tepny
Q25.7 Iná vrodená chyba pľúcnej tepny
Q25.8 Iná vrodená chyba veľkých tepien
Q25.9 Vrodená chyba veľkých tepien, bližšie neurčená
Q26.0 Vrodená stenóza dutej žily
Q26.1 Pretrvávajúca ľavá horná dutá žila
Q26.2 Úplný anomálny návrat pľúcnych žíl
Q26.3 Čiastočný anomálny návrat pľúcnych žíl
Q26.4 Anomálny návrat pľúcnych žíl, bližšie neurčený
Q26.5 Anomálny návrat v. portae (vrátnice)
Q26.6 Fistula medzi v. portae a a. hepatica
Q26.8 Iná vrodená chyba veľkých žíl
Q26.9 Vrodená chyba veľkej žily, bližšie neurčená
Q27.0 Vrodené chýbanie a hypoplázia pupkovej tepny
Q27.1 Vrodená stenóza obličkovej tepny
Q27.2 Iná vrodená chyba obličkovej tepny
Q27.3 Artériovenózna chyba periférnych ciev
Q27.4 Vrodená flebektázia
Q27.8 Iná vrodená chyba periférnej cievnej sústavy, bližšie určená
Q27.9 Vrodená chyba periférnej cievnej sústavy, bližšie neurčená
Q28.00 Vrodená artériovenózna aneuryzma precerebrálnych ciev
Q28.01 Vrodená artériovenózna fistula precerebrálnych ciev
Q28.08 Iná vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev
Q28.09 Vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená
Q28.10 Vrodená aneuryzma precerebrálnch ciev
Q28.11 Vrodená fistula precerebrálnych ciev
Q28.18 Iná vrodená chyba precerebrálnych ciev
Q28.19 Vrodená chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená
Q28.20 Vrodená artériovenózna aneuryzma cerebrálnych ciev
Q28.21 Vrodená artériovenózna fistula cerebrálnych ciev
Q28.28 Iná vrodená artériovenózna chyba cerebrálnych ciev
Q28.29 Vrodená artériovenózna malformácia cerebrálnych ciev, bližšie neurčená
Q28.30 Vrodená aneuryzma cerebrálnych ciev
Q28.31 Vrodená fistula cerebrálnych ciev
Q28.38 Iná vrodená chyba cerebrálnych ciev
Q28.39 Vrodená chyba cerebrálnych ciev, bližšie neurčená
Q28.80 Iná vrodená aneuryzma
Q28.81 Iná vrodená fistula obehovej sústavy
Q28.88 Iná vrodená chyba obehovej sústavy, bližšie určená
Q28.9 Vrodená chyba obehovej sústavy, bližšie neurčená
Q30.0 Atrézia choán
Q30.1 Nevyvinutie a nedostatočné vyvinutie nosa
Q30.2 Škára, zárez a rázštep nosa
Q30.3 Vrodené prederavenie nosovej priehradky
Q30.8 Iná vrodená chyba nosa
Q30.9 Vrodená chyba nosa, bližšie neurčená
Q31.0 Diafragma hrtana
Q31.1 Vrodená subglotická stenóza
Q31.2 Hypoplázia hrtana
Q31.3 Laryngokéla
Q31.4 Vrodený stridor (hvizdot) hrtana
Q31.5 Vrodená laryngomalácia
Q31.8 Iná vrodená chyba hrtana
Q31.9 Vrodená chyba hrtana, bližšie neurčená
Q32.0 Vrodená tracheomalácia
Q32.1 Iná vrodená chyba priedušnice
Q32.2 Vrodená malácia priedušky
Q32.3 Vrodené zúženie priedušky
Q32.4 Iná vrodená chyba priedušiek
Q33.0 Vrodené cystické pľúca
Q33.1 Prídavný lalok pľúc
Q33.2 Sekvestrácia pľúc
Q33.3 Nevyvinutie pľúc
Q33.4 Vrodené bronchiektázie (rozšírenia priedušiek)
Q33.5 Ektopické tkanivo v pľúcach
Q33.6 Hypoplázia a dysplázia pľúc
Q33.8 Iná vrodená chyba pľúc
Q33.9 Vrodená chyba pľúc, bližšie neurčená
Q34.0 Anomália pohrudnice
Q34.1 Vrodená cysta mediastína
Q34.8 Iná vrodená chyba dýchacích ústrojov, bližšie určená
Q34.9 Vrodená chyba dýchacích ústrojov, bližšie neurčená
Q35.0 Obojstranný rázštep tvrdého podnebia
Q35.1 Rázštep tvrdého podnebia
Q35.2 Obojstranný rázštep mäkkého podnebia
Q35.3 Rázštep mäkkého podnebia
Q35.4 Obojstranný rázštep tvrdého podnebia s rázštepom mäkkého podnebia
Q35.5 Rázštep tvrdého podnebia s rázštepom mäkkého podnebia
Q35.6 Stredový rázštep podnebia
Q35.7 Rázštep čapíka (uvuly)
Q35.8 Obojstranný nešpecifikovaný rázštep podnebia
Q35.9 Rázštep podnebia, bližšie neurčený
Q36.0 Obojstranný rázštep pery
Q36.1 Stredový (mediálny) rázštep pery
Q36.9 Jednostranný rázštep pery
Q37.0 Rázštep tvrdého podnebia s obojstranným rázštepom pery
Q37.1 Rázštep tvrdého podnebia s jednostranným rázštepom pery
Q37.2 Rázštep mäkkého podnebia s obojstranným rázštepom pery
Q37.3 Rázštep mäkkého podnebia s jednostranným rázštepom pery
Q37.4 Rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s obojstranným rázštepom pery
Q37.5 Rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s jednostranným rázštepom pery
Q37.8 Rázštep podnebia s obojstranným rázštepom pery, bližšie neurčený
Q37.9 Rázštep podnebia s jednostranným rázštepom pery, bližšie neurčený
Q38.0 Vrodená chyba pier, nezatriedená inde
Q38.1 Ankyloglosia
Q38.2 Makroglosia
Q38.3 Iná vrodená chyba jazyka
Q38.4 Vrodená chyba slinných žliaz a vývodov slinných žliaz
Q38.5 Vrodená chyba podnebia, nezatriedená inde
Q38.6 Iná vrodená chyba úst
Q38.7 Vačok hltana (faryngový pouch)
Q38.8 Iná vrodená chyba hltana
Q39.0 Atrézia pažeráka bez fistuly
Q39.1 Atrézia pažeráka s fistulou medzi priedušnicou a pažerákom
Q39.2 Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom bez atrézie
Q39.3 Vrodené zúženie (stenóza alebo striktúra) pažeráka
Q39.4 Pažeráková membrána
Q39.5 Vrodené rozšírenie pažeráka
Q39.6 Divertikul pažeráka
Q39.8 Iná vrodená chyba pažeráka
Q39.9 Vrodená chyba pažeráka, bližšie neurčená
Q40.0 Vrodená hypertrofická pylorostenóza (zúženie pyloru)
Q40.1 Vrodená hiátová hernia
Q40.2 Iná vrodená chyba žalúdka, bližšie určená
Q40.3 Vrodená chyba žalúdka, bližšie neurčená
Q40.8 Iná vrodená chyba hornej časti tráviacej trubice, bližšie určená
Q40.9 Vrodená chyba hornej časti tráviacej trubice, bližšie neurčená
Q41.0 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza dvanástnika
Q41.1 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza jejúna
Q41.2 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza ilea
Q41.8 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných bližšie určených častí tenkého čreva
Q41.9 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza tenkého čreva, bližšie neurčenej časti
Q42.0 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka s fistulou
Q42.1 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka bez fistuly
Q42.2 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu s fistulou
Q42.3 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu bez fistuly
Q42.8 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných častí hrubého čreva
Q42.9 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza bližšie neurčenej časti hrubého čreva
Q43.0 Meckelov divertikul
Q43.1 Hirschprungova choroba
Q43.2 Iná vrodená porucha funkcie hrubého čreva
Q43.3 Vrodená chyba fixácie čriev
Q43.40 Zdvojenie tenkého čreva
Q43.41 Zdvojenie hrubého čreva
Q43.42 Zdvojenie rekta
Q43.49 Zdvojenie čreva, bližšie neurčené
Q43.5 Ektopický anus
Q43.6 Vrodená fistula rekta a anusu
Q43.7 Pretrvávajúca kloaka
Q43.8 Iná vrodená chyba čreva, bližšie určená
Q43.9 Vrodená chyba čreva, bližšie neurčená
Q44.0 Agenéza, aplázia a hypoplázia žlčníka
Q44.1 Iná vrodená chyba žlčníka
Q44.2 Atrézia žlčových ciest
Q44.3 Vrodené zúženie (stenóza alebo striktúra) žlčových ciest
Q44.4 Cysta žlčovodu
Q44.5 Iná vrodená chyba žlčových ciest
Q44.6 Cystická choroba pečene
Q44.7 Iná vrodená chyba pečene
Q45.0 Agenéza, aplázia a hypoplázia podžalúdkovej žľazy
Q45.1 Prstencová podžalúdková žľaza (pancreas anulare)
Q45.2 Vrodená cysta podžalúdkovej žľazy
Q45.3 Iná vrodená chyba podžalúdkovej žľazy a jej vývodu
Q45.8 Iná vrodená chyba tráviacej sústavy, bližšie určená
Q45.9 Vrodená chyba tráviacej sústavy, bližšie neurčená
Q50.0 Vrodené chýbanie vaječníka
Q50.1 Vývinová (dysontogenetická) cysta vaječníka
Q50.2 Vrodená torzia vaječníka
Q50.3 Iná vrodená chyba vaječníka
Q50.4 Embryonálna cysta vajíčkovodu
Q50.5 Embryonálna cysta širokého väzu maternice (lig. latum uteri)
Q50.6 Iná vrodená chyba vajíčkovodu a širokého väzu
Q51.0 Agenéza a aplázia maternice
Q51.1 Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a dvojitou pošvou
Q51.2 Iné zdvojenie maternice
Q51.3 Dvojrohá maternica (uterus bicornis)
Q51.4 Jednorohá maternica (uterus unicornis)
Q51.5 Agenéza a aplázia krčka maternice
Q51.6 Embryonálna cysta krčka maternice
Q51.7 Vrodená fistula medzi maternicou, tráviacim a močovým traktom
Q51.8 Iná vrodená chyba maternice a krčka maternice
Q51.9 Vrodená chyba maternice a krčka maternice, bližšie neurčená
Q52.0 Vrodené chýbanie pošvy (vagíny)
Q52.1 Zdvojenie pošvy
Q52.2 Vrodená fistula medzi konečníkom a pošvou
Q52.3 Neperforovaný hymen
Q52.4 Iná vrodená chyba pošvy
Q52.5 Fúzia pyskov
Q52.6 Vrodená chyba klitorisu
Q52.7 Iná vrodená chyba vulvy
Q52.8 Iná vrodená chyba ženských pohlavných ústrojov, bližšie určená
Q52.9 Vrodená chyba ženských pohlavných ústrojov, bližšie neurčená
Q53.0 Ektopický semenník
Q53.1 Jednostranne nezostúpený semenník
Q53.2 Obojstranne nezostúpený semenník
Q53.9 Nezostúpený semenník, bližšie neurčený
Q54.0 Hypospádia žaluďa (balanická)
Q54.1 Hypospádia penisu (penilná)
Q54.2 Hypospádia penisu a skróta (penoskrotálna)
Q54.3 Hypospádia perineálna
Q54.4 Vrodené ventrálne ohnutie penisu (vrodená chordea)
Q54.8 Iná hypospádia
Q54.9 Hypospádia, bližšie neurčená
Q55.0 Chýbanie a aplázia semenníka (testis)
Q55.1 Hypoplázia semenníka (testes) a mieška
Q55.2 Iná vrodená chyba semenníka a mieška
Q55.3 Atrézia semenovodu (vas deferens)
Q55.4 Iná vrodená chyba semenovodu, nadsemenníkov, semenných vačkov a prostaty (predstojnice)
Q55.5 Vrodené chýbanie a aplázia penisu
Q55.6 Iná vrodená chyba penisu
Q55.8 Iná vrodená chyba mužských pohlavných ústrojov, bližšie určená
Q55.9 Vrodená chyba mužských pohlavných ústrojov, bližšie neurčená
Q56.0 Hermafroditizmus, nezatriedený inde
Q56.1 Mužský pseudohermafroditizmus, nezatriedený inde
Q56.2 Ženský pseudohermafroditizmus, nezatriedený inde
Q56.3 Pseudohermafroditizmus, bližšie neurčený
Q56.4 Neurčité pohlavie, bližšie neurčené
Q60.0 Jednostranná agenéza obličky
Q60.1 Obojstranná agenéza obličky
Q60.2 Agenéza obličky, bližšie neurčená
Q60.3 Jednostranná hypoplázia obličky
Q60.4 Obojstranná hypoplázia obličky
Q60.5 Hypoplázia obličky, bližšie neurčená
Q60.6 Potterovej syndróm
Q61.0 Vrodená samostatná (solitárna) cysta obličky
Q61.1 Polycystické obličky, autozomálne recesívne
Q61.2 Polycystické obličky, autozomálne dominantné
Q61.3 Polycystické obličky, bližšie neurčené
Q61.4 Dysplázia obličiek
Q61.5 Medulárna cystická oblička
Q61.8 Iná cystická choroba obličiek
Q61.9 Cystická choroba obličiek, bližšie neurčená
Q62.0 Vrodená hydronefróza
Q62.1 Atrézia a vrodená stenóza močovodu
Q62.2 Vrodený megaureter
Q62.3 Iná obštrukčná chyba obličkovej panvičky a močovodu
Q62.4 Agenéza močovodu
Q62.5 Zdvojenie močovodu
Q62.6 Malpozícia močovodu
Q62.7 Vrodený veziko-uretero-renálny reflux
Q62.8 Iná vrodená chyba močovodu
Q63.0 Prídavná (akcesórna) oblička
Q63.1 Lalokovitá, spojená a podkovovitá oblička
Q63.2 Ektopická oblička
Q63.3 Hyperplastická a obrovská oblička
Q63.8 Iná vrodená chyba obličiek, bližšie určená
Q63.9 Vrodená chyba obličky, bližšie neurčená
Q64.0 Epispádia
Q64.1 Exstrofia močového mechúra
Q64.2 Vrodená zadná chlopňa močovej trubice (uretry)
Q64.3 Iná atrézia a stenóza močovej trubice a krčka močového mechúra
Q64.4 Chyba urachu (prvomočovodu)
Q64.5 Vrodené chýbanie mechúra a močovej trubice
Q64.6 Vrodený divertikul mechúra
Q64.7 Iná vrodená chyba močového mechúra a močovej trubice
Q64.8 Iná vrodená chyba močovej sústavy, bližšie určená
Q64.9 Vrodená chyba močovej sústavy, bližšie neurčená
Q65.0 Jednostranné vrodené vykĺbenie bedra
Q65.1 Obojstranné vrodené vykĺbenie bedra
Q65.2 Vrodené vykĺbenie bedra, bližšie neurčené
Q65.3 Jednostranná vrodená subluxácia bedra
Q65.4 Obojstranná vrodená subluxácia bedra
Q65.5 Vrodená subluxácia bedra, bližšie neurčená
Q65.6 Nestabilné bedro
Q65.8 Iná vrodená deformita bedra
Q65.9 Vrodená deformita bedra, bližšie neurčená
Q66.0 Talipes equinovarus
Q66.1 Talipes calcaneovarus
Q66.2 Metatarsus varus
Q66.3 Iná vrodená varózna deformita nohy
Q66.4 Talipes calcaneovalgus
Q66.5 Vrodená plochá noha
Q66.6 Iná vrodená valgózna deformita nohy
Q66.7 Pes cavus
Q66.8 Iná vrodená deformita nohy
Q66.9 Vrodená deformita nohy, bližšie neurčená
Q67.0 Nesúmernosť tváre
Q67.1 Stlačená tvár
Q67.2 Dolichocefália
Q67.3 Plagiocefália
Q67.4 Iná vrodená deformita lebky, tváre a čeľuste
Q67.5 Vrodená deformita chrbtice
Q67.6 Pectus excavatum (vpáčený hrudník)
Q67.7 Pectus carinatum (vtáčí hrudník)
Q67.8 Iná vrodená deformita hrudníka
Q68.0 Vrodená deformita kývača hlavy
Q68.1 Vrodená deformita ruky
Q68.2 Vrodená deformita kolena
Q68.3 Vrodené ohnutie stehnovej kosti
Q68.4 Vrodené ohnutie píšťaly a ihlice
Q68.5 Vrodené ohnutie dlhých kostí dolnej končatiny, bližšie neurčené
Q68.8 Iná vrodená deformita svalov a kostí, bližšie určená
Q69.0 Nadpočetný prst (prsty) ruky
Q69.1 Nadpočetný palec (palce) ruky
Q69.2 Nadpočetný prst (prsty) nohy
Q69.9 Polydaktýlia, bližšie neurčená
Q70.0 Zrastenie prstov ruky
Q70.1 Blany medzi prstami (ruky)
Q70.2 Zrastené prsty nohy
Q70.3 Blany medzi prstami nohy
Q70.4 Polysyndaktýlia
Q70.9 Syndaktýlia, bližšie neurčená
Q71.0 Vrodené úplné chýbanie hornej končatiny (končatín)
Q71.1 Vrodené chýbanie ramena a predlaktia s prítomnosťou ruky
Q71.2 Vrodené chýbanie predlaktia a ruky
Q71.3 Vrodené chýbanie ruky a prsta (prstov)
Q71.4 Pozdĺžny redukčný defekt vretenovitej kosti (radius)
Q71.5 Skrátenie lakťovej kosti
Q71.6 Klepetovitá ruka
Q71.8 Iný redukčný defekt hornej končatiny (končatín)
Q71.9 Redukčný defekt hornej končatiny, bližšie neurčený
Q72.0 Vrodené úplné chýbanie dolnej končatiny (končatín)
Q72.1 Vrodené chýbanie stehna a predkolenia s prítomnou nohou
Q72.2 Vrodené chýbanie predkolenia a nohy
Q72.3 Vrodené chýbanie nohy a prstov
Q72.4 Skrátenie stehnovej kosti
Q72.5 Skrátenie píšťaly
Q72.6 Skrátenie ihlice
Q72.7 Rázštep nohy
Q72.8 Iný redukčný defekt dolnej končatiny (končatín)
Q72.9 Redukčný defekt dolnej končatiny, bližšie neurčený
Q73.0 Vrodené chýbanie bližšie neurčenej končatiny (končatín)
Q73.1 Fokomélia, bližšie neurčená končatina (končatiny)
Q73.8 Iný redukčný defekt bližšie neurčenej končatiny (končatín)
Q74.0 Iná vrodená chyba hornej končatiny (končatín) vrátane plecového pletenca
Q74.1 Vrodená chyba kolena
Q74.2 Iná vrodená chyba dolnej končatiny (končatín) vrátane panvového pletenca
Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita
Q74.8 Iná vrodená chyba končatiny (končatín), bližšie určená
Q74.9 Vrodená chyba končatiny (končatín), bližšie neurčená
Q75.0 Kraniosynostóza
Q75.1 Kranofaciálna dyzostóza
Q75.2 Hypertelorizmus
Q75.3 Makrocefália
Q75.4 Mandibulofaciálna dyzostóza
Q75.5 Okulomandibulárna dyzostóza
Q75.8 Iná vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí, bližšie určená
Q75.9 Vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí, bližšie neurčená
Q76.0 Skrytý rázštep chrbtice (Spina bifida occulta)
Q76.1 Klippelov-Feilov syndróm
Q76.21 Vrodená spondylolistéza
Q76.22 Vrodená spondylolýza
Q76.3 Vrodená skolióza, zapríčinená vrodenou chybou kosti
Q76.4 Iná vrodená chyba chrbtice bez skoliózy
Q76.5 Krčné rebro
Q76.6 Iná vrodená chyba rebier
Q76.7 Vrodená chyba hrudníkovej kosti
Q76.8 Iná vrodená chyba kostí hrudníka
Q76.9 Vrodená chyba kostí hrudníka, bližšie neurčená
Q77.0 Achondrogenéza
Q77.1 Letálny nanizmus
Q77.2 Syndróm krátkeho rebra
Q77.3 Chondrodysplasia punctata
Q77.4 Achondroplázia
Q77.5 Diastrofická dysplázia
Q77.6 Chondroektodermálna dysplázia
Q77.7 Spondyloepifýzová dysplázia
Q77.8 Iná osteochondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice
Q77.9 Osteoc