163/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 10. júna 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. c) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Na účely autorizácie prípravkov sa predkladajú výsledky skúšok biologickej účinnosti z dvoch vegetačných sezón podľa metodiky Európskej a stredozemskej organizácie na ochranu rastlín (ďalej len „organizácia“) EPPO PP1/226, hodnotenie účinnosti prípravkov na ochranu rastlín, počet skúšok účinnosti vykonaných v Slovenskej republike alebo na základe posúdenia kontrolného ústavu v porovnateľných pôdno-klimatických podmienkach v členských štátoch Európskej únie relevantných pre Slovenskú republiku.“.
2.
V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
na jarné aplikácie do 15. februára,“.
3.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 486/2011 Z. z.
ŽIADOSŤ O SKÚŠANIE BIOLOGICKEJ ÚČINNOSTI PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
4.
V prílohe č. 4 bod 1.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo lesníctva“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ľubomír Jahnátek v. r.