165/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
VYHLÁŠKA
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
z 13. júna 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 24 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Účelom skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby (ďalej len „skúška“) je na základe podanej žiadosti overiť odborný kvalifikačný predpoklad na výkon tejto funkcie.
(2)
Žiadosť, ktorá nie je podaná v rozsahu údajov podľa § 24 ods. 3 zákona, sa nepovažuje za žiadosť.
(3)
Termín a čas skúšky vykonávanej na úrade sa zverejňuje na webovom sídle úradu. Skúšku možno vykonať aj mimo sídla úradu.
(4)
Skúška je bezplatná.
§ 2
(1)
Skúškou sa overujú znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov formou písomného testu; o priebehu a výsledku skúšky skúšajúci vyhotovuje záznam o skúške. Okruhy otázok na skúšku sú uvedené v prílohe.
(2)
Písomný test obsahuje 20 otázok. Za každú správne zodpovedanú otázku je jeden bod. Na vyznačenie odpovedí je limit 30 minút.
(3)
Na absolvovanie skúšky je potrebné získať najmenej 15 bodov.
§ 3
(1)
Potvrdenie o absolvovaní skúšky sa žiadateľovi zasiela najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky; potvrdenie si môže žiadateľ prevziať aj osobne v sídle úradu, ak o to požiada.
(2)
Informácia o výsledku skúšky žiadateľa sa oznamuje najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorí podali žiadosť za žiadateľa. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ si môže prevziať písomnosť podľa prvej vety aj osobne v sídle úradu, ak o to požiada.
(3)
Ak žiadateľ neuspel, skúšku môže absolvovať opakovane, najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa konania predchádzajúcej skúšky.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Eleonóra Kročianová v. r.
Príloha k vyhláške č. 165/2013 Z. z.
OKRUHY OTÁZOK NA SKÚŠKU
A. Základné ľudské práva a slobody
B. Ochrana osobných údajov
a) Základné ustanovenia zákona
b) Zásady spracúvania osobných údajov
c) Bezpečnosť osobných údajov
d) Dohľad nad ochranou osobných údajov
e) Cezhraničný prenos osobných údajov
f) Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
g) Ochrana práv dotknutých osôb
h) Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
i) Kontrola a konanie o ochrane osobných údajov
j) Sankcie a zverejnenie porušenia zákona
k) Spoločné ustanovenia zákona
C. Ochrana osobnosti v občianskom práve
D. Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa
E. Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi