166/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. júna 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 109/2010 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 109/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa šiesty bod.
2.
V § 3 ods. 2 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.
Doterajšie písmená s) až ac) sa označujú ako písmená t) až ad).
3.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.
Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).
4.
V § 5 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
„f)
polokošeľa s krátkymi rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
g)
polokošeľa s krátkymi rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,“.
5.
V § 5 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.
Doterajšie písmená h) až w) sa označujú ako písmená i) až x).
6.
V § 6 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.
Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).
7.
V § 10 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.
Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená g) až q).
8.
V § 11 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.
Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená g) až q).
9.
V prílohe v časti Služobná rovnošata vzor 98 – muž sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:
Obrázok 01
10.
V prílohe v časti Služobná rovnošata vzor 07 zelená sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:
Obrázok 04
11.
V prílohe sa vypúšťa časť Označenie hodnostné vyšívané k služobnej rovnošate vzor 07 čiernej pre duchovných.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Robert Kaliňák v. r.