168/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. júna 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z. a vyhlášky č. 551/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1b sa vkladá § 1c, ktorý znie:
㤠1c
Vzor tlačiva ohlásenia peňažných prostriedkov v hotovosti je uvedený v prílohe č. 1c.“.
2.
Za prílohu č. 1b sa vkladá príloha č. 1c, ktorá znie:
„Príloha č. 1c k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
VZOR
TLAČIVO OHLÁSENIA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI
3.
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia jedenástej vete sa vypúšťajú slová „alebo deklarant“.
4.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v systéme TARIC (Integrovaný colný sadzobník Európskej únie) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo pri číselných znakoch systému TARIC9a)“ a v tretej vete sa za slovo „sadzobníku“ vkladajú slová „alebo v systéme TARIC“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 v platnom znení.“.
5.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia prvá až štvrtá veta znejú:
„Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise9b) sa uvádzajú takto: „Pripočítateľné náklady C - X - D0600“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza. Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise10) sa uvádzajú takto: „Pripočítateľné náklady D - X - D0610“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, sa uvádzajú takto: „Náklady súvisiace s dovozom tovaru S - X - D0620“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu súvisiacich nákladov v eurách.“.
Piata a šiesta veta sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
Čl. 32 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.“.
6.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia siedmej vete sa vypúšťajú slová „(Integrovaný colný sadzobník Európskej únie)“ a v deviatej vete sa vypúšťajú slová „alebo deklarant“.
7.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 24 tlačiva Druh obchodu sa text „Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 9, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú tieto kódy:
Kód Druh obchodu
1 Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie dlhšie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený na užívanie na obdobie dlhšie ako 24 mesiacov
2 Nepriame transakcie
9 Transakcie inde neuvedené
Vysvetlivky
Kód 1 sa uvedie pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.
Kód 2 sa uvedie, ak členský štát uvedený pri vývoze v odseku 15a tlačiva alebo pri dovoze v odseku 17a tlačiva je iný ako Slovenská republika.“ nahrádza vetou „Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 9, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú kódy podľa osobitného predpisu.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Príloha II nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).“.
8.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene b) stĺpci „Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009“ pri kóde 380 sa slová „čl. 87“ nahrádzajú slovami „čl. 87 až 89“.
9.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene b) sa tabuľka na konci dopĺňa riadkom s kódom 390, ktorý znie:
390 Tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy
alebo podobného podujatia
čl. 90 § 48 ods. 2 písm. s)
“.
10.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene c) stĺpci „Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“ pri kóde 575 sa slová „§ 48 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 5 písm. a) a c)“.
11.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene d) kód 579 znie:
„579 Plyn dovážaný prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je
k takejto sústave pripojená, alebo privádzaný z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete a elektrina, teplo alebo chlad dovážaný prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí
§ 48 ods. 9“.

12.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene d) sa tabuľka dopĺňa riadkom s kódom 581, ktorý znie:
„581 Tovar dovážaný Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou § 48 ods. 5
písm. b)“.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Peter Kažimír v. r.