169/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. mája 2013 bol vo Washingtone podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom spravodlivosti a Ministerstvom vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti (ozn. č. 161/2009 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudol platnosť 31. mája 2013 v súlade s ods. 3.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.