170/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky oznamuje, že 29. mája 2013 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a United States Holocaust Memorial Museum o spolupráci pri vyhotovovaní kópií archívnych dokumentov týkajúcich sa Holocaustu (1933 – 1948).
Dohoda nadobudla platnosť 29. mája 2013 v súlade s článkom VI ods. 3.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.