171/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 25. júna 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Informácia o plnení zmluvy obsahuje
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, informáciu o uzavretej zmluve, najmä názov a označenie uzavretej zmluvy, dátum uzavretia zmluvy,
b)
informáciu o splnení zmluvy, najmä výsledok plnenia zmluvy, pôvodnú zmluvnú cenu a cenu zaplatenú za uskutočnené plnenie zmluvy, odôvodnenie rozdielu medzi pôvodnou zmluvnou cenou a cenou zaplatenou za uskutočnené plnenie zmluvy a údaje o trvaní zmluvy alebo lehote začatia a ukončenia plnenia zmluvy vrátane odôvodnenia rozdielu údajov uvedených v uzavretej zmluve a údajov vyplývajúcich z výsledku plnenia zmluvy,
c)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
d)
odkaz na zverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania,
e)
dátum odoslania informácie.
§ 2
Oznámenie o koncesii na služby obsahuje
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu, informácie o druhu verejného obstarávateľa a ďalšie kontaktné údaje (adresu a kontaktné miesto), kde možno získať ďalšie informácie, podrobné podklady alebo kam musia byť doručené žiadosti o koncesiu na služby,
b)
informácie o predmete koncesnej zmluvy, najmä názov a kategóriu poskytovanej služby, miesto poskytovania služby, opis koncesie na služby s uvedením referenčného čísla (čísel) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV), povahu a rozsah služieb vrátane ich predpokladanej hodnoty,
c)
minimálny percentuálny podiel poskytovaných služieb, ktoré sú určené na zadanie tretej osobe alebo osobám, ak je to uplatniteľné, podmienky účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, s uvedením dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti vrátane pravidiel na vyhodnotenie každej z uvedených podmienok účasti,
d)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
e)
administratívne informácie, najmä lehotu na predloženie žiadosti o koncesiu,
f)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
g)
dátum odoslania oznámenia.
§ 3
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom, obsahuje
a)
údaje o koncesionárovi a ďalšie kontaktné údaje (adresu a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie, súťažné podklady a doplňujúce dokumenty alebo kam musia byť doručené ponuky alebo žiadosti o účasť),
b)
informácie o predmete zákazky, najmä názov a označenie kategórie služby, miesto poskytovania služby, stručný opis predmetu zákazky s uvedením referenčného čísla (čísel) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV), povahu a rozsah zákazky vrátane jej predpokladanej hodnoty,
c)
trvanie zmluvy alebo lehoty poskytovania služieb,
d)
požadované zábezpeky a záruky týkajúce sa zmluvy,
e)
podmienky účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g)
administratívne informácie, najmä lehotu na predkladanie ponúk alebo lehotu na prijímanie žiadostí o účasť vrátane predpokladaného dátumu odoslania výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom,
h)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
i)
dátum odoslania oznámenia.
§ 4
Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania nadlimitnej zákazky obsahuje
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
b)
názov a stručný opis predmetu zákazky,
c)
podmienku použitia priameho rokovacieho konania vrátane skutkového vymedzenia a jej odôvodnenie,
d)
predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
e)
dátum odoslania tohto oznámenia,
f)
ďalšie informácie, ak sú potrebné.
§ 5
Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávateľa,
b)
názov a stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky,
d)
podmienku použitia priameho rokovacieho konania a jej odôvodnenie,
e)
predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f)
názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie,
g)
dátum odoslania tohto oznámenia,
h)
ďalšie informácie, ak sú potrebné.
§ 6
Oznámenie o kvalifikačnom systéme pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje
a)
informáciu, či je oznámenie výzvou na predkladanie ponúk,
b)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a informácie o druhu verejného obstarávateľa, ďalšie kontaktné údaje (adresu a kontaktné miesto), kde možno získať ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému, ďalšiu dokumentáciu alebo kam musia byť doručené žiadosti o kvalifikáciu,
c)
informácie o predmete kvalifikačného systému, najmä názov a druh zákazky, stručný opis stavebných prác, tovarov alebo služieb obstarávaných prostredníctvom kvalifikačného systému s uvedením referenčného čísla (čísel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),
d)
podmienky účasti, ktoré musia dodávatelia spĺňať, aby sa kvalifikovali, vrátane postupov overovania splnenia každej podmienky,
e)
údaje o dĺžke trvania kvalifikačného systému vrátane formálnych náležitostí potrebných na vyhodnotenie splnenia požiadaviek na obnovenie kvalifikačného systému,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a v prípade hodnotenia ponúk na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky aj relatívne váhy alebo poradie dôležitosti jednotlivých kritérií,
g)
informáciu o použití elektronickej aukcie,
h)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
i)
dátum odoslania oznámenia.
§ 7
Výzva na predkladanie ponúk pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a informácie o druhu verejného obstarávateľa, ďalšie kontaktné údaje (adresu a kontaktné miesto), kde možno získať ďalšie informácie,
b)
informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh zákazky, miesto dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby, stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
d)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom,
e)
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g)
označenie, či sa použije elektronická aukcia,
h)
lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,
i)
informáciu, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská,
j)
dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
k)
trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
l)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
m)
dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
§ 8
Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky obsahuje
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a informácie o druhu verejného obstarávateľa,
b)
informácie o predmete zákazky, najmä názov zákazky, stručný opis zákazky s uvedením referenčného čísla (čísel) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),
c)
administratívne informácie, najmä evidenčné číslo oznámenia, ktoré bolo vypracované a odoslané elektronickou formou, údaje o oznámení, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, ako aj dátum odoslania pôvodného oznámenia,
d)
doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú požiadavky na opravu pôvodného textu, dátumu alebo iných údajov týkajúcich sa identifikácie subjektov (adries a kontaktných údajov) z dôvodu zmeny pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom alebo z dôvodu uverejnenia informácií na stránke Vestníka verejného obstarávania, ktoré nie sú zhodné s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom,
e)
ďalšie doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
f)
dátum odoslania oznámenia.
§ 9
Informácia o uzavretí zmluvy pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a informácie o druhu verejného obstarávateľa,
b)
informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh zákazky, stručný opis predmetu zákazky s uvedením referenčného čísla (čísel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) a miesto dodania predmetu zákazky,
c)
celkové množstvo alebo rozsah zákazky vrátane jej predpokladanej hodnoty,
d)
druh postupu zadávania zákazky a pri použití výzvy na priame rokovacie konanie aj odôvodnenie jej použitia,
e)
údaje o uzavretej zmluve, najmä dátum uzavretia zmluvy, počet predložených ponúk, počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov, údaje o úspešnom uchádzačovi a informáciu o zmluvnej cene,
f)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
g)
dátum odoslania informácie.
§ 10
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 530/2009 Z. z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Zita Táborská v. r.