174/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 25. júna 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie dokumentov, postupov a činností vo verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 154 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri certifikácii dokumentu sa osvedčuje, že predložený vzor dokumentu spĺňa náležitosti ustanovené pre tento dokument zákonom.
(2)
Pri certifikácii postupov a činností sa osvedčuje, že podrobný opis postupov a činností zodpovedá pravidlám ustanoveným zákonom.
§ 2
(1)
Dokument podľa zákona používaný verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 7 zákona možno použiť vo verejnom obstarávaní opakovane.
(2)
Konkrétny postup a činnosť podľa zákona verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 zákona môže použiť vo verejnom obstarávaní opakovane.
(3)
Opakovaným použitím vo verejnom obstarávaní je použitie bez ohľadu na
a)
opis predmetu zákazky, požiadavky na technické špecifikácie, funkčné charakteristiky, odborné požiadavky predmetu zákazky, opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu, požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností,
b)
podmienky účasti,
c)
kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia, kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
d)
kritériá výberu,
e)
návrh zmluvy, návrh koncesnej zmluvy, návrh rámcovej dohody, všeobecné obchodné podmienky alebo
f)
dokumenty, postupy a činnosti podľa § 43 zákona.
§ 3
Úrad vedie zoznam akreditovaných osôb používajúcich na činnosti vo verejnom obstarávaní certifikované dokumenty, postupy a činnosti vo verejnom obstarávaní.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Zita Táborská v. r.