175/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. júna 2013,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. a) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou sa mení takto:
V § 9 ods. 3 sa slová „prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a ich produktov“ nahrádzajú slovami „prírodných minerálnych zdrojov“ a za slová „do spotrebiteľského balenia“ sa vkladajú slová „a ich produktov“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.