179/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júla 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2013 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.