185/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 26. júna 2013,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z., vyhlášky č. 1/2010 Z. z., vyhlášky č. 27/2010 Z. z., vyhlášky č. 108/2010 Z. z., vyhlášky č. 274/2010 Z. z., vyhlášky č. 24/2011 Z. z., vyhlášky č. 84/2011 Z. z., vyhlášky č. 160/2011 Z. z., vyhlášky č. 281/2011 Z. z., vyhlášky č. 522/2011 Z. z., vyhlášky č. 192/2012 Z. z., vyhlášky č. 450/2012 Z. z. a vyhlášky č. 65/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 21e sa vkladá § 21f, ktorý znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013. Ustanovenie § 21f stráca účinnosť 30. septembra 2013.
Ján Počiatek v. r.