187/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach boli 4. – 8. mája 2009 a 25. – 29. apríla 2011 v Ženeve prijaté dodatky k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach.
Národná rada Slovenskej republiky s prijatím dodatkov k prílohám vyslovila súhlas uznesením č. 381 z 18. decembra 2012 a zároveň vyslovila súhlas so zrušením vyhlásenia podľa článku 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru.
Prezident Slovenskej republiky podpísal 11. apríla 2013 listinu o prijatí dodatkov k prílohám a listinu o zrušení vyhlásenia.
Listina o prijatí dodatkov k prílohám a listina o zrušení vyhlásenia boli 10. mája 2013 uložené u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Dodatky k prílohám nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 8. augusta 2013 v súlade s článkom 22 ods. 4 Štokholmského dohovoru.
K oznámeniu č. 187/2013 Z. z.
ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV
Číslo: C.N.524.2009.TREATIES-4 (Depositary Notification)
ŠTOKHOLMSKÝ DOHOVOR O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH
ŠTOKHOLM 22. MÁJA 2001
PRIJATIE DODATKOV K PRÍLOHÁM A, B A C
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov vystupujúci ako depozitár oznamuje nasledujúce:
Na svojom štvrtom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve 4. - 8. mája 2009, Konferencia zmluvných strán uvedeného dohovoru prijala dodatky k prílohám A, B a C rozhodnutiami SC-4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17 a 4/18 s cieľom zapísať do príslušných príloh nasledujúce chemické látky:
Rozhodnutie Dodatok
SC-4/10 Zapísanie alfa-hexachlórcyklohexánu
SC-4/11 Zapísanie beta-hexachlórcyklohexánu 
SC-4/12 Zapísanie chlórdekonu
SC-4/13 Zapísanie hexabrómbifenylu
SC-4/14 Zapísanie hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru
SC-4/15 Zapísanie lindánu
SC-4/16 Zapísanie pentachlórbenzénu
SC-4/17 Zapísanie kyseliny perfluóroktánsulfónovej, jej solí a perfluóroktánsulfónfluoridu
SC-4/18 Zapísanie tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru
V súlade s odsekmi 3(b) a 3(c) a odsekom 4 článku 22 dohovoru každá zmluvná strana, ktorá nie je schopná prijať dodatok k prílohe A, B alebo C, oznámi písomne túto skutočnosť depozitárovi v lehote jedného roka odo dňa oznámenia depozitára o prijatí dodatku. Depozitár bez zbytočného odkladu informuje všetky zmluvné strany o všetkých takýchto prijatých oznámeniach. Zmluvná strana môže kedykoľvek stiahnuť predchádzajúce oznámenie o neprijatí ktoréhokoľvek dodatku k prílohe A, B alebo C a príloha následne nadobudne pre takúto zmluvnú stranu účinnosť podľa odseku 3(c) článku 22. Po uplynutí jedného roka odo dňa oznámenia depozitára o prijatí dodatku k prílohe A, B alebo C nadobudne dodatok účinnosť pre všetky zmluvné strany, ktoré nepredložili oznámenie v súlade s ustanoveniami odseku 3(b) článku 22.
V súlade s odsekom 4 článku 22 nenadobudne dodatok k prílohe A, B alebo C účinnosť pre žiadnu zmluvnú stranu, ktorá predložila vyhlásenie týkajúce sa dodatku k týmto prílohám v súlade s odsekom 4 článku 25. V takom prípade každý takýto dodatok nadobudne účinnosť pre takúto zmluvnú stranu v deväťdesiaty deň odo dňa, keď u depozitára uloží svoj nástroj ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia k takému dodatku.
Texty dodatkov k prílohám A, B a C, ako sú uvedené v uvedených rozhodnutiach ... Konferencie zmluvných strán v šiestich autentických jazykoch, sú predložené na tomto mieste.
26. augusta 2009
Do pozornosti: Útvary ministerstiev zahraničných vecí a zainteresovaných medzinárodných organizácií zaoberajúce sa zmluvami. Depozitárne notifikácie sa v súčasnosti vydávajú v tlačenej i elektronickej forme. Depozitárne notifikácie sú k dispozícii stálym misiám pri Organizácii Spojených národov na e-mailovej adrese mission@un.int. Tieto notifikácie sú k dispozícii aj v Zbierke zmlúv Organizácie Spojených národov na webovej stránke http://treaties.un.org, kam jednotliví záujemcovia môžu zaslať objednávky na zasielanie depozitárnych notifikácií e-mailom prostredníctvom automatizovanej objednávacej služby. Depozitárne notifikácie sú k dispozícii na vyzdvihnutie pre stále misie v miestnosti NL-300.
SC-4/10: Zapísanie alfa-hexachlórcyklohexánu
Konferencia zmluvných strán,
po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík alfa-hexachlórcyklohexánu, ako boli predložené Kontrolným výborom pre perzistentné organické látky,1)
berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať alfa-hexachlórcyklohexán do prílohy A k dohovoru,2)
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o alfa-hexachlórcyklohexán vložením nasledujúceho riadka:
„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Alfa-hexachlórcyklohexán
CAS č. 319-84-6
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna“.

SC-4/11: Zapísanie beta-hexachlórcyklohexánu
Konferencia zmluvných strán,
po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík beta-hexachlórcyklohexánu, ako boli predložené Kontrolným výborom pre perzistentné organické látky,3)
berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať beta-hexachlórcyklohexán do prílohy A k dohovoru,4)
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o beta-hexachlórcyklohexán vložením nasledujúceho riadka:
„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Beta-hexachlórcyklohexán*
CAS č. 319-85-7
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna“.

SC-4/12: Zapísanie chlórdekonu
Konferencia zmluvných strán,
po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík chlórdekonu, ako boli predložené Kontrolným výborom pre perzistentné organické látky,5)
berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať chlórdekon do prílohy A k dohovoru bez špecifických výnimiek,6)
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o chlórdekon bez špecifických výnimiek vložením nasledujúceho riadka:
„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Chlórdekon*
CAS č. 143-50-0
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna“.

SC-4/13: Zapísanie hexabrómbifenylu
Konferencia zmluvných strán,
po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík hexabrómbifenylu, ako boli predložené Kontrolným výborom pre perzistentné organické látky,7)
berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať hexybrómbifenyl do prílohy A k dohovoru bez špecifických výnimiek,8)
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o hexabrómbifenyl bez špecifických výnimiek vložením nasledujúceho riadka:
„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Hexabrómbifenyl*
CAS č. 36355-01-8
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna“.

SC-4/14: Zapísanie hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru
Konferencia zmluvných strán,
po zvážení rizikového profilu a zhodnotení manažmentu rizík komerčného oktabrómdifenyléteru, ako boli predložené Kontrolným výborom pre perzistentné organické látky,9)
berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter do prílohy A k dohovoru,10)
1.
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter, ako sú definované v odseku 2 tohto rozhodnutia, so špecifickou výnimkou pre výrobky s obsahom hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru v súlade s ustanoveniami časti IV prílohy, takto:
„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Hexabrómdifenyléter*
a heptabrómdifenyléter*
Výroba Žiadna
Použitie Výrobky v súlade s ustanoveniami časti IV tejto prílohy“.

2.
takisto prijíma rozhodnutie vložiť definíciu hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru do novej časti III prílohy A pod názvom „Definície“ takto:
„Na účely tejto prílohy:
„Hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter“ znamenajú 2,2',4,4',5,5'-hexabrómdifenyléter (BDE-153, CAS č.: 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'-hexabrómdifenyléter (BDE-154, CAS č.: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6 heptabrómdifenyléter (BDE-175, CAS č.: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6-heptabrómdifenyléter (BDE-183, CAS č.: 207122-16-5) a ďalšie hexabrómdifenylétery a heptabrómdifenylétery prítomné v komerčnom oktabrómdifenyléteri.“.
3.
prijíma rozhodnutie vložiť novú časť IV do prílohy A takto:
„Časť IV
Hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter
1. Zmluvná strana môže povoliť recykláciu výrobkov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter, a používanie a konečné zneškodnenie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter, za predpokladu, že:
(a) recyklácia a konečné zneškodnenie sa vykonáva environmentálne správnym spôsobom a nevedie k opätovnému získaniu hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru na účel ich opätovného využitia,
(b) zmluvná strana podnikne kroky na zabránenie exportu takých výrobkov, ktoré obsahujú hladinu/koncentráciu hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru prekračujúcu úroveň povolenú pre predaj, používanie, dovoz alebo výrobu takých výrobkov na území zmluvnej strany,
(c) zmluvná strana oznámila Sekretariátu svoj zámer využiť túto výnimku.
2. Na svojom šiestom riadnom stretnutí a na každom druhom nasledujúcom riadnom stretnutí Konferencia zmluvných strán zhodnotí pokrok, ktoré zmluvné strany urobia v dosahovaní konečného cieľa eliminácie hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru obsiahnutého vo výrobkoch, a posúdi ďalšiu potrebu tejto výnimky. Špecifická výnimka v každom prípade uplynie najneskôr v roku 2030.“.
4.
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru vložením slov „a používanie hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru v súlade s ustanoveniami časti IV tejto prílohy“ v poznámke (iv) za slová „polychlórované bifenyly vo výrobkoch používaných v súlade s ustanoveniami časti II“.
SC-4/15: Zapísanie lindánu
Konferencia zmluvných strán,
po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík lindánu, ako boli predložené Kontrolným výborom pre perzistentné organické látky,11)
berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať lindán do prílohy A k dohovoru,12)
1.
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o lindán so špecifickou výnimkou pre používanie lindánu ako farmaceutického prípravku v humánnej medicíne proti vlasovým všiam a svrabu ako liečivo druhej línie vložením nasledujúceho riadka:
„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Lindán*
CAS č. 58-89-9
Výroba Žiadna
Použitie Farmaceutický prípravok druhej línie proti vlasovým všiam a svrabu“.

2.
žiada Sekretariát o spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou pri vypracovaní požiadaviek na predkladanie správ a kontrolu v súvislosti s používaním lindánu ako prípravku humánnej medicíny proti vlasovým všiam a svrabu, berúc do úvahy záverečné stanovisko Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky v hodnotení rizík lindánu, a o predloženie správy o tejto spolupráci Konferencii zmluvných strán na jej piatom stretnutí.
SC-4/16: Zapísanie pentachlórbenzénu
Konferencia zmluvných strán,
po zvážení rizikového profilu, dodatku k rizikovému profilu a zhodnotenia manažmentu rizík pentachlórbenzénu, ako boli predložené Kontrolným výborom pre perzistentné organické látky,13)
berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať pentachlórbenzén do prílohy A k dohovoru bez špecifických výnimiek a do prílohy C k dohovoru,14)
1.
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o pentachlórbenzén bez špecifických výnimiek vložením nasledujúceho riadka:
„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Pentachlórbenzén*
CAS č. 608-93-5
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna“.

2.
takisto prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy C k dohovoru o pentachlórbenzén vložením pentachlórbenzénu (PeCB) (CAS č. 608-93-5) do tabuľky „Chemikálie“ za „Polychlórovaný dibenzo-p-dioxín a dibenzofurány (PCDD/PCDF)“ a vložením „pentachlórbenzénu“ do prvého odseku časti II a časti III prílohy C za „Polychlórovaný dibenzo-p-dioxín a dibenzofurány“.
SC-4/17: Zapísanie kyseliny perfluóroktánsulfónovej, jej solí a perfluóroktánsulfónfluoridu
Konferencia zmluvných strán,
po zvážení rizikového profilu, zhodnotenia manažmentu rizík a dodatku k zhodnoteniu manažmentu rizík perfluóroktánsulfonátu, ako boli predložené Kontrolným výborom pre perzistentné organické látky,15)
berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať kyselinu perfluóroktánsulfónovú, jej soli a perfluóroktánsulfónfluorid do prílohy A alebo prílohy B k dohovoru,16)
1.
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy B k dohovoru o kyselinu perfluóroktánsulfónovú, jej soli a perfluóroktánsulfónfluorid vložením nasledujúceho riadka na akceptovateľné účely a so špecifickými výnimkami špecifikovanými v riadku:
„Chemická látka Aktivita Akceptovateľný účel a špecifická výnimka
Kyselina perfluóroktánsulfónová
(CAS č. 1763-23-1), jej solia) a perfluóroktánsulfónfluorid
(CAS č. 307-35-7)
 
a) Napríklad: perfluóroktánsulfonát draselný (CAS č. 2795-39-3); perfluóroktánsulfonát lítny
(CAS č. 29457-72-5); perfluóroktánsulfonát amónny

Výroba Akceptovateľný účel:
 
V súlade s časťou III tejto prílohy výroba ďalších chemických látok výlučne na ďalej uvedené použitie. Výroba na spôsoby použitia uvedené ďalej.
 
Špecifická výnimka:
 
Ako je dovolené pre zmluvné strany uvedené v registri.
     
(CAS č. 29081-56-9); perfluóroktánsulfonát dietanolamónny (CAS č. 70225-14-8); perfluóroktánsulfonát tetraetylamónny (CAS č. 56773-42-3); perfluóroktánsulfonát didecyldimetylamónny
(CAS č. 251099-16-8)
Použitie Akceptovateľný účel:
 
V súlade s časťou III tejto prílohy na nasledujúce akceptovateľné účely alebo ako medzičlánok pri výrobe chemických látok na nasledujúce akceptovateľné účely:
 
• zhotovovanie fotografických snímok
• fotorezistentné a antireflexné vrstvy pre polovodiče
• leptacie činidlo pre zložené polovodiče a keramické filtre
• hydraulické kvapaliny v letectve
• pokovovanie (tvrdé pokovovanie) len v systémoch uzavretých slueiek
• určité medicínske zariadenia (ako napríklad vrstvy etylén-tetrafluóretylén (ETFE) kopolyméru a výroba nepriepustného ETFE, in-vitro diagnostické medicínske zariadenia a CCD farebné filtre)
• protipožiarna pena
• návnady proti mravcom Atta spp. a Acromyrmes spp.
 
Špecifická výnimka:
Na nasledujúce špecifické použitie alebo ako medzičlánok vo výrobe chemických látok na nasledujúce špecifické použitie:
• fotošablóny v polovodičových a LCD technológiách
• pokovovanie (tvrdé pokovovanie)
• pokovovanie (dekoratívne pokovovanie)
• elektrické a elektronické časti niektorých farebných tlačiarní a farebných kopírok
• insekticídy na boj proti importovaným červeným mravcom a termitom
• produkcia nafty chemickou cestou
• koberce
• koža a odevy
• textil a čalúnenie
• papier a obaly
• nátery a aditíva do náterov
• guma a plasty“.

2.
takisto prijíma rozhodnutie vytvoriť novú časť III v prílohe B pod názvom „Kyselina perfluóroktánsulfónová (PFOS), jej soli a perfluóroktánsulfónfluorid (PFOSF)“, ktorá bude znieť:
„Časť III
Kyselina perfluóroktánsulfónová, jej soli a perfluóroktánsulfónfluorid
1. Výroba a používanie kyseliny perfluoroktánsulfónovej (PFOS), jej solí a perfluóroktánsulfónfluoridu (PFOSF) budú eliminované všetkými zmluvnými stranami s výnimkou, podľa časti I tejto prílohy, zmluvných strán, ktoré oznámili Sekretariátu svoj zámer produkovať a/alebo používať tieto látky na akceptovateľné účely. Týmto sa vytvára a zverejňuje Register akceptovateľných účelov. Register akceptovateľných účelov bude udržiavať Sekretariát. V prípade, že zmluvná strana, ktorá nie je uvedená v registri, určí, že potrebuje použiť PFOS, jej soli alebo PFOSF na akceptovateľné účely uvedené v časti I tejto prílohy, čo najskôr o tom informuje Sekretariát, aby bolo možné bezodkladne zaradiť ju do registra.
2. Strany, ktoré vyrábajú a/alebo používajú tieto chemické látky, vezmú podľa možnosti do úvahy usmernenie, akým je napríklad usmernenie v príslušných častiach všeobecného usmernenia o najlepších dostupných technológiách a najlepších environmentálnych postupoch uvedených v časti V prílohy C k dohovoru.
3. Každé štyri roky každá zmluvná strana, ktorá používa a/alebo vyrába tieto chemické látky, predloží správu o pokroku dosiahnutom pri eliminácii PFOS, jej solí a PFOSF a predloží informáciu o tomto pokroku Konferencii zmluvných strán podľa článku 15 dohovoru a v rámci predkladania správ podľa tohto článku.
4. S cieľom znížiť a v konečnom dôsledku eliminovať výrobu a/alebo používanie týchto chemických látok Konferencia zmluvných strán povzbudí:
(a) každú zmluvnú stranu používajúcu tieto chemické látky, aby podnikla kroky na vyradenie ich používania, ak sú k dispozícii vhodné alternatívne látky alebo metódy,
(b) každú zmluvnú stranu používajúcu a/alebo vyrábajúcu tieto chemické látky, aby vypracovala a implementovala akčný plán ako súčasť implementačného plánu špecifikovaného v článku 7 dohovoru,
(c) zmluvné strany, aby v rámci svojich možností presadzovali výskum a vývoj bezpečných alternatívnych chemických a nechemických produktov a procesov, metód a stratégií pre zmluvné strany používajúce tieto chemické látky, relevantné k podmienkam v týchto zmluvných stranách. Pri zvažovaní alternatív alebo kombinácií alternatív bude potrebné presadzovať také faktory, akými sú riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie týchto alternatív.
5. Konferencia zmluvných strán zhodnotí ďalšiu potrebu týchto chemických látok na rôzne akceptovateľné účely a špecifické výnimky na základe dostupných vedeckých, technických, environmentálnych a ekonomických informácií vrátane:
(a) informácií poskytnutých v správach opísaných v odseku 3,
(b) informácií o výrobe a používaní týchto chemických látok,
(c) informácií o dostupnosti, vhodnosti a implementácii alternatív k týmto chemickým látkam,
(d) informácií o pokroku v budovaní kapacít krajín v oblasti bezpečného prechodu na používanie takých alternatív.
6. Hodnotenie uvedené v predchádzajúcom odseku sa uskutoční najneskôr v roku 2015 a potom každé štyri roky v súvislosti s pravidelným stretnutím Konferencie zmluvných strán.
7. Z dôvodu zložitosti a počtu sektorov spoločností zapojených do používania týchto chemických látok sa môžu vyskytnúť spôsoby používania týchto chemických látok, ktorých si zmluvná strana v súčasnosti nie je vedomá. Zmluvné strany, ktoré sa dozvedia o takýchto spôsoboch používania, sa vyzývajú, aby o tom čo najskôr informovali Sekretariát.
8. Zmluvná strana môže kedykoľvek stiahnuť svoj názov z Registra akceptovateľných účelov na základe písomného oznámenia Sekretariátu. Stiahnutie nadobudne účinnosť v deň špecifikovaný v takom oznámení.
9. Ustanovenia poznámky (iii) časti I prílohy B sa nebudú na tieto chemické látky vzťahovať.“.
SC-4/18: Zapísanie tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru
Konferencia zmluvných strán,
po zvážení rizikového profilu a zhodnotenia manažmentu rizík komerčného pentabrómdifenyléteru, ako boli predložené Kontrolným výborom pre perzistentné organické látky,17)
berúc do úvahy odporúčanie Kontrolného výboru pre perzistentné organické látky zapísať tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter do prílohy A k dohovoru,18)
1.
prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru o tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter, ako sú definované v odseku 2 tohto rozhodnutia, so špecifickou výnimkou pre výrobky obsahujúce tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter v súlade s ustanoveniami časti IV prílohy vložením nasledujúceho riadka:
„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Tetrabrómdifenyléter*
a pentabrómdifenyléter*
Výroba Žiadna
Použitie Výrobky v súlade s ustanoveniami časti IV tejto prílohy“.

2.
takisto prijíma rozhodnutie vložiť definíciu tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru do novej časti III prílohy A pod názvom „Definície“ takto:
„Na účely tejto prílohy:
„Tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter“ znamenajú 2,2',4,4'-tetrabrómdifenyléter (BDE-47, CAS No: 40088-47-9) a 2,2',4,4',5-pentabrómdifenyléter (BDE-99, CAS No: 32534-81-9) a ďalšie tetrabrómdifenylétery a pentabrómdifenylétery prítomné v komerčnom pentabrómdifenyléteri.“.
3.
prijíma rozhodnutie vložiť novú časť V prílohy A takto:
„Časť V
Tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter
1. Zmluvná strana môže povoliť recykláciu výrobkov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter, a používanie a konečné zneškodnenie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter za predpokladu, že:
(a) recyklácia a konečné zneškodnenie sa vykonáva environmentálne správnym spôsobom a nevedie k opätovnému získaniu tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru na účel ich opätovného využitia,
(b) zmluvná strana nedovolí, aby táto výnimka viedla k vývozu výrobkov, ktoré obsahujú hladinu/koncentráciu tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru prekračujúcu úroveň povolenú pre predaj na území zmluvnej strany,
(c) zmluvná strana oznámila Sekretariátu svoj zámer využiť túto výnimku.
2. Na svojom šiestom riadnom stretnutí a na každom druhom nasledujúcom riadnom stretnutí Konferencia zmluvných strán zhodnotí pokrok, ktoré zmluvné strany urobia v dosahovaní konečného cieľa eliminácie tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru obsiahnutého vo výrobkoch a posúdi ďalšiu potrebu tejto špecifickej výnimky. Táto špecifická výnimka v každom prípade uplynie najneskôr v roku 2030.“.
4. prijíma rozhodnutie doplniť časť I prílohy A k dohovoru vložením slov „a používanie tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru v súlade s ustanoveniami časti IV tejto prílohy“ v poznámke (iv) za slová „polychlórované bifenyly vo výrobkoch používaných v súlade s ustanovenia časti II“.
ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV
Číslo: C.N.703.2011.TREATIES-8 (Oznámenie o uložení)
ŠTOKHOLMSKÝ DOHOVOR O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH
ŠTOKHOLM 22. MÁJA 2001
PRIJATIE DODATKU K PRÍLOHE A
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov vystupujúci v pozícii depozitára oznamuje nasledujúce:
Na svojom piatom stretnutí, ktoré sa konalo v Ženeve 25. – 29. apríla 2011, Konferencia strán vyššie uvedeného dohovoru prijala rozhodnutím SC-5/3 dodatok k prílohe A, ktorým sa do prílohy zavádza „technický endosulfán a jeho súvisiace izoméry“.
V súlade s odsekmi 3 (b) a 3 (c) a odsekom 4 článku 22 dohovoru každá strana, ktorá nie je schopná prijať dodatok k prílohe A, B alebo C, oznámi túto skutočnosť depozitárovi písomnou formou do jedného roka od dátumu oznámenia depozitára o prijatí dodatku. Depozitár bezodkladne oznámi všetkým stranám prijatie každého takého oznámenia. Strana môže kedykoľvek odvolať predchádzajúce oznámenie o neprijatí akéhokoľvek dodatku k prílohe A, B alebo C a dodatok potom nadobudne pre takúto stranu účinnosť podľa odseku 3 (c) článku 22. Po uplynutí jedného roka od dátumu oznámenia depozitára o prijatí dodatku k prílohe A, B alebo C nadobudne dodatok účinnosť pre všetky strany, ktoré nepredložili oznámenie v súlade s ustanoveniami odseku 3 (b) článku 22.
V súlade s odsekom 4 článku 22 dodatok k prílohe A, B alebo C nenadobudne účinnosť pre žiadnu stranu, ktorá predložila vyhlásenie týkajúce sa akéhokoľvek dodatku k týmto prílohám v súlade s odsekom 4 článku 25. V takom prípade každý takýto dodatok nadobudne účinnosť pre takúto stranu v deväťdesiaty deň po dni, keď strana u depozitára uloží svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k takému dodatku.
Texty dodatku k prílohe A podľa uvedeného rozhodnutia ... Konferencie strán sa uvádzajú v šiestich autentických jazykoch.
27. októbra 2011
Do pozornosti: Útvary ministerstiev zahraničných vecí a zainteresovaných medzinárodných organizácií zaoberajúce sa zmluvami. Oznámenia o uložení sa v súčasnosti vydávajú v tlačenej i elektronickej forme. Oznámenia o uložení sú k dispozícii stálym misiám pri Organizácii Spojených národov na e-mailovej adrese missions@un.int. Tieto oznámenia sú k dispozícii aj v Zbierke zmlúv Organizácie Spojených národov na webovej stránke http://treaties.un.org, kam jednotliví záujemcovia môžu zaslať objednávky na zasielanie oznámení o uložení e-mailom prostredníctvom automatizovanej objednávacej služby. Oznámenia o uložení sú k dispozícii na vyzdvihnutie pre stále misie v miestnosti NL-300.
Prijatie dodatku k prílohe A (rozhodnutie SC-5/3)
SC-5/3: Zaradenie technického endosulfánu a jeho súvisiacich izomérov
Konferencia strán,
zvážiac rizikový profil a zhodnotenie manažmentu rizík v prípade endosulfánu (technický endosulfán, jeho súvisiace izoméry a endosulfán sulfát), ako boli predložené Hodnotiacim výborom pre perzistentné organické látky,1)
berúc na vedomie odporúčanie Hodnotiaceho výboru pre perzistentné organické látky zaradiť do prílohy A k dohovoru technický endosulfán, jeho súvisiace izoméry a endosulfán sulfát so špecifickými výnimkami,2)
1.
prijíma rozhodnutie o doplnení časti I prílohy A k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach o technický endosulfán a jeho súvisiace izoméry so špecifickými výnimkami aplikovanými na výrobu, ktoré sa povoľujú pre strany uvedené v Registri špecifických výnimiek, a/alebo na používanie v boji proti škodcom na plodinách v súlade s ustanoveniami novej časti VI prílohy, a to vložením nasledujúceho riadka:
„Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Technický endosulfán* (CAS No: 115-29-7)
a jeho súvisiace izoméry* (CAS No: 959-98-8 a CAS No: 33213-65-9)
Výroba Ako je povolené pre strany uvedené v registri
Použitie Komplexy plodina-škodca uvedené v súlade s ustanoveniami časti VI tejto prílohy“.

2.
prijíma rozhodnutie o vložení nasledujúcej novej poznámky (v) v časti I prílohy A:
„Technický endosulfán (CAS No: 115-29-7), jeho súvisiace izoméry (CAS No: 959-98-8 a CAS No: 33213-65-9) a endosulfán sulfát (CAS No: 1031-07-8) boli posúdené a identifikované ako perzistentné organické látky.“.
3.
prijíma rozhodnutie o vložení nasledujúcej novej časti VI prílohy A:
„Časť VI
Technický endosulfán a jeho súvisiace izoméry (endosulfán)
Výroba a používanie endosulfánu budú vylúčené s výnimkou strán, ktoré oznámili Sekretariátu svoj zámer vyrábať a/alebo používať ho v súlade s článkom 4 dohovoru. Špecifické výnimky možno udeliť na používanie endosulfánu v nasledujúcich komplexoch plodina-škodca:
Plodina Škodca
Jablko Vošky
Bob holubí (Cajanus cajan) Vošky, húsenice, Plusia Orichalcea, škodce toboliek strukovín
Fazuľa, vigna Vošky, mínerky, molice
Paprika čili, cibuľa, zemiaky Vošky, cikádočky (Cicadellidae)
Káva Stephanoderes hamperi, Teyporyza incertulas
Bavlna Vošky, mora bavlníková, cikádočky (Cicadellidae), Sylepta derogara Fb., Pectinophora gossypiella S., strapky, molice
Baklažán, okra Vošky, mlynárik kapustový, cikádočky (Cicadellidae), Scirpophaga nivelia F., Virachola isocrates F.,
Podzemnica olejná Vošky
Juta Diacrisia obliqua, roztoče
Kukurica Vošky, Teyporyza incertulas
Mango Dacus sp., skákavý hmyz
Horčica Vošky, hrčiarka
Ryža Hrčiarka, Dicladispa armigera, Teyporyza incertulas, cikádočky (Cicadellidae)
Čaj Vošky, húsenice, Lespeyrasia leucostoma, červce, menší skákavý hmyz, Ectropis obliqua, Helopeltis theivora, strapky
Tabak Vošky, Helicoverpa assulta
Paradajka Vošky, mlynárik kapustový, cikádočky (Cicadellidae), mínerky, Scirpophaga nivelia F., Virachola isocrates F., molice
Pšenica Vošky, Sesamia spp., termity“.

Zrušenie vyhlásenia podľa čl. 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
Vyhlásenie podľa čl. 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach: „Podľa čl. 25 ods. 4 každý dodatok k prílohe A, B alebo C nadobudne pre Slovenskú republiku platnosť iba na základe uloženia listiny o prijatí dodatku.“ sa ruší.
1)
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.8 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.3.
2)
UNEP/POPS/COP.4/17.
3)
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.4.
4)
UNEP/POPS/COP.4/17.
5)
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.10 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.2.
6)
UNEP/POPS/COP.4/17.
7)
UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.3 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.3.
8)
UNEP/POPS/COP.4/17.
9)
UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.6 a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.1.
10)
UNEP/POPS/COP.4/17.
11)
UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.4.
12)
UNEP/POPS/COP.4/17.
13)
UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.7, UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.5. a UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.2.
14)
UNEP/POPS/COP.4/17.
15)
UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4 a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.4.
16)
UNEP/POPS/COP.4/17.
17)
UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.1. a UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.1.
18)
UNEP/POPS/COP.4/17.
1)
UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2 a UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.1.
2)
UNEP/POPS/COP.5/17.