19/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

19
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. januára 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa mení takto:
1.
V § 1 písm. a) sa slová „jadrového fondu“ nahrádzajú slovami „Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „na účet Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „jadrový fond“)“ nahrádzajú slovami „na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
3.
Slová „na účet jadrového fondu“ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Robert Fico v. r.