191/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. júla 2013
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov
a
určujem
deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013.
Pavol Paška v. r.