193/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e), g) až i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,
b)
rokom t rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,
c)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e)
východiskovým rokom rok 2012,
f)
množstvom plynu množstvo plynu v objemových jednotkách alebo energetických jednotkách,
g)
objemovou jednotkou 1 m3 plynu1) pri podmienkach uvedených v zmluve o prístupe do prepravenej siete a preprave plynu alebo v zmluve o pripojení do prepravnej siete alebo v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu alebo v zmluve o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu a platnom cenníku pre jednotlivé skupiny užívateľov distribučnej siete2) alebo v platnom cenníku pre užívateľov zásobníka,3)
h)
skupinou odberateľov plynu odberatelia plynu, u ktorých je rovnaký alebo podobný charakter odberu plynu a ktorým sa fakturuje rovnaká cena pri dodávke plynu alebo služieb spojených s dodávkou plynu,
i)
energetickou jednotkou dodané alebo dopravené množstvo energie v plyne vyjadrené v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo megajouloch a ich násobkoch podľa osobitného predpisu.4)
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia v plynárenstve sa vzťahuje na
a)
pripojenie do prepravnej siete,
b)
pripojenie do distribučnej siete,
c)
pripojenie nových výrobcov plynu do siete,
d)
poskytovanie podporných služieb,
e)
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
f)
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
g)
dodávku plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberateľ plynu v domácnosti a malý podnik,
h)
dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie,
i)
výkup plynárenského zariadenia.
§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia v plynárenstve sa vykonáva
a)
priamym určením maximálnej ceny za pripojenie do prepravnej siete,
b)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za pripojenie do distribučnej siete,
c)
priamym určením maximálnej ceny za pripojenie nových výrobcov plynu do siete,
d)
priamym určením maximálnej ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb,
e)
priamym určením porovnateľnej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
f)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
g)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom,
h)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie,
i)
priamym určením maximálnej ceny za výkup plynárenského zariadenia.
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi5)
a)
náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu odberateľom plynu v domácnosti a malým podnikom podľa uzatvorených zmlúv na nákup plynu pre zabezpečenie dodávky plynu odberateľom plynu,
b)
náklady na obstaranie plynu na vlastnú spotrebu plynu a prevádzkové straty plynu v sieti najviac vo výške 2 % z objemu plynu vstupujúceho do distribučnej siete a náklady na obstaranie plynu pre potreby vyvažovania distribučnej siete,
c)
spotreba materiálu, technologické náklady zahŕňajúce náklady na energie, suroviny a technologické hmoty,
d)
osobné náklady;6) za oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti priemerným osobným nákladom na rok t-1 najviac o výšku aritmetického priemeru zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny podľa osobitného predpisu7) uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia - oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
e)
prevádzkové náklady,
f)
režijné náklady,
g)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,8)
h)
odpisy majetku9) využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti, pričom pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku, najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom,10) a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve regulovaného subjektu, ak táto vyhláška neustanovuje inak,
i)
časti splátok za finančný prenájom hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti podľa zmlúv o finančnom prenájme, najviac vo výške odpisov podľa osobitného predpisu,9)
j)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške odpisov podľa písmena h); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa osobitného predpisu9) a dane z nehnuteľností,
k)
náklady na opravu a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,11)
l)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky12) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť alebo na krytie prevádzkových nákladov súvisiacich výhradne s regulovanou činnosťou,
m)
úrok z dlhopisu vydaného regulovaným subjektom do výšky úroku rovnajúceho sa aritmetickému priemeru hodnôt mesačných priemerov ukazovateľa 12M EURIBOR za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, zverejnených na webovom sídle www.euribor-ebf.eu v časti Euribor rates.
(2)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,13)
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,14) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,15)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,21)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení a iných zariadení, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a žiakom stredných odborných škôl,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,22)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,23)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych, zábavných podujatí a iných činností,
ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,24)
af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov podľa osobitného predpisu,25) ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,26)
ag) straty z obchodov s finančnými derivátmi a komoditnými derivátmi,
ah) vyplatené kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,27)
ai) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
§ 5
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)
Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky siete, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.
(2)
Výška primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre regulovaný subjekt, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou v roku t a do ktorej je v roku t-1 pripojených viac ako 100 000 odberných miest, je určená ako reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie (WACC) vypočítaná podľa vzorca
Vzorec
kde
T je sadzba dane z príjmov na rok t,
E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,
D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,
RD je reálna cena cudzích zdrojov, prepočítaná priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie piatich a viac rokov s výškou úveru nad jeden milión eur na východiskový rok vo výške 5,13 %,
RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca
Vzorec
kde
RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, prepočítaný priemerný výnos päť a viacročných štátnych dlhopisov emitovaných na slovenskom trhu za roky 2007 až 2011 na východiskový rok vo výške 4,01 %,
ßLEV je vážený koeficient â, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, vypočítaný podľa vzorca
Vzorec
kde
ßUNLEV je nevážený koeficient â bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov na východiskový rok vo výške 0,30; pre ďalšie roky je určený úradom v intervale od 0,30 do 0,65,
T je sadzba dane z príjmov na rok t,
D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu; na východiskový rok je určený vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,
RM je výkonnosť tržného portfólia určená úradom na východiskový rok vo výške 7,01 %,
(RM – RF) je celková riziková prémia pre východiskový rok určená úradom vo výške 3 %; pre ďalšie roky regulačného obdobia určená úradom v intervale od 3 % do 6 %.
Pre východiskový rok je úradom vypočítaná reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) vo výške 6,04 %. Hodnoty parametrov pre ďalšie roky, ktoré slúžia na výpočet miery výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením, sú zverejnené na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roka.
Prístup do prepravnej siete a preprava plynu
§ 6
(1)
Cenová regulácia prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prepravuje plyn prepravnou sieťou v roku t.
(2)
Súčasťou návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu sú
a)
účtovná závierka28) za rok t-2,
b)
správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
návrh druhov taríf, ktoré regulovaný subjekt bude fakturovať jednotlivým užívateľom prepravnej siete, vrátane podmienok priznania jednotlivých druhov taríf,
d)
údaje potrebné na preverenie taríf vrátane analýzy podľa § 7, prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny,
e)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 1 až 5.
(3)
Ak podklady podľa odseku 2 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
§ 7
(1)
Podkladom k návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t je aj analýza cien za prepravu plynu v ostatných členských štátoch Európskej únie v roku t-1(ďalej len „analýza“) vypracovaná regulovaným subjektom.
(2)
Analýza zahŕňa najmä prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorí používajú vstupno-výstupný tarifný systém, a prevádzkovateľov prepravných sietí v členských štátoch Európskej únie susediacich so Slovenskou republikou. Kritériá porovnávania použité v analýze zohľadňujú aj parametre existujúcich užívateľov prepravnej siete na vymedzenom území, a to najmä plánované prepravené množstvo plynu, dohodnuté denné maximum a dĺžku platnosti zmluvy, ako aj parametre vybraných potenciálnych užívateľov prepravnej siete zaradených v súlade s navrhovanými tarifami za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu. Analýza porovnáva celkové priemerné ceny za prepravu plynu vrátane prepočítania na dĺžkové jednotky, zohľadňujúc príslušnú vzdialenosť vstupných a výstupných bodov prepravnej siete.
(3)
Porovnateľná cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t zohľadňuje výsledky analýzy a navrhuje sa vo forme taríf za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu.
§ 8
Postup a podmienky uplatňovania porovnateľnej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu
(1)
Tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t sa navrhujú vo forme vstupno-výstupného tarifného systému (ďalej len „tarifný systém“). Tarifný systém sa skladá z osobitných taríf pre vstupné body do prepravnej siete a osobitných taríf pre výstupné body z prepravnej siete.30)
(2)
Tarifný systém sa člení na tarify vzťahujúce sa k dennej prepravnej kapacite a tarify vzťahujúce sa k množstvu skutočne prepraveného plynu.
(3)
Tarify vzťahujúce sa k dennej prepravnej kapacite sa navrhujú pre dennú prepravnú kapacitu objednanú na obdobie jedného roka a pre dennú prepravnú kapacitu objednanú na obdobie kratšie ako jeden rok.
(4)
Tarify vzťahujúce sa na množstvo skutočne prepraveného plynu zahŕňajú plyn na prevádzkové účely, ktorý sa poskytuje prevádzkovateľovi prepravnej siete vo forme plynu pristaveného na vstupnom bode do prepravnej siete.
(5)
Súčasťou tarifného systému sú aj platby za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom vstupnom alebo výstupnom bode. Na odberateľa plynu, ktorý je pripojený do prepravnej siete a ktorý je výrobcom elektriny a súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní skutočného poskytnutia podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny a po preukázaní množstva plynu potrebného na výrobu regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom výstupnom bode, pričom platba užívateľa prepravnej siete za prepravu plynu podľa platného cenového rozhodnutia tým nie je dotknutá.
(6)
Súčasťou tarifného systému je aj cena za prerušiteľnú kapacitu,31) ktorá je určená v závislosti od pravdepodobnosti prerušenia prepravy plynu.
Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu
§ 9
Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu regulovaným subjektom, do ktorého distribučnej siete je pripojených viac ako 100 000 odberných miest, a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve
(1)
Cenová regulácia prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu podľa § 9 až 12 sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou v roku t, do ktorej je v roku t-1 pripojených viac ako 100 000 odberných miest.
(2)
Súčasťou návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sú
a)
účtovná závierka28) za rok t-2,
b)
správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
výška maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu určenej podľa § 12 a postup pri výpočte tejto ceny,
d)
údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb,
e)
návrh druhov taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ktoré regulovaný subjekt bude fakturovať jednotlivým užívateľom distribučnej siete, vrátane podmienok priznania jednotlivých druhov taríf,
f)
údaje potrebné na preverenie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a ceny za poskytovanie podporných služieb, najmä predpokladaný objem distribuovaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v objemových jednotkách, počet odberných miest, výška predpokladaných hodnôt denných maxím v objemových jednotkách distribuovaného plynu, prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny,
g)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 6 až 10 a iné skutočnosti ovplyvňujúce priamo alebo nepriamo náklady regulovaného subjektu.
(3)
Ak podklady podľa odseku 2 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
§ 10
Postup a podmienky uplatňovania maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve
(1)
Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú tak, aby celkové plánované tržby z taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v roku t regulačného obdobia v eurách na objemovú jednotku neprekročili maximálnu cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t vypočítanú podľa § 12; súčasťou taríf sú aj platby za prekročenie dennej distribučnej kapacity a cena za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve. Platby za prekročenie dennej distribučnej kapacity sa stanovujú osobitne pre mesiace január, február, marec, október, november, december a osobitne pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september. Sadzby za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste pre prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest a ktorý je súčasne dodávateľom plynu pre menej ako 500 000 domácností a dodáva plyn výlučne pre domácnosti, sa určujú osobitne pre mesiace január, február, marec, október, november, december a osobitne pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september. Na odberateľa plynu, ktorý je pripojený do distribučnej siete a ktorý je výrobcom elektriny a súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní dodávky regulačnej elektriny výrobcom elektriny a po preukázaní objemu plynu potrebného na výrobu regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste. V mesiaci, v ktorom došlo k prekročeniu dennej distribučnej kapacity, sa dodatočná platba za dennú distribučnú kapacitu na tomto odbernom mieste pre tohto odberateľa plynu rovná súčinu prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity nad povolené prekročenie a príslušnej ceny podľa cenového rozhodnutia.
(2)
Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa zároveň navrhujú tak, aby neobsahovali krížové dotácie medzi jednotlivými skupinami odberateľov plynu. Pri tvorbe taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa zohľadňuje množstvo distribuovaného plynu a charakter odberu plynu aj s prihliadnutím na odberateľov plynu, ktorých odberné miesto je vybavené meradlom umožňujúcim automatické zaznamenávanie denného odberu plynu. Ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu aj pri krátkodobých zmluvách o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu zohľadňujú sezónne využitie distribučnej siete.
(3)
Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú ako viaczložkové tak, aby plánované tržby z fixných zložiek jednotlivých taríf tvorili najviac 60 % z celkových plánovaných tržieb za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu z jednotlivých navrhovaných taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Fixnú zložku taríf je možné medziročne zvýšiť maximálne o JPIt, pričom JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny podľa osobitného predpisu7) uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia - oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“.
§ 11
Výpočet východiskovej maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
(1)
PCDVých je východisková maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu na regulačné obdobie a zároveň je to cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na prvý rok tohto regulačného obdobia, teda PCDVých = PCD2012, a vypočíta sa podľa vzorca
Vzorec
kde
OVých je východisková ročná hodnota odpisov regulovaného subjektu v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu vo východiskovom roku regulačného obdobia; na účely cenovej regulácie je OVých určená úradom na základe hodnoty regulovanej bázy aktív regulovaného subjektu RABVých, zohľadňujúc zostatkovú dobu technickej životnosti aktív,
PNVých sú ročné prevádzkové náklady regulovaného subjektu v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu vo východiskovom roku regulačného obdobia súvisiace s regulovanou činnosťou okrem odpisov určené podľa § 4 ods. 1, pričom PNVých sú stanovené na celé regulačné obdobie a zahŕňajú aj plánované náklady na plnenie povinností regulovaného subjektu vyplývajúcich z osobitného predpisu32) a hodnotu plánovaných nákladov na krytie strát plynu a vlastnej spotreby plynu v sieti na rok 2012; do prevádzkových nákladov vynaložených za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ktoré sú zabezpečované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,26) je možné zarátať len primerané náklady v súlade s osobitným predpisom33) a výpočet PNVých sa predloží regulovaným subjektom ako súčasť návrhu ceny spolu s odôvodnením výpočtu jednotlivých nákladových položiek,
PZVých je východisková hodnota primeraného zisku regulovaného subjektu, na ktorej výpočet boli použité hodnoty stanovené podľa odseku 2.
(2)
PZvých je východisková hodnota primeraného zisku, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
RABVých je hodnota regulovanej bázy aktív vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách, ktorá zohľadňuje hodnotu
a)
majetku regulovaného subjektu z roku 2006 používaného výhradne na regulovanú činnosť, ktorý bol predmetom znaleckého posudku zo strany úradu,
b)
skutočných investícií v rokoch 2007 až 2010,
c)
plánovaných investícií v roku 2011,
d)
stanovených odpisov na obdobie rokov 2007 až 2010 a plánovaných odpisov na rok 2011,
WACC je určená miera výnosnosti regulačnej bázy aktív podľa § 5 ods. 2,
QVých je celkový objem množstva distribuovaného plynu vo východiskovom roku regulačného obdobia vypočítaný z priemerného množstva distribuovaného plynu v rokoch t-3 až t+1, pričom za roky t-3 a t-2 sa použije skutočný objem distribuovaného plynu, za rok t-1 sa použije skutočný objem distribuovaného plynu za mesiace január až jún a plánovaný objem distribuovaného plynu za mesiace júl až december a za roky t a t+1 sa použije plánovaný objem distribuovaného plynu.
§ 12
(1)
Maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu PCDt v eurách na jednotku množstva distribuovaného plynu pre jednotlivé roky regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
OVých je východisková ročná hodnota odpisov podľa § 11 ods. 1,
PNVých je východisková ročná hodnota prevádzkových nákladov podľa § 11 ods. 1,
PZVých je východisková hodnota primeraného zisku podľa § 11 ods. 2,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny podľa osobitného predpisu7) uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
X je faktor efektivity v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5 %,
IMDSt-2 je index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu, ktorý je stanovený úradom na základe využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu za rok t-2 na obnovu a rozvoj siete v intervale 0 až 1,
VPSt-2 je hodnota skutočných ročných výnosov za pripojenie do distribučnej siete v eurách za rok t-2,
VDMAXt-2 je hodnota skutočných ročných výnosov za prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity v eurách za rok t-2,
Yt je hodnota vyjadrená v eurách zohľadňujúca hodnotu zmeny nákladov na krytie strát plynu a vlastnej spotreby plynu v sieti v roku t oproti plánovanej hodnote nákladov na krytie strát a vlastnej spotreby plynu v sieti v roku t-1,
POt-1 je hodnota odpisov v eurách zo zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpečenie prevádzkyschopnosti siete zohľadňujúca technickú dobu životnosti zaradeného majetku v roku t-1 najviac vo výške 2,5 % jeho obstarávacej hodnoty,
FINVPt je faktor investícií v eurách na rok t vypočítaný podľa vzorca
Vzorec
kde
SOt-2 je skutočná hodnota odpisov v eurách zo skutočnej hodnoty zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpečenie prevádzkyschopnosti siete zohľadňujúca technickú dobu životnosti zaradeného majetku v roku t-2, najviac vo výške 2,5 % jeho obstarávacej hodnoty,
POt-2 je plánovaná hodnota odpisov v eurách zo zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpečenie prevádzkyschopnosti siete zohľadňujúca technickú dobu životnosti zaradeného majetku v roku t-2, najviac vo výške 2,5 % jeho obstarávacej hodnoty,
Qt je plánované množstvo distribuovaného plynu na rok t.
(2)
Hodnoty vstupujúce do výpočtov podľa odseku 1 sa odôvodňujú analýzami, ktoré sa predkladajú s návrhom ceny.
(3)
Ak je hodnota rozdielu JPIt a Xnižšia ako 0, na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa hodnota rozdielu rovná 0.
§ 13
Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu regulovaným subjektom, do ktorého distribučnej siete je pripojených menej ako 100 000 odberných miest
(1)
Cenová regulácia prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu podľa § 13 a 14 sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou v roku t a do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest.
(2)
Súčasťou návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sú
a)
účtovná závierka28) za rok t-2,
b)
správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
výška maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu určenej podľa § 14 ods. 3 a postup pri výpočte tejto ceny,
d)
údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
e)
návrh druhov taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ktoré regulovaný subjekt bude fakturovať jednotlivým užívateľom distribučnej siete,
f)
údaje potrebné na preverenie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, najmä predpokladaný objem distribuovaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v objemových jednotkách, počet odberných miest, prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny,
g)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 8 a 11 až 15, plán opráv na rok t, súpis majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti s uvedením názvu majetku, dátumu zaradenia do užívania, odpisovej skupiny, nadobúdacej ceny, výšky oprávok k 31. decembru roku t-1, zostatkovej ceny k 31. decembru roku t-1, zostatkovej ceny k 31. decembru roku t a ročnej výšky odpisov v roku t jednotlivých druhov majetku, výšky odpisov v roku t celkom a iné skutočnosti ovplyvňujúce priamo alebo nepriamo náklady regulovaného subjektu.
(3)
Ak podklady podľa odseku 2 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
§ 14
(1)
Maximálne ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú tak, aby celkové plánované tržby z maximálnych cien a taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v roku t regulačného obdobia v eurách na jednotku množstva plynu distribuovaného užívateľom distribučnej siete neprekročili maximálnu cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 3.
(2)
Maximálne ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa zároveň navrhujú tak, aby neobsahovali krížové dotácie medzi jednotlivými skupinami odberateľov plynu a zohľadňovali príslušnú tlakovú úroveň distribučnej siete.
(3)
Maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu At v eurách za objemovú jednotku plynu distribuovaného pre užívateľov distribučnej siete na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
ONt sú plánované ekonomicky oprávnené náklady v eurách nevyhnutne vynaložené na distribúciu plynu na rok t určené podľa § 4 ods. 1, kde celková výška ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu plynu na rok t na účely kalkulácie cien nesmie prekročiť hodnotu maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov na rok t určenú podľa odseku 4; na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov možno zvýšiť priemerné ročné osobné náklady na jedného zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. d),
NPVt je neoprávnený prebytok výnosov v eurách, ktorý predstavuje celkovú sumu neoprávnených výnosov; vypočíta sa ako rozdiel skutočných výnosov z regulovanej činnosti a celkových výnosov z regulovanej činnosti, ktoré bol regulovaný subjekt oprávnený dosiahnuť; takto vypočítaný neoprávnený prebytok výnosov sa použije na účely určenia ceny na nasledujúci regulačný rok po roku, v ktorom úrad dodatočne zistí, že regulovaný subjekt fakturoval nesprávnu cenu, alebo ak úrad schválil regulovanému subjektu cenu alebo tarify na základe nesprávnych údajov, čím sa mu neoprávnene zvýšili výnosy,
PZt je primeraný zisk na rok t v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu; najvyššia hodnota primeraného zisku, ktorá sa môže použiť na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, sa vypočíta podľa odseku 5,
KLDt je korekčný faktor lokálnej distribúcie plynu pre rok t v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu, ktorý sa vypočíta podľa odseku 8,
QPt je plánovaný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateľov distribučnej siete v objemových jednotkách na rok t,
QSt je plánovaný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu v objemových jednotkách na rok t,
VPt-2 je výška celkových skutočných výnosov prevádzkovateľa distribučnej siete v eurách za pripojenie do distribučnej siete v roku t-2,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny podľa osobitného predpisu7) uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“.
(4)
Hodnota maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov MONt v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
MJON je hodnota maximálnych jednotkových ekonomicky oprávnených nákladov určená vo výške 0,03319 eura na objemovú jednotku.
(5)
Najvyššia hodnota primeraného zisku PZt, ktorá sa môže použiť na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
FNt je koeficient ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku distribuovaného plynu na rok t určený podľa odseku 6; ak je hodnota koeficientu nižšia ako 0, použije sa hodnota rovnajúca sa 0, a ak je hodnota koeficientu vyššia ako jedna, použije sa hodnota rovnajúca sa 1.
(6)
Koeficient ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na objemovú jednotku distribuovaného plynu na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
ONt-2 je rozdiel výšky skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 a plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 v eurách určený podľa odseku 7.
(7)
Rozdiel výšky skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 a plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 v eurách sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
Nt-2 sú skutočné ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu plynu v roku t-2 určené podľa § 4 ods. 1; celková výška ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu plynu v roku t-2 na účely kalkulácie cien nesmie prekročiť hodnotu maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov na rok t-2,
Pt-2 je skutočný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateľov distribučnej siete v objemových jednotkách v roku t-2,
St-2 je skutočný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu v objemových jednotkách v roku t-2,
ONt-2 sú plánované ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu plynu použité pri kalkulácii cien na rok t-2,
QPt-2 je plánovaný objem distribuovaného plynu pre všetkých užívateľov distribučnej siete v objemových jednotkách na rok t-2,
QSt-2 je plánovaný objem distribuovaného plynu pre vlastnú spotrebu v objemových jednotkách na rok t-2.
(8)
Korekčný faktor lokálnej distribúcie plynu pre rok t v eurách na objemovú jednotku množstva distribuovaného plynu slúži na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t-2 a vypočíta sa podľa vzorca
Vzorec
kde
TRt-2 sú celkové skutočné výnosy za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách v roku t-2, ktoré predstavujú súčin skutočného objemu distribuovaného plynu a fakturovanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
PAt-2 je prepočítaná cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku pre rok t-2; hodnota prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na objemovú jednotku pre rok t-2 sa vypočíta tak, že sa do vzorca podľa odseku 3 dosadia skutočné údaje za rok t-2.
(9)
Pre regulovaný subjekt, ktorý predkladá návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu po prvýkrát na rok t, sa na účely výpočtu cien v roku t a v roku t+1 hodnota
a)
rozdielu výšky skutočných ekonomicky oprávnených nákladov a plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 rovná 0,
b)
korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu rovná 0.
(10)
Na účely výpočtu korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu na rok t sa pri výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 použijú hodnoty vo vzorcoch na výpočet primeraného zisku a maximálnych jednotkových ekonomicky oprávnených nákladov, na základe ktorých sa počítala priemerná cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t-2.
(11)
Pri výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 sa použije hodnota korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu a hodnota rozdielu výšky skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 a plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2, ktorá bola použitá pri výpočte priemernej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t-2.
(12)
Pre regulovaný subjekt, ktorý nemal schválenú cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na celé obdobie roku t-2, sa na účely výpočtu cien v roku t hodnota
a)
rozdielu výšky skutočných ekonomicky oprávnených nákladov a plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za rok t-2 rovná 0,
b)
korekčného faktora lokálnej distribúcie plynu rovná 0.
(13)
Ak bola regulovanému subjektu na rok t-2 na základe jeho žiadosti schválená cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu nižšia o viac ako 10 % oproti priemernej cene za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu At -2 vypočítanej podľa odseku 3, na účely výpočtu KLDt na rok t sa pri výpočte TRt-2 namiesto fakturovanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v roku t-2 použije cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu At -2 vypočítaná podľa odseku 3.
(14)
Návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu možno predložiť aj na časť roku t. Táto skutočnosť sa primerane zohľadní v predloženom návrhu ceny.
(15)
Pri výpočtoch podľa odsekov 10 až 13 sa v rokoch 2014 až 2016 použije namiesto priemernej ceny maximálna cena.
(16)
Na účely prepočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu vyjadrenej v eurách za objemovú jednotku na eurá za energetickú jednotku sa použije hodnota spaľovacieho tepla objemového vo výške 10,6.
(17)
Ak plánované ekonomicky oprávnené náklady prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý nie je dodávateľom plynu, sú vyššie ako maximálne ekonomicky oprávnené náklady, potom časť plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na obstaranie plynu na krytie strát plynu v distribučnej sieti nezahrnutá do maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov sa uplatní pri výpočte maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu tak, že rozdiel plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na obstaranie plynu na krytie strát plynu v distribučnej sieti prevyšujúci náklady na obstaranie plynu na krytie strát plynu v distribučnej sieti zahrnuté do maximálnych ekonomicky oprávnených nákladov sa pripočíta k plánovaným ekonomicky oprávneným nákladom vo vzorci uvedenom v odseku 3. Obdobne sa postupuje pri výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Výška plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na obstaranie plynu na krytie strát plynu v distribučnej sieti uplatnená pri výpočte maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu aj výška skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na obstaranie plynu na krytie strát plynu v distribučnej sieti uplatnená pri výpočte prepočítanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu musí byť v súlade s § 4 ods. 1 písm. b).
§ 15
Pripojenie do prepravnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete
(1)
Cenová regulácia pripojenia do prepravnej siete sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje prepravnú sieť v roku t.
(2)
Súčasťou návrhu ceny za pripojenie do prepravnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete sú
a)
účtovná závierka28) za rok t-2,
b)
správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
podklady a údaje k navrhovanej cene, prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny.
(3)
Ak podklady podľa odseku 2 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
(4)
Maximálna cena za pripojenie plynového zariadenia do prepravnej siete sa určí na základe skutočne vynaložených a preukázaných ekonomicky oprávnených nákladov, ktorými sú náklady na
a)
prípravu, projektovanie a stanovenie podmienok pripojenia do prepravnej siete,
b)
zaobstaranie technických zariadení vybudovaných na prepravnej sieti ako jej neoddeliteľná súčasť na účel zabezpečenia prepojiteľnosti prepravnej siete a pripojeného plynového zariadenia,
c)
montáž a inštaláciu zariadenia podľa písmena b),
d)
tlakové skúšky a kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa písmena b) v súlade s platnými technickými normami a osobitným predpisom.34)
(5)
Výnosy a náklady regulovaného subjektu súvisiace s pripojením do prepravnej siete sa evidujú oddelene.
Pripojenie do distribučnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete
§ 16
(1)
Cenová regulácia pripojenia do distribučnej siete sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje distribučnú sieť v roku t.
(2)
Súčasťou návrhu ceny za pripojenie do distribučnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete sú
a)
účtovná závierka28) za rok t-2,
b)
správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
návrh ceny za pripojenie do distribučnej siete podľa § 16 alebo § 17,
d)
podklady k navrhovanej cene podľa § 16 alebo § 17, prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny.
(3)
Ak podklady podľa odseku 2 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
(4)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete vo východiskovom roku regulačného obdobia sa vypočíta v súlade s odsekom 5 na základe plánovaných priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na pripojenie plynového zariadenia do distribučnej siete na rok t, vynaložených prevádzkovateľom distribučnej siete pri úkonoch v štandardnom rozsahu potrebných na pripojenie plynového zariadenia. Úkony v štandardnom rozsahu predstavujú úkony a činnosti, ktoré sú porovnateľné pri vykonávaní každého pripojenia plynového zariadenia do distribučnej siete.
(5)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete vo východiskovom roku regulačného obdobia obsahuje ekonomicky oprávnené náklady spojené
a)
so stanovením podmienok pripojenia do distribučnej siete,
b)
s kontrolou žiadosti o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montážou meradla vrátane kontroly predloženej správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia,
(6)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete sa navrhuje osobitne pre odberateľov plynu v domácnosti a osobitne pre odberateľov plynu mimo domácnosti.
(7)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu v domácnosti CPDSDt na roky nasledujúce po východiskovom roku regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
CPDSDt-1 je maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu v domácnosti v roku t-1 regulačného obdobia,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny podľa osobitného predpisu,7) uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“.
(8)
Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu mimo domácnosti CPDSt na roky nasledujúce po východiskovom roku regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
CPDSt-1 je maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľov plynu mimo domácnosti v roku t-1 regulačného obdobia,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny podľa osobitného predpisu,7) uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“.
(9)
Skutočné výnosy a náklady regulovaného subjektu súvisiace s pripojením do distribučnej siete sa evidujú oddelene.
(10)
Ak sa návrh ceny v priebehu regulačného obdobia podáva prvýkrát, rok, na ktorý sa podáva návrh ceny, sa na účely výpočtu maximálnej ceny za pripojenie do distribučnej siete považuje za východiskový.
§ 17
(1)
Cenová regulácia pripojenia nových výrobcov plynu do distribučnej siete sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje distribučnú sieť v roku t.
(2)
Cena za pripojenie ťažobnej siete výrobcu plynu do distribučnej siete sa určí individuálne ako maximálna cena na základe skutočne vynaložených a preukázaných ekonomicky oprávnených nákladov na
a)
prípravu, projektovanie a stanovenie podmienok pripojenia do distribučnej siete,
b)
zaobstaranie a montáž technických zariadení vybudovaných na distribučnej sieti na účel zabezpečenia prepojiteľnosti distribučnej siete a ťažobnej siete výrobcu plynu,
c)
prepojenie medzi distribučnou sieťou a ťažobnou sieťou výrobcu plynu,
d)
kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa písmena b) v súlade s osobitným predpisom.34)
(3)
Maximálna cena za pripojenie výrobcu biometánu do distribučnej siete sa určí na základe skutočne vynaložených a preukázaných nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete v súlade s osobitným predpisom.35)
Dodávka plynu zraniteľným odberateľom
§ 18
Dodávka plynu pre domácnosti
(1)
Cenová regulácia dodávky plynu pre domácnosti sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn odberateľom plynu v domácnosti v roku t.
(2)
Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu pre domácnosti sú
a)
účtovná závierka28) za rok t-2,
b)
správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
návrh ceny za dodávku plynu pre domácnosti podľa jednotlivých skupín odberateľov plynu v domácnosti vrátane podmienok priznania jednotlivého druhu tarify obsahujúcich aj podmienky finančného vysporiadania záväzkov dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu vyplývajúcich z vyúčtovania dodávky plynu pre domácnosti,
d)
údaje potrebné na preverenie cien za dodávku plynu pre domácnosti, najmä predpokladané množstvo dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách množstva plynu, počet odberných miest, výška denných maxím, vyplnené tabuľky podľa prílohy č. 16, kópie zmlúv uzatvorených dodávateľom plynu na nákup plynu pre odberateľov plynu a prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny,
e)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 17 až 20,
f)
výška maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti podľa § 19 alebo § 20.
(3)
Ak podklady podľa odseku 2 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
(4)
Jednotlivé skupiny odberateľov plynu v domácnosti sú vymedzené na základe odberných pásiem zohľadňujúcich charakter odberu plynu a predpokladané množstvo spotrebovaného plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov vyjadrené v objemových jednotkách alebo v energetických jednotkách. Na účely tejto vyhlášky sa odberateľom plynu v domácnosti rozumie odberateľ plynu v domácnosti so spotrebou plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov najviac 68 575 kWh.
(5)
Cena za dodávku plynu pre domácnosti v jednotlivých skupinách odberateľov plynu v domácnosti je určená ako maximálna cena. Pri tvorbe maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa zohľadní štruktúra odberateľov plynu v domácnosti. Maximálna cena sa skladá z dvoch zložiek, a to z fixnej mesačnej sadzby a zo sadzby za odobratý plyn a navrhuje sa tak, aby zohľadňovala nákladovosť jednotlivých skupín odberateľov plynu v domácnosti a aby nedochádzalo ku krížovým dotáciám medzi jednotlivými skupinami odberateľov plynu v domácnosti a tiež medzi ostatnými skupinami odberateľov plynu. Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti pre jednotlivé skupiny odberateľov plynu v domácnosti na rok t sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnych cien za dodávku plynu pre domácnosti neprekročil maximálnu cenu za dodávku plynu pre domácnosti na rok t, vypočítanú podľa § 19 alebo § 20. Finančné záväzky dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu v domácnosti vyplývajúce z vyúčtovania dodávky plynu sa vysporiadajú do 14 dní po odoslaní vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v domácnosti.
(6)
Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti obsahuje ekonomicky oprávnené náklady, a to
a)
náklady na nákup plynu pre domácnosti odvodené z celkových nákladov na nákup plynu, vychádzajúce zo všetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpečenie zmluvných dodávok plynu pre všetkých odberateľov a zohľadňujúce aj cenu krátkodobých kontraktov na obchodných miestach Európskej únie,
b)
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre domácnosti,
c)
náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre domácnosti,
d)
náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre domácnosti,
e)
náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu potrebné na zabezpečenie dodávky plynu pre domácnosti,
f)
primeraný zisk z dodávky plynu pre domácnosti.
(7)
Ak sa predkladá návrh ceny za dodávku plynu pre menej ako 500 000 domácností na rok t, postupuje sa podľa odseku 8 alebo § 19 alebo § 20.
(8)
Ak regulovaný subjekt v roku t dodáva plyn pre menej ako 500 000 domácností a použije v návrhu ceny na rok t maximálne ceny za dodávku plynu pre domácnosti vrátane podmienok uplatňovania cien podľa cenového rozhodnutia vydaného na rok t pre regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn pre viac ako 500 000 domácností, postupuje sa podľa odseku 2 písm. a) až e).
§ 19
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti
(1)
Ak sa návrh ceny v priebehu regulačného obdobia podáva prvýkrát, rok, na ktorý sa podáva návrh ceny, sa na účely výpočtu ceny za dodávku plynu pre domácnosti považuje za východiskový.
(2)
Maximálna východisková cena za dodávku plynu pre domácnosti CDODPVých v eurách na jednotku množstva plynu na rok t, na ktorý sa regulovaným subjektom podáva návrh ceny prvýkrát, sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t a vypočítajú sa podľa vzorca
Vzorec
kde
PCNNPt sú celkové plánované náklady v eurách na nákup plynu na rok t vyplývajúce zo všetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpečenie zmluvných dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu vrátane krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
PRQTt je celkové plánované množstvo nakúpeného plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov plynu na rok t,
CENCG,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie deviatich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny,
CPSt sú náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t a vypočítajú sa ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území na základe plánovaných denných maxím a plánovaného množstva dodaného plynu všetkým odberateľom plynu na rok t,
CDSt sú náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t a vypočítajú sa ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete na základe plánovaných denných maximálnych odberov odberateľov plynu v domácnosti a za distribúciu plynu pre odberateľov plynu v domácnosti zaradených do príslušných taríf za distribúciu plynu podľa plánovaného množstva odobratého plynu a plánovaného množstva dodaného plynu pre odberateľov plynu v domácnosti na rok t,
CSPt sú náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t a vypočítajú sa podľa vzorca
Vzorec
kde
PNSDt sú plánované náklady v eurách na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov plynu odvodené na základe uzavretých zmlúv na uskladňovanie plynu na rok t,
PRQTt je plánované množstvo dodaného plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynu, ktorí svojím charakterom odberu plynu nevyvolávajú potrebu využitia podzemných zásobníkov na rok t,
CDDt sú náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu pre odberateľov plynu v domácnosti v eurách na jednotku množstva plynu na rok t a vypočítajú sa ako podiel celkových plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 4 ods. 1 okrem nákladov uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 2 obchodnej činnosti dodávateľa plynu na dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti v eurách na celkové plánované množstvo dodaného plynu pre odberateľov plynu v domácnosti na rok t. Do plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov obchodnej činnosti, ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,26) je možné zarátať len ekonomicky oprávnené náklady; výpočet plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov obchodnej činnosti dodávateľa plynu na dodávku plynu pre domácnosti bude dodávateľom plynu predložený ako súčasť návrhu ceny spolu s odôvodnením výpočtu jednotlivých nákladových položiek,
CPZt je najvyššia miera primeraného zisku, ktorý je možné zahrnúť do maximálnej ceny za dodávku plynu pre domácnosti, ktorého hodnota je maximálne 5 % z CKPt, najviac však 1,50 eura za 1 MWh alebo 0,01589 eura na objemovú jednotku.
§ 20
(1)
Maximálna cena za dodávku plynu pre domácnosti CDODPt v eurách na jednotku množstva plynu pre jednotlivé roky regulačného obdobia nasledujúce po východiskovom roku sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
CDODP Vých je maximálna východisková cena za dodávku plynu pre domácnosti v eurách na jednotku množstva plynu vo východiskovom roku,
CDDt je hodnota nákladov obchodnej činnosti dodávateľa plynu v eurách na jednotku množstva plynu určená podľa § 19 ods. 2,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny podľa osobitného predpisu,7) uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
X je faktor efektivity v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5 %,
Ydt je súčet hodnôt
a)
rozdielu plánovanej nákupnej ceny plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej nákupnej ceny plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t-1,
b)
rozdielu plánovanej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t-1,
c)
rozdielu plánovanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t-1,
d)
rozdielu plánovanej ceny za uskladňovanie plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t a plánovanej ceny za uskladňovanie plynu v eurách na jednotku množstva plynu v roku t-1, so zohľadnením výnosov zo sekundárnych obchodov v rámci uskladňovania plynu dodávateľom plynu podľa uzatvorených zmlúv na uskladňovanie plynu na rok t-1,
e)
mimoriadnych nákladov regulovaného subjektu na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na náklady súvisiace s dodávkou plynu pre domácnosti v eurách na jednotku množstva plynu na rok t.
(2)
Hodnota Ydt sa odôvodňuje analýzami v predloženom návrhu ceny.
(3)
Pri návrhu ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa použijú ustanovenia odseku 1 a § 18 ods. 4 a 5. Ak hodnota rozdielu JPIt a X je nižšia ako 0, pri výpočte sa použije hodnota tohto rozdielu rovnajúca sa 0.
§ 21
Dodávka plynu malému podniku
(1)
Cenová regulácia dodávky plynu malému podniku sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn malému podniku. Malý podnik je koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu za všetky jeho odberné miesta najviac 100 000 kWh za rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa na účely tejto vyhlášky rozumie rok t-2.
(2)
Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu malému podniku sú
a)
účtovná závierka28) za rok t-2,
b)
správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
návrh ceny za dodávku plynu malému podniku podľa jednotlivých skupín malých podnikov vrátane podmienok priznania jednotlivého druhu tarify, obsahujúcich aj podmienky finančného vysporiadania záväzkov dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu vyplývajúcich z výučtovania dodávky plynu malému podniku,
d)
údaje potrebné na preverenie ceny za dodávku plynu malému podniku, najmä predpokladané množstvo dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách množstva plynu, počet odberných miest, prípadne iné podklady na posúdenie návrhu ceny,
e)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 16, 18, 21 až 23,
f)
výška maximálnej ceny za dodávku plynu malému podniku podľa § 22.
(3)
Ak podklady podľa odseku 2 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
(4)
Jednotlivé skupiny odberateľov kategórie malý podnik sú vymedzené na základe odberných pásiem zohľadňujúcich predpokladané množstvo spotrebovaného plynu vyjadrené v objemových jednotkách alebo v energetických jednotkách maximálne do výšky 100 000 kWh za kalendárny rok.
(5)
Pri tvorbe ceny za dodávku plynu malému podniku sa zohľadní štruktúra odberateľov kategórie malý podnik a cena sa stanovuje tak, aby zohľadňovala nákladovosť jednotlivých skupín odberateľov kategórie malý podnik a aby nedochádzalo ku krížovým dotáciám medzi jednotlivými skupinami odberateľov kategórie malý podnik, ako aj medzi ostatnými skupinami odberateľov plynu.
(6)
Cena za dodávku plynu malému podniku v jednotlivých skupinách odberateľov kategórie malý podnik je určená ako maximálna cena. Maximálna cena sa skladá z dvoch zložiek, a to z fixnej mesačnej sadzby a zo sadzby za odobratý plyn. Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku pre jednotlivé skupiny odberateľov kategórie malý podnik na rok t sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnych cien za dodávku plynu malým podnikom neprekročil maximálnu cenu za dodávku plynu malému podniku na rok t vypočítanú podľa § 22. Finančné záväzky dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu vyplývajúce z vyúčtovania dodávky plynu sa vysporiadajú do 14 dní po odoslaní vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu.
(7)
Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku obsahuje ekonomicky oprávnené náklady, a to
a)
náklady na nákup plynu pre malý podnik odvodené z celkových nákladov na nákup plynu, vychádzajúce zo všetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpečenie zmluvných dodávok plynu pre všetkých odberateľov a zohľadňujúce aj cenu krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
b)
náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu potrebné na zabezpečenie dodávky plynu pre malý podnik,
c)
primeraný zisk z dodávky plynu pre malý podnik.
§ 22
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu malému podniku
(1)
Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku CDMPt v eurách na jednotku množstva plynu na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t a vypočítajú sa podľa vzorca
Vzorec
kde
PCNNPt sú celkové plánované náklady v eurách na nákup plynu na rok t vyplývajúce zo všetkých zmlúv o nákupe plynu pre zabezpečenie zmluvných dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu vrátane krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
PRQTt je celkové plánované množstvo nakúpeného plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov plynu na rok t,
CENCG,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie deviatich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny,
CDDt sú náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu pre malý podnik v eurách na jednotku množstva plynu na rok t a vypočítajú sa ako podiel celkových plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 4 ods. 1 okrem nákladov uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 obchodnej činnosti dodávateľa plynu na dodávku plynu pre odberateľov plynu kategórie malý podnik v eurách na celkové plánované množstvo dodaného plynu pre odberateľov plynu kategórie malý podnik na rok t; do plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov obchodnej činnosti, ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,26) je možné zarátať len primerané náklady, výpočet plánovaných nákladov obchodnej činnosti dodávateľa plynu na dodávku plynu pre malé podniky bude dodávateľom plynu predložený ako súčasť návrhu ceny spolu s odôvodnením výpočtu jednotlivých nákladových položiek,
CPZt je najvyššia miera primeraného zisku, ktorý je možné zahrnúť do maximálnej ceny za dodávku plynu malému podniku, ktorého hodnota je maximálne 10 % z CKPt, najviac však 3 eurá za 1 MWh alebo 0,03178 eura na objemovú jednotku.
(2)
K maximálnym cenám podľa § 21 ods. 6 druhej vety sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a neregulovaná cena za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu.
(3)
Ak je dodávateľom plynu malému podniku regulovaný subjekt, do ktorého distribučnej siete je pripojených menej ako 100 000 odberných miest, súčasťou nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sú aj náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu distribučnou sieťou tohto regulovaného subjektu.
§ 23
Dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie
(1)
Cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa vzťahuje na dodávku plynu, ktorú uskutočňuje dodávateľ poslednej inštancie podľa osobitného predpisu.36)
(2)
Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie sú
a)
účtovná závierka28) za rok t-2,
b)
správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu,29) ak má regulovaný subjekt povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom,
c)
podklady a údaje k navrhovanej cene.
(3)
Ak podklady podľa odseku 2 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
(4)
Odberatelia plynu sa dodávateľom poslednej inštancie zaradia do tarifných skupín určených na základe odberných pásiem, zohľadňujúcich predpokladané ročné množstvo odobratého plynu vyjadrené v objemových jednotkách alebo v energetických jednotkách podľa platných zmlúv o distribúcii plynu.
(5)
Maximálna cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie pre odberateľov plynu obsahuje
a)
náklady na nákup plynu pre odberateľov plynu určené pre obdobie dodávky plynu v režime poslednej inštancie; náklady na nákup plynu sa vzťahujú na priemernú nákupnú cenu plynu podľa uzatvorených zmlúv na nákup plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre odberateľov plynu na vymedzenom území, zohľadňujúc krátkodobé zmluvy na obchodných miestach v Európskej únii dodávateľa poslednej inštancie v príslušnom období dodávky plynu,
b)
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu odvodené z nákladov dodávateľa poslednej inštancie na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v režime poslednej inštancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu a v príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu; pri dostatočnej zmluvne dohodnutej kapacite dodávateľa plynu u prevádzkovateľa prepravnej siete pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na prepravnú kapacitu náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu sú odvodené z celkových nákladov dodávateľa plynu poslednej inštancie na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu,
c)
náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu odvodené z nákladov dodávateľa poslednej inštancie na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu a v príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu; pri dostatočnej zmluvne dohodnutej kapacite dodávateľa plynu na vstupnom bode do distribučnej siete u prevádzkovateľa distribučnej siete pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na vstupnú kapacitu do distribučnej siete sú náklady na prístup do distribučnej siete odvodené z celkových nákladov dodávateľa plynu poslednej inštancie na prístup do distribučnej siete pre všetkých odberateľov plynu,
d)
náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre odberateľov plynu, odvodené z nákladov dodávateľa poslednej inštancie na prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu pre odberateľov plynu v režime poslednej inštancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o uskladňovaní plynu; pri dostatočnej zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacite dodávateľa plynu u prevádzkovateľa zásobníka pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na uskladňovaciu kapacitu sú náklady na uskladňovanie plynu odvodené z celkových nákladov dodávateľa poslednej inštancie na uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu,
e)
náklady dodávateľa plynu spojené s dodávkou plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie stanovené podľa § 4 ods. 1,
f)
primeraný zisk z dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti maximálne vo výške 1,50 eura za 1 MWh alebo 0,01589 eura na objemovú jednotku a pre odberateľov plynu mimo domácnosti maximálne vo výške 3 eurá za 1 MWh alebo 0,03178 eura na objemovú jednotku.
§ 24
Výkup plynárenského zariadenia
(1)
Cenová regulácia výkupu plynárenského zariadenia sa vzťahuje na prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je pripojených viac ako 100 000 odberných miest.37)
(2)
Plynárenské zariadenie sa vykúpi prevádzkovateľom distribučnej siete podľa odseku 1 na základe žiadosti predávajúceho prevádzkovateľa distribučnej siete alebo vlastníka distribučnej siete za cenu určenú podľa odseku 3. Žiadosť o výkup plynárenského zariadenia obsahuje
a)
kópiu právoplatného stavebného povolenia na vykupovanú distribučnú sieť vydaného po 1. septembri 2012,
b)
kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, pričom originál bude na požiadanie predložený na nahliadnutie,
c)
doklad, že predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete alebo vlastník distribučnej siete je vlastníkom pozemku, na ktorom sa nachádza distribučná sieť; ak predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete alebo vlastník distribučnej siete nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa predávaná distribučná sieť nachádza, súhlas vlastníka pozemku,
d)
doklad o tom, že predávajúci prevádzkovateľ distribučnej siete alebo vlastník distribučnej siete zabezpečil zápis vecných bremien do katastra nehnuteľností v prospech prevádzkovateľa distribučnej siete podľa odseku 1,
e)
kópiu právoplatného osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,
f)
kópiu právoplatného povolenia prevádzkovateľa plynárenského zariadenia na distribúciu plynu, ak je prevádzkovateľom distribučnej siete,
g)
kompletnú sprievodnú a technicko-právnu dokumentáciu plynárenského zariadenia vrátane všetkých nevyhnutných povolení na užívanie stavby po jej dokončení, revíznej správy, tlakovej skúšky a porealizačného zamerania.
(3)
Maximálna cena za výkup plynárenského zariadenia sa určí cenovým rozhodnutím na základe ekonomicky oprávnených nákladov na výkup plynárenského zriadenia tak, aby zohľadňovala aj ekonomickú efektívnosť vykupovaného plynárenského zariadenia, ktorým je distribučná sieť.
§ 25
Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú najmenej na štyri desatinné miesta, pričom fixné mesačné alebo ročné sadzby sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.
§ 26
Pri zmene ceny sa ustanovenia o priamom určení ceny alebo spôsobe výpočtu ceny použijú primerane podľa zodpovedajúceho regulačného roku, v ktorom prichádza k zmene ceny.
§ 27
Prechodné ustanovenia
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaniach o cenovej regulácii na rok 2014.
(2)
Ak nebude cena na rok 2014 v konaní o cenovej regulácii schválená do 31. decembra 2013, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2014 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok 2013; rovnako sa postupuje, ak cena nebude určená.
§ 28
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. júla 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa prepravnej siete na vstupe do prepravnej siete
Príloha č. 2 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa prepravnej siete na výstupe z prepravnej siete
Príloha č. 3 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siete na výstupe z prepravnej siete
Príloha č. 4 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siete na vstupe do prepravnej siete
Príloha č. 5 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Ročná bilancia vlastnej spotreby plynu a strát plynu pri preprave plynu
Príloha č. 6 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa distribučnej siete na vstupe do distribučnej siete
Príloha č. 7 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa distribučnej siete na výstupe z distribučnej siete
Príloha č. 8 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Ročná bilancia vlastnej spotreby a strát v distribúcii plynu
Príloha č. 9 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o spoločných nákladoch prevádzkovateľa distribučnej siete
Príloha č. 10 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o nákladoch prevádzkovateľa distribučnej siete
Príloha č. 11 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
Príloha č. 12 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet korekčného faktora
Príloha č. 13 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu plynu v členení podľa § 4
Príloha č. 14 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu plynu v členení podľa účtovnej osnovy
Príloha č. 15 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje potrebné na určenie osobných nákladov za distribúciu plynu – priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca
Príloha č. 16 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje dodávateľa plynu o dodávke plynu všetkým odberateľom plynu
Obchodné meno, sídlo a IČO regulovaného subjektu:
Rok:
Č. r. Označenie tarifnej skupiny
prevádzkovateľa distribučnej
siete, do ktorej je odberateľ
plynu pripojený
Počet odberných
miest zaradených
do tarifnej skupiny
Množstvo v m3 Množstvo v kWh
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Spolu

Tabuľka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabuľke:
Za rok t-2 sa uvedú skutočné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
V tabuľke sa uvedú všetci odberatelia plynu, pre ktorých dodávateľ plynu v príslušnom roku zabezpečuje dodávky plynu, v členení podľa ich zaradenia do tarifných skupín prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej sú odberné miesta pripojené.
Schválil: Vypracoval:
Meno, priezvisko Meno, priezvisko
Telefónne číslo Telefónne číslo
Podpis Podpis
Dátum Dátum
Príloha č. 17 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o počte odberateľov a množstve dodaného plynu odberateľom plynu v domácnosti
Príloha č. 18 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o nákupe plynu pre všetkých odberateľov
Príloha č. 19 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o spoločných nákladoch dodávateľa plynu domácnostiam
Príloha č. 20 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o nákladoch dodávateľa plynu domácnostiam podľa § 19 ods. 2
Obchodné meno, sídlo a IČO regulovaného subjektu:
Obdobie: Dodávka plynu
pre domácnosti
v tisícoch eur
Spoločné náklady;
z toho podiel dodávky
plynu pre domácnosti
v tisícoch eur
Spolu
v tisícoch eur
ON CN
Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (503)
Služby (51x)
z toho opravy a údržba (511)
Osobné náklady (52x)
Prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x okrem odpisov)
z toho dane a poplatky (53x)
ostatné prevádzkové náklady (54x)
Odpisy DHM a DNM (551)
Finančné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (562)
Mimoriadne náklady (58x)
Ostatné prvotné náklady
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)
z toho vlastné opravy
vlastná doprava a mechanizácia
režijné náklady
Celkové druhotné náklady
Spolu náklady vrátane odpisov

Tabuľka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabuľke:
Za rok t-2 sa uvedú skutočné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady
Spoločné náklady – náklady, ktoré sa nedajú priamo priradiť k regulovanej činnosti; na ich uplatnenie sa použije pomer plánovaných tržieb (výnosov) za jednotlivé činnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci podnikania, k celkovým tržbám (výnosom).
Schválil: Vypracoval:
Meno, priezvisko Meno, priezvisko
Telefónne číslo Telefónne číslo
Podpis Podpis
Dátum Dátum
Príloha č. 21 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o predaji plynu a dodávke plynu malému podniku
Príloha č. 22 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o spoločných nákladoch dodávateľa plynu malému podniku
Príloha č. 23 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o nákladoch dodávateľa plynu malému podniku podľa § 22 ods. 1
Obchodné meno, sídlo a IČO regulovaného subjektu:
Obdobie: Dodávka plynu
malému podniku
v tisícoch eur
Spoločné
náklady – podiel
na dodávke
plynu malému podniku
v tisícoch eur
Spolu
v tisícoch eur
ON CN
Spotreba materiálu (501)
Spotreba energií (502)
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (503)
Služby (51x)
z toho opravy a údržba (511)
Osobné náklady (52x)
Prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x okrem odpisov)
z toho dane a poplatky (53x)
ostatné prevádzkové náklady (54x)
Odpisy DHM a DNM (551)
Finančné náklady (56x)
z toho úroky z úverov (562)
Mimoriadne náklady (58x)
Ostatné prvotné náklady
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)
z toho vlastné opravy
vlastná doprava a mechanizácia
režijné náklady
Celkové druhotné náklady
Náklady spolu vrátane odpisov

Tabuľka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabuľke:
Za rok t-2 sa uvedú skutočné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady
Spoločné náklady – náklady, ktoré sa nedajú priamo priradiť k regulovanej činnosti; na ich uplatnenie sa použije pomer plánovaných tržieb (výnosov) za jednotlivé činnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci podnikania, k celkovým tržbám (výnosom).
Schválil: Vypracoval:
Meno, priezvisko Meno, priezvisko
Telefónne číslo Telefónne číslo
Podpis Podpis
Dátum Dátum
1)
§ 2 písm. c) prvého bodu zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.
5)
§ 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
6)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).
8)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. a zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 548/2011 Z. z.
11)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 12 ods.1 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 361/2012 Z. z.
16)
§ 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
20)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
24)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
27)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu.
28)
§ 17 až 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
29)
§ 23 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
30)
§ 47 ods. 3 a 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.
31)
Čl. 2 ods. 1 bod 13 a čl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 08. 2009) v platnom znení.
33)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.
35)
§ 11a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.136/2011 Z. z.