194/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a), b), e), h), i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,
b)
rokom t rok, pre ktorý sa určuje alebo platí cena,
c)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e)
objemovou jednotkou 1 m3 odobratej povrchovej vody alebo 1 000 m3 energetickej vody,1)
f)
jednotkou množstva mechanickej energie 1 MWh,
g)
mechanickou energiou energia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom koryte vodného toku alebo v umelom koryte vodného toku.
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na
a)
odber povrchovej vody z vodných tokov,
b)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
c)
odber energetickej vody z vodných tokov.
§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za
a)
odber povrchovej vody z vodných tokov,2)
b)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,3)
c)
odber energetickej vody z vodných tokov.4)
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú
a)
primerané technologické náklady,
b)
osobné náklady;5) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
c)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,6)
d)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku7) okrem odpisov hmotného majetku podľa písmena e), pričom pri hmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom8) z jeho obstarávacej ceny9) a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve regulovaného subjektu,
e)
odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,7) zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu po 1. júli 2009, vo výške rovnomerných odpisov8) z kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov8) zo všeobecnej hodnoty hmotného a nehmotného majetku10) stanovenej znaleckým posudkom,
f)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške odpisov podľa písmen d) a e); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmen d) a e) a dane z nehnuteľností,
g)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,11)
h)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky12) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť,
i)
režijné náklady na regulované činnosti.
(2)
Na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené režijné náklady na regulované činnosti na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI). Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 8 až 10 sa zahrnie podiel režijných nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám z roku t-2.
(3)
Ekonomicky oprávnené náklady sa kalkulujú na jednotlivé činnosti v rozsahu, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku využívajú na regulovanú činnosť.
(4)
Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa v prípade predaja hmotného majetku, ktorý sa používal na vykonávanie regulovanej činnosti, zníži o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku.13)
(5)
Výška plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny za regulovanú činnosť sa určuje maximálne do výšky ekonomicky oprávnených nákladov na rok t plánovaných v návrhu ceny regulovaného subjektu.
(6)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwil“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,14)
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,15) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,16)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,22)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich zariadení a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace zariadenia a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a žiakom stredných odborných škôl,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky okrem pohľadávok za odbery podzemnej vody a za vypúšťanie odpadových vôd,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,23)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,24)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac) zostatková cena vyradeného alebo predaného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,
ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,25)
af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,
ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,
ah) kurzové straty,
ai) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(7)
Do ekonomicky oprávnených nákladov na odber povrchových vôd nemožno zahrnúť náklady spojené s odberom povrchovej vody podľa osobitného predpisu26) a náklady súvisiace s dodávkou povrchovej vody odberateľovi.
§ 5
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
Výška primeraného zisku na regulovanú činnosť sa určí prostredníctvom koeficientu miery zisku p, ktorého hodnota je 0,05.
§ 6
Podklady návrhu ceny
Súčasťou návrhu ceny sú
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
výpočet pevnej ceny za odber povrchovej vody z vodných tokov (ďalej len „odber povrchovej vody“) podľa § 8 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber povrchovej vody,
c)
výpočet priemernej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov (ďalej len „využívanie hydroenergetického potenciálu“) podľa § 9 ods. 1 a 2 a návrh taríf za využívanie hydroenergetického potenciálu podľa § 9 ods. 3 až 6,
d)
výpočet pevnej ceny za odber energetickej vody z vodných tokov (ďalej len „odber energetickej vody“) podľa § 10 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber energetickej vody,
e)
vyplnené údaje v tabuľkách podľa príloh č. 1 a 2,
f)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na odber povrchovej vody podľa § 4 predpokladaných na rok t-1 podľa prílohy č. 3,
g)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na využívanie hydroenergetického potenciálu podľa § 4 predpokladaných na rok t-1 podľa prílohy č. 4,
h)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na odber energetickej vody podľa § 4 predpokladaných na rok t-1 podľa prílohy č. 5,
i)
kalkulácia predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby27) podľa § 4 na rok t-1 podľa prílohy č. 6,
j)
plán investičných výdavkov a plán odpisov dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku na regulované činnosti na roky t až t+2,
k)
prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov za rok t-1 týkajúcich sa regulovaných činností,
l)
vnútropodnikový predpis kalkulácie alebo rozpisu režijných nákladov na regulované činnosti,
m)
prehľad členenia nákladov na jednotlivé činnosti podľa rozsahu, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku využívajú na regulovanú činnosť,
n)
vnútropodniková účtovná smernica a účtový rozvrh.
§ 7
Spôsob predkladania návrhu ceny
(1)
Ak sa predkladá návrh ceny prvýkrát na rok t, návrh ceny obsahuje plánované údaje a podklady podľa § 6.
(2)
Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu rozhodnutia.
(3)
Návrh ceny sa predkladá v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 7 sa predkladajú aj elektronicky v súboroch obsahujúcich tabuľky.
§ 8
Spôsob výpočtu pevnej ceny za odber povrchovej vody a výšky primeraného zisku
(1)
Pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
ak (JPI – X) t je pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,
ONPVt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách za odber povrchovej vody schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,
PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2,
QPVt je množstvo povrchovej vody v objemových jednotkách odobratej odberateľmi z vodných tokov schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
X je faktor efektivity; pre regulačné obdobie vo výške 3,5 %,
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení pevnej ceny za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.
(2)
Maximálna výška primeraného zisku za odber povrchovej vody v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
§ 9
Spôsob výpočtu pevnej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu a výšky primeraného zisku
(1)
Na určenie pevnej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu sa vypočíta priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t podľa vzorca
Vzorec
ak (JPI – X) t je priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,
ONHPt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na využívanie hydroenergetického potenciálu schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,
DMEt je množstvo dodanej mechanickej energie v jednotkách množstva mechanickej energie, vypočítané z množstva predpokladanej vyrobenej elektrickej energie pri predpokladanej 97 % účinnosti energetických zariadení, schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
X je faktor efektivity; pre regulačné obdobie vo výške 3,5 %,
PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2,
Z je hodnota zmeny v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte priemernej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.
(2)
Maximálna výška primeraného zisku za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
(3)
Pevná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu sa predkladá ako tarifa pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu.
(4)
Tarify pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu sa vypočítajú podľa vzorca
Vzorec
kde
Tt je tarifa za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,
k je koeficient rozloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku medzi jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu vodného toku určený podľa odseku 5.
(5)
Skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu sa členia podľa inštalovaného výkonu vodných elektrární a koeficient rozloženia nákladov k sa ustanovuje takto:
a)
od 100 kW do 1 000 kW k = 0,30,
b)
od 1 001 kW do 10 000 kW k = 0,50,
c)
nad 10 000 kW k = 1,02.
(6)
Návrh taríf za využívanie hydroenergetického potenciálu na rok t sa predkladá tak, aby ich vážený priemer prepočítaný na jednotku dodanej mechanickej energie neprekročil priemernú cenu za využívanie hydroenergetického potenciálu vypočítanú podľa odseku 1.
§ 10
Spôsob výpočtu pevnej ceny za odber energetickej vody a výšky primeraného zisku
(1)
Pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
ak (JPI – X) t je pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,
ONEVt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na odber energetickej vody schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,
PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách určená podľa odseku 2,
QEVt je množstvo odobratej energetickej vody v objemových jednotkách schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
X je faktor efektivity; pre regulačné obdobie vo výške 3,5 %,
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení pevnej ceny za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.
(2)
Maximálna výška primeraného zisku za odber energetickej vody v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
§ 11
Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov
Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája predkladajú skutočné údaje za regulované činnosti za predchádzajúci rok, a to
b)
kalkulácia skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby27) podľa § 4 podľa prílohy č. 6,
c)
údaje o hmotnom majetku podľa odpisových skupín7) a nehmotnom majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 7,
d)
prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovaných činností,
e)
výkaz ziskov a strát28) za príslušné regulované činnosti.
§ 12
Prechodné ustanovenie
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaní o cenovej regulácii na rok 2014.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 194/2013 Z. z
ÚDAJE POTREBNÉ PRE VÝPOČET CIEN ZA VYUŽÍVANIE HYDROENERGETICKÉHO POTENCIÁLU, ZA ODBER POVRCHOVEJ VODY A ZA ODBER ENERGETICKEJ VODY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ ÚDAJE
Príloha č. 3 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ODBER POVRCHOVEJ VODY V TISÍCOCH EUR
Vzor 03
Príloha č. 4 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA VYUŽÍVANIE HYDROENERGETICKÉHO POTENCIÁLU V TISÍCOCH EUR
Vzor 04
Príloha č. 5 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ODBER ENERGETICKEJ VODY V TISÍCOCH EUR
Vzor 05
Príloha č. 6 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA REGULOVANÉ A NEREGULOVANÉ VODOHOSPODÁRSKE SLUŽBY V TISÍCOCH EUR
Vzor 06
Príloha č. 7 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.
ÚDAJE O HMOTNOM A NEHMOTNOM MAJETKU V TISÍCOCH EUR
Vzor 07
1)
§ 2 písm. ai) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
5)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).
6)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády č. 367/2008 Z. z.
7)
§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.
10)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
11)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
13)
§ 25 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
17)
§ 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
20)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
21)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 59 ods. 13 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
25)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 17 až 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.