195/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

195
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,
b)
rokom t rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,
c)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d)
rokom t–n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e)
objemovou jednotkou 1 m3 pitnej vody alebo 1 m3 odvedenej komunálnej odpadovej vody1) (ďalej len „odpadová voda“),
f)
skupinou odberateľov2) pitnej vody odberatelia2) v lokalite, pre ktorých dodávka pitnej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za výrobu a dodávku pitnej vody,
g)
skupinou producentov3) odpadovej vody producenti3) v lokalite, od ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody,
h)
distribúciou pitnej vody predaj pitnej vody iným regulovaným subjektom, ktorí dodávajú pitnú vodu odberateľovi.2)
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na
a)
výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
b)
výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
c)
dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
d)
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e)
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f)
čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „čistenie odpadovej vody“).
§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva priamym určením maximálnej ceny alebo určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za
a)
výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
b)
výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
c)
dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
d)
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e)
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f)
čistenie odpadovej vody.
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú
a)
náklady na obstaranie vody z podzemných, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom; za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú platby a poplatky za odbery a nákup vody vo výške množstva dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov2) a za množstvo vody na technologické účely, vlastnú spotrebu a straty vody vo výške maximálne 25 % z množstva dodanej pitnej vody rovnomerne rozdelené vo všetkých prípadoch obstarania,
b)
primerané technologické náklady,
c)
osobné náklady;4) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,5)
e)
odpisy hmotného majetku,6) okrem odpisov hmotného majetku podľa písmen f) a g) najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom7) z jeho obstarávacej ceny8) a odpisy nehmotného majetku,6) okrem odpisov nehmotného majetku podľa písmen f) a g), vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve,
f)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,6) ktorý bol obstaraný z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce alebo bezodplatným prevodom podľa osobitného predpisu,9) zaradeného do účtovníctva po 1. januári 2011, najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny,8)
g)
odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,6) zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu po 1. júli 2009, vo výške rovnomerných odpisov7) z kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov7) zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku a nehmotného majetku10) stanovenej znaleckým posudkom,
h)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, preukázateľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do výšky odpisov podľa písmen e) až g) preukázateľných zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom; ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmen e) až g) a dane z nehnuteľností,
i)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,11)
j)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky12) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť,
k)
režijné náklady na regulované činnosti.
(2)
Na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené režijné náklady na regulované činnosti na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI). Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 8 a 9 sa zahrnie podiel režijných nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám z roku t-2.
(3)
Skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži v prípade predaja hmotného majetku, ktorého odpisy boli uplatňované v cene, o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku.13) Ak sú náklady na výkony a služby, ktoré súvisia s regulovanou činnosťou uplatnené v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov, potom sa výška skutočných ekonomicky oprávnených nákladov zníži aj o tržby získané za tieto výkony a služby, a to vo výške uplatnených ekonomicky oprávnených nákladov v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov.
(4)
Výška plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny za regulované činnosti sa určuje maximálne do výšky plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny regulovaného subjektu.
(5)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,14)
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,15) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,16)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,22)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich zariadení a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace zariadenia a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a žiakom stredných odborných škôl,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,23)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,24)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,
ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,25)
af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,
ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,
ah) kurzové straty,
ai) náklady súvisiace s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarni odpadových vôd,
aj) odpisy hmotného majetku obstaraného nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne potrebný na výkon regulovanej činnosti súvisiaceho s terénnymi úpravami,
ak) náklady na opravy majetku súvisiace so spätnou úpravou povrchu nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne zabezpečujúci úpravu do pôvodného stavu,
al) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(6)
Ak sa regulovaným subjektom zabezpečuje prevádzka verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií iným právnickým osobám, ktoré sú vlastníkmi týchto verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ekonomicky oprávnené náklady sa uvedú v rozsahu podľa prílohy č. 11. V kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov podľa prílohy č. 5 sa tieto náklady uplatnia priamo do celkových nákladov regulovaného subjektu a množstvo vody sa uvedie v údajoch podľa prílohy č. 3.
§ 5
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)
Primeraný zisk sa určí ako súčin hodnoty regulačnej bázy aktív a primeranej miery výnosnosti regulačnej bázy aktív. Regulačná báza aktív (RAB) je hodnota aktív slúžiacich na vykonávanie regulovaných činností a určí sa na základe ich účtovnej hodnoty. Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením v percentách na dve desatinné miesta na regulačné obdobie je vypočítaná podľa vzorca
Vzorec
kde
T je sadzba dane z príjmov na rok t,
E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,
D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,
RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca
Vzorec
kde
RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, prepočítaný priemerný výnos päť a viacročných štátnych dlhopisov emitovaných na slovenskom trhu za roky 2007 až 2011; na rok 2012 určená vo výške 4,01 %,
LEV je vážený koeficient , ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov vypočítaný podľa vzorca
Vzorec
kde
UNLEV je nevážený koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov; na rok 2012 určený vo výške 0,30 a pre ďalšie roky regulačného obdobia určený úradom v intervale od 0,30 do 0,65,
D/E je pomer cudzích zdrojov ku vlastnému imaniu; na rok 2012 určený vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,
(RM – RF) je celková riziková prémia; na rok 2012 určená vo výške 3,00 % a na ďalšie roky regulačného obdobia určená úradom v intervale od 3 % do 6 %,
RM je výkonnosť tržného portfólia určená na rok 2012 vo výške 7,01 %,
RD je reálna cena cudzích zdrojov, prepočítaná priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie päť a viac rokov s výškou úveru nad 1 000 000 eur; na rok 2012 určená vo výške 5,13 %.
Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením je na rok 2012 úradom vypočítaná vo výške 6,04 %. Hodnoty parametrov na ďalšie roky, ktoré slúžia na výpočet reálnej miery výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením sú zverejnené na webovom sídle úradu do 30. júna príslušného kalendárneho roku.
(2)
Primeraný zisk pri výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody verejným vodovodom pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je ustanovený v § 8 ods. 3 a pri odvedení a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt, ktorého množstvo odvedenej odpadovej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je ustanovený v § 9 ods. 3.
(3)
Faktor efektivity X pre regulované činnosti na regulačné obdobie má hodnotu 3,5 %.
§ 6
Podklady návrhu ceny
(1)
Súčasťou návrhu ceny sú
a)
výpočet priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody“) podľa § 8 ods. 1 a návrh maximálnej ceny podľa § 8 ods. 5 až 7 alebo výpočet a návrh maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody podľa § 8 ods. 9,
b)
výpočet priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „odvádzanie a čistenie odpadovej vody“) podľa § 9 ods. 1 a návrh maximálnej ceny podľa § 9 ods. 5 až 7 alebo výpočet a návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody podľa § 9 ods. 9,
c)
údaje potrebné na výpočet cien podľa písmen a) a b) vyplnené v prílohe č. 1 alebo 2,
d)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do účtovníctva v roku t-1, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 14,
e)
prehľad plánovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovaných činností na rok t až t+2 podľa prílohy č. 15,
f)
prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v roku t – 2 zaradeného do trvalej prevádzky podľa prílohy č. 17,
g)
ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až f) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
(2)
Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súčasťou návrhu ceny sú
a)
výpočet a návrh maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody alebo za dodávku pitnej vody podľa § 8 ods. 8,
b)
výpočet a návrh maximálnych cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody alebo za čistenie odpadovej vody podľa § 9 ods. 8,
c)
plánované údaje za regulované činnosti na rok t
2.
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na regulované činnosti podľa prílohy č. 5,
3.
kalkulácia rozpisu plánovaných režijných nákladov na regulované činnosti podľa prílohy č. 6,
4.
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov podľa lokalít, vrátane spoločných nákladov rozložených podielom na regulované činnosti podľa príloh č. 7 a 8,
5.
zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu plánuje prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, s uvedením plánovaného množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody na rok t,
6.
prehľad plánovaných fakturovaných cien a príslušných množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
7.
zoznam subjektov, ktorým regulovaný subjekt plánuje distribuovať alebo čistiť vodu,
d)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa bude používať na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 14,
e)
prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na regulované činnosti v členení podľa odpisových skupín, vrátane ročných odpisov a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu,
f)
prehľad plánovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovanej činnosti podľa prílohy č. 15,
g)
vecný a finančný prehľad plánovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 16,
h)
prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v roku t zaradeného do trvalej prevádzky podľa prílohy č. 17,
i)
ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až h) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
§ 7
Spôsob predkladania návrhu ceny
(1)
Návrh ceny sa predkladá v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 18 sa predkladajú aj elektronicky v súboroch obsahujúcich tabuľky.
(2)
Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súčasťou návrhu ceny sú podklady podľa § 6 ods. 2.
(3)
Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o podkladoch návrhu ceny sa použijú primerane aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.
(4)
Vypočítané hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta, ak nie je ustanovené inak.
§ 8
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a výšky primeraného zisku
(1)
Na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku na prvý rok regulačného obdobia sa vypočíta priemerná cena podľa vzorca
Vzorec
kde
PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,
OVt-2 sú odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách za rok t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. e),
POVt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody zohľadňujúca technickú dobu životnosti majetku skutočne zaradeného do 30. júna a majetku, ktorý sa plánuje zaradiť do 31. decembra do účtovníctva v roku t–1 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú, pričom hodnota POVt-1 sa preukazuje nájomnou zmluvou,
NVt-2 sú skutočné oprávnené prevádzkové náklady v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t-2 okrem OVt-2,
QVTt-2 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov2) v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby,
PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,10 eura na 1 m3 skutočného množstva dodanej pitnej vody v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby, alebo podľa odseku 3; pri výpočte ceny za dodávku pitnej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,
Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa odseku 4.
(2)
Výška primeraného zisku PZt v eurách sa vypočíta podľa vzorca
PZt = RAB2010 WACCt,
kde
RAB2010 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku 2010 používaného na regulovanú činnosť podľa prílohy č.14.
(3)
Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom nepresiahne 1 000 000 m3, je maximálne 0,05 eura na 1 m3 skutočného množstva dodanej pitnej vody v roku t–2 vrátane vlastnej spotreby.
(4)
Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku podľa prílohy č. 17. Vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.
(5)
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody MCVt v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 1. Maximálna cena za dodávku pitnej vody sa navrhuje najviac do výšky vypočítanej priemernej ceny. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.
(6)
Ak sa regulovaným subjektom dodáva voda inému regulovanému subjektu, návrh maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody sa predkladá tak, že maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s dodávkou pitnej vody konečným odberateľom.2)
(7)
Návrh maximálnej ceny pre jednotlivé skupiny odberateľov2) sa predkladá tak, aby maximálne ceny zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín odberateľov2) a výšku primeraného zisku.
(8)
Ak sa návrh ceny na určenie maximálnej ceny predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 1, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odsekov 5 až 7.
(9)
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku na ďalšie roky regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
ak (JPIt – X) t je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku na rok t,
MCVt–1 je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t–1, ktorá zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 4,
Yt je faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 10.
NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku (Kt–1 – Kt).
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú prevádzkové náklady NV regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody, za dodávku pitnej vody alebo za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.
(10)
Faktor investičného rozvoja Yt je prioritne určený na podporu investícií do vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody. Vypočíta sa podľa vzorca
Vzorec
kde
SPOVt–2 je hodnota odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutočne zaradeného v účtovníctve v roku t–2 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny,
PPOVt–2 je hodnota odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody plánovaného zaradiť do účtovníctva v roku t-2 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny,
QVTt–2 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov2) v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby.
§ 9
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a výšky primeraného zisku
(1)
Na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na prvý rok regulačného obdobia sa vypočíta priemerná cena podľa vzorca
Vzorec
kde
PRSt je priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,
OSt–2 sú odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku a nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách za rok t–2 podľa § 4 ods. 1 písm. e),
POSt–1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného a nehmotného majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody zohľadňujúca technickú dobu životnosti majetku skutočne zaradeného do 30. júna a majetku, ktorý sa plánuje zaradiť do 31. decembra do účtovníctva v roku t–1 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú, pričom hodnota POSt–1 sa preukazuje nájomnou zmluvou,
NSt–2 sú skutočné oprávnené prevádzkové náklady v eurách na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku t–2 okrem OSt–2,
QSTt–2 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov3) v roku t–2,
PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,13 eura na 1 m3 skutočného množstva odvedenej odpadovej vody v roku t–2 vrátane vlastnej produkcie, alebo vypočítaná podľa odseku 3; pri výpočte ceny za čistenie odpadovej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,
Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody vypočítaný podľa odseku 4.
(2)
Výška primeraného zisku PZt sa vypočíta podľa vzorca
PZt = RAB2010 × WACCt,
kde
RAB2010 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku 2010 používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody podľa prílohy č. 14.
(3)
Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého odvedené a čistené množstvo odpadovej vody verejnou kanalizáciou nepresiahne 1 000 000 m3, je maximálne 0,07 eura za 1m3 skutočného množstva odvedenej odpadovej vody v roku t–2 vrátane vlastnej produkcie.
(4)
Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku podľa prílohy č. 17. Vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.
(5)
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody MCSt sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 1. Maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody alebo za čistenie odpadovej vody sa navrhuje najviac do výšky vypočítanej priemernej ceny. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.
(6)
Ak sa regulovaným subjektom čistí odpadová voda odvádzaná od iného regulovaného subjektu, návrh maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody sa predkladá úradu tak, že maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s odvádzaním odpadovej vody od konečných producentov.3)
(7)
Maximálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre jednotlivé skupiny producentov3) v eurách na objemovú jednotku sa navrhujú tak, aby zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín producentov3) a výšku primeraného zisku.
(8)
Ak sa predkladá návrh ceny na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 1, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odsekov 5 až 7.
(9)
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na ďalšie roky regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
ak (JPIt – X) t je maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na rok t,
MCSt–1 je maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku, schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t–1, ktorá zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,
JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 4,
Yt je faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 10.
NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku (Kt–1 – Kt).
Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú prevádzkové náklady NS regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.
(10)
Faktor investičného rozvoja Y je prioritne určený na podporu investícií do vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Vypočíta sa podľa vzorca
Vzorec
kde
SPOSt–2 je hodnota odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody skutočne zaradeného v účtovníctve v roku t–2 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny,
PPOSt–2 je hodnota odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody plánovaného zaradiť do účtovníctva v roku t–2 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny,
QSTt–2 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov3) v roku t–2.
§ 10
Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny
(1)
Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla26) alebo ak sa množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla na dodávku pitnej vody, odpočet stavu meradiel sa vykoná najneskôr do 30 dní od zmeny ceny. Odpočet stavu meradla sa vykoná minimálne jedenkrát ročne. Pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním odpočtu stavu meradla, na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody v objemovej jednotke matematicky zaokrúhlenej na tri desatinné miesta za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom stavu meradla a prvým odpočtom stavu meradla po zmene ceny.
(2)
Ak pri ročnom vyúčtovaní za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody regulovaným subjektom vznikne preplatok, odberateľovi2) alebo producentovi3) sa vráti do 14 dní odo dňa splatnosti vyúčtovacej faktúry.
§ 11
Spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene
(1)
Maximálna cena za regulovanú činnosť sa regulovaným subjektom, ktorým je obec podľa § 14 ods. 8 zákona (ďalej len „obec“), vypočíta podľa § 8 ods. 8 alebo § 9 ods. 8.
(2)
Ak obec už má stanovenú maximálnu cenu za regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) piateho a šiesteho bodu zákona cenovým rozhodnutím, maximálna cena sa vypočíta podľa § 8 ods. 9 a § 9 ods. 9.
(3)
Oznámenie obce o cene podľa § 14 ods. 8 zákona obsahuje
a)
názov obce, sídlo a identifikačné číslo,
b)
číslo potvrdenia o registrácii,
c)
maximálnu cenu vypočítanú podľa odseku 1 alebo odseku 2,
d)
dátum,
e)
meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby,
f)
podpis oprávnenej osoby.
(4)
K oznámeniu obce o cene sa prikladajú podklady podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b).
§ 12
Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov
(1)
Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, a to
b)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov podľa prílohy č. 5,
c)
kalkulácia rozpisu režijných nákladov podľa prílohy č. 6,
d)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov podľa lokalít vrátane spoločných nákladov rozložených podielom na každú regulovanú činnosť podľa príloh č. 7 a 8,
e)
prehľad výnosov podľa prílohy č. 13,
f)
zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu prevádzkoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu s uvedením množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
g)
prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,
h)
zoznam regulovaných subjektov, ktorým regulovaný subjekt distribuoval pitnú vodu alebo čistil odpadovú vodu,
i)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa používal na vykonávanie každej regulovanej činnosti podľa prílohy č. 14,
j)
prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na každú regulovanú činnosť v členení podľa odpisových skupín vrátane ročných odpisov a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu,
k)
prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa každej regulovanej činnosti podľa prílohy č. 15,
l)
vecný a finančný prehľad realizovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 16.
(2)
Ak dodávka pitnej vody na rok t je väčšia ako 1 000 000 m3 alebo ak množstvo odvedenej odpadovej vody na rok t je väčšie ako 1 000 000 m3, predkladajú sa do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka aj skutočné údaje za predchádzajúci rok na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch podľa prílohy č. 18.
(3)
Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 18 sa predkladajú aj elektronicky v súboroch obsahujúcich tabuľky.
§ 13
Spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s uplatňovaním ceny
Ekonomicky oprávnené náklady sa sledujú v rozsahu podľa príloh č. 5 až 8 osobitne za každú regulovanú činnosť za obdobie kalendárneho roka bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaní o cenovej regulácii na rok 2014.
(2)
Ak nebude cena na rok 2014 v konaní o cenovej regulácii schválená do 31. decembra 2013, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2014 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok 2013; rovnako sa postupuje, ak nebude cena určená.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET CENY ZA VÝROBU, DISTRIBÚCIU A DODÁVKU PITNEJ VODY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET CENY ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY
Príloha č. 3 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
ÚDAJE POTREBNÉ PRE VÝPOČET CENY ZA VÝROBU, DISTRIBÚCIU A DODÁVKU PITNEJ VODY A ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY
Príloha č. 4 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
SPOLOČNÉ ÚDAJE
Príloha č. 5 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 6 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
KALKULÁCIA ROZPISU REŽIJNÝCH NÁKLADOV PODĽA § 4 ODS. 2 V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 7 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA VÝROBU A DODÁVKU PITNEJ VODY PODĽA LOKALÍT V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 8 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY PODĽA LOKALÍT V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 9 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA VÝROBU A DISTRIBÚCIU PITNEJ VODY V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 10 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ČISTENIE ODPADOVEJ VODY V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 11 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV VYČLENENÝCH Z PRÍLOHY Č. 5, KTORÉ SA TÝKAJÚ PREVÁDZKOVANIA VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ NA ZÁKLADE ZMLUVNÉHO VZŤAHU MEDZI REGULOVANÝM SUBJEKTOM A ICH VLASTNÍKOM (OBEC) V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 12 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET PODIELU REŽIJNÝCH NÁKLADOV ZAPOČÍTANÝCH DO EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PODĽA POMERU DOSIAHNUTÝCH TRŽIEB Z JEDNOTLIVÝCH REGULOVANÝCH ČINNOSTÍ K CELKOVÝM TRŽBÁM PODĽA § 4 ODS. 2 V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 13 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
PREHĽAD VÝNOSOV ZA PRÍSLUŠNÉ REGULOVANÉ ČINNOSTI V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 14 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
ÚDAJE O HMOTNOM A NEHMOTNOM MAJETKU V TISÍCOCH EUR
Príloha č. 15 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
PREHĽAD INVESTÍCIÍ (INVESTIČNEJ VÝSTAVBY) A PREHĽAD INVESTIČNÝCH VÝDAVKOV V EURÁCH
Príloha č. 16 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
VECNÝ A FINANČNÝ PREHĽAD OPRÁV A ÚDRŽBY V EURÁCH
Príloha č. 17 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
PREHĽAD PROJEKTOVANÝCH A SKUTOČNE VYUŽÍVANÝCH KAPACÍT VODÁRENSKÉHO MAJETKU V ROKU t-2
Príloha č. 18 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.
ÚDAJE POTREBNÉ NA SLEDOVANIE STRÁT PITNEJ VODY VO VEREJNÝCH VODOVODOCH
1)
§ 2 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
4)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).
5)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.
9)
§ 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
11)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
13)
§ 25 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 361/2012 Z. z.
17)
§ 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
20)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
21)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 59 ods. 13 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
25)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
26)
§ 5 písm. c) a § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.