197/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
výnos z 24. júna 2013 č. 04114-OL-2013, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2012 č. S09602-OL-2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky (oznámenie č. 427/2012 Z. z.).
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 45 ods. 3 písm. k) druhého bodu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2012 Z. z.
Týmto výnosom sa menia obsahové náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a zo žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky sa vypúšťajú identifikačné údaje konkrétneho príjemcu.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2013.
Výnos bude uverejnený v čiastke č. 14/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.