198/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
výnos z 20. júna 2013 č. 1/2013, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.1/2013 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.