199/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
opatrenie z 25. júna 2013 č. 3/2013 o maximálnej výške technickej úrokovej miery (ďalej len „opatrenie“).
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrenie ustanovuje maximálnu výšku technickej úrokovej miery v životnom poistení.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. februára 2008 č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery (oznámenie č. 53/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska.