20/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

20
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. januára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 434 ods. 1, § 449 ods. 2, § 517 ods. 2, § 53b ods. 1 a § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.“.
2.
Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2013
Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.“.
3.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Robert Fico v. r.