201/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
ZÁKON
z 21. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
rozvoja športu.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť na
a)
podporu regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo akademického športu,
b)
podporu miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí,
c)
podporu športových podujatí nižších skupín,
d)
nákup športovej výbavy,
e)
projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameraných predovšetkým na deti a mládež.“.
3.
V § 6 ods. 1 sa slová „v prílohách č. 1a a 1b“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1a“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.