206/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
ZÁKON
z 19. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe princípu rozloženia rizika“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „podielových fondov“ nahrádzajú slovami „tuzemských subjektov kolektívneho investovania“ a slová „zahraničných subjektov“ sa nahrádzajú slovami „alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch“.
3.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „na základe povolenia podľa tohto zákona alebo za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon“.
4.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané
a)
holdingovou spoločnosťou,
b)
štátnym orgánom alebo štátnym orgánom iného štátu,
c)
obcou, vyšším územným celkom alebo organizáciou územnej samosprávy iného štátu,
d)
Sociálnou poisťovňou alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou1) alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou fondy sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
e)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie,
f)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou2)a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
„1)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 22 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
3)
§ 6a zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.“.
5.
V § 2 ods. 5 sa vypúšťajú slová „od verejnosti“.
6.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska, Európskou centrálnou bankou, centrálnou bankou iného štátu, Európskou investičnou bankou, Európskym investičným fondom, európskymi rozvojovými finančnými inštitúciami a dvojstrannými rozvojovými bankami, Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom a inými nadnárodnými inštitúciami a podobnými medzinárodnými organizáciami, ak takéto inštitúcie alebo organizácie vykonávajú činnosti napĺňajúce znaky kolektívneho investovania a ak pri týchto činnostiach konajú vo verejnom záujme.“.
7.
V § 3 písmená d) a e) znejú:
„d)
investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka,
e)
podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania,“.
8.
V § 3 písmeno i) znie:
„i)
hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti
1.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého má správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28 zriadenú pobočku alebo poskytuje služby,
2.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravuje európske alternatívne investičné fondy,
3.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
4.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo neeurópskeho alternatívneho investičného fondu,
5.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v nečlenskom štáte (ďalej len „neeurópska správcovská spoločnosť“) s povolením podľa § 66c spravuje európske alternatívne investičné fondy,
6.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
7.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu,“.
9.
V § 3 písm. j) a písm. k) druhom bode, § 19, § 21 ods. 4, § 23 ods. 1 a 6, § 24, 25, § 36 ods. 3, § 37, § 38 ods. 3, § 39 ods. 1 a 4, § 41 ods. 2 až 5 a 9, § 42 ods. 1, § 43 až 46, 49, 50, 57, § 60 ods. 4, § 62, 63, 65, 84, 88, 108, § 110 ods. 4, § 138, 142 až 146, 155, 180, § 187 ods. 4, § 198, 199, 201 a § 213 ods. 12 a 13 vrátane nadpisov sa slová „európsky fond“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „európsky štandardný fond“ v príslušnom tvare.
10.
V § 3 písm. v) sa slová „ alebo ods. 3“ nahrádzajú slovami „až 6“.
11.
V § 3 písm. t) sa slová „podielového fondu“ nahrádzajú slovami „alebo zakladajúcich dokumentoch subjektu kolektívneho investovania“.
12.
§ 3 sa dopĺňa písmenami y) až ak), ktoré znejú:
„y)
holdingovou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má účasť v jednej obchodnej spoločnosti alebo viacerých obchodných spoločnostiach a ktorej predmetom činnosti je vykonávanie obchodnej stratégie alebo stratégií prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti alebo svojich dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo účastí v záujme dlhodobého rozvoja týchto spoločností a spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií:
1.
vykonáva činnosť na svoj vlastný účet a jej majetkové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte,
2.
cieľom jej činnosti nie je tvorba zisku prostredníctvom predaja svojich dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností; táto skutočnosť musí vyplývať z výročnej správy a iných dokumentov tejto spoločnosti uložených v zbierke listín,3a)
z)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie subjekt, ktorého jediným účelom je vykonávať sekuritizáciu alebo sekuritizácie podľa osobitného predpisu3b) a ostatné činnosti potrebné z hľadiska splnenia účelu sekuritizácie,
aa) domovským členským štátom európskeho alternatívneho investičného fondu
1.
členský štát, v ktorom mu bolo udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu alebo ak má viac povolení alebo registrácií, členský štát, v ktorom mu bolo po prvýkrát udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný po prvýkrát, alebo
2.
ak nemá udelené povolenie ani nie je registrovaný v členskom štáte, členský štát, v ktorom má sídlo alebo ústredie,
ab) distribúciou priama alebo nepriama ponuka cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania alebo ich umiestňovanie u investorov s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte, a to z iniciatívy osoby spravujúcej tento subjekt kolektívneho investovania alebo v jeho mene,
ac) primárnym brokerom banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo iná osoba podliehajúca pravidlám obozretného podnikania, nad ktorou sa vykonáva dohľad, ktorá ponúka služby profesionálnym investorom predovšetkým s cieľom financovať alebo vykonávať obchody s finančnými nástrojmi ako protistrana a ktorá tiež môže poskytovať ďalšie služby, ako sú zúčtovanie a vyrovnanie obchodov, úschovu a správu cenných papierov, požičiavanie cenných papierov a poskytovať prostriedky prevádzkovej a zákazníckej podpory,
ad) nekótovanou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte a ktorej akcie nie sú prijaté na regulovanom trhu spĺňajúcom podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho regulované trhy,
ae) právnym zástupcom neeurópskej správcovskej spoločnosti je fyzická osoba s trvalým pobytom na území členského štátu alebo právnická osoba so sídlom na území členského štátu, ktorá je jednoznačne určená neeurópskou správcovskou spoločnosťou a koná v mene tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k orgánom, klientom, subjektom a protistranám neeurópskej správcovskej spoločnosti v členských štátoch v súvislosti s povinnosťami tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto zákona alebo z príslušného právneho predpisu členského štátu,
af) pákovým efektom metóda, ktorou správcovská spoločnosť zvyšuje expozíciu ňou spravovaného fondu, a to prostredníctvom vypožičiavania peňažných prostriedkov alebo cenných papierov, prostredníctvom derivátových pozícií alebo iným spôsobom,
ag) miestom usadenia alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu štát, v ktorom bolo alternatívnemu investičnému fondu alebo zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu udelené povolenie alebo registrácia alebo ak mu nebolo udelené povolenie alebo registrácia, štát, v ktorom má sídlo,
ah) zakladajúcimi dokumentmi stanovy a spoločenská zmluva tuzemského subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou alebo obdobný dokument zahraničného subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,
ai) zberným alternatívnym investičným fondom zberný špeciálny podielový fond (§ 119a) alebo iný alternatívny investičný fond, ktorý, ak § 119a neustanovuje inak,
1.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom alternatívnom investičnom fonde, v podfonde iného alternatívneho investičného fondu, v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde alebo v podfonde zahraničného alternatívneho investičného fondu (ďalej len „hlavný alternatívny investičný fond“),
2.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných alternatívnych investičných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investičné fondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
3.
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu,
aj) zberným zahraničným alternatívnym investičným fondom zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý
1.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v hlavnom alternatívnom investičnom fonde,
2.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných alternatívnych investičných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investičné fondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
3.
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu,
ak) odplatou za zhodnotenie podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania pripadajúci správcovskej spoločnosti ako odplata za spravovanie subjektu kolektívneho investovania, v ktorom nie je zahrnutý žiadny podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania, ktorý správcovskej spoločnosti pripadol ako výnos z investícií správcovskej spoločnosti do spravovaného subjektu kolektívneho investovania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b) Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 24/2009 z 19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2008/30) (Ú. v. EÚ L 15, 20. 1. 2009).“.
13.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Subjekty kolektívneho investovania
(1)
Subjektmi kolektívneho investovania sú tuzemské subjekty kolektívneho investovania a zahraničné subjekty kolektívneho investovania.
(2)
Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je
a)
podielový fond,
b)
subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov.
(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa zakazuje. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) možno vykonávať len privátnou ponukou a len od profesionálnych investorov.3c)
(4)
Na vytvorenie subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak.
(5)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania je
a)
zahraničný podielový fond,
b)
zahraničná investičná spoločnosť,
c)
iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého predmetom činnosti je kolektívne investovanie.
(6)
Zahraničný podielový fond je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou a je vytvorený a spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa práva štátu, v ktorom je zahraničný podielový fond vytvorený.
(7)
Zahraničná investičná spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo. Zahraničná investičná spoločnosť môže byť spravovaná zahraničnou správcovskou spoločnosťou, správcovskou spoločnosťou alebo môže byť samospravovaná.
(8)
Otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(9)
Uzavretým zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(10)
Štandardným podielovým fondom je podielový fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív podľa § 88 na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Princíp obmedzenia a rozloženia rizika sa nevzťahuje na štandardný podielový fond alebo jeho podfond, ktorý je zberným fondom. Ak štandardný podielový fond spĺňa podmienky tohto zákona, považuje sa za fond, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.
(11)
Špeciálny podielový fond je podielový fond, ktorý nie je štandardným podielovým fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného týmto zákonom alebo štatútom špeciálneho podielového fondu. Špeciálny podielový fond sa na účely tohto zákona považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.
(12)
Alternatívnym investičným fondom je
a)
špeciálny podielový fond,
b)
tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b).
(13)
Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, považuje sa na účely tohto zákona za európsky štandardný fond.
(14)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom, sa považuje na účely tohto zákona za zahraničný alternatívny investičný fond.
(15)
Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za európsky alternatívny investičný fond, ak
a)
má povolenie alebo je registrovaný v členskom štáte v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu, alebo
b)
nemá povolenie alebo nie je registrovaný v členskom štáte, ale má sídlo alebo ústredie v členskom štáte.
(16)
Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za neeurópsky alternatívny investičný fond, ak nespĺňa požiadavky podľa odseku 15.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c)
§ 8a ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
14.
Nadpis druhej časti znie: „TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA“.
15.
Nadpis prvej hlavy znie: „PODIELOVÝ FOND“.
16.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dvoch alebo“.
17.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Premena podielových fondov na strešný podielový fond a premena podielového fondu na podfond strešného podielového fondu
(1)
Strešný podielový fond môže vzniknúť okrem podľa § 6 aj premenou viacerých podielových fondov podľa tohto zákona na strešný podielový fond. Podfond existujúceho strešného podielového fondu môže vzniknúť aj premenou existujúceho podielového fondu na podfond. Podmienkou na premenu podľa prvej alebo druhej vety je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m).
(2)
Pri premene podielových fondov na strešný podielový fond sa každý z podielových fondov, ktorý je predmetom premeny, premieňa na podfond strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou.
(3)
Premena podielových fondov na strešný podielový fond a premena podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska. Dňom účinnosti premeny podielových fondov na strešný podielový fond zanikajú povolenia na vytvorenie podielových fondov alebo povolenia na spravovanie podielových fondov, ktoré sú predmetom premeny, a podielnici týchto podielových fondov sa stávajú podielnikmi príslušných podfondov strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou. Dňom účinnosti premeny podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu zaniká povolenie na vytvorenie podielového fondu alebo povolenie na spravovanie podielového fondu, ktorý je predmetom premeny, a podielnici tohto podielového fondu sa stávajú podielnikmi novovytvoreného podfondu strešného podielového fondu.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3 uverejniť toto rozhodnutie, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov strešného podielového fondu alebo podfondu strešného podielového fondu, ktorý vznikol premenou, a podľa postupu určeného v jeho štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami tohto štatútu a predajného prospektu informovať podielnikov; to neplatí, ak ide o premenu špeciálneho podielového fondu, do ktorého sa zhromažďujú peňažné prostriedky od kvalifikovaných investorov prostredníctvom privátnej ponuky (ďalej len „špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov“) na strešný podielový fond, ktorý bude špeciálnym podielovým fondom kvalifikovaných investorov alebo o premenu špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov na podfond strešného podielového fondu, ktorý bude špeciálnym podielovým fondom kvalifikovaných investorov.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná do troch mesiacov odo dňa premeny podľa odseku 1 vymeniť podielnikom ich podielové listy za podielové listy príslušných podfondov alebo podfondu, ktoré vznikli premenou podľa odseku 1.“.
18.
V § 10 ods. 1 písm. d) sa slová „práv k podielovým listom“ nahrádzajú slovami „podielových listov“.
19.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Na vedenie samostatnej evidencie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie. Povolenie podľa prvej vety sa udeľuje správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a depozitárovi a platí pre každý podielový fond, ktorého podielové listy vydáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom a pre ktoré tento depozitár vykonáva činnosť depozitára. Ak podielový fond spravuje zahraničná správcovská spoločnosť, samostatnú evidenciu vedie v celom rozsahu depozitár.“.
20.
V § 10 ods. 6 písm. c) piatom bode, § 33 ods. 7, § 39 ods. 5, § 41 ods. 10, § 68 ods. 3, § 188 ods. 7, § 193 ods. 5 a § 203 ods. 2 sa za slová „podľa § 27 ods. 3“ vkladajú slová „alebo ods. 6“.
21.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Povolenie na vedenie samostatnej evidencie
(1)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 podávajú spoločne správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá bude vydávať podielové listy ňou spravovaných podielových fondov v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom podielových fondov a depozitár podielových fondov alebo nový depozitár, ktorý plánuje vykonávať činnosť depozitára po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. j).
(2)
Ak sa správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť a depozitár rozhodli požiadať o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2, sú povinní spolu so žiadosťou o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 predložiť Národnej banke Slovenska na schválenie aj návrh spoločného prevádzkového poriadku.
(3)
Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa § 10 ods. 2, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
sú splnené vecné, personálne a organizačné predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie,
b)
technická a organizačná pripravenosť depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie,
c)
návrh spoločného prevádzkového poriadku je v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá bude vydávať podielové listy ňou spravovaných podielových fondov v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý podáva žiadosť podľa odseku 1 spolu so správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou podľa písmena a),
c)
informáciu o vedení samostatnej evidencie v členení podľa § 10 ods. 1 a podľa osôb, ktoré budú jednotlivé časti samostatnej evidencie viesť.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a depozitára, na ktorých sa rozhodlo o vedení samostatnej evidencie,
b)
stručný opis informačného systému a technických prostriedkov depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie,
c)
doklady preukazujúce vecné, organizačné a personálne predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie,
d)
informácie o bezpečnosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizačné zabezpečenie vedenia samostatnej evidencie s uvedením zoznamu osôb oprávnených na prístup k samostatnej evidencii depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
e)
doklady preukazujúce, že podielové listy, ktoré majú byť vedené v samostatnej evidencii, nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
f)
návrh spoločného prevádzkového poriadku v troch origináloch podpísaný príslušnými štatutárnymi orgánmi správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a depozitára.
(6)
Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 rozhodne najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 3.
(8)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 10 ods. 2, obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá bude viesť samostatnú evidenciu pre podielové listy ňou spravovaných podielových fondov alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorej sa udeľuje povolenie podľa § 10 ods. 2,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude viesť samostatnú evidenciu spolu so správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
c)
schválenie spoločného prevádzkového poriadku.
(9)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska deň, od ktorého začala viesť pre podielové listy ňou spravovaných podielových fondov samostatnú evidenciu.“.
22.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre všetky podielové fondy spravované správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorých podielové listy budú vydané v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom podielového fondu.“.
23.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ich schválení. Národná banka Slovenska spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny neschváli, ak je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Na schvaľovanie návrhu spoločného prevádzkového poriadku predloženého spolu so žiadosťou o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou a depozitárom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10a. Zmena spoločného prevádzkového poriadku vyvolaná udelením povolenia podľa § 84, 121 alebo 137, udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163, zmenou obchodného mena, zmenou sídla správcovskej spoločnosti, zmenou depozitára si nevyžaduje vydanie rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa tieto zmeny schvaľujú. Správcovská spoločnosť a depozitár sú však povinní vykonanie tejto zmeny spoločného prevádzkového poriadku písomne ohlásiť Národnej banke Slovenska najneskôr do desiatich dní od jej vykonania a sprístupniť postupom podľa odseku 5.“.
24.
V § 11 ods. 4 sa slová „§ 176“ nahrádzajú slovami „§ 10a“.
25.
V § 13 ods. 11 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté právo správcovskej spoločnosti na predajným prospektom alebo štatútom podielového fondu zadefinované určenie hodiny, do ktorej sa žiadosť o vyplatenie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň, ak ju správcovská spoločnosť určuje.“.
26.
V § 13 ods. 11 sa slová „v deň doručenia žiadosti o vyplatenie“ nahrádzajú slovami „v deň doručenia žiadosti o vyplatenie; tým nie je dotknuté právo správcovskej spoločnosti na predajným prospektom alebo štatútom podielového fondu zadefinované určenie hodiny, do ktorej sa žiadosť o vyplatenie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň, ak ju správcovská spoločnosť určuje“.
27.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Ak ide o štandardný podielový fond obchodovaný na burze cenných papierov, úkony správcovskej spoločnosti na zaistenie toho, aby sa trhová cena podielu tohto fondu výrazne neodlišovala od hodnoty podielu, sa považujú za splnenie povinnosti vyplatenia podielového listu správcovskou spoločnosťou podľa odseku 11, ak § 92 ods. 5 neustanovuje inak.“.
28.
V § 20 ods. 4 písm. h), § 25 ods. 4, § 57 ods. 2 písm. b) a j), § 63 ods. 4 a 6, § 88 ods. 1 písm. e) štvrtom bode, § 108 ods. 1, § 110 ods. 6, § 117 ods. 3 sa slová „obdobný dokument“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zakladajúce dokumenty“ v príslušnom tvare.
29.
V § 20 ods. 5 sa za slovo „štatútmi“ vkladajú slová „alebo zakladajúcimi dokumentmi“ a za slovo „štatútom“ sa vkladajú slová „alebo zakladajúcimi dokumentmi“.
30.
V § 21 ods. 2 písm. e) sa za slová „sa poskytnú podielnikom“ vkladajú slová „nástupnického fondu“.
31.
V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Informácie podľa odseku 1 sa poskytujú osobitne podielnikom zanikajúcich fondov a osobitne podielnikom nástupníckeho fondu.“.
32.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Pri tuzemskom zlúčení zostávajú účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k podielovým listom zanikajúceho fondu zachované aj vo vzťahu k podielovým listom nástupníckeho fondu, za ktoré boli príslušné podielové listy zanikajúceho fondu vymenené.“.
33.
Druhá časť sa dopĺňa šiestou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTA HLAVA
TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
§ 26a
(1)
Spravovanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa vykonáva
a)
na základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania podľa § 26b alebo
b)
samostatne na základe povolenia podľa § 28a v rozsahu činností potrebných na spravovanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
(2)
Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorý vykonáva svoju správu samostatne podľa odseku 1 písm. b), sa na účely tohto zákona považuje za samosprávny alternatívny investičný fond.
§ 26b
(1)
Správu subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou podľa § 4 ods. 2 písm. b) na základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môže vykonávať len správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 66a (ďalej len „zmluvný správca“). Zmluvný správca je zodpovedný za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti aj podielnikom subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
(2)
Zmluvou o správe subjektu kolektívneho investovania sa zmluvný správca zaväzuje, že bude spravovať subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, a to bez jeho pokynov a subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa zaväzuje zaplatiť zmluvnému správcovi za túto činnosť odplatu.
(3)
Predmetom zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môžu byť aj činnosti podľa § 27 ods. 5, ak ich subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou nevykonáva na vlastnú zodpovednosť.
(4)
Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania obsahuje najmä tieto náležitosti:
a)
predmet zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania podľa odsekov 2 a 3,
b)
spôsob určenia a úhrady odplaty za poskytované služby,
c)
ustanovenia, či a za akých podmienok, môže zmluvný správca zveriť spravovanie alebo vykonávanie ďalších činností podľa odseku 3 inej osobe.
(5)
Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania musí mať písomnú formu, uzatvára sa na dobu neurčitú a výpovedná lehota je najmenej šesť mesiacov; táto výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia výpovede. Ak sa začalo konanie o udelení sankcie, výpovedná lehota neuplynie pred dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska v tomto konaní.
§ 26c
(1)
Na samosprávny alternatívny investičný fond sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane ako na správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond okrem ustanovení § 27 ods. 1, 11 a 12 alebo ak § 31 ods. 4 a 5, § 69a a 69b neustanovujú inak.
(2)
Samosprávny alternatívny investičný fond nemôže vykonávať inú činnosť, ako sú činnosti podľa § 27 ods. 4 a 5. Predmetom činnosti samosprávneho alternatívneho investičného fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov s cieľom investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené.
(3)
Samosprávny alternatívny investičný fond je oprávnený zveriť inej osobe spravovanie svojho majetku pri dodržaní podmienok podľa § 57a. Takéto zverenie nie je spravovaním samosprávneho alternatívneho investičného fondu a osoba, ktorej bolo zverené spravovanie, nie je zmluvným správcom.
(4)
Administráciu podľa § 27 ods. 5 písm. a) vykonáva samosprávny alternatívny investičný fond samostatne alebo na základe zverenia činností inej osobe.
(5)
Základné imanie samosprávneho alternatívneho investičného fondu je najmenej 300 000 eur. Na primeranosť vlastných zdrojov samosprávneho alternatívneho investičného fondu sa vzťahujú ustanovenia § 47 ods. 2 písm. d) a ods. 7.“.
34.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť
(1)
Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov alebo alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra.
(2)
Spravovaním štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov sa rozumie
a)
riadenie investícií,
b)
administrácia, ktorou sa rozumie
1.
vedenie účtovníctva štandardného podielového fondu a európskeho štandardného fondu,
2.
zabezpečovanie právnych služieb pre štandardný podielový fond a európsky štandardný fond,
3.
určovanie hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a európskom štandardnom fonde a určenie hodnoty podielu,
4.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v štandardnom podielovom fonde a európskom štandardnom fonde,
5.
vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii,
6.
rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v štandardnom podielovom fonde a európskom štandardnom fonde,
7.
vydávanie a vyplácanie podielových listov štandardných podielových fondov a cenných papierov európskych štandardných fondov,
8.
uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov štandardných podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov štandardných podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,
9.
vedenie obchodnej dokumentácie,
10.
informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
11.
výkon funkcie dodržiavania,
c)
distribúcia podielových listov štandardných podielových fondov a cenných papierov európskych štandardných fondov a ich propagácia.
(3)
Správcovská spoločnosť, ktorá má udelené povolenie podľa § 28, môže okrem vytvárania podielových fondov a činností podľa odseku 2, ak ich má uvedené v povolení podľa § 28, poskytovať tieto ďalšie služby:
a)
riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného predpisu,15)
b)
investičné poradenstvo,
c)
úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek.
(4)
Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa rozumie riadenie investícií majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami. Tým nie je dotknutá možnosť zverenia týchto činností.
(5)
Ďalšími činnosťami, ktoré správcovská spoločnosť môže dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu sú:
a)
administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa odseku 2 písm. b) vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom,
b)
distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
c)
činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval.
(6)
Správcovská spoločnosť, ktorá má udelené povolenie podľa § 28a môže okrem vytvárania podielových fondov a činností podľa odsekov 4 a 5, ak ich má uvedené v povolení podľa § 28a, poskytovať tieto ďalšie služby:
a)
riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného predpisu,15)
b)
investičné poradenstvo,
c)
úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
d)
prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.
(7)
Správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosti podľa odsekov 2, 4 alebo odseku 5 pre inú správcovskú spoločnosť, zahraničnú správcovskú spoločnosť, pre subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou alebo pre zahraničnú investičnú spoločnosť, ak jej tieto činnosti boli zverené na základe zmluvy a ak sú splnené podmienky podľa § 57 a 57a. Výkon činnosti podľa odseku 4 alebo odseku 5 pre samosprávny alternatívny investičný fond na základe zverenia činnosti nie je spravovaním tohto subjektu kolektívneho investovania.
(8)
Na vykonávanie činnosti správcovskej spoločnosti podľa odsekov 2 až 6 sa nevyžaduje povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu.16)
(9)
Správcovská spoločnosť nemôže vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Činnosti podľa odseku 3 písm. b) a c) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len ak ich má uvedené v povolení podľa § 28 súčasne s činnosťou podľa odseku 3 písm. a). Činnosti podľa odseku 6 písm. b) až d) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len ak ich má uvedené v povolení podľa § 28a súčasne s činnosťou podľa odseku 6 písm. a).
(10)
Iná osoba ako správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo subjekt kolektívneho investovania nemôže vykonávať činnosť podľa odseku 1. Obchodník s cennými papiermi a banka s povolením na výkon investičných služieb sú oprávnení vykonávať investičnú službu spočívajúcu v priamom alebo nepriamom ponúkaní alebo umiestňovaní cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu len v rozsahu, v akom môžu byť tieto cenné papiere alebo majetkové účasti distribuované podľa tohto zákona alebo právneho predpisu príslušného členského štátu.
(11)
Správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované kmeňové akcie na meno.
(12)
Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ alebo skratku „správ. spol., a. s.“. Iné osoby podnikajúce na finančnom trhu nemôžu používať vo svojom obchodnom mene označenie a skratky podľa prvej vety ani označenie „správcovská spoločnosť“, ani označenie s nimi zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku.
(13)
Správcovská spoločnosť nemôže
a)
zmeniť predmet činnosti a právnu formu; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia podľa § 28 a povolenia podľa § 28a schválená Národnou bankou Slovenska,
b)
zmeniť podobu a formu akcií správcovskej spoločnosti,
c)
rozdeliť sa,
d)
splynúť s inou právnickou osobou.
(14)
Zahraničná správcovská spoločnosť je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má povolenie na vytváranie a spravovanie subjektov kolektívneho investovania udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(15)
Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti umiestnená na území Slovenskej republiky; všetky pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti zriadené na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky za jednu pobočku.“.
35.
V tretej časti nadpis druhej hlavy znie: „POVOLENIA A REGISTRÁCIE“.
36.
Nadpis nad § 28 znie: „Povolenie na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov“.
37.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová „zamestnanca zodpovedného“ nahrádzajú slovami „osobu zodpovednú“.
38.
V § 28 ods. 1 sa slová „činnosť správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov“.
39.
V § 28 ods. 2 písm. l), ods. 4 písm. c) a ods. 7 sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.
40.
V § 28 ods. 3 písm. d) a e) a § 188 ods. 3 písm. a) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“.
41.
V § 28 ods. 3 sa vypúšťa písmeno h).
42.
V § 28 ods. 8 sa slová „zamestnanca zodpovedného“ nahrádzajú slovami „osoby zodpovednej“.
43.
V § 28 sa odsek 10 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného sektora.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
44.
V § 28 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 28a ods. 2“.
45.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Povolenie na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(1)
O udelení povolenia na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov rozhoduje Národná banka Slovenska a žiadosť o udelenie povolenia na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov podáva akciová spoločnosť alebo zakladateľ.
(2)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za osobu zodpovednú za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík podľa tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, je prehľadná,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom, a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
j)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti budúcej správcovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, tak aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a dodržiavanie pravidiel činnosti,
k)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 budúca správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
l)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 6.
(3)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 5 a 6, ak plánuje tieto činnosti vykonávať a činnosti podľa odseku 6 nemá uvedené v povolení podľa § 28,
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti.
(4)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia povinností podľa tohto zákona,
f)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu,20) ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 6,
g)
návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich zásady odmeňovania podľa § 33 ods. 8 a 9,
h)
informácia a akékoľvek iné podklady k existujúcemu alebo plánovanému zvereniu činnosti správcovskej spoločnosti alebo ďalšiemu zvereniu činnosti správcovskej spoločnosti podľa § 57a,
i)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 2 písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
j)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
k)
doklad o splatení základného imania,
l)
informácie o alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch, ktoré spravuje alebo plánuje spravovať v čase podania žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1, a to v rozsahu
1.
informácie o investičných stratégiách vrátane druhov podkladových fondov, ak je alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond fondom fondov, o politike správcovskej spoločnosti v súvislosti s využívaním pákového efektu pri správe alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ako aj o rizikových profiloch a iných charakteristikách alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov vrátane informácií o členských štátoch alebo nečlenských štátoch, v ktorých sú takéto alternatívne investičné fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy usadené alebo by sa mali usadiť,
2.
informáciu o tom, kde je usadený hlavný alternatívny investičný fond, ak je alternatívny investičný fond zberným alternatívnym investičným fondom,
3.
štatútu alebo zakladajúcich dokumentov každého alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
4.
určenia depozitára v súlade s § 70 za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond,
5.
informácie podľa § 159a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti; za úplnú žiadosť sa považujú informácie aspoň v rozsahu podľa odseku 3 písm. d) a e) a odseku 4 písm. c), e), g) a písm. l) prvého a druhého bodu. Lehotu podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť o tri mesiace, ak je to potrebné na riadne posúdenie žiadosti a po predchádzajúcom informovaní žiadateľa.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska nemôže udeliť povolenie na výkon činností podľa § 27 ods. 6 písm. b) až d), ak správcovskej spoločnosti súčasne alebo predtým neudelila povolenie na výkon činnosti podľa § 27 ods. 6 písm. a).
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku 1.
(8)
Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa ustanovenia odsekov 2 až 4 a § 30 ods. 3 použijú primerane. Pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia § 28 ods. 8 až 15 primerane.“.
46.
V § 29 ods. 1, § 31 ods. 1, § 40 ods. 5, § 60 ods. 1, § 68 ods. 3, § 163 ods. 1 písm. h), § 193 ods. 5, § 201 ods. 9, § 207 ods. 1, ods. 2 písm. d) a ods. 3, § 208 ods. 1 písm. b), § 210 ods. 4, § 213 ods. 1 a § 216 sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a“ v príslušnom tvare.
47.
V § 29 ods. 2 sa za slová „podľa § 28 ods. 2 písm. d)“ vkladajú slová „alebo § 28a ods. 2 písm. d)“.
48.
§ 30 znie:
㤠30
(1)
Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a sa udeľujú na dobu neurčitú a nemožno ich previesť na inú osobu ani neprechádzajú na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 28, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 2 a 3 a údaje ich rozsahu oprávnenia na výkon týchto činností,
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie upravujúcom podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady a prokuristu.
(3)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 28a, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 4 až 6 a údaje rozsahu ich oprávnenia na výkon týchto činností,
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie upravujúcom správcov alternatívnych investičných fondov,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady a prokuristu.
(4)
Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a môžu obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení podľa § 28 a povolení podľa § 28a možno výkon niektorých činností obmedziť. Pri zmene obchodného mena nie je potrebné požiadať o zmenu povolenia podľa § 28 a povolenia podľa § 28a, správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne oznámiť najneskôr do desiatich dní odo dňa vykonania tejto zmeny.
(5)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a sa vzťahuje § 28 alebo § 28a primerane. Ak ide o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a týkajúcej sa vypustenia niektorých z povolených činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je potrebné v žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a uviesť dôvod, ako aj doklady preukazujúce vyrovnanie všetkých záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto činnosti vykonávané. Zmena povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a alebo zmena údajov uvedených v povolení podľa § 28 alebo povolení podľa § 28a vyvolaná udelením povolenia podľa § 121 alebo povolenia podľa § 137 alebo predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného povolenia alebo predchádzajúceho súhlasu. Zmeny povolenia vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 28 alebo podľa § 28a alebo postupom podľa § 163 si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne oznámiť najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela.
(6)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a do jedného mesiaca od prijatia úplnej žiadosti. Národná banka Slovenska môže rozhodnutím obmedziť alebo zamietnuť vykonanie zmien oznámených podľa odseku 11, a to do jedného mesiaca od prijatia takého oznámenia. Lehoty podľa prvej a druhej vety môže Národná banka Slovenska rozhodnutím predĺžiť až o jeden mesiac, ak je to potrebné vzhľadom na okolnosti žiadosti alebo oznámenia, ktoré si vyžadujú osobitný zreteľ. Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie v lehote podľa prvej alebo druhej vety, považuje sa zmena povolenia alebo vykonanie zmien oznámené podľa odseku 11 za schválené.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a alebo jeho zmeny do jedného mesiaca odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(8)
Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať povolenú činnosť až po zápise povolenej činnosti do obchodného registra a po splnení podmienok podľa odseku 4; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 9.
(9)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a môže začať spravovať alternatívne investičné fondy v súlade s investičnými stratégiami uvedenými v žiadosti podľa § 28a ods. 4 písm. l) prvého bodu po udelení povolenia podľa § 28a, avšak najskôr jeden mesiac po predložení informácií uvedených v § 28a ods. 4 písm. h) a písm. l) treťom až piatom bode, ak tieto informácie neboli predložené v konaní o udelení povolenia podľa § 28a; tým nie je dotknutá povinnosť získania povolenia podľa § 121 alebo povolenia podľa § 137.
(10)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o každom udelenom povolení podľa § 28a. Národná banka Slovenska informuje minimálne raz za štvrť roka Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o udelených, vrátených alebo odobratých povoleniach podľa § 28a.
(11)
Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska akékoľvek významné zmeny podmienok, na základe ktorých jej bolo udelené povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, najmä významné zmeny v informáciách alebo dokladoch podľa § 28 ods. 3 a 4 alebo § 28a ods. 3 a 4, a to ešte pred ich vykonaním. To neplatí pre zmeny informácií alebo dokladov, ktoré správcovská spoločnosť nemohla ovplyvniť. Podanie žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28, povolenia podľa § 28a a žiadosti o udelenie povolenia podľa § 84, 121 alebo 137 a žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa považuje za oznámenie podľa prvej vety.“.
49.
V § 31 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
50.
§ 31 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Na zánik povolenia podľa § 28a udeleného samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu sa ustanovenia odseku 1 písm. a) a f) nevzťahujú. Samosprávny alternatívny investičný fond nemôže predať podnik ani časť podniku.
(5)
Samosprávny alternatívny investičný fond je povinný bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach podľa odseku 1 písm. b) a d).“.
51.
Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠31a
Registrácia správcov alternatívnych investičných fondov
(1)
Ak odsek 4 neustanovuje inak, na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie podľa § 28a, ak ide o osobu, ktorá priamo alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou je personálne prepojená alebo vzťahom kontroly, významným priamym podielom alebo nepriamym podielom, riadi portfóliá alternatívnych investičných fondov, ktorých celková hodnota spravovaných aktív
a)
vrátane všetkých aktív nadobudnutých s využitím pákového efektu nepresahuje hodnotu 100 000 000 eur, alebo
b)
nepresahuje hodnotu 500 000 000 eur, ak ide o alternatívne investičné fondy, ktoré nevyužívajú pákový efekt a nemajú práva na vyplatenie uplatniteľné počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia počiatočnej investície do takého alternatívneho investičného fondu.
(2)
Pri výpočte limitov podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.22a)
(3)
Na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie podľa § 28a ani registrácia podľa § 31b, ak ide o osobu, ktorá spravuje jeden alternatívny investičný fond alebo viac alternatívnych investičných fondov, ktorých jedinými investormi sú osoby spravujúce alternatívne investičné fondy alebo materské spoločnosti, alebo dcérske spoločnosti osôb spravujúcich alternatívne investičné fondy, alebo iné dcérske spoločnosti týchto materských spoločností a ak žiadny z uvedených investorov sám nie je alternatívnym investičným fondom.
(4)
Výnimka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na spravovanie špeciálnych podielových fondov podľa tohto zákona.
(5)
Osoba, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa odseku 1, podlieha registrácii podľa § 31b; táto osoba si môže zvoliť, že nebude podliehať režimu registrácie podľa § 31b, ale režimu povolenia podľa § 28a. Takáto správcovská spoločnosť je oprávnená využiť aj práva na cezhraničné vykonávanie činností a na cezhraničnú distribúciu podľa tohto zákona, a to bez ohľadu na limity podľa odseku 1.
(6)
Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. b) a na samosprávne alternatívne investičné fondy, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, sa vzťahujú len ustanovenia § 31b a 189a.
§ 31b
Register správcov
(1)
Osoby vykonávajúce správu alternatívnych investičných fondov, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, sa zapisujú do registra správcov alternatívnych investičných fondov (ďalej len „register správcov“). Do registra správcov sa zapisujú aj samosprávne alternatívne investičné fondy, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1.
(2)
Register správcov vedie Národná banka Slovenska.
(3)
Register správcov obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcu,
b)
údaj, či ide o správcu alebo samosprávny alternatívny investičný fond,
c)
informácie podľa osobitného predpisu.22b)
(4)
Návrh na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu do registra správcov sa podáva v elektronickej podobe. Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis, zmenu zápisu a návrhu na zrušenie zápisu zodpovedá žiadateľ. Žiadateľ je povinný pred podaním návrhu na zápis alebo zmenu zápisu uhradiť poplatok za návrh na zápis alebo za návrh na zmenu zápisu.
(5)
Návrh na zápis do registra správcov obsahuje evidované údaje podľa odseku 3.
(6)
Ak je návrh na zápis do registra správcov úplný a poplatok za návrh je uhradený riadne a včas, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zápis do registra správcov
a)
zapíše správcu do registra správcov a priradí mu registračné číslo,
b)
informuje správcu elektronicky o zápise do registra správcov a o pridelenom registračnom čísle.
(7)
Správca je povinný aktualizovať údaje v registri v súlade s osobitným predpisom.22c)
(8)
Ak je návrh na zmenu zápisu v registri správcov úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu je uhradený riadne a včas, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu vyznačí zmenu v zápise a o zmene zápisu elektronicky informuje správcu.
(9)
Ak je návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu do registra správcov neúplný alebo poplatok za návrh na zápis alebo zmenu zápisu nebol riadne a včas uhradený, na takýto návrh sa hľadí, ako keby nebol podaný a Národná banka Slovenska o tom informuje žiadateľa elektronicky do desiatich pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh sa nevracia.
(10)
Správca je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, že prestal spĺňať podmienky na udelenie výnimky podľa § 31a požiadať o zrušenie zápisu v registri správcov a do jedného mesiaca odo dňa, keď prestal spĺňať podmienky na udelenie výnimky podľa § 31a požiadať o povolenie podľa § 28a alebo v lehote do jedného mesiaca ukončiť činnosť.
(11)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri správcov aj bez návrhu na zrušenie zápisu, ak zistí, že správca prestal spĺňať podmienky na zápis do registra správcov.
(12)
Register správcov je verejne prístupný na webovom sídle Národnej banky Slovenska v rozsahu údajov podľa odseku 3.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22c znejú:
„22a)
Čl. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. EÚ L 83, 22. 3. 2013).
22b)
Čl. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
22c)
Čl. 5 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
52.
V § 32 ods. 6 písm. b) a c) sa slová „podielových fondov alebo európskych fondov“ nahrádzajú slovami „subjektov kolektívneho investovania“.
53.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 8 až 20, ktoré znejú:
„(8)
Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do stanov zásady odmeňovania osôb podľa odseku 9, ktoré podporujú spoľahlivé a účinné riadenie rizík a obmedzujú podstupovanie rizík nezlučiteľných s rizikovým profilom, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov. Ak správcovská spoločnosť patrí do skupiny osôb s úzkymi väzbami, v rámci ktorej sa uplatňujú zásady odmeňovania podľa osobitných predpisov na skupinovom základe, zásady odmeňovania podľa tohto zákona sa považujú za zásady odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami odmeňovania na skupinovom základe.
(9)
Správcovská spoločnosť je povinná uplatňovať zásady odmeňovania u
a)
všetkých členov predstavenstva a dozornej rady správcovskej spoločnosti,
b)
všetkých členov vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti, iných ako podľa písmena a),
c)
zamestnancov, ktorí z dôvodu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu, individuálne alebo ako členovia organizačného útvaru, uplatňovať podstatný vplyv na riziká správcovskej spoločnosti alebo riziká v majetku spravovaných subjektoch kolektívneho investovania vrátane osôb, ktoré môžu uzatvárať zmluvy alebo nakladať s majetkom fondu a prijímať rozhodnutia, ktoré podstatne ovplyvňujú riziká správcovskej spoločnosti alebo riziká v majetku spravovaných subjektoch kolektívneho investovania,
d)
zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu alebo vykonávajúcich tieto funkcie,
e)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií, administratívne činnosti podľa § 27 ods. 5, marketing alebo distribúciu alebo za riadenie ľudských zdrojov,
f)
ostatných zamestnancov, iných ako podľa písmen a) až e), ktorých celkové odmeňovanie ich radí do rovnakej triedy odmeňovania ako osoby podľa písmen a) a b), ktorých funkcia alebo pracovná náplň má významný vplyv na rizikové profily správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania.
(10)
Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska jej preukázať výber osôb podľa odseku 9, na ktoré sa vzťahujú zásady odmeňovania a jeho zdôvodnenie.
(11)
Zásady odmeňovania sa vzťahujú na
a)
všetky formy peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré správcovská spoločnosť poskytuje osobám podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti,
b)
akúkoľvek sumu hradenú z majetku spravovaného subjektu kolektívneho investovania vrátane odplaty za zhodnotenie, v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti a na akékoľvek platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania správcovskej spoločnosti na účel odmeňovania osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti a v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k obchádzaniu povinností podľa tohto zákona, okrem platieb na náhradu nákladov alebo výdavkov,
c)
akékoľvek vydanie alebo prevod cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaného subjektu kolektívneho investovania v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti,
(12)
Ak ide o platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania na účel odmeňovania osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti prostredníctvom špeciálnych subjektov založených na získanie odplaty za zhodnotenie, zásady odmeňovania sa vzťahujú na tieto platby, ak
a)
spĺňajú podmienky uvedené v § 3 písm. ak),
b)
sa nevyplácajú špeciálnemu subjektu ako vyplatenie investície alebo ako výnos z investície špeciálneho subjektu do spravovaného subjektu kolektívneho investovania.
(13)
Na účely odseku 12 sa špeciálnym subjektom založeným na získanie odplaty za zhodnotenie rozumie subjekt, ktorý
a)
spravidla má formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo obdobnú formu zahraničnej obchodnej spoločnosti,
b)
jeho vlastníkmi sú osoby podľa odseku 9,
c)
investuje svoj majetok do subjektu kolektívneho investovania spravovaného správcovskou spoločnosťou spolu s ostatnými investormi tohto subjektu kolektívneho investovania,
d)
je zriadený na účel rozdelenia odplaty za zhodnotenie medzi osoby podľa odseku 9 alebo na účel spoluinvestovania majetku osôb podľa odseku 9 do obchodov s majetkom v spravovanom subjekte kolektívneho investovania.
(14)
Zásady odmeňovania sa neuplatňujú
a)
na dodatočné peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú súčasťou všeobecných zásad odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktorých udelenie nemožno ovplyvňovať a ktoré nepredstavujú žiadnu motiváciu vo vzťahu k rizikám správcovskej spoločnosti alebo rizikám v majetku spravovaných subjektov kolektívneho investovania,
b)
na akúkoľvek platbu, ktorá sa poskytuje z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania osobe podľa odseku 9, ktorá predstavuje pomerný výnos z akejkoľvek investície tejto osoby do spravovaného subjektu kolektívneho investovania; to platí, len ak peňažné prostriedky na investíciu boli splatené priamo osobou podľa odseku 9.
(15)
Ak správcovská spoločnosť poskytuje osobe podľa odseku 9 pôžičku na účel získania peňažných prostriedkov na investíciu do spravovaného subjektu kolektívneho investovania, takáto investícia sa považuje za investíciu podľa odseku 14 písm. b), len ak bola pôžička splatená pred získaním výnosu z investície osoby podľa odseku 9 do spravovaného subjektu kolektívneho investovania.
(16)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť zásady odmeňovania spôsobom a v rozsahu, ktorý je primeraný jej veľkosti, vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti jej činností v súlade s týmito princípmi:
a)
zásady odmeňovania sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútmi alebo zakladajúcimi dokumentmi spravovaných subjektov kolektívneho investovania,
b)
zásady odmeňovania sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami správcovskej spoločnosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, a ich investorov a zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov,
c)
dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania a zodpovedá za ich uplatňovanie,
d)
dozorná rada správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne nezávisle preskúma uplatňovanie zásad odmeňovania v správcovskej spoločnosti,
e)
zamestnanci zodpovední alebo vykonávajúci funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu sú odmeňovaní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich funkciami bez ohľadu na výkonnosť činností správcovskej spoločnosti, ktoré kontrolujú,
f)
odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu riadenia rizík a funkciu dodržiavania je priamo podriadené dohľadu výboru pre odmeňovanie, ak sa zriaďuje,
g)
ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia výkonnosti príslušného zamestnanca a príslušného organizačného útvaru alebo príslušného spravovaného subjektu kolektívneho investovania a hodnotenia celkových výsledkov správcovskej spoločnosti, pričom sa pri hodnotení výkonnosti príslušného zamestnanca berú do úvahy finančné aj nefinančné kritériá,
h)
hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného cyklu spravovaných subjektov kolektívneho investovania, s cieľom zabezpečiť, aby sa proces hodnotenia zakladal na dlhodobej výkonnosti a aby sa skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania rozložila na obdobie zohľadňujúce vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ich investičné riziká,
i)
garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania sa používa len výnimočne a len v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov a obmedzuje sa na prvý rok,
j)
pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkového odmeňovania, aby bolo možné uplatňovať plne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadnu pohyblivú zložku,
k)
platby spojené s predčasným ukončením pracovného pomeru odrážajú dosiahnuté výsledky za dlhšie obdobie a sú navrhnuté tak, aby sa neodmeňovalo zlyhanie,
l)
meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo súborov pohyblivých zložiek odmeňovania obsahuje všeobecný mechanizmus úpravy zahŕňajúci všetky relevantné typy súčasných a budúcich rizík,
m)
v závislosti od právnej formy subjektu kolektívneho investovania, jeho štatútu alebo zakladajúcich dokumentov, významná časť, predstavujúca minimálne 50 % akejkoľvek pohyblivej odmeny sa skladá z podielových listov, akcií alebo majetkových účastí príslušného subjektu kolektívneho investovania, alebo nástrojov, ktoré sú na podielové listy, akcie alebo majetkové účasti viazané alebo rovnocenných bezhotovostných nástrojov, pričom,
1.
ak správa subjektov kolektívneho investovania predstavuje menej ako 50 % z celkového objemu aktív pod správou správcovskej spoločnosti, limit 50 % sa neuplatňuje,
2.
nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú náležitým podmienkam zadržania, ktoré sú zamerané na zosúladenie motivácie so záujmami správcovskej spoločnosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, a ich investorov,
3.
Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím obmedziť druhy a formy nástrojov uvedených v tomto písmene alebo niektoré nástroje zakázať,
4.
zásady odmeňovania sa uplatňujú ako na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade s písmenom n) a aj na neodloženú časť pohyblivej zložky,
n)
významná časť, ktorá tvorí minimálne 40 % pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska životného cyklu a vyplácania príslušného subjektu kolektívneho investovania a je náležite zosúladená s povahou rizík príslušného subjektu kolektívneho investovania, pričom
1.
obdobie uvedené v tomto písmene je minimálne tri až päť rokov, ak nie je životný cyklus príslušného subjektu kolektívneho investovania kratší,
2.
splatná odložená odmena sa nepriznáva rýchlejšie, ako keby bola vyplácaná na pomernom základe,
3.
pri pohyblivej zložke odmeňovania, ktorá je zvlášť vysoká, sa odkladá minimálne 60 % pohyblivej zložky odmeňovania,
o)
pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženej časti sa vypláca alebo priznáva, len ak je to udržateľné vo vzťahu k celkovej finančnej situácii správcovskej spoločnosti a je to odôvodnené na základe výkonnosti príslušného organizačného útvaru, príslušného subjektu kolektívneho investovania a príslušného zamestnanca; celková pohyblivá zložka odmeňovania sa výrazne zníži, ak sa finančné výsledky správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania zhoršia alebo dosiahnu záporné hodnoty, pričom sa zohľadňuje odmena za súčasné obdobie, ako aj zníženie vyplácania súm zarobených skôr, najmä prostredníctvom dohôd o znížení odmeny alebo dohôd o zrážkach,
p)
politika dôchodkového zabezpečenia je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami správcovskej spoločnosti a spravovaných subjektov kolektívneho investovania, pričom:
1.
ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer so správcovskou spoločnosťou pred odchodom do dôchodku, dobrovoľné príspevky dôchodkového zabezpečenia správcovská spoločnosť zadrží počas obdobia piatich rokov vo forme nástrojov uvedených v písmene m),
2.
u zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek, sa dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia vyplácajú zamestnancovi formou nástrojov uvedených v písmene m) a podliehajú päťročnému obdobiu zadržania,
q)
od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného zaistenia ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti, ktorými by oslabovali účinky zosúladenia rizík vyplývajúce zo spôsobu ich odmeňovania,
r)
pohyblivá zložka odmeňovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú obchádzaniu požiadaviek tohto zákona.
(17)
Ak je správcovská spoločnosť významná z hľadiska svojej veľkosti alebo veľkosti ňou spravovaných subjektov kolektívneho investovania alebo z hľadiska svojej vnútornej organizácie a charakteru, rozsahu a zložitosti svojich činností, je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie sa zriadi takým spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle posudzovať zásady a postupy odmeňovania a motivácie vytvorené na riadenie rizika. Výbor pre odmeňovanie zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ktoré má prijímať dozorná rada správcovskej spoločnosti. Predsedom výboru pre odmeňovanie je člen dozornej rady správcovskej spoločnosti. Členmi výboru pre odmeňovanie môžu byť len členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti.
(18)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o zásadách odmeňovania podľa odsekov 8 až 17.
(19)
Na organizáciu a riadenie správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 28a sa pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondov nevzťahujú ustanovenia § 32, 34 až 37 a 38 až 42.
(20)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je povinná pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondov s prihliadnutím na povahu týchto fondov a v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu25a)
a)
sústavne používať dostatočné a primerané ľudské a technické zdroje potrebné na riadny výkon spravovania tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
b)
mať riadne administratívne a účtovné postupy,
c)
mať systémy kontroly a ochrany elektronického spracovania údajov,
d)
mať primerané mechanizmy vnútornej kontroly, ktoré zahŕňajú najmä pravidlá pre osobné obchody jeho zamestnancov alebo pre držanie alebo riadenie investícií s cieľom investovať na vlastný účet a zabezpečujú minimálne to, že každý obchod, na ktorom sa tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond zúčastňuje, sa dá zrekonštruovať podľa svojho pôvodu, zúčastnených strán, povahy a času a miesta, v ktorom sa uskutočnil, a že majetok spravovaných tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) je investovaný podľa zakladajúcich dokumentov tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov a príslušných právnych predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
Čl. 57 a 66 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
54.
V § 34 ods. 2 sa slová „v štatúte podielového fondu alebo európskeho fondu alebo stanovách zahraničnej investičnej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „v štatúte alebo v zakladajúcich dokumentoch spravovaného subjektu kolektívneho investovania“ a slová „podielový fond alebo európsky fond“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „subjekt kolektívneho investovania“ v príslušnom tvare.
55.
V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Osobou zodpovednou za vykonávanie funkcií podľa § 35 až 37 a osobou zodpovednou za výkon funkcie riadenia investícií sa rozumie zamestnanec,25b) člen predstavenstva alebo prokurista správcovskej spoločnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:
„25b)
§ 11 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.“.
56.
V § 37 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „vykonávanú nezávisle a oddelene od iných činností správcovskej spoločnosti“.
57.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Správcovská spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od iných činností správcovskej spoločnosti.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
58.
V § 37 odsek 6 znie:
„(6)
Správcovská spoločnosť nie je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík spôsobom podľa odseku 2, ak to nie je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a vzhľadom na povahu a rozsah činnosti v rámci spravovania podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou.“.
59.
Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠37a
Riadenie rizík pri správe iných tuzemských subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy, a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná zaviesť primerané systémy riadenia rizík25c) s účelom identifikovať, merať, riadiť a monitorovať všetky riziká súvisiace s investičnou stratégiou každého spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorým je alebo môže byť tento fond vystavený. Správcovská spoločnosť je povinná v súlade s osobitným predpisom25d) preskúmavať a upravovať tieto systémy.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík vykonávanú v rozsahu podľa osobitného predpisu25e) funkčne a hierarchicky oddelenú25f) od iných prevádzkových útvarov správcovskej spoločnosti.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná na požiadanie Národnej banky Slovenska preukázať nezávislosť výkonu funkcie riadenia rizík, najmä záruky proti konfliktu záujmov25g) pri jej výkone a že procesy riadenia rizík spĺňajú ustanovenia tohto zákona a sú účinné. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad riadením rizík pri spravovaní tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov zohľadní princíp proporcionality v závislosti od povahy a zložitosti spravovaných fondov.
(4)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondov
a)
uplatňovať primeraný, zdokumentovaný a pravidelne aktualizovaný postup odbornej starostlivosti pri investovaní majetku v tomto subjekte a fonde, ktorý zodpovedá investičnej stratégii, cieľom a rizikovému profilu príslušného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom,25h) aby riziká spojené s každou investičnou pozíciou tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich celkový vplyv na majetok tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu boli vždy riadne a priebežne identifikované, merané, riadené a monitorované aj prostredníctvom použitia primeraných postupov stresového testovania,
c)
zabezpečiť, aby rizikový profil tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu zodpovedal veľkosti, štruktúre majetku a investičným stratégiám a cieľom tohto tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu určeným v zakladajúcich dokumentoch, prospektoch a ponukových materiáloch tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(5)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná určiť maximálnu úroveň pákového efektu, ktorá môže byť využívaná pri správe každého tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorý spravuje, ako aj rozsah práva použitia zábezpeky alebo záruky, ktoré by mohli byť poskytnuté na základe dohody o pákovom efekte, pričom zohľadňuje najmä
a)
typ tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
investičnú stratégiu tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
zdroje pákového efektu tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
d)
akékoľvek iné prepojenie alebo relevantné vzťahy s inými finančnými inštitúciami, ktoré by mohli predstavovať systémové riziko,
e)
potrebu obmedziť expozíciu voči akejkoľvek jednotlivej protistrane,
f)
mieru zabezpečenia pákového efektu zábezpekou,
g)
pomer aktív a pasív,
h)
mieru, povahu a rozsah činnosti správcovskej spoločnosti na dotknutých trhoch.
§ 37b
Riadenie likvidity pri správe iných tuzemských subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy, a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná pre každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond používať primeraný systém riadenia likvidity25i)a prijať postupy, ktoré jej umožnia monitorovať riziko likvidity tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ktoré zabezpečia, aby profil likvidity investícií bol v súlade so záväzkami tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pravidelne vykonávať stresové testovania25j) za bežných a výnimočných podmienok likvidity, ktoré jej umožňujú monitorovať a vyhodnocovať riziko likvidity tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zabezpečiť vzájomný súlad investičnej stratégie, profilu likvidity a pravidiel pre vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí každého spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu. Pri posudzovaní vzájomného súladu podľa prvej vety sa postupuje podľa osobitného predpisu.25k)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú, ak ide o uzavretý subjekt kolektívneho investovania, pri ktorého správe sa nevyužíva pákový efekt. Na účely prvej vety sa uzavretým subjektom kolektívneho investovania rozumie taký subjekt kolektívneho investovania, ktorého investor nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
§ 37c
Postupy oceňovania
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná zaviesť a uplatňovať postupy oceňovania na účel vytvorenia, udržiavania, implementácie a aktualizácie opatrení a postupov25l) určovania hodnoty majetku tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov.
(2)
Postupy oceňovania podľa odseku 1 môžu byť vykonávané
a)
externým oceňovateľom nezávislým od správcovskej spoločnosti, tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a od iných osôb s úzkymi väzbami na správcovskú spoločnosť, tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond alebo
b)
samotnou správcovskou spoločnosťou spravujúcou tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ak výkon úloh spojených s oceňovaním je funkčne nezávislý od riadenia investícií a politiky odmeňovania a ďalšie opatrenia zabezpečujú obmedzenie konfliktov záujmov a predchádzanie neprimeranému vplyvu na príslušných zamestnancov.
(3)
Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu môže byť externým oceňovateľom tohto subjektu alebo fondu, len ak je funkčne a hierarchicky oddelený výkon funkcií depozitára od výkonu úloh externého oceňovateľa a ak sú prípadné konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(4)
Podmienkou výkonu činnosti externého oceňovateľa je
a)
uvedenie v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky25m) alebo obdobnom zahraničnom zozname znalcov alebo oceňovateľov alebo uznanie Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu,
b)
schopnosť externého oceňovateľa poskytnúť dostatočné odborné záruky, že je v súlade so zákonom schopný účinne vykonávať funkciu oceňovania,
c)
určenie externého oceňovateľa je v súlade s § 57a ods. 1 až 3 a osobitným predpisom.25n)
(5)
Externý oceňovateľ nemôže zveriť výkon funkcie oceňovania inej osobe.
(6)
Oceňovanie majetku v tuzemských subjektoch kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondoch sa vykonáva nestranne, s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska určenie externého oceňovateľa. Ak Národná banka Slovenska zistí, že externý oceňovateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 4, nariadi správcovskej spoločnosti jeho výmenu.
(8)
Ak funkciu oceňovania nevykonáva nezávislý externý oceňovateľ, môže Národná banka Slovenska nariadiť správcovskej spoločnosti, aby si nechala overiť postupy oceňovania alebo samotné ocenenie externým oceňovateľom, audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
(9)
Správcovská spoločnosť je zodpovedná za správne ocenenie majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, za výpočet čistej hodnoty majetku a za jej zverejnenie alebo sprístupnenie investorom. Táto zodpovednosť nie je dotknutá skutočnosťou, že správcovská spoločnosť zverila výkon funkcie oceňovania externému oceňovateľovi. Externý oceňovateľ zodpovedá správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením alebo zanedbaním jeho povinností pri výkone svojej činnosti; túto zodpovednosť nie je možné vylúčiť na základe zmluvných dojednaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25c až 25n znejú:
„25c)
Čl. 38 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25d)
Čl. 41 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25e)
Čl. 39 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25f)
Čl. 42 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25g)
Čl. 43 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25h)
Čl. 45 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25i)
Čl. 46 až 49 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25j)
Čl. 48 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25k)
Čl. 49 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25l)
Čl. 67 až 71 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
25m)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25n)
Čl. 75 až 82 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
60.
V § 39 ods. 4 a § 51 ods. 1 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo ods. 6 písm. a)“.
61.
V § 39 ods. 5 sa slová „do podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov európskych fondov“ nahrádzajú slovami „do cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania“.
62.
V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak dôjde počas kalendárneho roka k zmene audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorého správcovská spoločnosť písomne oznámila Národnej banke Slovenska, na postup správcovskej spoločnosti a Národnej banky Slovenska sa rovnako vzťahuje odsek 5.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
63.
V § 40 ods. 10 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 9“.
64.
V § 40 odsek 11 znie:
„(11)
Na vedenie účtovníctva zahraničných subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou sa vzťahujú príslušné právne predpisy štátov, v ktorých sú tieto zahraničné subjekty kolektívneho investovania umiestnené.“.
65.
V § 41 odsek 1 znie:
„(1)
Majetok v subjekte kolektívneho investovania alebo v podfonde subjektu kolektívneho investovania sa musí evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti a od majetku v iných subjektoch kolektívneho investovania alebo majetku v podfondov iných subjektov kolektívneho investovania a od majetku klientov držaným správcovskou spoločnosťou pri vykonávaní ďalších činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6.“.
66.
V § 41 ods. 8 sa slová „podielového fondu alebo európskeho fondu na inú správcovskú spoločnosť“ nahrádzajú slovami „subjektu kolektívneho investovania na inú správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť“.
67.
V § 43 sa na začiatok vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúcu tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa ustanovenia odsekov 2 až 4 a § 44 a 45 nepoužijú, ale použijú sa ustanovenia § 45a a osobitného predpisu.33a)“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013.“.
68.
V § 43 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
69.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45a
Konflikt záujmov pri správe iných subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná prijať opatrenia na účely identifikácie33b) konfliktov záujmov vznikajúcich pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov medzi
a)
správcovskou spoločnosťou vrátane jej vedúcich zamestnancov, zamestnancov alebo iných osôb, ktoré sú priamo alebo nepriamo prepojené so správcovskou spoločnosťou prostredníctvom kontroly a spravovaným tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi,
b)
tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi a iným tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo investormi týchto iných subjektov a fondov,
c)
tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi a iným klientom správcovskej spoločnosti,
d)
tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi a štandardným podielovým fondom alebo európskym štandardným fondom spravovaným touto správcovskou spoločnosťou alebo ich investormi,
e)
dvoma klientmi správcovskej spoločnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v súlade s osobitným predpisom33c) vypracovať a využívať účinné organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom prijať potrebné opatrenia na identifikáciu, riadenie a monitorovanie konfliktov záujmov a predchádzať im, aby sa zabránilo negatívnemu ovplyvneniu záujmov tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich investorov.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v rámci svojej vnútornej organizácie oddeliť úlohy a povinnosti, ktoré môžu byť považované za vzájomne nezlučiteľné alebo ktoré môžu potenciálne vytvárať systematické konflikty záujmov. Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je tiež povinná posúdiť, či podmienky výkonu jej činnosti môžu obsahovať akékoľvek ďalšie závažné konflikty záujmov, a poskytne o nich informácie investorom spravovaných tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov.
(4)
Ak organizačné mechanizmy podľa odseku 2 nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou zabránilo rizikám poškodenia záujmov investorov, správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná poskytnúť investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov skôr, ako vykoná obchod v ich mene, a prijať opatrenia v súlade s osobitným predpisom.33d)
(5)
Na poskytovanie informácií investorom podľa odsekov 3 a 4 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.33e)
(6)
Ak správcovská spoločnosť podľa odseku 1 využíva pri správe tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) služby primárneho brokera, musia byť podmienky tejto činnosti uvedené v písomnej zmluve. V tejto zmluve sa musí upraviť najmä prípadná možnosť prevodu a opätovného použitia majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu primárnym brokerom, ktorá musí byť v súlade so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu. V zmluve sa tiež upraví, aby bol o tejto zmluve informovaný aj depozitár.
(7)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri výbere a vymenovaní primárnych brokerov a uzatváraní zmluvy podľa odseku 6 postupovať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33b až 33e znejú:
„33b)
Čl. 30 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
33c)
Čl. 31 až 37 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
33d)
Čl. 34 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
33e)
Čl. 36 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
70.
§ 47 a 48 vrátane nadpisov znejú:
㤠47
Základné imanie a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)
Základné imanie správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako
a)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v štandardných podielových fondoch alebo európskych štandardných fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur,
b)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur,
c)
jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoločnosť vznikla pred menej ako jedným rokom, jedna štvrtina hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jej obchodnom pláne,
d)
suma potrebná na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov vypočítaná podľa osobitného predpisu.33f)
(3)
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v štandardných podielových fondoch alebo európskych štandardných fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou vrátane štandardných podielových fondov alebo európskych štandardných fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti alebo funkcie podľa § 27 ods. 2 inej osobe podľa § 57. Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa nezahŕňa majetok v štandardných podielových fondoch alebo európskych štandardných fondoch, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené.
(4)
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. b) sa zahŕňa majetok v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou vrátane fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti alebo funkcie podľa § 27 ods. 4 inej osobe podľa § 57a. Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. b) sa nezahŕňa majetok v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené.
(5)
Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. a) a b) prekračujúcej 125 000 eur zábezpekou vystavenou bankou, zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, poisťovňou alebo zahraničnou poisťovňou so sídlom v členskom štáte. Banka, zahraničná banka, poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa sa musí zaviazať, že tieto zdroje sú bez ďalších podmienok voľne k dispozícii správcovskej spoločnosti na pokrytie rizík vyplývajúcich z jej činnosti.
(6)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a), je povinná dodržiavať aj požiadavku na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.34)
(7)
Požiadavku na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. d) možno nahradiť poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zanedbaním odbornej starostlivosti pri správe alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov s poistným krytím v súlade s osobitným predpisom.34a)
(8)
Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje na správcovskú spoločnosť, ktorá súčasne spravuje štandardné podielové fondy a alternatívne investičné fondy.
(9)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo tvorí vlastné zdroje správcovskej spoločnosti, spôsob výpočtu vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti a ďalšie podrobnosti o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.
Pravidlá činnosti pri správe subjektov kolektívneho investovania
§ 48
(1)
Spravovanie subjektov kolektívneho investovania vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov; tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoločnosti zveriť výkon niektorých činností alebo funkcií inej osobe podľa § 57 alebo § 57a.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná najmä
a)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
b)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
c)
mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti,
d)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov alebo zakladajúcich dokumentov spravovaných subjektov kolektívneho investovania a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
e)
spravodlivo zaobchádzať so všetkými investormi.
(3)
Konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b) sa pri správe štandardných podielových fondov, európskych štandardných fondov a špeciálnych podielových fondov rozumie najmä
a)
zabrániť tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostňovali pred záujmami inej skupiny podielnikov,
b)
uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne predpokladať, že ovplyvnia stabilitu trhu,
c)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov v podielovom fonde; na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že majetok a záväzky v podielovom fonde boli ocenené presne; tým nie je dotknuté ustanovenie § 161,
d)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných nákladov na ťarchu majetku v podielovom fonde a jeho podielnikom.
(4)
Konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) sa pri správe štandardných podielových fondov, európskych štandardných fondov a špeciálnych podielových fondov rozumie najmä
a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku v podielovom fonde v najlepšom záujme podielnikov a v záujme stability trhu,
b)
zabezpečiť, že osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o aktívach, do ktorých možno majetok v podielovom fonde investovať, podľa investičnej politiky určenej v príslušnom štatúte podielového fondu,
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 101, a ak je to primerané, po zohľadnení povahy plánovanej investície pripraviť predpovede a vykonať analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na zloženie majetku v podielovom fonde, likviditu a rizikovo-výnosový profil podielového fondu podľa § 153 ods. 4 písm. e) a to ešte pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykonať iba na základe informácií, ktoré sú spoľahlivé a aktuálne, a to tak z kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho hľadiska.
(5)
Pri správe špeciálnych podielových fondov sa povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) rozumie aj
a)
nadobúdať do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností len také nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území štátu, v ktorom nie je obmedzené nadobúdanie nehnuteľností a súčasne v tomto štáte existuje register nehnuteľností, do ktorého sa zapisujú vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnuteľnostiam,
b)
uzatvorenie poistnej zmluvy na účel poistenia nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu škody pri poškodení alebo zničení nehnuteľnosti, ktorá je v majetku špeciálneho podielového fondu,
c)
zabezpečovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií alebo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v najlepšom záujme podielnikov.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosťou a zaviesť účinné opatrenia, ktorými zabezpečí, že prijímané investičné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde sa budú vykonávať v súlade s investičnou politikou a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík príslušného podielového fondu.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, považuje sa to za skutočnosť, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(8)
Správcovská spoločnosť nemôže použiť majetok spravovaného subjektu kolektívneho investovania na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku.
(9)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná dodržiavať aj pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu.25)
(10)
Žiadny investor alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu nemôže požívať prednostné zaobchádzanie; to neplatí pre investorov subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b), ak je to uvedené v zakladajúcich dokumentoch príslušného subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b).
(11)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b), a o tom, čo sa rozumie konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b), a spôsob preukazovania týchto konaní správcovskou spoločnosťou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33f a 34a znejú:
„33f)
Čl. 14 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
34a)
Čl. 15 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
71.
§ 53 a 54 vrátane nadpisu znejú:
㤠53
(1)
Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho investovania. Na výpočet odplaty za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho investovania sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania za príslušné obdobie; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 52.
(2)
Súčasťou odplaty podľa odseku 1 môže byť aj odplata za zhodnotenie určená v závislosti od výkonnosti spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania.
§ 54
Pravidlá činnosti pri správe iných ako štandardných podielových fondov a špeciálnych podielových fondov
(1)
Ustanovenia § 48 až 53 sa vzťahujú na činnosť správcovskej spoločnosti pri správe európskych štandardných fondov primerane.
(2)
Ustanovenia § 48 ods. 3 až 6 a § 49 až 53 sa na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) nevzťahujú. Na pravidlá činnosti pri správe subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.34b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:
„34b)
Čl. 16 až 29 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
72.
V § 56 odsek 1 znie
(1) Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v subjekte kolektívneho investovania spravuje, za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu alebo zakladajúcich dokumentov subjektu kolektívneho investovania.“.
73.
Nadpis § 57 znie: „Zverenie činností alebo funkcií pri správe štandardných podielových fondov, európskych štandardných fondov a špeciálnych podielových fondov“.
74.
V § 57 ods. 1 sa slová „Činnosť uvedenú v § 27 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „Riadenie investícií“ a v odseku 2 písm. f) sa slová „činností podľa § 27 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „riadenia investícií“.
75.
V § 57 ods. 5 prvá veta znie: „Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií osobám podľa odseku 1 v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie podľa § 28, a ani aby sa stala schránkovou spoločnosťou.40a)“ a slová „na činnosť správcovskej spoločnosti“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 28“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
„40a)
Čl. 82 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
76.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak správcovská spoločnosť pri správe podielového fondu využíva swapy celkových výnosov alebo iné finančné deriváty s rovnakými vlastnosťami, pri ktorých má protistrana možnosť rozhodovať podľa vlastného uváženia v súvislosti so zložením alebo správou investičného portfólia alebo v súvislosti s podkladom finančných derivátov, zmluva uzatvorená medzi správcovskou spoločnosťou a protistranou sa považuje za zmluvu o zverení riadenia investícií, ktorá musí byť v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 až 6.“.
77.
Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠57a
Zverenie činností pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorá plánuje zveriť inej osobe vykonávanie jednej alebo viacerých činností alebo funkcií, je povinná informovať Národnú banku Slovenska bezodkladne pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o zverení činností alebo funkcií. Správcovská spoločnosť môže zveriť výkon činností alebo funkcií inej osobe len v súlade s osobitným predpisom40b) a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
zverenie výkonu činností alebo funkcií musí byť riadne a objektívne zdôvodnené,40c)
b)
osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zverujú, musí mať dostatočné zdroje na vykonávanie príslušných úloh a fyzické osoby, ktoré skutočne vykonávajú zverenú činnosť alebo funkcie, musia byť dôveryhodné a mať dostatočnú prax na vykonávanie príslušnej činnosti alebo funkcie v súlade s osobitným predpisom,40d)
c)
zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík je možné len osobe, ktorá má povolenie alebo registráciu potrebnú na účely správy aktív40e) a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska alebo príslušného orgánu dohľadu iného štátu alebo inej osobe, ktorú Národná banka Slovenska uzná, že táto osoba spĺňa predpoklady na riadenie príslušných investícií alebo rizík,
d)
na zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík osobe z nečlenského štátu musí byť okrem podmienok uvedených v písmene c) zabezpečená aj spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu,
e)
zverenie činností alebo funkcií nemôže brániť účinnému dohľadu40f) nad správcovskou spoločnosťou, a najmä nemôže brániť správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich investorov,
f)
správcovská spoločnosť musí byť schopná preukázať, že osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zveruje, má odbornú spôsobilosť a je schopná vykonávať príslušné činnosti alebo funkcie, že bola vybraná s riadnou odbornou starostlivosťou a že správcovská spoločnosť je schopná kedykoľvek účinne monitorovať zverenú činnosť alebo funkciu a kedykoľvek udeľovať dodatočné inštrukcie osobe, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zverujú, a s okamžitou účinnosťou zrušiť zverenie, ak je to v záujme investorov.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná priebežne vyhodnocovať výkon zverených činností alebo funkcií osobou, ktorej boli zverené.
(3)
Riadenie investícií ani riadenie rizík nemožno zveriť
a)
depozitárovi príslušného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo osobe, ktorej depozitár zveril svoje depozitárske činnosti,
b)
osobe, ktorej záujmy môžu byť v rozpore so záujmami správcovskej spoločnosti alebo investorov tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu;40g) to neplatí, ak táto osoba funkčne a hierarchicky oddelí40h) výkon riadenia investícií alebo riadenia rizík od svojich ostatných potenciálne konfliktných činností a prípadné konflikty záujmov sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.40i)
(4)
Zodpovednosť správcovskej spoločnosti voči tuzemskému subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu a ich investorom nie je ovplyvnená skutočnosťou, že správcovská spoločnosť zverila výkon činností alebo funkcií inej osobe, ani akýmkoľvek ďalším zverením týchto činností alebo funkcií touto osobou na tretiu osobu (ďalej len „druhotné zverenie“). Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie, a ani aby sa stala schránkovou spoločnosťou.40a)
(5)
Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií, môže druhotne zveriť výkon týchto činností alebo funkcií, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
správcovská spoločnosť udelila predchádzajúci súhlas40j) s druhotným zverením,
b)
správcovská spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom zmluvy o druhotnom zverení informovala Národnú banku Slovenska v rozsahu podľa osobitného predpisu,40k)
c)
osoba, na ktorú sa ďalej zverujú činnosti, spĺňa podmienky podľa odseku 1 v rozsahu ako osoba, ktorej správcovská spoločnosť pôvodne zverila výkon činností alebo funkcií.
(6)
Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila riadenie investícií alebo riadenie rizík, nemôže druhotne zveriť tieto činnosti osobe podľa odseku 3.
(7)
Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií a ktorá ich druhotne zverila inej osobe, je povinná priebežne vyhodnocovať výkon zverených činností alebo funkcií, osobou ktorej ich druhotne zverila.
(8)
Na zverenie výkonu činností alebo funkcií osobou, ktorej bol výkon činností alebo funkcií druhotne zverený, na ďalšiu osobu sa primerane použijú ustanovenia odsekov 5 až 7.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40b až 40k znejú:
„40b)
Čl. 75 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
40c)
Čl. 76 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
40d)
Čl. 77 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
40e)
Čl. 78 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
40f)
Čl. 79 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
40g)
Čl. 80 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
40h)
Čl. 80 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
40i)
Čl. 80 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
40j)
Čl. 81 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
40k)
Čl. 81 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
78.
V § 58 ods. 1 a 2 sa slová „podielových listov alebo cenných papierov európskych fondov“ nahrádzajú slovami „cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania“.
79.
V § 60 ods. 1 sa slová „európske fondy“ nahrádzajú slovami „európske štandardné fondy alebo európske alternatívne investičné fondy, ak je oprávnená na spravovanie príslušného typu európskeho alternatívneho investičného fondu,“.
80.
V § 60 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „podľa § 62“ sa vkladajú slová „alebo oznámenia podľa § 63a“.
81.
V § 60 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na vznik a činnosť“.
82.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia § 61 až 63 sa použijú len na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28. Ustanovenia § 64 až 66 sa použijú výhradne na zahraničnú správcovskú spoločnosť, ktorá má udelené povolenie v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.“.
83.
V nadpise § 61 a 62 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „s povolením podľa § 28“.
84.
V § 61 ods. 1, 4 a 8, § 62 ods. 1, 3 a 7 a § 84 ods. 2 sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „podľa § 28“.
85.
Za § 63 sa vkladajú § 63a a 63b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠63a
Vytváranie a spravovanie európskych alternatívnych investičných fondov správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28a alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v nečlenskom štáte s povolením podľa § 66c
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá na území iného členského štátu plánuje spravovať európske alternatívne investičné fondy, je povinná po prvýkrát oznámiť Národnej banke Slovenska tieto informácie:
a)
členský štát, v ktorom má v úmysle spravovať európske alternatívne investičné fondy na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom pobočky,
b)
program činností, v ktorom sa uvedú najmä služby, ktoré má v úmysle poskytovať, a identifikáciu európskych alternatívnych investičných fondov, ktoré plánuje spravovať.
(2)
Ak správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje zriadiť pobočku, je povinná poskytnúť okrem informácií podľa odseku 1 aj tieto informácie:
a)
organizačnú štruktúru pobočky,
b)
adresu v domovskom členskom štáte európskeho alternatívneho investičného fondu, na ktorej možno získať dokumenty,
c)
mená a priezviská a kontaktné údaje osôb zodpovedných za riadenie pobočky.
(3)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od doručenia úplnej dokumentácie podľa odseku 1 alebo do dvoch mesiacov od doručenia úplnej dokumentácie podľa odseku 2 odovzdá túto dokumentáciu príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska dokumentáciu odovzdá, len ak spravovanie európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou je v súlade s týmto zákonom a ak správcovská spoločnosť dodržiava iné ustanovenia tohto zákona. Národná banka Slovenska k odovzdaným dokumentom pripojí aj potvrdenie, že príslušnej správcovskej spoločnosti udelila povolenie podľa § 28a.
(4)
Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní dokumentov podľa odseku 3 informuje správcovskú spoločnosť o tejto skutočnosti. Správcovská spoločnosť môže začať poskytovať služby v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti odo dňa, v ktorom prijala túto informáciu od Národnej banky Slovenska.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska akúkoľvek zmenu informácií oznámených podľa odseku 1 alebo odseku 2 v lehote jedného mesiaca pred vykonaním plánovaných zmien alebo bezodkladne po tom, ako došlo k neplánovanej zmene.
(6)
Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom alebo ak by správcovská spoločnosť prestala iným spôsobom spĺňať ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoločnosť, že danú zmenu nemôže vykonať.
(7)
Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 5 a 6 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v ktorej dôsledku prestane byť spravovanie európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, alebo ak správcovská spoločnosť prestala spĺňať iné ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia podľa § 202.
(8)
Ak sú zmeny prijateľné, pretože nemajú dosah na súlad spravovania európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou s ustanoveniami tohto zákona a ani na dodržiavanie iných ustanovení tohto zákona správcovskou spoločnosťou, Národná banka Slovenska o týchto zmenách bezodkladne informuje príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa použijú rovnako na neeurópsku správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 66c, ktorá plánuje spravovať európsky alternatívny investičný fond na území iného členského štátu. Národná banka Slovenska informuje o skutočnosti podľa odseku 4, ak sa týka neeurópskej správcovskej spoločnosti, aj Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
§ 63b
Vytváranie a spravovanie neeurópskych alternatívnych investičných fondov správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28a
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a môže spravovať neeurópske alternatívne investičné fondy, ktorých cenné papiere alebo majetkové účasti nie sú distribuované na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, ak
a)
správcovská spoločnosť v súvislosti so správou neeurópskych alternatívnych investičných fondov dodržiava ustanovenia tohto zákona okrem ustanovení § 70 až 82 a 160a a
b)
bola uzavretá dohoda o spolupráci44a) medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je usadený neeurópsky alternatívny investičný fond, ktorá zabezpečuje aspoň efektívnu výmenu informácií, ktorá Národnej banke Slovenska umožní vykonávať dohľad v súlade s týmto zákonom; na dohody o spolupráci podľa tohto písmena, podľa § 66c ods. 2 písm. e) a § 150e sa vzťahuje osobitný predpis.44b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 44b znejú:
„44a)
§ 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
44b) Čl. 113 až 115 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
86.
Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý znie:
㤠66a
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov môže začať vykonávať činnosť vrátane vytvárania a spravovania alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike odo dňa prijatia informácie príslušného orgánu dohľadu jej domovského členského štátu, že Národnej banke Slovenska bolo odovzdané oznámenie o zámere vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky spolu s príslušnou dokumentáciou.
(2)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje alternatívne investičné fondy podľa tohto zákona, a to či už prostredníctvom pobočky, alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, je povinná dodržiavať ustanovenia tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania alternatívneho investičného fondu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej referenčným členským štátom je iný členský štát, rozhodla vykonávať činnosť vrátane vytvárania a spravovania alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike.“.
87.
V tretej časti sa za štvrtú hlavu vkladá nová piata hlava, ktorá vrátane nadpisov znie:
„PIATA HLAVA
NEEURÓPSKA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych investičných fondov a na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe jednotného povolenia neeurópskej správcovskej spoločnosti
§ 66b
Určenie referenčného členského štátu
(1)
Slovenská republika je referenčným členským štátom neeurópskej správcovskej spoločnosti, ak
a)
plánuje spravovať len alternatívne investičné fondy vytvorené podľa tohto zákona a neplánuje distribuovať ich cenné papiere alebo majetkové účasti v Slovenskej republike alebo inom členskom štáte postupom podľa § 150c alebo postupom podľa § 150e,
b)
počet ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov
1.
prevyšuje počet ňou spravovaných európskych alternatívnych investičných fondov v ktoromkoľvek inom členskom štáte alebo
2.
súčet hodnoty majetku ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov prevyšuje súčet hodnôt majetku ňou spravovaných európskych alternatívnych investičných fondov v ktoromkoľvek inom členskom štáte,
c)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného alternatívneho investičného fondu a len v Slovenskej republike alebo len jedného európskeho alternatívneho investičného fondu a len v Slovenskej republike, ak
1.
ide o európsky alternatívny investičný fond s povolením alebo registráciou v členskom štáte a Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát postupom podľa odseku 2,
2.
ide o európsky alternatívny investičný fond bez povolenia alebo registrácie v členskom štáte,
d)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu a len v Slovenskej republike,
e)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného alternatívneho investičného fondu alebo jedného európskeho alternatívneho investičného fondu vo viacerých členských štátoch a Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát postupom podľa odseku 2,
f)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu vo viacerých členských štátoch a Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát postupom podľa odseku 2,
g)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti viacerých alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike a v iných členských štátoch, ak
1.
tieto fondy majú povolenie alebo registráciu v jednom členskom štáte a Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát postupom podľa odseku 2,
2.
tieto fondy majú povolenie alebo registráciu vo viacerých členských štátoch a majú byť v rozhodujúcej miere distribuované v Slovenskej republike,
h)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti viacerých alternatívnych investičných fondov, európskych alternatívnych investičných fondov a neeurópskych alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike a v iných členských štátoch, ak majú byť v rozhodujúcej miere distribuované v Slovenskej republike,
i)
bola určená ako referenčný členský štát na základe postupu podľa odseku 6.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. b), písm. c) prvého bodu, písm. e), f) alebo písm. g) prvého bodu je neeurópska správcovská spoločnosť povinná požiadať Národnú banku Slovenska a príslušné orgány dohľadu, ktoré prichádzajú do úvahy podľa odseku 1 písm. b), písm. c) prvého bodu, písm. e), f) alebo písm. g) prvého bodu, o určenie referenčného členského štátu.
(3)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 2 na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, u ktorých neeurópska správcovská spoločnosť podala žiadosť o určenie referenčného členského štátu. Lehota na vydanie rozhodnutia je do jedného mesiaca od doručenia žiadosti poslednému z dotknutých príslušných orgánov dohľadu podľa prvej vety. Národná banka Slovenska konanie o žiadosti podľa odseku 2 zastaví, ak na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, u ktorých neeurópska správcovská spoločnosť podala žiadosť o určenie referenčného členského štátu, bol určený ako referenčný členský štát neeurópskej správcovskej spoločnosti iný členský štát.
(4)
Na žiadosť Národnej banky Slovenska je neeurópska správcovská spoločnosť v konaní o žiadosti podľa odseku 2 povinná preukázať zámer vykonávať distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí príslušných fondov predložením stratégie distribúcie.
(5)
Národná banka Slovenska doručí žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 2 do siedmich dní od vydania rozhodnutia o určení Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu neeurópskej správcovskej spoločnosti.
(6)
Ak neboli dodržané lehoty podľa odsekov 3 a 5 alebo ak nebolo vydané rozhodnutie Národnou bankou Slovenska ani žiadnym príslušným orgánom dohľadu členského štátu o určení referenčného členského štátu, je neeurópska správcovská spoločnosť oprávnená vybrať si svoj referenčný členský štát z členských štátov, ktoré prichádzajú do úvahy podľa odseku 1; ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s určením referenčného členského štátu vykonaným neeurópskou správcovskou spoločnosťou, môže oznámiť túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
§ 66c
Povolenie na činnosť neeurópskej správcovskej spoločnosti
(1)
Neeurópska správcovská spoločnosť môže spravovať alternatívne investičné fondy alebo európske alternatívne investičné fondy a distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte na základe povolenia Národnej banky Slovenska, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát v súlade s týmto zákonom a toto určenie bolo odsúhlasené Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) alebo sa postupovalo podľa odseku 5,
b)
podmienok podľa § 28a ods. 2 písm. a) až g) a k); tým nie je dotknuté ustanovenie písmena h),
c)
má v Slovenskej republike určeného právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti,
d)
právny zástupca neeurópskej správcovskej spoločnosti podľa písmena c) spoločne s neeurópskou správcovskou spoločnosťou zabezpečuje výkon funkcie kontaktného miesta pre investorov, pre Národnú banku Slovenska, pre iné dotknuté príslušné orgány dohľadu členských štátov a pre Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) v rozsahu povolených aktivít neeurópskej správcovskej spoločnosti v Európskej únii a je dostatočne spôsobilý a vybavený aspoň na výkon funkcie dodržiavania podľa tohto zákona,
e)
sú uzavreté dohody o spolupráci44a) medzi Národnou bankou Slovenska, príslušnými orgánmi dohľadu domovských členských štátov dotknutých európskych alternatívnych investičných fondov a orgánmi dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť usadená, s cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií, ktorá Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu dotknutých členských štátov umožní vykonávať dohľad,
f)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť usadená, nie je vedený na zozname nespolupracujúcich krajín a území vypracovanom Finančnou akčnou skupinou proti praniu špinavých peňazí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „finančná skupina“),
g)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť umiestnená, so Slovenskou republikou uzavrel a má účinnú medzinárodnú zmluvu alebo mnohostranný dohovor, ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku 26 Modelovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaňovaní príjmov a majetku a ktorá zaručuje účinnú výmenu informácií o daňových otázkach,
h)
výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska neprekáža právny poriadok nečlenského štátu ani obmedzenia právomocí orgánov dohľadu nečlenského štátu pri výkone dohľadu,
i)
neeurópska správcovská spoločnosť preukáže, že ak existujú ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, ktorých dodržiavanie je z neeurópskej správcovskej spoločnosti nemožné z dôvodu ich nezlučiteľnosti s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny investičný fond, a že
1.
nie je možné zároveň dodržiavať ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov a ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny investičný fond,
2.
právny poriadok, ktorý sa vzťahuje na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny investičný fond, ustanovuje rovnocenné pravidlá, ktoré majú rovnaký regulačný účel a poskytujú investorom do príslušného fondu rovnakú úroveň ochrany, a že neeurópska správcovská spoločnosť a neeurópsky alternatívny investičný fond dodržiava ustanovenia tohto právneho poriadku.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
náležitosti a prílohy podľa § 28a ods. 3 a 4 okrem § 28a ods. 3 písm. b), f) a ods. 4 písm. b),
b)
zdôvodnenie výberu Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu neeurópskou správcovskou spoločnosťou v súlade s § 66b a informácie o stratégii distribúcie,
c)
zoznam tých ustanovení tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, ktorých dodržiavanie je zo strany neeurópskej správcovskej spoločnosti nemožné z dôvodu ich nezlučiteľnosti s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny investičný fond,
d)
písomné podklady na základe osobitného predpisu Európskej komisie preukazujúce, že príslušný právny poriadok nečlenského štátu obsahuje ustanovenia, ktoré majú rovnaký regulačný účel a poskytujú rovnakú úroveň ochrany investorom príslušného alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu ako zodpovedajúce ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, ktorého dodržiavanie je zo strany neeurópskej správcovskej spoločnosti nemožné, a že neeurópska správcovská spoločnosť a neeurópsky alternatívny investičný fond dodržiava ustanovenia tohto právneho poriadku; k podkladom musí byť priložený právny posudok o existencii príslušného nezlučiteľného ustanovenia v právnom poriadku nečlenského štátu vrátane opisu jeho regulačného účelu a charakteru ochrany investorov, ktorú ustanovuje,
e)
identifikačné údaje a adresu právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Národná banka Slovenska po prijatí žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 posúdi, či pri určovaní referenčného členského štátu neeurópskou správcovskou spoločnosťou boli dodržané kritériá podľa § 66b ods. 1. Ak Národná banka Slovenska zistí, že tieto kritériá dodržané neboli, žiadosť o povolenie podľa odseku 1 zamietne. Ak Národná banka Slovenska zistí, že kritériá podľa § 66b ods. 1 boli dodržané, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a požiada ho, aby sa vyjadril k jej posúdeniu splnenia kritérií. V tejto žiadosti sa uvedie odôvodnenie voľby referenčného členského štátu zo strany neeurópskej správcovskej spoločnosti a informácia o stratégii distribúcie na základe údajov predložených Národnej banke Slovenska; plynutie lehoty podľa odseku 6 na rozhodnutie o žiadosti sa pozastavuje až do doručenia vyjadrenia Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) Národnej banke Slovenska.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že neeurópska správcovská spoločnosť, ktorá v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 predložila zoznam ustanovení podľa odseku 3 písm. c), spĺňa podmienku podľa odseku 2 písm. i), bezodkladne oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a priloží informácie a údaje podľa odseku 3 písm. b) a c) predložené žiadateľom Národnej banke Slovenska; plynutie lehoty podľa odseku 6 na rozhodnutie o žiadosti sa pozastavuje až do doručenia vyjadrenia Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) Národnej banke Slovenska.
(6)
O žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa § 28a ods. 5 prvej vety.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplnil alebo nepreukázal splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku 1.
(9)
Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1 napriek nesúhlasnému vyjadreniu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) podľa odseku 4 alebo odseku 5, oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) toto rozhodnutie a jeho dôvody. Národná banka Slovenska oznámi skutočnosti podľa prvej vety aj príslušným orgánom dohľadu členských štátov, v ktorých plánuje neeurópska správcovská spoločnosť distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, a podľa odseku 4 aj príslušným orgánom dohľadu domovských členských štátov, v ktorých plánuje neeurópska správcovská spoločnosť spravovať európske alternatívne investičné fondy.
(10)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o každom udelení povolenia podľa odseku 1, o každom zamietnutí žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 vrátane dôvodov zamietnutia, o každej zmene povolenia podľa odseku 1 a o jeho odňatí alebo vrátení.
(11)
Ak príslušné orgány dohľadu domovských členských štátov príslušných alternatívnych investičných fondov neuzavrú v primeranej lehote dohody o spolupráci podľa odseku 2 písm. e), Národná banka Slovenska môže oznámiť túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(12)
Na zmenu povolenia podľa odseku 1, jeho odňatie alebo vrátenie sa primerane použijú ustanovenia upravujúce zmenu povolenia podľa § 28a a ustanovenia upravujúce odňatie alebo vrátenie povolenia podľa § 28a.
§ 66d
Zmena referenčného členského štátu
(1)
Určenie Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu zostáva v platnosti počas platnosti povolenia podľa § 66c, aj ak ide o zmenu stratégie distribúcie; to neplatí, ak neeurópska správcovská spoločnosť zmení svoju stratégiu distribúcie do dvoch rokov od udelenia povolenia podľa § 66c a ak by táto zmena mala vplyv na určenie Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu v čase, keď bol určovaný. Neeurópska správcovská spoločnosť je povinná oznámiť túto zmenu Národnej banke Slovenska predtým, ako ju vykoná, a uviesť návrh na nový referenčný členský štát na základe novej stratégie distribúcie vrátane odôvodnenia voľby nového referenčného členského štátu na základe novej stratégie distribúcie a identifikačné údaje a adresu právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti v novom referenčnom členskom štáte.
(2)
Národná banka Slovenska posúdi na základe údajov podľa odseku 1, či je navrhované určenie referenčného členského štátu správne, a oznámi svoj názor Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), pričom uvedie aj odôvodnenie voľby referenčného členského štátu poskytnuté neeurópskou správcovskou spoločnosťou a informáciu o novej stratégii distribúcie.
(3)
Národná banka Slovenska po prijatí vyjadrenia Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) oznámi neeurópskej správcovskej spoločnosti a jej právnemu zástupcovi neeurópskej správcovskej spoločnosti v Slovenskej republike, či súhlasí s týmto vyjadrením. Ak Národná banka Slovenska súhlasí s vyjadrením Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), informuje príslušný orgán dohľadu nového referenčného členského štátu a bezodkladne mu zašle kópiu rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 66c a všetky dokumenty týkajúce sa výkonu dohľadu nad touto neeurópskou správcovskou spoločnosťou. Odo dňa zaslania dokumentov podľa druhej vety prechádza výkon dohľadu nad neeurópskou správcovskou spoločnosťou na príslušný orgán dohľadu nového referenčného členského štátu.
(4)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o navrhovanej zmene referenčného členského štátu v rozpore s vyjadrením Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), informuje ho o tejto skutočnosti a o dôvodoch tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska oznámi skutočnosti a dôvody podľa prvej vety aj príslušným orgánom dohľadu členských štátov, v ktorých neeurópska správcovská spoločnosť distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, a príslušným orgánom dohľadu domovských členských štátov európskych alternatívnych investičných fondov spravovaných touto neeurópskou správcovskou spoločnosťou.
(5)
Ak do dvoch rokov od udelenia povolenia podľa § 66c Národná banka Slovenska zistí, že stratégia distribúcie v podobe, v akej jej bola predložená v konaní o udelení povolenia podľa § 66c, nebola dodržaná, boli o nej poskytnuté nepravdivé údaje alebo ak ju neeurópska správcovská spoločnosť zmenila v rozpore s ustanoveniami odsekov 1 až 4, Národná banka Slovenska požiada neeurópsku správcovskú spoločnosť, aby si zvolila referenčný členský štát na základe jej súčasnej stratégie distribúcie. Na postup zmeny referenčného členského štátu sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 4 primerane. Ak sa neeurópska správcovská spoločnosť neriadi požiadavkou podľa prvej vety, Národná banka Slovenska jej odníme povolenie podľa § 66c.
(6)
Ak neeurópska správcovská spoločnosť zmení svoju stratégiu distribúcie po lehote uvedenej v odseku 1 a plánuje zmeniť svoj referenčný členský štát na základe svojej novej stratégie distribúcie, môže predložiť žiadosť o zmenu referenčného členského štátu Národnej banke Slovenska. Na postup zmeny referenčného členského štátu sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 4 primerane.
§ 66e
Cezhraničná spolupráca pri konaniach a dohľade týkajúcich sa neeurópskej správcovskej spoločnosti
(1)
Ak Národná banka Slovenska v súvislosti s konaniami týkajúcimi sa určenia referenčného členského štátu alebo povolenia podľa § 66c nesúhlasí s postupom príslušného orgánu dohľadu členského štátu pri aplikácii právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, môže oznámiť túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), ak ide o záležitosti týkajúce sa
a)
hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 66c ods. 2 písm. a), c) až f), h) a i),
b)
nesúhlasu s udelením povolenia podľa § 66c v referenčnom členskom štáte,
c)
zmeny referenčného členského štátu,
d)
hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 150e ods. 1 písm. b) a c).
(2)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu prihliadne na usmernenia a odporúčania Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) vydané podľa osobitného predpisu45a) na účel určenia jednotných, efektívnych a účinných postupov dohľadu nad neeurópskymi správcovskými spoločnosťami, ak tomu nebránia všeobecne záväzné právne predpisy alebo situácia na finančnom trhu v Slovenskej republike.
(3)
Do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania podľa odseku 2 sa Národná banka Slovenska rozhodne, či sa bude riadiť týmito usmerneniami alebo odporúčaniami. Ak sa Národná banka rozhodne, že sa nimi nebude riadiť, oznámi túto skutočnosť, vrátane dôvodov tohto rozhodnutia, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
§ 66f
Rozhodné právo
(1)
Na riešenie všetkých sporov medzi Národnou bankou Slovenska a neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pre ktorú je Slovenská republika referenčným členským štátom, sú príslušné súdy v Slovenskej republike.
(2)
Všetky spory medzi investormi a neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pre ktorú je Slovenská republika referenčným členským štátom, a ňou spravovanými alternatívnymi investičnými fondmi, sa riešia pred príslušnými súdmi v Slovenskej republike alebo súdmi niektorého členského štátu.
(3)
Na neeurópsku správcovskú spoločnosť sa pri výkone činnosti na základe povolenia podľa § 66c vzťahujú ustanovenia tohto zákona v rovnakom rozsahu ako na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a okrem ustanovenia § 66c ods. 2 písm. i).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.“.
Doterajšia piata hlava sa označuje ako šiesta hlava.
88.
V § 69 sa slová „podielovom fonde alebo európskom fonde“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „spravovaných subjektoch kolektívneho investovania“ v príslušnom tvare.
89.
V § 69 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré spravuje“.
90.
Za § 69 sa vkladajú § 69a a 69b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠69a
Zrušenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu bez likvidácie
(1)
Samosprávny alternatívny investičný fond možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d). Valné zhromaždenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu môže rozhodnúť o jeho zrušení bez likvidácie zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(2)
Samosprávny alternatívny investičný fond sa môže zlúčiť len s
a)
iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom s povolením podľa § 28a, pričom na zlúčenie sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, alebo
b)
zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov, pričom na zlúčenie sa použijú ustanovenia príslušného právneho predpisu štátu, v ktorom má tento zahraničný samosprávny alternatívny investičný fond sídlo.
(3)
Povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu, ktorý sa ruší bez likvidácie, zaniká dňom jeho zlúčenia s iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom.
§ 69b
Zrušenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu likvidáciou
(1)
Na likvidáciu samosprávneho alternatívneho investičného fondu sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu rozhodne o jeho zrušení a vymenovaní likvidátora samosprávneho alternatívneho investičného fondu. Likvidátor samosprávneho alternatívneho investičného fondu je povinný o týchto skutočnostiach a o ich zápise do obchodného registra bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska.
(2)
Povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu, ktorý sa ruší likvidáciou, zaniká dňom jeho výmazu z obchodného registra.“.
91.
§ 70 znie:
㤠70
(1)
Tuzemský subjekt kolektívneho investovania musí mať depozitára. Strešný podielový fond musí mať jedného depozitára. Depozitár zabezpečuje depozitársku úschovu majetku subjektu kolektívneho investovania a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom subjektu kolektívneho investovania podľa tohto zákona.
(2)
Depozitárom štandardného podielového fondu a špeciálneho podielového fondu môže byť len
a)
banka, ktorá má v povolení uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
b)
zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorá má vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú vedľajšiu službu ako podľa písmena a).
(3)
Depozitárom iného alternatívneho investičného fondu ako podľa odseku 2 môže byť len
a)
osoba podľa odseku 2,
b)
obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje povinnosť dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov podľa osobitného zákona47) najmenej vo výške 730 000 eur a ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
c)
zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu, ktorý má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorý má vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú vedľajšiu službu a je povinný dodržiavať rovnakú výšku vlastných zdrojov ako podľa písmena b),
d)
ak ide o alternatívny investičný fond podľa § 4 ods. 2 písm. b), v ktorom nie je možné uplatniť právo na vyplatenie počas piatich rokov od dátumu počiatočnej investície a ktorý v súlade so svojou investičnou politikou neinvestuje do aktív, ktoré sa musia držať v depozitárskej úschove podľa osobitného predpisu, alebo investujú predovšetkým do emitentov alebo nekótovaných spoločností s cieľom možného získania kontroly nad takýmito spoločnosťami podľa § 137c, môže byť depozitárom aj osoba, ktorá vykonáva funkcie depozitára ako súčasť svojich odborných alebo podnikateľských činností, ktoré zo zákona podliehajú povinnej odbornej registrácii alebo výkon ktorých podlieha právnym predpisom alebo predpisom týkajúcim sa odborného výkonu činnosti a ktorá je schopná poskytnúť dostatočné finančné a odborné záruky a preukáže schopnosť účinne vykonávať funkcie depozitára a plniť záväzky, ktoré z týchto funkcií vyplývajú.
(4)
Depozitárom neeurópskeho alternatívneho investičného fondu spravovaného neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pre ktorú je Slovenská republika referenčným členským štátom, môže byť okrem osoby podľa odseku 3 písm. a) až c) aj zahraničná banka alebo obchodník s cennými papiermi so sídlom v nečlenskom štáte, v ktorom bol neeurópsky alternatívny investičný fond založený alebo vytvorený, a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
príslušné orgány členských štátov, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, a Národná banka Slovenska podpísali dohody o spolupráci a výmene informácií s príslušnými orgánmi dohľadu depozitára,
b)
depozitár podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek a dohľadu v rozsahu ako banky alebo obchodníci s cennými papiermi v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kapitálovú primeranosť bánk a investičných firiem a dodržiavanie týchto pravidiel je účinne uplatňované,
c)
nečlenský štát, v ktorom má depozitár sídlo, nie je uvedený v zozname nespolupracujúcich štátov a území vypracovanom finančnou skupinou,
d)
členské štáty, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, a Slovenská republika podpísali dohodu alebo viacstrannú dohodu s nečlenským štátom, v ktorom je depozitár umiestnený a ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku 26 Modelovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaňovaní príjmov a majetku a ktorá zaručuje účinnú výmenu informácií o daňových otázkach,
e)
depozitárovi zo zmluvy vyplýva zodpovednosť voči alternatívnemu investičnému fondu alebo voči investorom alternatívneho investičného fondu v súlade s § 80a ods. 2 až 4 a že výslovne súhlasí s dodržiavaním § 80a.
(5)
Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže byť správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá tento fond spravuje. Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže byť ani primárny broker pôsobiaci ako protistrana alternatívneho investičného fondu; to neplatí, ak depozitár funkčne a hierarchicky oddelí výkon funkcie depozitára od svojich úloh primárneho brokera a ak sú prípadné konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom alternatívneho investičného fondu. Depozitár môže zveriť výkon depozitárskej úschovy na primárneho brokera, ak sú splnené podmienky podľa § 80a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47)
§ 54 ods. 11 a § 74 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
92.
V § 71 ods. 1 sa za slovo „Depozitár“ vkladajú slová „tuzemského subjektu kolektívneho investovania“ a za slová „správcovskou spoločnosťou“ sa vkladajú slová „spravujúcou podielový fond alebo s tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“.
93.
V § 71 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na depozitára alternatívneho investičného fondu sa ustanovenia odsekov 3 až 10 nepoužijú, ale sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.47a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a)
Čl. 83 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
94.
V § 71 ods. 11 sa slovo „bankové“ nahrádza slovom „príslušné“.
95.
V § 71 ods. 13 sa slová „podielovom fonde“ nahrádzajú slovami „tuzemskom subjekte kolektívneho investovania“ a za slová „§ 15“ sa vkladajú slová „alebo majetkových účastí“.
96.
V § 71 ods. 15 sa slová „podielové fondy“ nahrádzajú slovami „príslušné tuzemské subjekty kolektívneho investovania“.
97.
V § 71 ods. 16 sa slová „podielový fond“ nahrádzajú slovami „tuzemský subjekt kolektívneho investovania“ a slová „podielovom fonde“ sa nahrádzajú slovami „tomto subjekte kolektívneho investovania“.
98.
V § 71 ods. 17 sa slová „podielovom fonde podľa § 26“ nahrádzajú slovami „tuzemskom subjekte kolektívneho investovania“ a slová „podielových fondov“ sa nahrádzajú slovami „tuzemských subjektov kolektívneho investovania“.
99.
§ 72 vrátane nadpisu znie:
㤠72
Činnosť depozitára
(1)
Depozitár
a)
kontroluje, či vydávanie, vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí tuzemského subjektu kolektívneho investovania a ich zánik je vykonávané v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
b)
kontroluje, či je spôsob oceňovania majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania a či je hodnota podielu vypočítaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
c)
vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania; pri odôvodnených pochybnostiach depozitára o súlade pokynu s týmto zákonom alebo so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania depozitár pokyn správcovskej spoločnosti nevykoná,
d)
kontroluje, či je pri obchodoch s majetkom tuzemského subjektu kolektívneho investovania akákoľvek protihodnota poukázaná tomuto subjektu kolektívneho investovania v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a pri obchodoch uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
e)
kontroluje súlad použitia výnosov tuzemského subjektu kolektívneho investovania s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
f)
kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú určené týmto zákonom alebo štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania,
g)
kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu tuzemského subjektu kolektívneho investovania,
h)
vedie register emitenta a účty majiteľov zaknihovaných podielových listov v rámci samostatnej evidencie a registre podľa § 10 ods. 1 písm. c) a d), ak sa o tom dohodol so správcovskou spoločnosťou,
i)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej spoločnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v realitnej spoločnosti.
(2)
Na kontrolné úlohy depozitára subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu47b); ustanovenia odseku 1 písm. f) až i) a § 73 až 76 sa nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:
„47b)
Čl. 92 až 97 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
100.
V § 73 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Depozitár kontroluje, či celková suma vyplatených peňažných prostriedkov za kontrolované obdobie, ktoré určí depozitár, sa rovná súčinu počtu podielov reprezentujúcich vyplatené podielové listy za kontrolované obdobie a hodnoty podielu určenej pre rozhodujúci deň za kontrolované obdobie, pričom sa zohľadní prípadný poplatok za vyplatenie podielového listu podľa štatútu a predajného prospektu podielového fondu.“.
101.
§ 77 a 78 znejú:
㤠77
(1)
Majetok v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania musí byť zverený do depozitárskej úschovy. S majetkom zvereným do depozitárskej úschovy môže depozitár nakladať vo vlastnom mene len s predchádzajúcim súhlasom správcovskej spoločnosti.
(2)
Depozitárskou úschovou podľa odseku 1 je pre
a)
finančné nástroje, ktoré môžu byť držané v úschove a správe vrátane držiteľskej správy, držiteľská správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre všetky finančné nástroje, ktoré môžu byť zapísané na majetkovom účte vedeného u depozitára, a úschova a správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre všetky finančné nástroje, ktoré umožňujú fyzickú dodávku depozitárovi,
b)
ostatné aktíva ako podľa písmena a), overenie vlastníckeho práva subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej subjekt kolektívneho investovania k týmto aktívam a držanie záznamov o aktívach, pri ktorých overil, že subjekt kolektívneho investovania alebo správcovská spoločnosť spravujúca subjekt kolektívneho investovania vlastní tieto aktíva.
(3)
Na účely depozitárskej úschovy podľa odseku 1 zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech alebo na ťarchu majetku v štandardnom podielovom fonde alebo špeciálnom podielovom fonde môže správcovská spoločnosť uzavrieť len po predchádzajúcom súhlase depozitára. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 95 ods. 1. Na depozitársku úschovu sa vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu.48)
§ 78
(1)
Na účely § 77 ods. 2 písm. a) depozitár zapíše všetky finančné nástroje, ktoré môžu byť zapísané na majetkovom účte vedenom u depozitára, na účet vedený na meno tuzemského subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond v rámci oddelenej evidencie podľa osobitného predpisu.48a)
(2)
Na účely § 77 ods. 2 písm. b) depozitár vykoná overenie na základe informácií alebo dokumentov, ktoré depozitárovi poskytne správcovská spoločnosť alebo subjekt kolektívneho investovania, a ak je to možné, aj na základe nezávislých dôkazov získaných od tretích strán alebo z verejne dostupných registrov. Záznamy depozitára podľa § 77 ods. 2 písm. b) musia byť aktuálne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48 a 48a znejú:
„48)
Čl. 89 a 90 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
48a)
§ 71h ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
102.
V § 79 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“.
103.
§ 79 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Depozitár alternatívneho investičného fondu je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom49a) riadne monitorovanie peňažných tokov alternatívneho investičného fondu, najmä aby všetky platby, ktoré vykonávajú investori alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene pri vydávaní podielových listov alebo cenných papierov alternatívneho investičného fondu, boli prijaté a aby peňažné prostriedky alternatívneho investičného fondu boli vedené na účtoch otvorených v mene alternatívneho investičného fondu alebo v mene správcovskej spoločnosti spravujúcej alternatívny investičný fond alebo v mene depozitára, ktorý koná v mene alternatívneho investičného fondu, otvorených u osoby podľa osobitného zákona49b) alebo u inej osoby rovnakého charakteru pôsobiacej na príslušnom trhu, na ktorom sa vyžaduje vedenie účtov peňažných prostriedkov, ak táto osoba podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania a dohľadu, ktoré majú rovnaký účinok ako právne záväzné akty Európskej únie upravujúce činnosť bánk a ktoré sa účinne uplatňujú a sú v súlade s pravidlami ochrany finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta podľa osobitného zákona.49c)
(6)
Ak sú účty podľa odseku 5 otvorené v mene depozitára, ktorý koná v mene alternatívneho investičného fondu, nemôžu byť na týchto účtoch vedené žiadne peňažné prostriedky depozitára ani inej osoby podľa odseku 5.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na depozitára tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49a až 49c znejú:
„49a)
Čl. 85 až 87 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
49b)
§ 71j ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49c)
§ 71h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
104.
§ 80 znie:
㤠80
(1)
Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia podmienok na vykonanie pokynu ustanovených týmto zákonom a príslušným štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi. Ak na žiadosť depozitára správcovská spoločnosť nepreukáže splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn nevykoná.
(2)
Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu, príslušnému štatútu alebo zakladajúcim dokumentom, depozitár ho nevykoná a upozorní na to správcovskú spoločnosť; ak správcovská spoločnosť trvá aj napriek upozorneniu na vykonaní takéhoto pokynu, depozitár ho nevykoná a oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska.
(3)
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon alebo štatút alebo zakladajúce dokumenty subjektu kolektívneho investovania, ktorý spravuje, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 88 až 93, aj keď k nim došlo v súlade s týmto zákonom.
(4)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o subjektoch kolektívneho investovania, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bezodkladne predložiť depozitárovi.
(5)
Depozitár nemôže vykonávať činnosti týkajúce sa tuzemského subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoločnosti konajúcej v prospech spravovaného subjektu kolektívneho investovania, pri ktorých môže vzniknúť konflikt záujmov medzi tuzemským subjektom kolektívneho investovania, jeho investormi, správcovskou spoločnosťou a depozitárom; to neplatí, ak depozitár funkčne a hierarchicky oddelil výkon činností depozitára od ostatných činností, pri ktorých hrozí konflikt záujmov, a ak sú prípadné konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania.
(6)
Depozitár je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť všetky informácie a dokumenty, ktoré získal pri výkone svojej činnosti.“.
105.
Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:
㤠80a
(1)
Depozitár alternatívneho investičného fondu nemôže zveriť výkon činností depozitára inej osobe; to neplatí na zverenie výkonu depozitárskej úschovy, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
zámerom zverenia výkonu depozitárskej úschovy nie je obchádzanie ustanovení tohto zákona,
b)
depozitár je schopný preukázať objektívne dôvody na zverenie výkonu depozitárskej úschovy,
c)
depozitár konal pri výbere a určení osoby, ktorej plánuje zveriť časť svojich činností, s náležitou odbornou starostlivosťou49d) a s náležitou odbornou starostlivosťou vykonáva pravidelné vyhodnocovanie a nepretržité monitorovanie každej osoby, ktorej zveril časť svojich úloh, a opatrení prijatých touto osobou v súvislosti so zverenými činnosťami,
d)
depozitár zabezpečil, že osoba, ktorej bol zverený výkon činnosti počas jej výkonu, spĺňa tieto podmienky:
1.
má potrebné vecné a organizačné predpoklady a odborné znalosti primerané povahe a zložitosti zvereného majetku alternatívneho investičného fondu,
2.
ak ide o činnosti spojené s úschovou finančných nástrojov, táto osoba podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek a dohľadu v štáte, kde má sídlo, a podlieha pravidelnému externému auditu na účel overenia, že drží zverené finančné nástroje,
3.
oddeľuje v súlade s osobitným predpisom49e) majetok klientov depozitára od vlastného majetku a od majetku depozitára takým spôsobom, aby bolo možné kedykoľvek jednoznačne určiť, že patria klientom príslušného depozitára,
4.
nenakladá s majetkom alternatívneho investičného fondu bez predchádzajúceho súhlasu správcovskej spoločnosti alebo alternatívneho investičného fondu a bez predchádzajúceho informovania depozitára,
5.
dodržiava povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na výkon depozitárskej úschovy podľa § 77 až 79.
(2)
Ak právny poriadok nečlenského štátu vyžaduje, aby boli určité finančné nástroje držané subjektom umiestneným v tomto nečlenskom štáte (ďalej len „miestny subjekt“), a žiadne miestne subjekty nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. d) druhého bodu na zverenie činnosti, depozitár môže zveriť činnosti takémuto subjektu len v rozsahu, v akom to vyžaduje právo tohto nečlenského štátu, a len ak neexistujú miestne subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky na zverenie podľa odseku 1, a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
investori príslušného alternatívneho investičného fondu sú pred vykonaním investície náležite informovaní o tom, že takéto zverenie je potrebné z dôvodu zákonných obmedzení v právnom poriadku nečlenského štátu a o okolnostiach odôvodňujúcich zverenie,
b)
správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť úschovu takýchto finančných nástrojov takémuto subjektu.
(3)
Osoba, ktorej zveril činnosť depozitár, môže zveriť tieto činnosti inej osobe za rovnakých podmienok ako depozitár podľa odsekov 1 a 2, pričom na tieto osoby sa primerane použije § 82 ods. 8.
(4)
Za zverenie depozitárskej úschovy sa nepovažuje poskytovanie služieb systémami zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi spĺňajúcimi podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho konečné zúčtovanie v platobných systémoch a systémoch zúčtovania vyrovnania cenných papierov alebo poskytovanie podobných služieb systémami zúčtovania a vyrovnania nečlenských štátov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49d a 49e znejú:
„49d)
Čl. 98 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
49e)
Čl. 99 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
106.
Vo štvrtej časti v nadpise piatej hlavy sa za slovo „ČINNOSTI“ vkladajú slová „A ZODPOVEDNOSŤ“.
107.
§ 82 a 83 znejú:
㤠82
(1)
Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.
(2)
Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania alebo jeho podielnikom za stratu finančných nástrojov49f) v depozitárskej úschove podľa § 77 ods. 2 písm. a) u depozitára alebo u osoby, ktorej depozitár výkon tejto depozitárskej úschovy zveril.
(3)
Pri strate podľa odseku 2 je depozitár povinný bezodkladne navrátiť finančný nástroj toho istého typu alebo jeho zodpovedajúcu hodnotu v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania. Depozitár nenesie zodpovednosť podľa odseku 2, ak vie preukázať, že strata nastala v dôsledku externej udalosti mimo jeho kontroly,49g) ktorej následky by boli nezvrátiteľné napriek akejkoľvek snahe sa im vyhnúť.
(4)
Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo štatútu alebo zo zakladajúcich dokumentov subjektu kolektívneho investovania a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti podľa § 56.
(5)
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností inej osobe.
(6)
Podielnik je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom priamo alebo tým poveriť správcovskú spoločnosť.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov a investorov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté príslušné povolenie.
(8)
Depozitár, ktorý zveril depozitársku úschovu finančného nástroja inej osobe, sa môže zbaviť zodpovednosti podľa odseku 2, ak preukáže, že
a)
boli splnené všetky požiadavky na zverenie depozitárskej úschovy podľa § 80a ods. 1,
b)
písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej boli zverené činnosti, výslovne prenáša zodpovednosť depozitára za stratu na túto osobu a umožňuje správcovskej spoločnosti spravujúcej tuzemský subjekt kolektívneho investovania uplatňovať si voči tejto osobe pohľadávku v súvislosti so stratou finančných nástrojov alebo umožňuje depozitárovi uplatňovať takú pohľadávku v jeho mene,
c)
písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou spravujúcou tuzemský subjekt kolektívneho investovania výslovne umožňuje zbavenie sa zodpovednosti depozitára a určuje objektívny dôvod49h) takého zbavenia sa zodpovednosti.
(9)
Ak ide o depozitársku úschovu majetku v alternatívnom investičnom fonde a depozitár, ktorý zveril depozitársku úschovu finančného nástroja inej osobe, sa môže zbaviť zodpovednosti podľa odseku 2, aj ak právny poriadok nečlenského štátu vyžaduje, aby boli určité finančné nástroje držané v úschove miestnym subjektom a ak neexistujú miestne subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky na zverenie podľa § 80a ods. 1 písm. d) druhého bodu a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
štatút alebo zakladajúce dokumenty príslušného alternatívneho investičného fondu výslovne umožňujú také zbavenie sa zodpovednosti za podmienok ustanovených v tomto odseku,
b)
investori príslušného alternatívneho investičného fondu boli pred vykonaním svojej investície náležite informovaní o tomto zbavení sa zodpovednosti a okolnostiach odôvodňujúcich zbavenie sa zodpovednosti,
c)
správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť depozitársku úschovu príslušných finančných nástrojov takému miestnemu subjektu,
d)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou, ktorá výslovne umožňuje také zbavenie sa zodpovednosti,
e)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej zveril výkon depozitárskej úschovy, ktorou sa výslovne prenáša zodpovednosť depozitára na tento miestny subjekt a ktorá správcovskej spoločnosti umožňuje uplatňovať si voči tomuto subjektu pohľadávku v súvislosti so stratou finančných nástrojov alebo umožňuje depozitárovi uplatňovať takú pohľadávku v jej mene.
§ 83
(1)
Štandardný podielový fond môže mať len formu otvoreného podielového fondu.
(2)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie štandardného podielového fondu,
b)
premena štandardného podielového fondu na špeciálny podielový fond,
c)
zlúčenie štandardného podielového fondu do špeciálneho podielového fondu alebo do zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49f až 49h znejú:
„49f)
Čl. 100 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
49g)
Čl. 101 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
49h)
Čl. 102 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
108.
V § 84 ods. 6 písm. e), § 121 ods. 4 písm. e) a § 137 ods. 4 písm. e) sa slovo „člena“ nahrádza slovom „členov“ a slovo „prokuristu“ sa nahrádza slovom „prokuristov“.
109.
V § 84 ods. 6 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tieto údaje boli súčasťou žiadosti v inom konaní a nedošlo k ich zmenám, žiadosť obsahuje informáciu o tom, že v týchto údajoch nedošlo k zmenám,“.
110.
V § 84 sa odsek 6 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
údaj o tom, či štandardný podielový fond bude strešným podielovým fondom.“.
111.
V § 84 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 19 sa označujú ako odseky 9 až 18.
112.
V § 84 ods. 15 sa na konci pripája táto veta:
„Dôveryhodnosť vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, sa považuje na účely konania o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 za preukázanú, ak už bola preukázaná v inom konaní pred podaním tejto žiadosti a v súvislosti s týmto vedúcim zamestnancom nedošlo k zmenám podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie podľa odseku 1.“.
113.
V § 85 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť splniť pred začatím vydávania podielových listov, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri správe štandardného podielového fondu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
114.
V § 85 ods. 4 sa za slová „inú správcovskú spoločnosť“ vkladajú slová „s povolením podľa § 28“.
115.
V § 87 ods. 2 sa slová „európsky fond, otvorený špeciálny podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nespĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie,“ nahrádzajú slovami „subjekt kolektívneho investovania“.
116.
V § 88 ods. 1 písm. g) druhom bode sa za slovo „je“ vkladajú slová „iná správcovská spoločnosť alebo“.
117.
§ 90 znie:
(1)
Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak podľa jeho štatútu je investičnou politikou štandardného podielového fondu kopírovať zloženie uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov.
(2)
Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak
a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b)
vyjadruje s dostatočnou presnosťou celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú zverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index.
(3)
Správcovská spoločnosť nesmie investovať majetok v štandardnom podielovom fonde do indexu, ak
a)
index obsahuje akúkoľvek zložku, ktorej zmena jej hodnoty má vplyv na zmenu hodnoty indexu vyšší ako 20 % alebo, ak Národná banka Slovenska zvýšila limit schválením štatútu podľa odseku 4, vyšší ako 35 %; ak ide o index s pákovým efektom, pákový efekt sa zohľadňuje pri výpočte limitu predchádzajúcej vety,
b)
ide o komoditný index, ktorý sa neskladá z rôznych komodít; pritom
1.
regionálne alebo priemyselné podkategórie jednej komodity sa na účely tohto písmena považujú za jednu komoditu,
2.
iné podkategórie jednej komodity ako podľa prvého bodu sa nepovažujú na účely tohto písmena za jednu komoditu, ak je koeficient korelácie vývoja ich hodnôt nižší ako 0,8.
c)
správcovská spoločnosť nemôže preukázať, že
1.
index má jasný a presný cieľ reprezentovať primeraný základ pre určitý trh,
2.
informácie o zložkách indexu a pravidlách pre výber zložiek indexu sú dostupné pre investorov a príslušné orgány dohľadu a
3.
nezávislosť metodiky výpočtu hodnoty indexu nie je ovplyvnená používaním postupov riadenia hotovosti, ak investičná stratégia indexu zahŕňa používanie postupov riadenia hotovosti,
d)
index bol vytvorený a vypočítaný na žiadosť jedného účastníka trhu alebo obmedzeného počtu účastníkov trhu a na základe ich požiadaviek,
e)
index má takú frekvenciu prepočítavania váhy zložiek, ktorá zabraňuje investorom, aby boli schopní sami kopírovať index, a to najmä index, ktorý má vnútrodennú alebo dennú frekvenciu prepočítavania váhy zložiek,
f)
index, ktorého úplná metóda výpočtu hodnoty indexu nie je sprístupnená investorom,
g)
údaje o výkonnosti indexu nie sú voľne prístupné pre investorov,
h)
index, ktorého zložky nie sú zverejňované zároveň s ich váhami po každom prepočítaní váh zložiek,
i)
metodiky výberu zložiek indexu a prepočítavanie váh zložiek indexu nie je založené na vopred určených pravidlách,
j)
poskytovateľ indexu prijíma platby za zaradenie zložky do indexu jej emitenta alebo poskytovateľa,
k)
metodika výpočtu hodnoty indexu umožňuje retroaktívne zmeny minulej výkonnosti indexu alebo
l)
správcovská spoločnosť nevie preukázať, že výpočet hodnoty indexu podlieha nezávislému oceňovaniu.
(4)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť limit 20 % podľa odseku 1 až na 35 %, ak je to odôvodnené mimoriadnymi podmienkami regulovaného trhu, na ktorom prevažuje obchodovanie s akciami alebo dlhopismi podľa odseku 1. Také zvýšenie limitu je možné len pre prevoditeľné cenné papiere vydané jedným emitentom.
(5)
Ak podľa štatútu štandardného podielového fondu je investičnou politikou kopírovanie indexu, správcovská spoločnosť je povinná pred vykonaním príslušnej investície do indexu s odbornou starostlivosťou preskúmať index a toto preskúmanie a výsledky zdokumentovať.
(6)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo obsahuje preskúmanie indexu podľa odseku 5.
(7)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
podielovým fondom kopírujúcim index podielový fond, ktorého investičnou stratégiou je replikovať alebo kopírovať výkonnosť indexu alebo indexov syntetickým alebo fyzickým kopírovaním,
b)
podielovým fondom kopírujúcim index s pákovým efektom podielový fond, ktorého investičnou stratégiou je dosiahnuť expozíciu s pákovým efektom voči indexu alebo expozíciu voči indexu s pákovým efektom,
c)
chybou kopírovania indexu volatilita rozdielu medzi výnosom podielového fondu kopírujúceho index a výnosom kopírovaného indexu,
d)
štandardným fondom obchodovaným na burze štandardný podielový fond alebo európsky štandardný fond, ktorého minimálne jeden podielový list alebo emisia akcií je počas obchodného dňa v rámci aspoň jedného regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému obchodovaná nepretržite minimálne s jedným tvorcom trhu, ktorý koná s cieľom zabezpečiť, aby sa trhová hodnota jeho podielových listov alebo akcií na burze významne nelíšila od čistej hodnoty jeho majetku, prípadne od indikatívnej čistej hodnoty aktív; na účely tohto písmena sa rozumie
1.
tvorcom trhu osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet formou nákupu a predaja podielových listov štandardného podielového fondu alebo cenných papierov európskeho fondu s využitím vlastného majetku pri cenách ňou určených,
2.
indikatívnou čistou hodnotou majetku meranie vnútrodennej čistej hodnoty majetku štandardného fondu obchodovaného na burze založené na základe aktuálnych informácií počas obchodného dňa.“.
118.
§ 92 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Názov štandardného fondu obchodovaného na burze musí obsahovať označenie „UCITS ETF“. Iný ako štandardný fond obchodovaný na burze nemôže používať označenie „UCITS ETF“.
(5)
Ak sa hodnota podielových listov štandardného fondu obchodovaného na burze významne líši od jeho čistej hodnoty aktív, správcovská spoločnosť je povinná investorom, ktorí nadobudli podielové listy na sekundárnom trhu, umožniť vyplatenie podielového listu podľa § 13 ods. 11. Tento postup sa uplatňuje pri narúšaní fungovania trhu, ktorým je najmä chýbajúci tvorca trhu, pričom správcovská spoločnosť je povinná tieto informácie oznámiť na regulovanom trhu a uviesť, že podielové listy fondu obchodovaného na burze možno vyplatiť podielnikom priamo z majetku v tomto štandardnom fonde obchodovanom na burze.
(6)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob používania označovania podľa odseku 4 v názve štandardného fondu obchodovaného na burze.“.
119.
V § 94 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Správcovská spoločnosť nemôže obchádzať pravidlá a limity na obmedzenie a rozloženie rizika takým spôsobom, že okrem priamych investícií majetku v štandardnom podielovom fonde do nástrojov podľa § 88 ods. 1 písm. a) až d) a f) až i) investuje zároveň majetok v štandardnom podielovom fonde aj do cenných papierov špeciálnych podielových fondov kvalifikovaných investorov alebo obdobných zahraničných finančných nástrojov, ktorých podkladové aktíva sú vystavené riziku voči tomu istému emitentovi, tej istej banke, tej istej protistrane alebo ich výnos je odvodený od rovnakých aktív ako tie, ktoré tvoria majetok v štandardnom podielovom fonde.”.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.“.
120.
V § 100 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „aby neprinášali ďalšie podstatné riziká v porovnaní s pôvodnou politikou rizík popísanou v reklamných dokumentoch a ich využívanie musí byť v súlade s najlepšími záujmami podielnikov štandardného podielového fondu. Ak sa pri používaní postupov a nástrojov podľa odseku 2 uzatvárajú zmluvy o pôžičke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe alebo dohody o nákupe a spätnom predaji, Národná banka Slovenska môže ustanoviť podmienky, ktoré obsahujú tieto zmluvy a dohody.“.
121.
V § 100 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Všetky provízie a poplatky, ktoré správcovská spoločnosť prijíma v súvislosti s používaním postupov a nástrojov podľa odseku 2, upravené o hodnoty priamych a nepriamych prevádzkových nákladov, patria do majetku v štandardnom podielovom fonde.”.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.“.
122.
V § 100 odsek 10 znie:
„(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v štandardnom podielovom fonde,
b)
podmienky, ktoré obsahujú zmluvy o pôžičke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe a dohody o nákupe a spätnom predaji podľa odseku 3.“.
123.
V § 102 ods. 7 písm. a) sa za slová „týkajúce sa“ vkladajú slová „finančných derivátov a“.
124.
V § 106 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať vnútorný akt riadenia o prijatí zábezpeky do majetku v štandardnom podielovom fonde, ktorý obsahuje aj pravidlá na uplatňovanie zrážky pri oceňovaní zábezpeky vo vzťahu ku každej triede aktív, ktoré sú prijaté ako zábezpeka, a pravidlá pre reinvestovanie zábezpeky, ak je prijatou zábezpekou hotovosť.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
125.
V § 106 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „až 93“.
126.
V § 108 ods. 1 sa slovo „umožňuje“ nahrádza slovom „umožňujú“.
127.
V § 110 ods. 4 sa slová „hlavný európsky fond“ nahrádzajú slovami „európsky hlavný fond“.
128.
V § 119 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.
129.
V § 119 ods.1 sa vypúšťa prvá veta.
130.
V § 119 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov.“.
131.
Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý znie:
㤠119a
(1)
Zberným špeciálnym podielovým fondom špeciálny podielový fond, podfond strešného špeciálneho podielového fondu, zahraničný alternatívny investičný fond alebo podfond zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorý
a)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom špeciálnom podielovom fonde, v podfonde strešného špeciálneho podielového fondu, v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde alebo v podfonde zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých špeciálnych podielových fondov, podfondov strešných špeciálnych podielových fondov, zahraničných alternatívnych investičných fondov alebo podfondov zahraničných alternatívnych investičných fondov, ak tieto špeciálne podielové fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy alebo ich podfondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
c)
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči špeciálnemu podielovému fondu, podfondu strešného špeciálneho podielového fondu, zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu alebo podfondu zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(2)
Hlavným špeciálnym podielovým fondom je špeciálny podielový fond, podfond strešného špeciálneho podielového fondu, zahraničný alternatívny investičný fond alebo podfond zahraničného alternatívneho investičného fondu, do ktorého iný špeciálny podielový fond, podfond strešného špeciálneho podielového fondu, zahraničný alternatívny investičný fond alebo podfond zahraničného alternatívneho investičného fondu investuje alebo získava majetkovú expozíciu podľa odseku 1.
(3)
Pre zberný špeciálny podielový fond, ktorý je verejným špeciálnym podielovým fondom, môže byť hlavným špeciálnym podielovým fondom len verejný špeciálny podielový fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti možno v štáte, kde je umiestnený, distribuovať neprofesionálnym investorom.
(4)
Na hlavný špeciálny podielový fond a zberný špeciálny podielový fond sa primerane použijú ustanovenia § 109 až 118.
(5)
Na hlavný špeciálny podielový fond a zberný špeciálny podielový fond sa ustanovenia § 15 ods. 12, § 103 ods. 2, § 151 ods. 3, § 157 ods. 3, § 160 ods. 3, § 163 ods. 1 písm. l) a s) až v), § 175 a 181 až 185 upravujúce hlavný fond a zberný fond použijú primerane.“.
132.
V § 121 ods. 1 druhej vete sa slová „povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „povolenie podľa § 28a alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom zriadenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a“.
133.
V § 121 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
podmienok podľa § 84 ods. 4 primerane, ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom.“.
134.
V § 121 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1“.
135.
V § 121 ods. 4 až 16 sa za slová „správcovská spoločnosť“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „alebo zahraničná správcovská spoločnosť“ v príslušnom tvare.
136.
V § 121 ods. 4 písm. f) sa za slovo „zamestnanca“ vkladá slovo „depozitára“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tieto údaje boli súčasťou žiadosti v inom konaní a nedošlo k ich zmenám, žiadosť obsahuje informáciu o tom, že v týchto údajoch nedošlo k zmenám.“.
137.
V § 121 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
údaj o tom, či verejný špeciálny podielový fond bude strešným podielovým fondom,
h)
údaj o tom, či verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom.“.
138.
V § 121 ods. 5 písm. e) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „§ 84 ods. 3“.
139.
V § 121 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom, na prílohy k žiadosti podľa odseku 4 sa primerane použije § 84 ods. 8.“.
Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.
140.
V § 121 ods. 10 sa slová „ods. 15 a 16“ nahrádzajú slovami „ods. 14 a 15“.
141.
V § 121 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť splniť pred začatím vydávania podielových listov, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri správe verejného špeciálneho podielového fondu.
(13)
Ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný špeciálny podielový fond, alebo hlavného špeciálneho podielového fondu, ak je samospravovaný,
b)
názov hlavného špeciálneho podielového fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné sídlo depozitára hlavného špeciálneho podielového fondu.“.
Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 14 až 16.
142.
V § 121 ods. 14 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „s povolením podľa § 28a alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a“.
143.
V § 121 ods. 15 sa slová „odseky 2 až 9“ nahrádzajú slovami „odseky 2 až 10“.
144.
V § 125 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
derivátov iných, ako sú deriváty podľa § 88 ods. 1 písm. g), ak
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú akcie realitných spoločností,
2.
protistranou pri obchodoch s takými derivátmi je finančná inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorej kategória a štát pôvodu sú uvedené v štatúte, ak sú uzatvárané mimo regulovaného trhu,
3.
deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú oceňované minimálne v lehotách, v ktorých sa oceňuje majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľnosti a toto ocenenie je overované spôsobmi podľa § 107,
4.
riziká vyplývajúce z týchto derivátov, vrátane rizika protistrany, sú primerane ošetrené v rámci systému riadenia rizík príslušného verejného špeciálneho podielového fondu, a riziko protistrany je primerane zabezpečené zábezpekou, ak je protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu iná právnická osoba podľa druhého bodu.“.
145.
V § 125 ods. 3 sa slovo „cenu“ nahrádza slovom „hodnotu“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo porovnávacou metódou, ak je to odôvodnené.“.
146.
V § 125 ods. 4 sa slovo „cenu“ nahrádza slovom „hodnotu“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo výnosovou metódou, ak je to odôvodnené.“.
147.
V § 129 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
148.
V § 129 odsek 2 znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije, ak sa do majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej spoločnosti a táto realitná spoločnosť zatiaľ nemá v majetku žiadnu nehnuteľnosť.“.
149.
V § 129 ods. 4 sa slová „v odseku 1 písm. c) a e)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. b) a d)“.
150.
V § 130 odsek 7 znie:
„(7)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu verejného špeciálneho podielového fondu limit podľa odseku 6 zvýšiť až na 35 %
a)
pre podielové listy štandardného podielového fondu, verejného špeciálneho podielového fondu alebo cenné papiere jedného európskeho štandardného fondu, ak
1.
každý taký podielový fond alebo európsky štandardný fond je v štatúte verejného špeciálneho podielového fondu menovite uvedený alebo
2.
investičná politika každého takého podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu je v štatúte verejného špeciálneho podielového fondu dostatočne špecifikovaná a zodpovedá investičnej politike tohto verejného špeciálneho podielového fondu.
b)
pre podielové listy len jedného špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov alebo cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného zahraničného alternatívneho subjektu kolektívneho investovania, ak
1.
tento špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov alebo zahraničný alternatívny investičný fond je v štatúte verejného špeciálneho podielového fondu menovite uvedený alebo
2.
investičná politika tohto špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu je v štatúte verejného špeciálneho podielového fondu dostatočne špecifikovaná a zodpovedá investičnej politike tohto verejného špeciálneho podielového fondu.“.
151.
V § 130 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak správcovská spoločnosť využíva pri správe verejného špeciálneho podielového fondu postupy a nástroje podľa § 100 ods. 2, ktoré zahŕňajú deriváty, tieto deriváty musia spĺňať rovnaké kritériá pre tieto postupy a nástroje ako štandardné podielové fondy a požiadavky podľa § 88 ods. 1 písm. g) druhého a tretieho bodu alebo podľa § 125 ods. 1 písm. d).“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
152.
V § 130 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky a požiadavky na zábezpeku, ak protistrana pri obchodoch s finančnými derivátmi podľa § 125 ods. 1 písm. d) uzatváranými mimo regulovaného trhu nie je finančnou inštitúciou.“.
153.
V § 134 ods. 3 sa slovo „nehnuteľností“ nahrádza slovami „alternatívnych investícií“.
154.
V § 136 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a spôsob poskytovania týchto informácií podielnikom“.
155.
V § 137 ods. 1 druhej vete a ods. 3 písm. a) sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „podľa § 28a“ a v odseku 1 sa na konci pripájajú tieto slová: “alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a“.
156.
V § 137 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym podielovým fondom, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené podmienky podľa § 84 ods. 4 primerane.“.
157.
V § 137 ods. 3 sa za slová „správcovská spoločnosť“ vkladajú slová „alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1“, v písmene a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť aspoň tri roky“ a odsek 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ustanovenia § 84 ods. 4 primerane, ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym podielovým fondom.“.
158.
V § 137 ods. 4, 9, 12, 16 a 17 sa za slová „správcovská spoločnosť“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „alebo zahraničná správcovská spoločnosť“ v príslušnom tvare.
159.
V § 137 ods. 4 písm. f) sa za slovo „zamestnanca“ vkladá slovo „depozitára“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tieto údaje boli súčasťou žiadosti v inom konaní a nedošlo k ich zmenám, žiadosť obsahuje informáciu o tom, že v týchto údajoch nedošlo k zmenám.“.
160.
V § 137 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
údaj o tom, či špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude strešným podielovým fondom,
h)
údaj o tom, či špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym podielovým fondom,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym podielovým fondom.“.
161.
V § 137 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym podielovým fondom, na prílohy k žiadosti podľa odseku 4 sa primerane použije § 84 ods. 8.“.
Doterajšie odseky 6 až 14 sa označujú ako odseky 7 až 15.
162.
V § 137 ods. 11 sa slová „15 a 16“ nahrádzajú slovami „14 a 15“.
163.
V § 137 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť splniť pred začatím vydávania podielových listov, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri správe špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov.
(14)
Ak špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov bude zberným špeciálnym podielovým fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný špeciálny podielový fond, alebo hlavného špeciálneho podielového fondu, ak je samospravovaný,
b)
názov hlavného špeciálneho podielového fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné sídlo depozitára hlavného špeciálneho podielového fondu.“.
Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 15 až 17.
164.
V § 137 ods. 15 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „s povolením podľa § 28a alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a“.
165.
V § 137 ods. 16 sa slová „odseky 2 až 10“ nahrádzajú slovami „odseky 2 až 11“.
166.
§ 137 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva po vytvorení špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov, na zmeny štatútu špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov vykonané pred udelením povolenia podľa odseku 1 sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k).“.
167.
Šiesta časť sa dopĺňa štvrtou hlavou, ktorá vrátane nadpisov znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ALTERNATÍVNE INVESTIČNÉ FONDY
§ 137a
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná preukázať na žiadosť Národnej banky Slovenska, že ňou určené limity pákového efektu pre každý spravovaný alternatívny investičný fond sú primerané a že vždy spĺňa tieto limity. Národná banka Slovenska v súlade s osobitným predpisom55a) posúdi riziká, ktoré by mohli byť spojené s využívaním pákového efektu správcovskou spoločnosťou pri správe alternatívneho investičného fondu, a ak to považuje za potrebné na účely zabezpečenia stability a integrity finančného systému, po oznámení Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), Európskej rade pre systémové riziká a príslušným orgánom dohľadu dotknutého alternatívneho investičného fondu uloží limity obmedzujúce úroveň pákového efektu, po ktorú je správcovská spoločnosť oprávnená využívať pákový efekt, alebo iné obmedzenia týkajúce sa správy daného alternatívneho investičného fondu s cieľom obmedziť mieru, v akej využívanie pákového efektu prispieva k zvyšovaniu systémového rizika vo finančnom systéme alebo rizík narušenia trhov. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), Európsku radu pre systémové riziká a príslušné orgány dohľadu alternatívneho investičného fondu o opatreniach prijatých v tejto súvislosti, a to prostredníctvom postupov podľa § 201b.
(2)
Národná banka Slovenska vykoná oznámenie podľa odseku 1 najmenej desať pracovných dní predtým, ako má navrhované opatrenie nadobudnúť účinnosť alebo sa obnoviť; za výnimočných okolností môže Národná banka Slovenska rozhodnúť, že navrhované opatrenie nadobudne účinnosť v priebehu týchto desiatich pracovných dní.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje podrobnosti o navrhovanom opatrení, dôvody opatrenia a kedy má opatrenie nadobudnúť účinnosť.
(4)
Ak Národná banka Slovenska navrhne vykonať opatrenia v rozpore s odporúčaním Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) prijatým podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov, oznámi to Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a uvedie dôvody takého rozhodnutia.
§ 137b
Odpredaj aktív
(1)
Správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý získal jednotlivo alebo konaním v zhode kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou, alebo správcovská spoločnosť, ktorá prostredníctvom spravovania alternatívnych investičných fondov alebo zahraničný alternatívny investičný fond získala kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou, po dobu 24 mesiacov od získania kontroly nad nekótovanou spoločnosťou
a)
nemôže umožniť, podporiť ani dať pokyn na rozdelenie výnosov, zníženie základného imania, vyplatenie akcií alebo nadobudnutie vlastných akcií nekótovanou spoločnosťou v rozsahu obmedzení podľa odseku 2,
b)
ak je správcovská spoločnosť oprávnená hlasovať v mene alternatívneho investičného fondu na zasadnutiach riadiacich orgánov nekótovanej spoločnosti, nemôže hlasovať v prospech rozdelenia výnosov, zníženia základného imania, vyplatenia akcií alebo nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou v rozsahu obmedzení podľa odseku 2,
c)
je povinná vynaložiť maximálne úsilie na zabránenie rozdeleniu výnosov, zníženiu základného imania, vyplateniu akcií alebo nadobudnutiu vlastných akcií spoločnosťou v rozsahu obmedzení podľa odseku 2.
(2)
Obmedzenia správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 voči nekótovanej spoločnosti sa týkajú týchto úkonov:
a)
rozdelenia výnosov akcionárom uskutočneného vtedy, keď v deň uzávierky posledného účtovného roka čisté aktíva uvedené vo výročnej správe nekótovanej spoločnosti sú nižšie alebo by sa po takom rozdelení výnosov stali nižšími ako suma upísaného základného imania plus rezervy, ktoré sa podľa právnych predpisov alebo stanov nemôžu rozdeľovať, pod podmienkou, že ak nie je nesplatená časť upísaného základného imania zahrnutá do aktív uvedených v súvahe, táto suma sa odpočíta zo sumy upísaného základného imania,
b)
rozdelenia výnosov akcionárom vo výške, ktorá by presiahla výšku zisku na konci posledného účtovného roka plus všetok prevedený zisk a sumy pochádzajúce z rezerv dostupných na tento účel, mínus všetky neuhradené straty z minulých období a sumy zahrnuté do rezervy podľa príslušných právnych predpisov alebo stanov,
c)
nadobúdania vlastných akcií nekótovanou spoločnosťou, ak je povolené, vrátane akcií, ktoré spoločnosť už nadobudla v minulosti a ktoré stále drží, ako aj akcií, ktoré nadobudla osoba konajúca vo vlastnom mene, ale na účet nekótovanej spoločnosti, ktorých výsledkom by bolo zníženie výšky čistých aktív pod sumu uvedenú v písmene a).
(3)
Rozdelenie výnosov podľa odseku 2 písm. a) a b) zahŕňa najmä vyplatenie dividend a úrokov týkajúcich sa akcií. Ustanovenia o znížení základného imania podľa odseku 2 sa nevzťahujú na zníženie upísaného základného imania, ktorého účelom je vyrovnať vzniknuté straty alebo zahrnúť sumy do nerozdeliteľnej rezervy za predpokladu, že po tejto operácii výška tejto rezervy nepresahuje 10 % zníženého upísaného základného imania.
(4)
Ustanovením odseku 2 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie § 161b Obchodného zákonníka.
§ 137c
(1)
Ak nie je v odseku 2 a v § 189b ods. 1 ustanovené inak, ustanovenia § 137b, § 160a ods. 5 až 7 a § 189b sa vzťahujú na
a)
správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý získal jednotlivo alebo spoločne kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou na základe dohody zameranej na získanie kontroly,
b)
správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorá spolupracuje s jedným alebo viacerými správcovskými spoločnosťami na základe dohody, podľa ktorej alternatívne investičné fondy spravované týmito správcovskými spoločnosťami získajú kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou.
(2)
Ustanovenia § 137b, § 160a ods. 5 až 7 a § 189b sa nevzťahujú na nadobudnutie kontroly nad nekótovanou spoločnosťou ani na nadobúdanie podielov podľa § 189b ods. 1, ktorou je
a)
malý a stredný podnik55b) alebo
b)
realitná spoločnosť, alebo obdobný subjekt zriadený na osobitný účel kúpy, držby alebo správy nehnuteľností.
(3)
Na účely odsekov 1 a 2 sa kontrolou nad nekótovanou spoločnosťou rozumie podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach v spoločnosti. Pri výpočte percentuálneho podielu hlasovacích práv, ktoré drží alternatívny investičný fond, sa ak bola dosiahnutá kontrola podľa prvej vety, zohľadňujú aj tieto hlasovacie práva:
a)
podniku kontrolovaného alternatívnym investičným fondom,
b)
osoby konajúcej vo vlastnom mene na účet alternatívneho investičného fondu alebo podniku kontrolovaného alternatívnym investičným fondom.
(4)
Percentuálny podiel hlasovacích práv podľa odseku 3 sa vypočíta na základe všetkých akcií, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, a to aj ak je výkon týchto práv pozastavený.
(5)
Ustanoveniami § 137b, § 160a ods. 5 až 7 a § 189b nie je dotknuté ustanovenie § 240 Zákonníka práce).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55a a 55b znejú:
„55a)
Čl. 112 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
55b)
§ 120 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
168.
V siedmej časti v nadpise tretej hlavy sa za slovo „EURÓPSKEHO“ vkladá slovo „ ŠTANDARDNÉHO“.
169.
V § 144 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Európsky štandardný fond je povinný uverejňovať údaje podľa prvej vety spôsobom podľa § 161 ods. 1.“.
170.
V § 146 ods. 2 sa slová „Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov“ nahrádzajú slovami „Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)“.
171.
V siedmej časti štvrtá hlava znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
DISTRIBÚCIA CENNÝCH PAPIEROV ALEBO MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ ALTERNATÍVNYCH INVESTIČNÝCH FONDOV A ZAHRANIČNÝCH ALTERNATÍVNYCH INVESTIČNÝCH FONDOV
§ 147
(1)
Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov možno vykonávať len privátnou ponukou a len od profesionálnych investorov, ak § 148 až 150 neustanovujú inak.
(2)
Ak je zahraničný alternatívny investičný fond samospravovanou zahraničnou investičnou spoločnosťou, ustanovenia § 148 až 150, 163, 186, 207, 209 a 220a vzťahujúce sa na zahraničnú správcovskú spoločnosť sa vzťahujú na tento zahraničný alternatívny investičný fond rovnako.
(3)
Ak sa po udelení povolenia podľa § 148 zahraničný alternatívny investičný fond premení na európsky štandardný fond, je európsky štandardný fond povinný vykonať notifikačný postup pre európsky štandardný fond podľa § 142. Dňom prijatia oznámenia podľa § 142 ods. 1 od orgánu dohľadu príslušného domovského členského štátu tohto európskeho štandardného fondu sa povolenie podľa § 148 považuje za vrátené.
(4)
Na účely ustanovení § 148 až 150 je pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti organizačná zložka zahraničnej investičnej spoločnosti umiestnená na území Slovenskej republiky; všetky pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti zriadené v Slovenskej republike zahraničnou investičnou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky za jednu pobočku.
§ 148
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov alebo neeurópska správcovská spoločnosť môže distribuovať na území Slovenskej republiky cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaných zahraničných alternatívnych investičných fondov aj verejnou ponukou neprofesionálnym investorom len na základe povolenia Národnej banky Slovenska.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu bola Národnej banke Slovenska oznámená spôsobom
1.
podľa § 150b alebo § 150d, ak ide o európsky alternatívny investičný fond,
2.
podľa § 150e alebo § 150f, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond oznámený na základe jednotného povolenia, podľa § 150g, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond spravovaný správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28a, zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov oznámený bez použitia systému jednotného povolenia v rámci Európskej únie (ďalej len „jednotné povolenie“), alebo
3.
podľa § 150h, ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond spravovaný neeurópskou správcovskou spoločnosťou bez povolenia podľa § 66c oznámený bez použitia jednotného povolenia,
b)
zahraničný alternatívny investičný fond má platné povolenie alebo registráciu na kolektívne investovanie podľa právneho predpisu štátu, v ktorom je usadený, vydané príslušným orgánom dohľadu tohto štátu,
c)
príslušný orgán dohľadu podľa písmena b) nemá výhrady voči distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom,
d)
právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, je zabezpečená úroveň ochrany investorov, ktorá nie je nižšia ako úroveň ochrany zabezpečená týmto zákonom pre verejné špeciálne podielové fondy, najmä
1.
právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, alebo štatútom, alebo zakladajúcimi dokumentmi zahraničného alternatívneho investičného fondu sú zabezpečené pravidlá vymedzujúce pravidlá pre prípustné aktíva na investovanie majetku v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde a pravidlá na obmedzenie a rozloženie rizika,
2.
štatút alebo zakladajúce dokumenty zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich zmeny podliehajú schváleniu alebo predchádzajúcemu súhlasu príslušného orgánu dohľadu podľa písmena b),
3.
rozsah zverejňovania údajov a informácií pre neprofesionálnych investorov podľa právnych predpisov štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, je rovnocenný ako podľa tohto zákona,
4.
ak ide o zahraničný podielový fond, jeho majetok je oddelený od majetku zahraničnej správcovskej spoločnosti,
e)
ak sa má distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu vykonávať prostredníctvom pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
1.
zriadenie tejto pobočky bolo Národnej banke Slovenska oznámené postupom podľa § 66a, ak ide o zahraničnú správcovskú spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov alebo o neeurópsku správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 66c, alebo
2.
sú splnené vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky, ak sa na území Slovenskej republiky zriaďuje, a osoby riadiace túto pobočku sú odborne spôsobilé a dôveryhodné, ak ide o neeurópsku správcovskú spoločnosť bez povolenia podľa § 66c,
f)
je uzavretá zmluva podľa § 150 ods. 5, ak zahraničná správcovská spoločnosť neplánuje vykonávať distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo neeurópska správcovská spoločnosť podľa odseku 1. Táto žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov a miesto usadenia zahraničného alternatívneho investičného fondu a obchodné meno a sídlo depozitára zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c a jeho zástupcu, ak sa zriaďuje pobočka neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c na území Slovenskej republiky, a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
d)
údaje o plánovaných spôsoboch distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom a o opatreniach na zabezpečenie práv majiteľov cenných papierov v Slovenskej republike.
(4)
Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a)
osvedčenie vydané príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, o tom, že tento zahraničný alternatívny investičný fond je povolený alebo registrovaný v tomto štáte, a potvrdenie, že tento príslušný orgán nemá výhrady voči distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom,
b)
štatút alebo zakladajúce dokumenty zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
predajný prospekt zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo obdobný dokument, akékoľvek ďalšie informácie podľa § 159a ods. 1 o zahraničnom alternatívnom investičnom fonde a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa pri distribúcii majú poskytovať neprofesionálnym investorom,
d)
posledná ročná správa a po nej nasledujúca polročná správa zahraničného alternatívneho investičného fondu,
e)
písomné podklady preukazujúce, že právnymi predpismi štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, je zabezpečená úroveň ochrany investorov, ktorá nie je nižšia ako úroveň ochrany zabezpečená týmto zákonom pre verejné špeciálne podielové fondy; k podkladom musí byť priložený aj právny posudok o existencii príslušných ustanovení v právnych predpisoch štátu, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, vrátane opisu ich regulačného účelu a charakteru ochrany investorov, ktorú ustanovujú,
f)
zmluva podľa odseku 2 písm. f), ak sa distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu nemá vykonávať prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
g)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. c), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom.
(5)
Údaje a dokumenty podľa odsekov 3 a 4 musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v úradne overenom preklade do slovenského jazyka.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku 1.
(8)
Na preukazovanie splnenia vecných, organizačných a personálnych predpokladov na činnosť pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c sa primerane vzťahuje § 28.
(9)
Vecnými predpokladmi na činnosť pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti tejto pobočky. Organizačnými predpokladmi na činnosť pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti bez povolenia podľa § 66c sa rozumejú pravidlá organizácie pobočky, výkonu vnútornej kontroly a vedenia evidencie podielnikov.
(10)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 sú povinné písomne v slovenskom jazyku informovať Národnú banku Slovenska bezodkladne o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie podľa odseku 1, alebo ak prestali spĺňať podmienky na výkon činnosti v štáte, v ktorom majú sídlo, a o zmenách v skutočnostiach uvedených v odseku 3.
(11)
Povolenie podľa odseku 1 zaniká
a)
dňom zániku povolenia alebo odobratím povolenia
1.
zahraničnej správcovskej spoločnosti v štáte, v ktorom má sídlo,
2.
zahraničného alternatívneho investičného fondu v štáte, v ktorom je usadený alebo dňom zániku alebo odobratím jeho registrácie,
b)
ak do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia podľa odseku 1 správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 nezačala distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu neprofesionálnym investorom na území Slovenskej republiky,
c)
dňom vrátenia povolenia podľa odseku 1; povolenie podľa odseku 1 možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom podľa § 163 ods. 1 písm. w).
§ 149
(1)
Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu možno používať jeho obchodné meno alebo názov tak, ako ho používajú v štáte, v ktorom je usadený. Ak môže dôjsť k zámene obchodného mena alebo názvu, je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 povinná obchodné meno alebo názov doplniť dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.
(2)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 je povinná uplatňovať vo vzťahu k tuzemským investorom princíp rovnakého zaobchádzania ako so zahraničnými investormi a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečili všetky práva tuzemských investorov.
(3)
Zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 je povinná Národnej banke Slovenska poskytnúť informácie alebo dokumenty, o ktoré ich Národná banka Slovenska požiada, a to v ňou určených lehotách. Tieto požiadavky nemôžu byť v rozsahu väčšom, ako je rozsah požadovaných informácií od správcovskej spoločnosti podľa ustanovení tohto zákona. Tieto informácie a dokumenty je zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 povinná predkladať Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku.
(4)
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu vykonávaná zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 148 podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
§ 150
(1)
Pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu sú správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 povinné dodržiavať tieto podmienky:
a)
investor musí mať možnosť oboznámiť sa s dokumentáciou zahraničného alternatívneho investičného fondu pred nadobudnutím jeho cenných papierov alebo majetkových účastí, a to v slovenskom jazyku alebo v jazyku pre neho zrozumiteľnom,
b)
propagácia predaja cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu a používanie reklamných dokumentov musia byť vykonávané podľa § 151,
c)
majiteľom cenných papierov alebo majetkových účastí musia byť poskytované informácie o zahraničnom alternatívnom investičnom fonde, a to v slovenskom jazyku alebo v jazyku pre nich zrozumiteľnom.
(2)
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 musia zverejňovať v slovenskom jazyku ročnú správu a polročnú správu, dokumenty podľa § 148 ods. 4 písm. c) s rovnakým obsahom a rovnakým spôsobom, ako sú povinní zverejňovať ich v štáte, v ktorom je zahraničný alternatívny investičný fond usadený, aspoň však spôsobom ako správcovské spoločnosti pre verejné špeciálne podielové fondy podľa tohto zákona.
(3)
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 musia prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa na území Slovenskej republiky zabezpečilo majiteľom cenných papierov alebo majetkových účastí
a)
rozdeľovanie vyplácaných výnosov,
b)
vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
vyplatenie podielov na likvidačnom zostatku pri likvidácii alebo zrušení zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(4)
Činnosti podľa odseku 3 je zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 povinná zabezpečiť prostredníctvom
a)
svojej pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b)
uzatvorenia zmluvy podľa odseku 5
1.
s bankou alebo zahraničnou bankou, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku,
2.
s obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku,
3.
so správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku.
(5)
Ak činnosti podľa odseku 3 zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 nezabezpečuje prostredníctvom svojej pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky, je povinná aspoň s jednou osobou podľa odseku 4 písm. b) uzavrieť zmluvu, ktorá musí obsahovať ustanovenia ukladajúce tejto osobe povinnosť zabezpečovať pre investorov v Slovenskej republike činnosti podľa odseku 3 a zároveň ustanovenia o postupe zahraničnej správcovskej spoločnosti zamerané na ochranu investorov pri vypovedaní tejto zmluvy, alebo ak osobe podľa odseku 4 písm. b) zanikne oprávnenie na vykonávanie činnosti na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak osobe podľa odseku 4 písm. b) zaniklo oprávnenie na vykonávanie činnosti na území Slovenskej republiky, môže Národná banka Slovenska v záujme ochrany investorov určiť náhradnú osobu povinnú zabezpečovať pre podielnikov v Slovenskej republike činnosti podľa odseku 3. Osoba podľa odseku 4 písm. b), ktorej zaniklo oprávnenie na vykonávanie činnosti na území Slovenskej republiky, je povinná bezodkladne odovzdať osobe určenej Národnou bankou Slovenska podľa prvej vety všetky záznamy, dokumenty a informácie spojené s vykonávanou distribúciou cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(7)
Zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148, je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o uzavretí každej ďalšej zmluvy podľa odseku 5.“.
172.
Za § 150 sa vkladajú § 150a až 150h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠150a
(1)
Prenos a odovzdávanie informácií dokumentov uvedených v § 150b až 150f medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu sa vykonáva elektronickým spôsobom.
(2)
Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu podľa § 150b až 150c, ktorý je zberným alternatívnym investičným fondom, alebo európskeho alternatívneho investičného fondu, ktorý je zahraničným zberným alternatívnym investičným fondom, možno uplatniť, len ak je jeho hlavným alternatívnym investičným fondom alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny investičný fond spravovaný správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28a alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov.
(3)
Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov podľa § 150b až 150h sa vzťahuje len na distribúciu profesionálnym investorom prostredníctvom privátnej ponuky. Na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov na území Slovenskej republiky iným ako profesionálnym investorom sa vyžaduje povolenie podľa § 148.
(4)
Spôsob distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti sa riadi právnym poriadkom tohto členského štátu a podlieha dohľadu tohto členského štátu.
§ 150b
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a európskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky správcovskou spoločnosťou
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky, je povinná pred začatím tejto činnosti oznámiť svoj zámer Národnej banke Slovenska, pričom v oznámení sa uvedie
a)
program činností obsahujúci názov alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu a miesto usadenia európskeho alternatívneho investičného fondu, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti správcovská spoločnosť plánuje distribuovať,
b)
štatút alebo zakladajúce dokumenty alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
c)
identifikačné údaje depozitára alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
d)
popis alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu a ďalšie informácie, ktoré sú dostupné pre investorov,
e)
informácie o sídle hlavného alternatívneho investičného fondu, ak je príslušný alternatívny investičný fond zberným alternatívnym investičným fondom alebo európsky alternatívny investičný fond zberným zahraničným alternatívnym investičným fondom,
f)
akékoľvek ďalšie informácie podľa § 159a ods. 1 o alternatívnom investičnom fonde alebo európskom alternatívnom investičnom fonde okrem tých, ktoré sú uvedené v písmene d),
g)
informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby boli cenné papiere alebo majetkové účasti tohto fondu distribuované neprofesionálnym investorom v Slovenskej republike, a to, aj ak správcovská spoločnosť v súvislosti s týmto fondom využíva pri distribúcii a poskytovaní investičných služieb iné osoby, ak ide o
1.
alternatívny investičný fond podľa § 4 ods. 2 písm. b),
2.
európsky alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti nemožno v jeho domovskom štáte distribuovať neprofesionálnym investorom.
(2)
Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 oznámi správcovskej spoločnosti, či môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu uvedeného v oznámení. Národná banka Slovenska môže zakázať distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu, len ak spravovanie alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona upravujúcimi spravovanie týchto fondov alebo ak správcovská spoločnosť nedodržiava iné ustanovenia tohto zákona. Správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky od dátumu prijatia oznámenia Národnej banky Slovenska, v ktorom sa potvrdzuje, že správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti tohto fondu na území Slovenskej republiky; Národná banka Slovenska informuje o tejto skutočnosti aj príslušné orgány dohľadu domovského členského štátu európskeho alternatívneho investičného fondu.
(3)
Pri podstatnej zmene informácií a dokumentov oznámených podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť túto zmenu Národnej banke Slovenska v lehote jedného mesiaca pred plánovaným vykonaním tejto zmeny, a ak ide o neplánovanú zmenu, bezodkladne po vykonaní zmeny.
(4)
Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom alebo ak by správcovská spoločnosť prestala iným spôsobom spĺňať ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoločnosť, že danú zmenu nemôže vykonať.
(5)
Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 3 a 4 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v dôsledku ktorej prestane byť spravovanie alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, alebo ak správcovská spoločnosť prestala iným spôsobom spĺňať ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia podľa § 202 vrátane zákazu distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu, ak je to nevyhnutné.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska informuje o skutočnosti podľa odseku 2, ak sa týka neeurópskej správcovskej spoločnosti, tiež Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú na verejné špeciálne podielové fondy s povolením podľa § 121.
§ 150c
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a európskeho alternatívneho investičného fondu na území iného členského štátu správcovskou spoločnosťou
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu na území iného členského štátu, je povinná pred začatím tejto činnosti oznámiť svoj zámer Národnej banke Slovenska, pričom v oznámení sa uvedú informácie a dokumenty podľa § 150b ods. 1 písm. a) až f) a informácie o spôsoboch distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu, a ak ide o alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti nemožno v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti distribuovať neprofesionálnym investorom, informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby boli cenné papiere alebo majetkové účasti tohto fondu distribuované neprofesionálnym investorom v príslušnom členskom štáte; to platí, aj ak správcovská spoločnosť v súvislosti s týmto fondom využíva pri distribúcii alebo poskytovaní investičných služieb iné osoby.
(2)
Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 odovzdá ho príslušným orgánom členských štátov, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych investičných fondov uvedené v oznámení. Národná banka Slovenska odovzdá oznámenie, len ak spravovanie alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou je v súlade s týmto zákonom a ak správcovská spoločnosť dodržiava ustanovenia tohto zákona. Národná banka Slovenska k oznámeniu pripojí aj potvrdenie, že príslušná správcovská spoločnosť má povolenie podľa § 28a vzťahujúce sa na spravovanie príslušných alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych investičných fondov, ktorých cenné papiere alebo majetkové účasti sa majú distribuovať na území iného členského štátu. Oznámenie aj potvrdenie sa odovzdáva v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.
(3)
Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní oznámenia podľa odseku 2 informuje správcovskú spoločnosť o tejto skutočnosti. Správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti odo dňa, v ktorom prijala túto informáciu od Národnej banky Slovenska; Národná banka Slovenska informuje o tejto skutočnosti aj príslušné orgány dohľadu domovského členského štátu európskeho alternatívneho investičného fondu.
(4)
Pri zmene informácií a dokumentov oznámených podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 150b ods. 3 až 5. Ak sú zmeny prijateľné, pretože nemajú dosah na súlad spravovania alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou s ustanoveniami tohto zákona a ani plnenie iných ustanovení tohto zákona správcovskou spoločnosťou, Národná banka Slovenska o týchto zmenách bezodkladne informuje príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu na území iného členského štátu. Národná banka Slovenska informuje o skutočnosti podľa odseku 3, ktorá sa týka neeurópskej správcovskej spoločnosti, tiež Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
§ 150d
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a európskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov môže začať distribuovať na území Slovenskej republiky cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu odo dňa prijatia informácie príslušného orgánu dohľadu jej domovského členského štátu, že Národnej banke Slovenska bolo zaslané oznámenie o jej zámere distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska nie je oprávnená uložiť zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 žiadne dodatočné podmienky vo vzťahu k distribúcii cenných papierov a majetkových účastí prostredníctvom privátnej ponuky profesionálnym investorom.
(3)
Ustanovenia odseku 1 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej referenčným členským štátom je iný členský štát, rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného európskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky.
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu
§ 150e
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky a iných členských štátov správcovskou spoločnosťou na základe jednotného povolenia
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je oprávnená distribuovať na území Slovenskej republiky a iných členských štátov cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
správcovská spoločnosť dodržiava pri správe neeurópskeho alternatívneho investičného fondu rovnako povinnosti ako pri správe alternatívneho investičného fondu podľa tohto zákona,
b)
sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený, s cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií vrátane výmeny informácií podľa § 201b ods. 2, ktorá Národnej banke Slovenska umožní vykonávať dohľad v súlade s týmto zákonom,
c)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený, nie je vedený na zozname nespolupracujúcich krajín a území vypracovanom finančnou skupinou,
d)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond umiestnený, uzavrel so Slovenskou republikou a s každým členským štátom, v ktorom sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti tohto fondu, a má účinnú medzinárodnú zmluvu alebo mnohostranný dohovor, ktoré sú plne v súlade s ustanoveniami článku 26 Modelovej zmluvy (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) o zdaňovaní príjmov a majetku a ktorá zaručuje účinnú výmenu informácií o daňových otázkach.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky, je povinná pred začatím tejto činnosti oznámiť svoj zámer Národnej banke Slovenska, pričom v oznámení sa uvedú informácie a dokumenty podľa § 150b ods. 1 týkajúce sa daného fondu.
(3)
Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 2 oznámi správcovskej spoločnosti, či môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu uvedeného v oznámení. Národná banka Slovenska môže zakázať distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, len ak spravovanie neeurópskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona upravujúcimi spravovanie týchto fondov alebo ak správcovská spoločnosť nedodržiava iné ustanovenia tohto zákona. Správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu od dátumu prijatia oznámenia Národnej banky Slovenska, v ktorom sa potvrdzuje, že správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti tohto fondu; Národná banka Slovenska informuje o tejto skutočnosti tiež Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
(4)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území iného členského štátu, je povinná pred začatím tejto činnosti oznámiť svoj zámer Národnej banke Slovenska, pričom v oznámení sa uvedú informácie a dokumenty podľa § 150b ods. 1 písm. a) až f) a informácie o spôsoboch distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, a ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti nemožno v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti distribuovať neprofesionálnym investorom, informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby boli cenné papiere alebo majetkové účasti tohto fondu distribuované neprofesionálnym investorom v príslušnom členskom štáte; to platí, aj ak správcovská spoločnosť v súvislosti s týmto fondom využíva pri distribúcii alebo pri poskytovaní investičných služieb iné osoby.
(5)
Národná banka Slovenska overí či dokumentácia podľa odseku 4 predložená správcovskou spoločnosťou je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 4 ju odovzdá príslušným orgánom členských štátov, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu uvedeného v oznámení. Národná banka Slovenska odovzdá oznámenie, len ak spravovanie neeurópskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou je v súlade s ustanoveniami tohto zákona upravujúcimi spravovanie týchto fondov a ak správcovská spoločnosť dodržiava iné ustanovenia tohto zákona. Národná banka Slovenska k oznámeniu pripojí aj potvrdenie, že dotknutá správcovská spoločnosť má povolenie podľa § 28a na spravovanie neeurópskeho alternatívneho investičného fondu s danou investičnou stratégiou. Oznámenie aj potvrdenie sa odovzdáva v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.
(6)
Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní oznámenia podľa odseku 5 informuje správcovskú spoločnosť o tejto skutočnosti. Správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu v hostiteľskom členskom štáte odo dňa, v ktorom prijala túto informáciu od Národnej banky Slovenska; Národná banka Slovenska informuje o tejto skutočnosti tiež Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
(7)
Ak došlo k podstatnej zmene informácií a dokumentov oznámených podľa odsekov 2 a 4, je správcovská spoločnosť povinná písomné oznámiť túto zmenu Národnej banke Slovenska v lehote jedného mesiaca pred plánovaným vykonaním tejto zmeny a ak ide o neplánovanú zmenu bezodkladne po vykonaní zmeny.
(8)
Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie neeurópskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom alebo ak by správcovská spoločnosť prestala spĺňať iné ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoločnosť, že danú zmenu nemôže vykonať.
(9)
Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 7 a 8 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v ktorej dôsledku prestane byť spravovanie neeurópskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, alebo ak správcovská spoločnosť prestala iným spôsobom spĺňať ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia podľa § 202 vrátane zákazu distribúcie neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, ak je to nevyhnutné.
(10)
Ak sú zmeny prijateľné, pretože nemajú vplyv na súlad spravovania neeurópskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou s ustanoveniami tohto zákona a ani plnenie iných ustanovení tohto zákona správcovskou spoločnosťou, Národná banka Slovenska o týchto zmenách bezodkladne informuje
a)
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), ak sa tieto zmeny týkajú ukončenia distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí niektorého neeurópskeho alternatívneho investičného fondu alebo distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí ďalšieho neeurópskeho alternatívneho investičného fondu a
b)
príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti, ak ide o zmeny týkajúce sa distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na alternatívny investičný fond, ktorý je zberným alternatívnym investičným fondom nespĺňajúcim podmienky podľa § 150a ods. 3, a európsky alternatívny investičný fond, ktorý je zahraničným zberným alternatívnym investičným fondom nespĺňajúcim podmienky podľa § 150a ods. 2.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu.
§ 150f
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte na základe jednotného povolenia
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov môže začať distribuovať na území Slovenskej republiky cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu odo dňa prijatia informácie príslušného orgánu dohľadu jej domovského členského štátu, že Národnej banke Slovenska bolo zaslané oznámenie o jej zámere distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska môže upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), že príslušný orgán domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti nesprávne posúdil splnenie podmienok právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, alebo ak tento príslušný orgán členského štátu odmietol výmenu informácií v súvislosti s distribúciou cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na alternatívny investičný fond, ktorý je zberným alternatívnym investičným fondom nespĺňajúcim podmienky podľa § 150a ods. 2, a európsky alternatívny investičný fond, ktorý je zahraničným zberným alternatívnym investičným fondom nespĺňajúcim podmienky podľa § 150a ods. 2.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej referenčným členským štátom je iný členský štát, rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky.
§ 150g
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky bez použitia jednotného povolenia
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a a zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov je oprávnená distribuovať na území Slovenskej republiky cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
správcovská spoločnosť dodržiava pri správe neeurópskeho alternatívneho investičného fondu rovnako povinnosti ako pri správe alternatívneho investičného fondu podľa tohto zákona okrem ustanovení § 72 ods. 1 písm. a) až e), § 77, 78 a § 79 ods. 5 a 6,
b)
v súlade s medzinárodnými štandardmi sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený, s cieľom zabezpečiť sledovanie systémového rizika a účinnú výmenu informácií, ktorá Národnej banke Slovenska umožní vykonávať dohľad v súlade s týmto zákonom,
c)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený, nie je vedený na zozname nespolupracujúcich krajín a území vypracovanom finančnou skupinou,
d)
pri zahraničnej správcovskej spoločnosti je podmienka podľa písmena a) splnená primerane vo vzťahu k príslušným právnym predpisom jej domovského členského štátu.
(2)
Na účely odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť
a)
je povinná zabezpečiť, aby povinnosti depozitára podľa § 72 ods. 1 písm. a) až e), § 77, 78 a § 79 ods. 5 a 6 vykonávala jedna alebo viacero osôb na základe zmluvy,
b)
nemôže vykonávať povinnosti depozitára podľa § 72 ods. 1 písm. a) až e), § 77, 78 a § 79 ods. 5 a 6 a
c)
je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska identifikačné údaje osoby alebo osôb zodpovedných za vykonávanie povinností depozitára podľa § 72 ods. 1 písm. a) až e), § 77, 78 a § 79 ods. 5 a 6.
(3)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky, je povinná pred začatím tejto činnosti oznámiť svoj zámer Národnej banke Slovenska, pričom v oznámení sa uvedú informácie a dokumenty podľa § 150b ods. 1 a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 týkajúce sa daného fondu.
(4)
Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila správcovská spoločnosť podľa odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 3 oznámi správcovskej spoločnosti, či môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu uvedeného v oznámení. Národná banka Slovenska môže zakázať distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, len ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo odseku 2, spravovanie neeurópskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona upravujúcimi spravovanie týchto fondov alebo ak správcovská spoločnosť nedodržiava iné ustanovenia tohto zákona. Správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu od dátumu prijatia oznámenia Národnej banky Slovenska, v ktorom sa potvrdzuje, že správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti tohto fondu.
§ 150h
Distribúcia cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky neeurópskou správcovskou spoločnosťou bez použitia jednotného povolenia
(1)
Neeurópska správcovská spoločnosť bez povolenia podľa § 66c je oprávnená distribuovať na území Slovenskej republiky cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného zahraničného alternatívneho investičného fondu, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
neeurópska správcovská spoločnosť dodržiava vo vzťahu k zahraničným alternatívnym investičným fondom, ktorých cenné papiere alebo majetkové účasti sa majú distribuovať, povinnosti podľa § 159a, § 160a ods. 1 až 5 a § 189a ods. 1 až 5 a aj povinnosti podľa § 137b, 137c, § 160a ods. 6 a 7 a § 189b, ak ide o zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý na základe právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov patrí do predmetu úpravy § 137c ods. 1,
b)
v súlade s medzinárodnými štandardmi sú uzavreté dohody o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska, príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, v ktorých sú cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničného alternatívneho investičného fondu distribuované, príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu zahraničného alternatívneho investičného fondu, ak ide o európsky alternatívny investičný fond, a orgánmi dohľadu nečlenského štátu, v ktorom má neeurópska správcovská spoločnosť sídlo, s cieľom zabezpečiť sledovanie systémového rizika a účinnú výmenu informácií, ktorá Národnej banke Slovenska umožní vykonávať dohľad v súlade s týmto zákonom,
c)
nečlenský štát, v ktorom má neeurópska správcovská spoločnosť sídlo, alebo nečlenský štát, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený, nie sú vedené na zozname nespolupracujúcich krajín a území vypracovanom finančnou skupinou.
(2)
Neeurópska správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá sa rozhodla distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaného zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky, je povinná pred začatím tejto činnosti oznámiť svoj zámer Národnej banke Slovenska, pričom v oznámení sa uvedú informácie a dokumenty podľa § 150b ods. 1 a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) týkajúce sa daného fondu.
(3)
Národná banka Slovenska overí či dokumentácia, ktorú predložila neeurópska správcovská spoločnosť podľa odseku 1, je úplná a v lehote do 20 pracovných dní od doručení úplného oznámenia podľa odseku 2 oznámi neeurópskej správcovskej spoločnosti, či môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničného alternatívneho investičného fondu uvedeného v oznámení. Národná banka Slovenska môže zakázať distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu, len ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, spravovanie zahraničného alternatívneho investičného fondu neeurópskou správcovskou spoločnosťou nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona upravujúcimi spravovanie týchto fondov alebo ak neeurópska správcovská spoločnosť nedodržiava iné ustanovenia tohto zákona. Neeurópska správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničného alternatívneho investičného fondu od dátumu prijatia oznámenia Národnej banky Slovenska, v ktorom sa potvrdzuje, že neeurópska správcovská spoločnosť môže začať distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti tohto fondu.“.
173.
§ 151 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti reklamných dokumentov štandardného fondu obchodovaného na burze.“.
174.
V § 153 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak ide o podielový fond, ktorého investičnou politikou je kopírovanie indexu, kľúčové informácie pre investorov obsahujú v súhrnnej podobe aj informácie o tom, ako bude prebiehať kopírovanie indexu, či sa bude postupovať podľa úplného fyzického spôsobu kopírovania indexu, fyzického spôsobu kopírovania indexu založeného na vzorke alebo syntetického spôsobu kopírovania indexu a dôsledky zvoleného spôsobu kopírovania indexu pre investorov z hľadiska vystavenia ich investícií podkladovému indexu a riziku protistrany.
(9)
Ak ide o podielový fond, ktorého investičnou politikou je kopírovanie indexu s pákovým efektom, kľúčové informácie pre investorov obsahujú v súhrnnej podobe aj tieto informácie:
a)
popis politiky pákového efektu, akým spôsobom sa dosahuje, či sa pákový efekt dosahuje na úrovni indexu alebo vyplýva zo spôsobu, ktorým je majetok v podielovom fonde vystavený voči indexu, prípadné náklady na pákový efekt a riziká súvisiace s touto politikou,
b)
popis vplyvu akéhokoľvek opačného pákového efektu (krátka expozícia),
c)
popis toho, ako sa výkonnosť podielového fondu môže výrazne líšiť od násobku výkonnosti indexu zo strednodobého až dlhodobého hľadiska.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 12.
175.
V § 157 ods. 14 sa slová „3 až 7 a 10“ nahrádzajú slovami „3, 5 až 7 a 10“.
176.
§ 157 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo sa rozumie osobitnými údajmi podľa prílohy č. 2 deviateho bodu, ktoré musí obsahovať predajný prospekt,
a)
ak je podľa štatútu podielového fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií podľa § 100 ods. 2,
b)
ak investičnou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu alebo kopírovanie s pákovým efektom,
c)
ak správcovská spoločnosť v súvislosti s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu prijme zábezpeku alebo je zábezpeka prijatá v rámci používania postupov a nástrojov na účely efektívneho riadenia investícií podľa § 100 ods. 2 štandardného fondu obchodovaného na burze.“.
177.
Za § 159 sa vkladá § 159a, ktorý znie:
㤠159a
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky alternatívny investičný fond a za každý tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, poskytnúť investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu spôsobom určeným v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu tieto informácie vrátane ich zmien:
a)
opis investičnej stratégie a cieľov tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, informácie o tom, kde má sídlo hlavný alternatívny investičný fond, ak ide o alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny fond, ktorý je zberným alternatívnym investičným fondom, a informácie o tom, kde majú sídlo podkladové fondy, ak je tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond fondom fondov, opis druhov aktív, do ktorých môže tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond investovať, metódy, ktoré môže využívať, a všetky súvisiace riziká, investičné obmedzenia, okolnosti, za ktorých môže tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond využívať pákový efekt, povolené typy a zdroje pákového efektu a súvisiace riziká, akékoľvek obmedzenia využívania pákového efektu a akékoľvek opatrenia týkajúce sa zábezpeky a opätovného použitia aktív a informácie o maximálnej úrovni pákového efektu, ktorú je správcovská spoločnosť oprávnená využiť pri správe tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
popis postupov, ktorými možno zmeniť investičnú stratégiu a investičnú politiku tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
popis najdôležitejších právnych dôsledkov zmluvného vzťahu uzavretého medzi správcovskou spoločnosťou a investorom vrátane informácií o príslušnosti súdov, rozhodnom práve a existencii akýchkoľvek právnych prostriedkov ustanovených na uznávanie a vykonávanie rozsudkov na území, kde má tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond sídlo,
d)
identifikačné údaje správcovskej spoločnosti, depozitára, audítora alebo audítorskej spoločnosti a iných poskytovateľov služieb pre tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond a opis ich povinností a práv investorov,
e)
spôsob, akým správcovská spoločnosť spĺňa požiadavky podľa § 47 ods. 2 písm. d) a ods.6,
f)
popis akejkoľvek funkcie alebo činnosti správcovskej spoločnosti podľa § 27 ods. 4 a 5, ktorej výkon zveruje inej osobe, a depozitárskej úschovy, ktorú zveruje depozitár, identifikáciu subjektu, ktorej je výkon funkcie zverený, a identifikáciu každého konfliktu záujmov, ktorý môže vzniknúť z takého zverenia,
g)
popis postupov a spôsobov určovania hodnoty majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu vrátane metód používaných pri určovaní hodnoty ťažko oceniteľných aktív podľa § 37c,
h)
popis riadenia rizika likvidity tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) vrátane práv na vyplatenie za bežných, ako aj výnimočných okolností a existujúce dojednania s investormi o vyplatení,
i)
popis všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ich maximálnu výšku,
j)
popis ako správcovská spoločnosť zabezpečuje spravodlivé zaobchádzanie s investormi a vždy, keď investor získa prednostné zaobchádzanie alebo právo získať prednostné zaobchádzanie, popis tohto prednostného zaobchádzania, typ investorov, ktorí získavajú takéto prednostné zaobchádzanie a ich právne alebo ekonomické väzby so správcovskou spoločnosťou alebo alternatívnym investičným fondom,
k)
najnovšiu ročnú správu podľa § 160a,
l)
postup a podmienky pre vydávanie a vyplatenie alebo spätný odkup cenných papierov alebo majetkových účastí tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
m)
aktuálnu čistú hodnotu majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo poslednú trhovú cenu alebo aktuálnu hodnotu cenného papiera alebo majetkovej účasti tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
n)
údaje o minulej výkonnosti tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ak existujú,
o)
identitu primárneho brokera a opis akýchkoľvek významných dohôd správcovskej spoločnosti s primárnymi brokermi, spôsob riadenia konfliktov záujmov v tejto súvislosti, ustanovenie v depozitárskej zmluve o možnosti prevodu, opätovného použitia majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a informácie o akomkoľvek možnom prenesení zodpovednosti na primárneho brokera, ak existujú,
p)
spôsob a lehoty zverejnenia informácií požadovaných podľa odsekov 4 a 5.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná pred vstupom do zmluvného vzťahu informovať investora o všetkých dojednaniach depozitára zameraných na zmluvné zbavenie sa zodpovednosti v súlade s § 82 ods. 8. Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať investorov o každej zmene týkajúcej sa zodpovednosti depozitára.
(3)
Ak sa na cenné papiere alebo majetkové účasti tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu vzťahuje povinnosť zverejniť prospekt cenného papiera podľa osobitného zákona67a) alebo obdobného právneho predpisu členského štátu, správcovská spoločnosť je povinná osobitne alebo ako doplňujúce informácie k prospektu cenného papiera sprístupniť len tie informácie uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sú nad rámec informácií uvedených v prospekte cenných papierov.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky alternatívny investičný fond a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu v súlade s osobitným predpisom67b) pravidelne poskytovať investorom tieto informácie:
a)
percentuálny podiel aktív tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú osobitné nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy,
b)
každé nové opatrenie v súvislosti s riadením likvidity tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
aktuálny rizikový profil tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a systémy riadenia rizík, ktoré správcovská spoločnosť používa na riadenie týchto rizík.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky alternatívny investičný fond, ktorý využíva pákový efekt a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu a ktorý využíva pákový efekt, pravidelne poskytovať investorom tieto informácie:
a)
akékoľvek zmeny maximálnej úrovne pákového efektu, ktorý môže správcovská spoločnosť využívať pri správe daného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ako aj akékoľvek právo znovu použiť zábezpeku alebo akúkoľvek záruku, ktorá bola poskytnutá na základe dojednania založeného na pákovom efekte,
b)
celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe daného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 67a a 67b znejú:
„67a)
Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67b) Čl. 108 a 109 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
178.
V § 160 nadpise sa na konci pripájajú tieto slová: „štandardného podielového fondu a špeciálneho podielového fondu“.
179.
V § 160 ods. 1 sa za slová „majetkom v“ vkladajú slová „štandardnom podielovom fonde alebo špeciálnom“ a slová „vo výročnej“ sa nahrádzajú slovami „v ročnej“.
180.
§ 160 sa dopĺňa odsekom 11 ktorý znie:
„(11)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo sa rozumie osobitnými údajmi podľa prílohy č. 3 bodu 11, ktoré musí obsahovať ročná správa
a)
ak je investičnou politikou podielového fondu kopírovanie indexu,
b)
ak je podľa štatútu podielového fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií podľa § 100 ods. 2.“.
181.
Za § 160 sa vkladá § 160a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠160a
Ročná správa iných subjektov kolektívneho investovania ako sú podielové fondy
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky alternatívny investičný fond a za každý tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, vypracovať ročnú správu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného roka. Správcovská spoločnosť je povinná predložiť ročnú správu bezodkladne po jej vypracovaní Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu európskeho alternatívneho investičného fondu a bezplatne ju poskytnúť investorovi na jeho žiadosť.
(2)
Ak sa vyžaduje, aby sa za tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo za zahraničný alternatívny investičný fond zverejnila ročná správa podľa osobitného predpisu,68a) správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť investorovi na jeho žiadosť len informácie podľa odseku 3, ktoré neboli zverejnené v tejto ročnej správe podľa osobitného predpisu, a to buď samostatne, alebo ako dodatočná súčasť tejto ročnej finančnej správy.
(3)
Ročná správa podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
súvahu alebo výkaz aktív a pasív v rozsahu údajov najmenej podľa osobitného predpisu,68b)
b)
výkaz príjmov a výdavkov za príslušný účtovný rok v rozsahu údajov najmenej podľa osobitného predpisu,68b)
c)
správu o činnosti za príslušný účtovný rok,68c)
d)
všetky významné zmeny68d) v informáciách podľa § 150b počas účtovného roku, ktorého sa týka správa,
e)
celkovú sumu odmeňovania68e) za účtovný rok rozdelenú na fixné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré správcovská spoločnosť vyplatila svojim zamestnancom, počet príjemcov a prípadný podiel na zisku vyplatený tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo európskym alternatívnym investičným fondom,
f)
celkovú sumu a štruktúru odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov správcovskej spoločnosti, ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo európskeho alternatívneho investičného fondu.
(4)
Účtovné údaje v ročnej správe tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa uvádzajú v súlade s osobitným zákonom,68f) ak ide o európsky alternatívny investičný fond v súlade účtovnými štandardmi jeho domovského členského štátu alebo ak ide o neeurópsky alternatívny investičný fond v súlade s účtovnými štandardmi nečlenského štátu, v ktorom je tento fond usadený a v súlade s účtovnými pravidlami určenými v štatúte alebo v zakladajúcich dokumentoch tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(5)
Na overovanie účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou a na správu audítora alebo audítorskej spoločnosti sa použije § 160 ods. 1 rovnako. Ak ide o audit ročnej správy neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, môže ju správcovská spoločnosť podrobiť auditu spĺňajúcemu platné medzinárodné audítorské štandardy v štáte, v ktorom je neeurópsky alternatívny investičný fond usadený.
(6)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý získal jednotlivo alebo spoločne kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou je povinná
a)
požiadať predstavenstvo nekótovanej spoločnosti, aby sprístupnila výročnú správu nekótovanej spoločnosti zostavenú podľa odseku 7 zástupcom zamestnancov, alebo ak takíto zástupcovia neexistujú, samotným zamestnancom v lehote, do ktorej musí byť táto výročná správa vypracovaná podľa osobitného zákona68f) alebo právnych predpisov štátu, kde má nekótovaná spoločnosť sídlo a vyvinúť maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby predstavenstvo nekótovanej spoločnosti túto správu sprístupnilo alebo
b)
zahrnúť do ročnej správy informácie podľa odseku 7 týkajúce sa príslušnej nekótovanej spoločnosti za každý takýto tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond.
(7)
Súčasťou dodatočných informácií, ktoré majú byť zahrnuté do výročnej správy nekótovanej spoločnosti alebo ročnej správy tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu podľa odseku 6 je aj verný prehľad vývoja obchodnej činnosti nekótovanej spoločnosti zachytávajúci situáciu na konci obdobia, na ktoré sa vzťahuje výročná správa. V správe sa uvedú aj
a)
všetky významné udalosti, ktoré sa udiali od konca účtovného roka,
b)
pravdepodobný budúci vývoj nekótovanej spoločnosti,
c)
informácie týkajúce sa nadobudnutia vlastných akcií podľa § 161d Obchodného zákonníka.
(8)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 6 je povinná
a)
požiadať predstavenstvo nekótovanej spoločnosti, aby sprístupnilo informácie podľa odseku 6 písm. b) týkajúce sa dotknutej nekótovanej spoločnosti zástupcom zamestnancov, alebo ak takíto zástupcovia neexistujú, samotným zamestnancom nekótovanej spoločnosti v lehote podľa odseku 1 a vyvinúť maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby predstavenstvo nekótovanej spoločnosti tieto informácie sprístupnilo alebo
b)
sprístupniť informácie podľa odseku 6 písm. a) investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to ak už sú tieto informácie k dispozícii, v lehote podľa odseku 1, ale najneskôr do dátumu, do ktorého bola vypracovaná výročná správa nekótovanej spoločnosti podľa osobitného zákona68f) alebo právnych predpisov štátu, kde má nekótovaná spoločnosť sídlo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68a až 68f znejú:
„68a)
§ 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68b) Čl. 104 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
68c) Čl. 105 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
68d) Čl. 106 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
68e) Čl. 107 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
68f) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
182.
V § 161 ods. 1 písm. b) a c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nie je v písmene e) uvedené inak,“.
183.
V § 161 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
aspoň raz ročne údaje o aktuálnej hodnote podielu a o čistej hodnote majetku v alternatívnom investičnom fonde inom ako je uvedený v písmenách b) a c) a ak nie je v písmene e) uvedené inak,
e)
údaje podľa písmen b) až d) sa vypočítavajú a zverejňujú aj vo zvýšenej frekvencii v súlade s osobitným predpisom68g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68g znie:
„68g)
Čl. 74 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
184.
V § 162 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je klient správcovskej spoločnosti účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok klienta správcovskej spoločnosti,“.
185.
V § 163 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo na zlúčenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu s iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom,
e)
zverenie riadenia investícií v štandardnom podielovom fonde a špeciálnom podielovom fonde inej osobe,“.
186.
V § 163 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
prevod správy podielového fondu,“.
187.
V § 163 ods. 1 písm. k) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie sú dotknuté ustanovenia § 137 ods. 18 a § 174 ods. 5,“.
188.
V § 163 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
premenu podielových fondov na strešný podielový fond alebo premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu,“.
189.
V § 163 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť splniť pred vykonaním úkonu, na ktorý sa predchádzajúci súhlas udeľuje, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť povinná dodržiavať po vykonaní úkonu, na ktorý sa predchádzajúci súhlas udeľuje.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
190.
V § 163 ods. 6 sa slová „j) až m)“ nahrádzajú slovami „j) až l)“.
191.
V § 163 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Ustanovenia odseku 1 písm. i) až v) a § 172 až 185 sa použijú na zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa § 66a spravujúcu špeciálny podielový fond primerane.“.
192.
V § 164 ods. 4 sa za slová „§ 28 ods. 2 písm. c) až g)“ vkladajú slová „alebo § 28a ods. 2 písm. c) až g)“.
193.
V § 166 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 28a ods. 2 písm. d)“.
194.
V § 166 sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
195.
§ 167 znie:
㤠167
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) podávajú spoločne správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 28 ods. 2 alebo § 28a ods. 2 správcovskou spoločnosťou, s ktorou sa správcovská spoločnosť zlučuje, a musí byť preukázané, že správcovská spoločnosť, ktorá sa zruší bez likvidácie zlúčením, riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený.
(3)
Ak správcovská spoločnosť, ktorá sa zruší bez likvidácie zlúčením, vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť okrem podmienok podľa odseku 2 tiež preukázané aj vyrovnanie všetkých záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto ďalšie činnosti vykonávané.
(4)
Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) podávajú samosprávne alternatívne investičné fondy, na jeho udelenie musí byť preukázané, že samosprávny alternatívny investičný fond, s ktorým sa zanikajúci samosprávny alternatívny investičný fond zlučuje, spĺňa podmienky podľa § 28a alebo zahraničný samosprávny alternatívny investičný fond, s ktorým sa zanikajúci samosprávny alternatívny investičný fond zlučuje, má udelené povolenie vydané v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 2, 3 alebo odseku 4.“.
196.
V § 170 odsek 2 znie:
„(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) musí byť preukázané, že správcovská spoločnosť riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený.“.
197.
V § 170 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. g) musí byť okrem podmienok podľa odseku 2 tiež preukázané aj vyrovnanie všetkých záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto ďalšie činnosti vykonávané.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
198.
V § 170 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 3“.
199.
§ 171 a 172 znejú:
㤠171
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) podáva správcovská spoločnosť, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(2)
Na udelenie prechádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) musí byť preukázané, že správcovská spoločnosť riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený.
(3)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) musí byť okrem podmienok podľa odseku 2 tiež preukázané aj vyrovnanie všetkých záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto ďalšie činnosti vykonávané.
(4)
Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) podáva samosprávny alternatívny investičný fond, na jeho udelenie musí preukázať, že uzavrel zmluvu o budúcej zmluve o správe subjektu kolektívneho investovania podľa § 26b.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. h) zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 2, 3 alebo odseku 4.
§ 172
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) podáva správcovská spoločnosť spravujúca podielový fond alebo nútený správca, a to spoločne so správcovskou spoločnosťou, na ktorú sa má previesť správa podielového fondu.
(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) musí byť preukázané, že
a)
prevodom správy podielového fondu nie sú ohrozené záujmy podielnikov,
b)
podielové listy štandardného podielového fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského štátu, sa súčasne budú verejne ponúkať na území Slovenskej republiky, ak ide o štandardný podielový fond; tým nie je dotknutá možnosť distribuovať podielové listy na území nečlenského štátu,
c)
správa štandardného podielového fondu sa prevádza na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28 alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa § 60 ods. 2 a správa špeciálneho podielového fondu sa prevádza na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa § 66a,
d)
správcovská spoločnosť, na ktorú sa prevádza správa, má udelené povolenie podľa § 10 ods. 2, ak sa prevádza správa podielového fondu, ktorého zaknihované podielové listy sú vedené v samostatnej evidencii,
e)
sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 4, ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je zberným fondom,
f)
hlavný fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho má spravovať, jeho depozitár a audítor alebo audítorská spoločnosť, ako aj zberný fond a správcovská spoločnosť, ktorá ho má spravovať, spĺňajú požiadavky podľa § 108 až 118, ak ide o štandardný podielový fond, ktorý je hlavným fondom,
g)
sú splnené podmienky podľa § 121 ods. 2 písm. c) alebo § 137 ods. 2, ak ide o zberný špeciálny podielový fond,
h)
hlavný špeciálny podielový fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho má spravovať, jeho depozitár a audítor alebo audítorská spoločnosť, ako aj zberný špeciálny podielový fond a správcovská spoločnosť, ktorá ho má spravovať, spĺňajú požiadavky podľa § 109 až 117 v spojení s § 119a, ak ide o hlavný špeciálny podielový fond.
(3)
Ak sa pri prevode správy podielového fondu mení súčasne aj depozitár podielového fondu, na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) musí byť tiež preukázané splnenie podmienok podľa § 84 ods. 3 písm. a) a b), § 121 ods. 2 písm. a) alebo § 137 ods. 2 týkajúcich sa depozitára.
(4)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3. Národná banka Slovenska môže žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i) tiež zamietnuť, ak je splnená aspoň jedna z podmienok podľa § 84 ods. 17, pričom postupuje primerane podľa ustanovení § 84 vzťahujúcich sa na zahraničnú správcovskú spoločnosť.
(5)
Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. i), obsahuje najmä
a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo núteného správcu,
b)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, na ktorú sa prevádza správa podielového fondu, jej sídlo a identifikačné číslo,
c)
názov podielového fondu, ktorého správa sa prevádza,
d)
schválenie zmeny štatútu podielového fondu týkajúce sa správcovskej spoločnosti,
e)
obchodné meno sídlo a identifikačné číslo depozitára; ak sa pri prevode správy podielového fondu mení aj depozitár, rozhodnutie obsahuje aj schválenie zmeny depozitára podielového fondu,
f)
určenie lehoty, do uplynutia ktorej musí byť uskutočnený prevod správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť; táto lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
g)
údaje podľa § 85 ods. 2, § 121 ods. 13 alebo § 137 ods. 14, ak sa prevádza správa podielového fondu, ktorý je zberným fondom alebo zberným špeciálnym podielovým fondom.
(6)
Povolenie na vytvorenie podielového fondu alebo povolenie na spravovanie podielového fondu prechádza na správcovskú spoločnosť, na ktorú bola prevedená správa podielového fondu dňom uskutočnenia prevodu správy podielového fondu.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 uverejniť toto rozhodnutie spolu so štatútom podielového fondu, a to spôsobom, ktorý určuje štatút tohto podielového fondu na podávanie správ podielnikom.“.
200.
V § 173 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 121 ods. 2 písm. a) alebo § 137 ods. 2 týkajúcich sa depozitára.“.
201.
§ 174 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na zmeny štatútu sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k), ak sú to zmeny týkajúce sa údajov podľa § 7 ods. 5 písm. b) a c) alebo ak sú zmeny štatútu vyvolané udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163. Na zmeny štatútu sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. k) ani, ak sú to zmeny týkajúce sa údajov podľa § 7 ods. 5 písm. a) vyvolané zmenou obchodného mena správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska zmeny podľa prvej a druhej vety písomne ohlásiť najneskôr do desiatich dní odo dňa vykonania danej zmeny, predložiť Národnej banke Slovenska nové znenie štatútu a informovať podielnikov o zmene štatútu spôsobom určeným týmto štatútom.“.
202.
§ 176 znie:
㤠176
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) podáva správcovská spoločnosť spravujúca podielové fondy, ktoré sa majú premeniť na strešný podielový fond alebo správcovská spoločnosť spravujúca podielový fond, ktorý sa má premeniť na podfond existujúceho strešného podielového fondu.
(2)
Ak ide o premenu podielových fondov na strešný podielový fond, na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) musí byť preukázané, že
a)
podielnici boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu podielových fondov na strešný podielový fond aspoň mesiac pred podaním žiadosti podľa odseku 1,
b)
sú splnené podmienky podľa
1.
§ 84 ods. 3, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude štandardným podielovým fondom,
2.
§ 121 ods. 2, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude verejným špeciálnym podielovým fondom, alebo
3.
§ 137 ods. 2, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude špeciálnym podielovým fondom kvalifikovaných investorov.
(3)
Ak ide o premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu, na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) musí byť preukázané, že
a)
podielnici boli preukázateľne informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu aspoň mesiac pred podaním žiadosti podľa odseku 1,
b)
zmena alebo doplnenie štatútu existujúceho strešného podielového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu podielnikov s prihliadnutím na investičnú politiku podfondu, ktorý vznikne premenou.
(4)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. m) zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do jedného mesiaca od jej doručenia alebo doplnenia.
(6)
Ak ide o premenu podielových fondov na strešný podielový fond, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m), obsahuje najmä
a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti podávajúcej žiadosť podľa odseku 1, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov podielových fondov, ktoré sú predmetom premeny na strešný podielový fond,
c)
názov strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou podielových fondov a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou,
d)
názvy podfondov strešného podielového fondu a určenie príslušnosti podielových fondov, ktoré sú predmetom premeny, týmto podfondom,
e)
dátum premeny podielových fondov na strešný podielový fond,
f)
povolenie na vytvorenie strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou vrátane náležitostí rozhodnutia podľa
1.
§ 85 ods. 1, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude štandardným podielovým fondom,
2.
§ 121 ods. 11, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude verejným špeciálnym podielovým fondom, alebo
3.
§ 137 ods. 12, ak strešný podielový fond, ktorý vznikne premenou podielových fondov, bude špeciálnym podielovým fondom kvalifikovaných investorov.
(7)
Ak ide o premenu podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu, rozhodnutie, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m), obsahuje najmä
a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti podávajúcej žiadosť podľa odseku 1, jej sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov podielového fondu, ktorý je predmetom premeny na podfond existujúceho strešného podielového fondu,
c)
názov existujúceho strešného podielového fondu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo jeho depozitára a názov novovzniknutého podfondu strešného podielového fondu,
d)
dátum premeny podielového fondu na podfond strešného podielového fondu,
e)
schválenie zmeny štatútu strešného podielového fondu.“.
203.
V § 178 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. o) možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej bolo okrem povolenia podľa § 28a udelené aj povolenie podľa § 28 alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá okrem oprávnenia vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a má udelené aj povolenie v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
204.
V § 178 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 3“.
205.
V § 180 ods. 10 písm. f) druhom bode sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11 a 13“ a treťom bode sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 12 a 14“.
206.
§ 186 znie:
㤠186
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148.
(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) musí byť preukázané, že
a)
majitelia cenných papierov alebo majetkových účastí boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 148 skončiť distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky,
b)
majiteľom cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu bola ponúknutá možnosť vyplatenia cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu s dostatočnou lehotou na uplatnenie tohto práva,
c)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 vyplatila všetky cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničného alternatívneho investičného fondu, o ktorých vyplatenie bolo požiadané podľa písmena b), a
d)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením podľa § 148 prijala opatrenia na zabezpečenie všetkých práv zostávajúcich majiteľov cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorí nevyužili možnosť vyplatenia týchto cenných papierov alebo majetkových účastí.
(3)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. w) zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 2.“.
207.
V § 188 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska a dotknuté orgány dohľadu členských štátov európskeho alternatívneho investičného fondu, ak nastala situácia, že nedokáže zabezpečiť plnenie podmienok, za ktorých jej bolo udelené povolenie podľa § 28a alebo povinností podľa tohto zákona.“.
208.
Za § 189 sa vkladajú § 189a a 189b, ktoré znejú:
㤠189a
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná pravidelne v lehotách podľa osobitného predpisu77a) predkladať Národnej banke Slovenska správu o hlavných trhoch, na ktorých obchoduje a o nástrojoch, s ktorými vykonáva obchody pri správe alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu. Tieto správy obsahujú informácie o hlavných nástrojoch, s ktorými obchoduje, trhoch, ktorých je členom alebo na ktorých aktívne obchoduje a o hlavným expozíciách a najdôležitejších koncentráciách rizík za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.77b)
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná predkladať Národnej banke Slovenska za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny investičný fond a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom77c) tieto informácie:
a)
percentuálny podiel aktív alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú osobitné nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy,
b)
každý nový mechanizmus riadenia likvidity alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
aktuálny rizikový profil alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a systémy riadenia rizík, ktoré správcovská spoločnosť používa na riadenie trhového rizika, rizika likvidity, rizika protistrany a iných rizík vrátane operačného rizika,
d)
informácie o hlavných kategóriách aktív, do ktorých je investovaný majetok alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
e)
výsledky stresového testovania vykonaného podľa § 37a ods. 4 písm. b) a § 37b ods. 2.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť tieto dokumenty:
a)
ročnú správu za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo európsky alternatívny investičný fond a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, vypracovanú podľa § 160a ods. 1 za každý účtovný rok, to neplatí ak ide o špeciálny podielový fond, pri ktorom sa použije ustanovenie § 187,
b)
podrobný zoznam všetkých spravovaných alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov aktualizovaný ku koncu každého kalendárneho štvrťroka.
(4)
Správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý vo významnej miere využíva pákový efekt, je povinná predkladať v lehotách podľa osobitného predpisu77a) Národnej banke Slovenska informácie o celkovej úrovni pákového efektu využívaného každým spravovaným alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom, rozpis v členení na pákový efekt vyplývajúci z vypožičania peňažných prostriedkov alebo cenných papierov a pákový efekt založený na finančných derivátoch a rozsah, v akom sa aktíva alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu opätovne použili v rámci dojednaní založených na pákovom efekte, najmä identifikáciu piatich najväčších zdrojov vypožičaných peňažných prostriedkov alebo cenných papierov za každý spravovaný alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond a objemy získané od každého z týchto zdrojov pre každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond.
(5)
Národná banka Slovenska je oprávnená periodicky alebo jednorazovo požadovať informácie nad rámec ustanovený v odsekoch 1 až 4, ak je to potrebné na účinné monitorovanie systémového rizika. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o týchto dodatočných požiadavkách. Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať informácie nad rámec ustanovený v odsekoch 1 až 4 aj z podnetu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy).
(6)
Národná banka Slovenska využíva informácie podľa odsekov 1 až 5 aj na účely určenia miery, v akej využívanie pákového efektu prispieva k zvyšovaniu systémového rizika vo finančnom systéme, rizík narušenia trhov alebo rizík pre dlhodobý rast hospodárstva.
(7)
Národná banka Slovenska sprístupní informácie zhromaždené podľa odsekov 1 až 5 týkajúce sa správcovských spoločností podliehajúcich jej dohľadu a informácie získané podľa § 28a príslušným orgánom iných dotknutých členských štátov, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a Európskemu výboru pre systémové riziká, a to postupom podľa § 201b. Prostredníctvom týchto postupov a na dvojstrannej báze tiež bezodkladne poskytuje informácie príslušným orgánom iných priamo dotknutých členských štátov, ak by správcovská spoločnosť alebo ním spravovaný alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond mohol potenciálne predstavovať významný zdroj rizika protistrany pre úverovú inštitúciu alebo iné systémovo dôležité inštitúcie v iných členských štátoch.
§ 189b
(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá spravuje alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý dosiahne alebo prekročí podiel na všetkých hlasovacích právach v nekótovanej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 30 %, 50 % alebo 75 % alebo zníži svoj podiel na všetkých hlasovacích právach pod tieto hranice, je povinná oznámiť tieto skutočnosti Národnej banke Slovenska.
(2)
Ak alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond získa jednotlivo alebo spoločne kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou, správcovská spoločnosť spravujúca tento fond oznámi túto skutočnosť
a)
dotknutej nekótovanej spoločnosti,
b)
akcionárom alebo spoločníkom, ktorých identifikačné údaje a adresy má k dispozícii alebo ktoré jej môže poskytnúť nekótovaná spoločnosť alebo register, ku ktorému má alebo môže získať prístup správcovská spoločnosť,
c)
Národnej banke Slovenska.
(3)
Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje tieto ďalšie informácie:
a)
výslednú situáciu z hľadiska hlasovacích práv,
b)
podmienky, za ktorých bola získaná kontrola vrátane informácií o totožnosti jednotlivých zúčastnených akcionárov alebo spoločníkov, osobách oprávnených vykonávať hlasovacie práva v ich mene a prípadne o reťazci podnikov, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané,
c)
dátum, kedy bola získaná kontrola.
(4)
Oznámenia podľa odsekov 1až 3 je správcovská spoločnosť povinná vykonať bezodkladne, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa, keď podiel alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu dosiahol, presiahol alebo klesol pod príslušnú hraničnú hodnotu alebo odo dňa získania kontroly nad nekótovanou spoločnosťou.
(5)
Ak alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond získa jednotlivo alebo spoločne kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou správcovská spoločnosť spravujúca tento fond je povinná osobám podľa odseku 2 sprístupniť tieto informácie:
a)
identifikačné údaje správcovskej spoločnosti,
b)
stratégiu predchádzania a riadenia konfliktov záujmov, najmä medzi správcovskou spoločnosťou, alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom a nekótovanou spoločnosťou vrátane informácií o konkrétnych ochranných opatreniach prijatých s cieľom zaručiť, aby všetky dohody medzi správcovskou spoločnosťou alebo alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom a nekótovanou spoločnosťou boli uzavreté za obvyklých podmienok,
c)
politiku externej a internej komunikácie týkajúcu sa nekótovanej spoločnosti, najmä ak ide o zamestnancov.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná v oznámeniach nekótovanej spoločnosti podľa odsekov 3 a 5 požiadať predstavenstvo spoločnosti, aby bezodkladne oznámilo zástupcom zamestnancov alebo ak takíto zástupcovia neexistujú, samotným zamestnancom získanie kontroly zo strany alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou a informácie podľa odsekov 3 a 5. Správcovská spoločnosť je povinná vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby zástupcovia zamestnancov, alebo ak takíto zástupcovia neexistujú, samotní zamestnanci boli náležite informovaní predstavenstvom.
(7)
Ak alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond získa jednotlivo alebo spoločne kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou, správcovská spoločnosť spravujúca tento fond je povinná sprístupniť informácie o svojich zámeroch v súvislosti s budúcim vývojom obchodnej činnosti nekótovanej spoločnosti a o pravdepodobných dôsledkoch týchto zámerov na zamestnanosť vrátane všetkých podstatných zmien podmienok zamestnávania
a)
nekótovanej spoločnosti,
b)
akcionárom alebo spoločníkom nekótovanej spoločnosti, ktorých identifikačné údaje a adresy má k dispozícii alebo ktoré mu môže poskytnúť nekótovaná spoločnosť alebo register, ku ktorému má alebo môže získať prístup správcovská spoločnosť,
c)
Národnej banke Slovenska.
(8)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 7 je povinná požiadať predstavenstvo nekótovanej spoločnosti, aby sprístupnilo informácie podľa odseku 7 zástupcom zamestnancov, alebo ak takíto zástupcovia neexistujú, samotným zamestnancom nekótovanej spoločnosti a vyvinúť maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby predstavenstvo nekótovanej spoločnosti tieto informácie sprístupnilo.
(9)
Správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý získal jednotlivo alebo spoločne kontrolu nad nekótovanou spoločnosťou, je povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť informácie o tom ako bolo získanie kontroly financované.
(10)
Ustanovenia odsekov 2, 5 a 6 a § 137b sa vzťahujú aj na správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý získal jednotlivo alebo spoločne kontrolu nad emitentom cenných papierov, ktorý nie je nekótovanou spoločnosťou, ustanovenia § 136c ods. 1 a 2 sa na tohto emitenta použijú rovnako.
(11)
Na určenie toho, či na emitentovi cenných papierov podľa odseku 10 bola získaná kontrola sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.77d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 77a až 77d znejú:
„77a)
Čl. 110 ods. 3 až 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
77b)
Čl. 110 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
77c)
Čl. 110 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
77d)
§ 114 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
209.
Za § 192 sa vkladá § 192a, ktorý znie:
㤠192a
(1)
Osoba zapísaná v registri podľa § 31b je povinná predkladať Národnej banke Slovenska informácie o nástrojoch, do ktorých je investovaný majetok ňou spravovaných alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, o významných pozíciách a expozíciách spravovaných alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov.
(2)
Na štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie a termíny predkladania informácií podľa odseku 1 sa použije osobitný predpis.77e) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania informácií podľa odseku 1, vrátane metodiky na ich vypracúvanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77e znie:
„77e)
Čl. 110 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.“.
210.
V § 193 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
tuzemskými subjektmi kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,“.
Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená c) až l).
211.
V § 193 odsek 6 znie:
„(6)
Správcovská spoločnosť a neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 148, sú povinné umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní ich valného zhromaždenia, ich dozornej rady, ich predstavenstva alebo vedenia pobočky neeurópskej správcovskej spoločnosti.“.
212.
V § 196 ods. 1 až 4 sa slová „právne záväzný akt Európskej únie upravujúci kolektívne investovanie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „právne záväzný akt Európskej únie upravujúci kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov alebo právne záväzný akt Európskej únie upravujúci správcov alternatívnych investičných fondov“ v príslušnom tvare.
213.
V § 197 ods. 1 sa slová „európskymi fondmi“ nahrádzajú slovami „zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania“ a slová „Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov“ sa nahrádzajú slovami „Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)“.
214.
V § 198 ods. 1 sa slová „§ 147 až 149“ nahrádzajú slovami „§ 142 až 144“.
215.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88 znie:
„88)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.
216.
V § 200 ods. 2 sa za slovo „investovanie“ vkladajú slová „do prevoditeľných cenných papierov“.
217.
V § 201 ods. 2 sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
218.
Za § 201 sa vkladajú § 201a až 201c, ktoré znejú:
㤠201a
(1)
Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti (§ 48) zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov a ustanovení o konflikte záujmov (§ 45a) pri správe alternatívnych investičných fondov a distribúcií cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike prostredníctvom pobočky vykonáva Národná banka Slovenska.
(2)
Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 28a alebo neeurópskej správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 66c oznámi Národnej banke Slovenska, že správcovská spoločnosť odmietla príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu poskytnúť informácie, ktoré patria do jeho pôsobnosti, alebo neprijala potrebné opatrenia, aby skončila porušovanie niektorého z pravidiel, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti, Národná banka Slovenska, ak správcovská spoločnosť porušila pravidlá, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti
a)
prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby správcovská spoločnosť poskytla príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie ním požadované alebo na skončenie protiprávneho stavu; prijaté opatrenia bezodkladne oznámi príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti,
b)
požiada príslušný orgán nečlenského štátu o poskytnutie informácií, ak ide o neeurópsku správcovskú spoločnosť.
(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov pri výkone činnosti na území Slovenskej republiky porušuje niektoré z pravidiel, ktoré spadajú do jej pôsobnosti, požiada túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, aby v určenej lehote vykonala nápravu, a informuje o tom príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(4)
Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 neprijme potrebné opatrenia, aby skončila porušovanie pravidiel uvedených v odseku 3 alebo v určenej lehote neuskutoční nápravu, informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na ukončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(5)
Ak napriek opatreniam podľa odsekov 3 a 4 zahraničná správcovská spoločnosť naďalej porušuje právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa na ňu vzťahujú, Národná banka Slovenska môže po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo skončenie činnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky. Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná opatrenia vykonať. Ak dotknutá zahraničná správcovská spoločnosť spravuje alternatívny investičný fond podľa tohto zákona, na ktorého vytvorenie alebo spravovanie sa vyžaduje povolenie podľa tohto zákona, Národná banka Slovenska môže zahraničnej správcovskej spoločnosti odobrať toto povolenie.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov pri výkone činnosti na území Slovenskej republiky porušuje niektoré z pravidiel, ktoré nespadajú do jej pôsobnosti informuje o tom príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(7)
Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom na základe oznámenia podľa odseku 6 zahraničná správcovská spoločnosť naďalej porušuje právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa na ňu vzťahujú a táto situácia ohrozuje stabilitu finančného trhu v Slovenskej republike a ak je to potrebné v záujme ochrany investorov, Národná banka Slovenska môže po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia potrebné na ochranu investorov a stabilitu finančného trhu v Slovenskej republike vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo skončenie distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov na území Slovenskej republiky.
(8)
Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa použijú aj, ak Národná banka Slovenska z jasných a preukázateľných dôvodov nesúhlasila s udelením povolenia neeurópskej správcovskej spoločnosti jej referenčným členským štátom.
(9)
Ak Národná banka Slovenska príjme oznámenie príslušného orgánu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 28a alebo neeurópskej správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 66c, že táto správcovská spoločnosť alebo neeurópska správcovská spoločnosť pri výkone činnosti na území hostiteľského členského štátu porušuje niektoré z pravidiel, ktoré nespadajú do jeho pôsobnosti, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho stavu, a ak je to potrebné, požiada príslušný orgán nečlenského štátu o poskytnutie dodatočných informácií.
(10)
Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru, že príslušný orgán členského štátu podľa odsekov 1 až 7 nekonal správne, môže upozorniť na túto skutočnosť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), aby konal v rozsahu jeho právomocí podľa osobitného predpisu.89a)
§ 201b
(1)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov pri výkone ich povinností vyplývajúcich z právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov vrátane výmeny informácií potrebných na tento účel. Národná banka Slovenska je oprávnená využiť svoje právomoci na účely spolupráce aj, ak sa vyšetrovaný prípad netýka porušenia právneho predpisu Slovenskej republiky; ak sa výmena informácií týka osobných údajov, tieto sa uchovávajú najviac po dobu piatich rokov.
(2)
Národná banka Slovenska postúpi hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti kópie dohôd o spolupráci uzavretých podľa § 150e ods. 1 písm. b) a § 66c ods. 2 písm. e) a informácie získané od orgánov dohľadu z nečlenských štátov na základe týchto dohôd alebo podľa § 201a ods. 2 a 9.
(3)
Ak Národná banka Slovenska dospela k názoru, že dohoda o spolupráci, ktorú uzavrel domovský členský štát zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 150e ods. 1 písm. b) a § 66c ods. 2 písm. e) nie je v súlade s požiadavkami platných regulačných technických štandardov vydaných na základe právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, môže upozorniť na túto záležitosť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), aby konal v rozsahu jeho právomocí podľa osobitného predpisu.89a)
(4)
Ak Národná banka Slovenska dostala upozornenie príslušného orgánu členského štátu, že na území Slovenskej republiky sa koná alebo konalo v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, Národná banka Slovenska je povinná vykonať dohľad. Národná banka Slovenska je povinná informovať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a príslušný orgán členského štátu, ktorý vykonal oznámenie, o podstatných predbežných krokoch prijatých Národnou bankou Slovenska pri preverovaní oznámenia a o výsledku konania.
(5)
Ak Národná banka Slovenska má pochybnosť, že na území iného členského štátu sa koná alebo konalo v rozpore s ustanoveniami právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov upozorní na túto skutočnosť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a príslušný orgán členského štátu.
(6)
Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) požiadal v súlade s osobitným predpisom85) Národnú banku Slovenska o prijatie opatrení v súvislosti s alternatívnymi investičnými fondmi, zahraničnými alternatívnymi investičnými fondmi, správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami a neeurópskymi správcovskými spoločnosťami, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia, ktoré
a)
riešia účinne hrozbu pre riadne fungovanie a integritu finančného trhu alebo stabilitu celého finančného systému v Európskej únii alebo jeho časti, alebo významne zlepšujú spôsobilosť príslušných orgánov monitorovať hrozbu,
b)
nevytvárajú riziko regulačnej arbitráže,
c)
nemajú škodlivý vplyv na efektívnosť finančných trhov vrátane znižovania likvidity na týchto trhoch alebo vytvárania neistoty vo vzťahu k účastníkom trhu spôsobom, ktorý nie je primeraný k prínosom tohto opatrenia.
§ 201c
(1)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), Európskemu výboru pre systémové riziká informácie týkajúce sa potenciálnych systémových dôsledkov89a) činnosti správcovských spoločností alebo zahraničných správcovských spoločností spravujúcich alternatívne investičné fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy na stabilitu systémovo dôležitých finančných inštitúcií a na riadne fungovanie finančných trhov. Informácie podľa prvej vety oznámi Národná banka Slovenska aj tým príslušným orgánom iných členských štátov, v ktorých sú informácie podľa prvej vety potrebné na monitorovanie a prijímanie opatrení na zabezpečenie stability systémovo dôležitých finančných inštitúcií a na riadne fungovanie finančných trhov.
(2)
Národná banka Slovenska oznamuje súhrnné informácie týkajúce sa činností správcovských spoločností alebo zahraničných správcovských spoločností spravujúcich alternatívne investičné fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), Európskemu výboru pre systémové riziká za podmienok podľa osobitného predpisu.89b)
(3)
Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s posúdením, konaním alebo opomenutím príslušného orgánu iného členského štátu v oblastiach, v ktorých právne záväzný akt Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov vyžaduje spoluprácu alebo koordináciu medzi príslušnými orgánmi z viac ako jedného členského štátu, môže upozorniť na túto záležitosť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) aby konal v rozsahu jeho právomocí podľa osobitného predpisu.88)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 89a a 89b znejú:
„89a)
Čl. 116 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
89b) Čl. 35 nariadenia 1095/2010.“.
219.
V § 202 ods. 1 sa slová „štatút podielového fondu“ nahrádzajú slovami „štatút alebo zakladajúce dokumenty tuzemského subjektu kolektívneho investovania“.
220.
V § 202 ods. 6 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa prvej až štvrtej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,90a) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90a znie:
„90a)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
221.
V § 205 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienky povolenia vo vzťahu k príslušnému spravovanému subjektu kolektívneho investovania a opatrenia podľa § 202 ods. 1 písm. a) neviedli k náprave.“.
222.
V § 205 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Dňom zavedenia nútenej správy sa pozastavuje vydávanie podielových listov. Ak ide zavedenie nútenej správy vo vzťahu k zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu, jeho cenné papiere alebo majetkové účasti sa nesmú distribuovať na území Slovenskej republiky a členských štátov. Národná banka Slovenska informuje o zavedení nútenej správy a o skutočnosti podľa druhej vety príslušné orgány dohľadu hostiteľských štátov správcovskej spoločnosti.“.
223.
§ 206 znie:
㤠206
Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení podľa § 28 uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. 3 alebo v povolení podľa § 28a aj výkon činností podľa § 27 ods. 6, môže Národná banka Slovenska zaviesť nútenú správu podľa osobitného predpisu.92)“.
224.
V § 207 ods. 5 sa slová „zahraničná investičná spoločnosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „správcovská spoločnosť“ v príslušnom tvare.
225.
V § 208 sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti uvedený aj výkon činnosti podľa § 27 ods. 3“ nahrádzajú slovami „uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6“.
226.
§ 209 znie:
㤠209
(1)
Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, dňom doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia správcovská spoločnosť nemôže zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti ani vykonávať inú činnosť podľa tohto zákona okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov, a bezodkladne alebo v lehote určenej Národnou bankou Slovenska odovzdať majetok tuzemského subjektu kolektívneho investovania a s ním súvisiacu dokumentáciu osobe určenej v rozhodnutí Národnej banke Slovenska podľa odseku 3. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska nemá odkladný účinok.
(2)
Právnická osoba, ktorej bolo odobraté alebo zaniklo povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, vykonáva činnosti podľa odseku 1 ako správcovská spoločnosť podľa tohto zákona dovtedy, kým vyrovná svoje pohľadávky a záväzky a je povinná uchovávať záznamy podľa § 41 po dobu aspoň piatich rokov.
(3)
Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, súčasne rozhodne o
a)
prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť, ak s tým táto správcovská spoločnosť vyslovila predchádzajúci písomný súhlas,
b)
určení núteného správcu podľa § 205 alebo
c)
zrušení podielových fondov spravovaných touto správcovskou spoločnosťou podľa § 26.
(4)
Rozhodnutie o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a zašle právnická osoba, ktorej bolo odobraté toto povolenie, na uverejnenie do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.
(5)
Ak bolo odobraté povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a správcovskej spoločnosti, ktorá má zriadenú pobočku v zahraničí, Národná banka Slovenska oznámi bezodkladne túto skutočnosť aj orgánu dohľadu v štáte, v ktorom bola pobočka zriadená.
(6)
Odobratie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a sa zapisuje do obchodného registra. Do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a Národná banka Slovenska zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register; pri podaní tohto návrhu sa nepoužije § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
(7)
Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a správcovskej spoločnosti, ktorá mala v tomto povolení uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, Národná banka Slovenska podá príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu právnickej osoby, ktorej bolo odobraté povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, a na vymenovanie likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zrušení nemôže použiť postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka. Na túto likvidáciu sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.95)
(8)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska odobrala povolenie podľa § 148, sú povinné bezodkladne ukončiť distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničného alternatívneho investičného fondu na území Slovenskej republiky a sú povinné vyrovnať záväzky vo vzťahu k investorom, ktorí s nimi vstúpili do zmluvného vzťahu pred odobratím povolenia podľa § 148; to platí aj, ak zahraničnej správcovskej spoločnosti bolo odobraté povolenie v štáte jej sídla alebo ak zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu bolo odobraté povolenie alebo registrácia v štáte, v ktorom je usadený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 94 sa vypúšťa.
227.
§ 210 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:
„(5)
Ministerstvo financií oznámi do 22. júla 2014 Európskej komisii a Národná banka Slovenska oznámi do 22. júla 2014 Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) údaje a zmeny v údajoch o
a)
typoch alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, ktorých cenné papiere alebo majetkové účasti môžu správcovské spoločnosti alebo zahraničné správcovské spoločnosti distribuovať na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom,
b)
dodatočných požiadavkách ustanovených nad rámec právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov.
(6)
Ministerstvo financií oznámi Európskej komisii, že Slovenská republika využila výnimku alebo možnosť voľby podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov ustanovených v § 47 ods. 5, § 71 ods. 3 písm. d), § 150f ods. 4 a § 220a ods. 6; to platí aj pre zmeny uplatňovania výnimky alebo možnosti voľby.
(7)
Národná banka Slovenska oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) údaje o správcovských spoločnostiach spravujúcich alternatívne investičné fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy, informácie potrebné na posúdenie fungovania systému jednotného povolenia pre správcovské spoločnosti a distribúcie cenných papierov alebo majetkových účastí neeurópskych fondov v rozsahu požadovanom Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) a údaje o sankciách v súvislosti s alternatívnymi investičnými fondmi alebo zahraničnými alternatívnymi investičnými fondmi alebo zmluvnými správcami.
(8)
Národná banka Slovenska štvrťročne oznamuje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) údaje o správcovských spoločnostiach s povolením podľa § 28a a o zahraničných správcovských spoločnostiach so sídlom v členskom štáte, ktoré spravujú alebo distribuujú cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych investičných fondov na základe § 63a, 66a, 66b až 66f, 150b až 150d a o správcovských spoločnostiach s povolením podľa § 28a, o zahraničných správcovských spoločnostiach so sídlom v členskom štáte a o neeurópskych správcovských spoločnostiach, ktoré distribuujú cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskych alternatívnych investičných fondov na základe § 150g a 150h a ďalšie údaje potrebné na zavedenie jednotného povolenia.
(9)
Národná banka Slovenska oznamuje štvrťročne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) údaje o správcovských spoločnostiach s povolením podľa § 28a a o zahraničných správcovských spoločnostiach so sídlom v členskom štáte, ktoré spravujú alebo distribuujú cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych investičných fondov na základe § 63a ods. 9, § 66a ods. 3, § 66b až 66f, 150b až 150f a o správcovských spoločnostiach s povolením podľa § 28a, o zahraničných správcovských spoločnostiach so sídlom v členskom štáte a o neeurópskych správcovských spoločnostiach, ktoré distribuujú cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskych alternatívnych investičných fondov na základe § 150g a 150h a ďalšie údaje potrebné na ukončenie národných režimov.
(10)
Ministerstvo financií oznamuje ročne Európskej Komisii údaje o správcovských spoločnostiach s povolením podľa § 28a a o zahraničných správcovských spoločnostiach so sídlom v členskom štáte, ktoré spravujú alebo distribuujú cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych investičných fondov na základe § 63a ods. 9, § 66a ods. 3, § 66b až 66f, 150b až 150f a o správcovských spoločnostiach s povolením podľa § 28a, o zahraničných správcovských spoločnostiach so sídlom v členskom štáte a o neeurópskych správcovských spoločnostiach, ktoré distribuujú cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskych alternatívnych investičných fondov na základe § 150g a 150h a údaje o dátume implementácie a uplatňovania ustanovení o jednotnom povolení. Informácie podľa prvej vety obsahujú
a)
informácie o mieste usadenia správcovských spoločnosti a zahraničných správcovských spoločností,
b)
identifikačné údaje alternatívnych investičných fondov a európskych alternatívnych investičných fondov, ktoré sú spravované alebo ktorých cenné papiere alebo majetkové účasti sú distribuované osobami podľa písm. a),
c)
identifikačné údaje neeurópskych alternatívnych investičných fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami s povolením podľa § 28a, ktorých cenné papiere alebo majetkové účasti sa nedistribuujú v členských štátoch na základe jednotného povolenia,
d)
identifikačné údaje neeurópskych alternatívnych investičných fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami s povolením podľa § 28a, ktorých cenné papiere alebo majetkové účasti sa distribuujú v členských štátoch na základe jednotného povolenia,
e)
informáciu, či osoby podľa písmena a) vykonávajú svoju činnosť na základe jednotného povolenia alebo na základe národného režimu,
f)
akékoľvek ďalšie informácie potrebné na prehľad o spravovaní a distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov v členských štátoch.“.
228.
Za § 220 sa vkladá § 220a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠220a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 22. júla 2013
(1)
Osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu v správe alternatívnych investičných fondov a na ktorú sa od 22.júla 2013 vyžaduje povolenie podľa § 28a, je povinná požiadať do 22. júla 2014 o udelenie povolenia podľa § 28a.
(2)
Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa predpisov účinných do 21. júla 2013, ktoré je platné k 21. júlu 2013, sa považuje za povolenie podľa § 28 vydané podľa predpisu účinného od 22. júla 2013. Správcovské spoločnosti, zahraničné investičné spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti vykonávajúce činnosť na základe predpisov účinných do 21. júla 2013 sú do 22. júla 2014 povinné, ak odseky 3 až 5 neustanovujú inak, prispôsobiť svoju činnosť ustanoveniam tohto zákona, ktoré ukladajú odlišné povinnosti od povinností podľa predpisov účinných do 21. júla 2013; to neplatí pre ustanovenia § 125 ods. 1 písm. d) a § 130 ods. 10 a 11.
(3)
Povolenia vydané zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 148 predpisu účinného do 21. júla 2013 platné k 21. júlu 2013 sa považuje za povolenie vydané podľa § 148 predpisu účinného od 22.júla 2013. Zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničná investičná spoločnosť je povinná do 21. júla 2014 vykonať oznámenie podľa § 150d a preukázať splnenie podmienok na udelenie povolenia podľa § 148 predpisu účinného od 22. júla 2013. Ak zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničná investičná spoločnosť povinnosť podľa druhej vety do 21. júla 2014 nesplní, povolenie podľa § 148 zaniká k 22. júlu 2014.
(4)
Ustanovenia § 63a, 150b a 150c sa nevzťahujú na alternatívne investičné fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy, na ktorých cenné papiere bola vyhlásená verejná ponuka cenných papierov a bol zverejnený prospekt cenných papierov96) pred 22. júlom 2013, a to počas platnosti tohto prospektu.
(5)
Správcovská spoločnosť alebo iná osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu v správe uzavretých alternatívnych investičných fondov, ktoré od 22. júla 2013 už nevykonávajú žiadne ďalšie investície, môže vykonávať túto činnosť bez povolenia podľa § 28a alebo registrácie podľa § 31b.
(6)
Správcovská spoločnosť alebo iná osoba, ktorá pred 22. júlom 2013 vykonávala činnosť spočívajúcu v správe uzavretých alternatívnych investičných fondov, u ktorých lehota na upisovanie ich cenných papierov alebo majetkových účastí pre investorov skončila pred 21. júlom 2011 a ktoré sú vytvorené na časové obdobie, ktoré sa končí najneskôr 22. júla 2016 môže naďalej spravovať tieto alternatívne investičné fondy, ak splní podmienky podľa § 160a, 189b, 137b a 137c . V opačnom prípade je osoba podľa prvej vety povinná predložiť žiadosť o udelenie povolenia podľa § 28a alebo návrh na zápis do registra podľa § 31b.
(7)
Ustanovenia § 63a ods. 9, § 66a ods. 3, § 66b až 66f, § 150b ods. 6, § 150c ods. 5, § 150d ods. 3, § 150e a 150f sa uplatňujú v súlade s osobitným predpisom Európskej komisie na účely zavedenia jednotného povolenia vydaným na základe právneho záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov a až od dátumu určenom v tomto osobitnom predpise. Ustanovenia § 150g a 150h sa prestanú uplatňovať v súlade s osobitným predpisom Európskej komisie na účely ukončenia národných režimov vydaným na základe právneho záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov a až od dátumu určeného v tomto predpise.
(8)
Ustanovenie § 210 ods. 8 sa uplatňuje od 22. júla 2013 do dátumu vydania stanoviska Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) k fungovaniu jednotného povolenia pre správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti so sídlom v členskom štáte a k uplatňovaniu národných režimov. Ustanovenie § 210 ods. 9 sa uplatňuje od dátumu účinnosti osobitného predpisu Európskej komisie na účely zavedenia jednotného povolenia vydaného na základe právneho záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov do dátumu vydania stanoviska Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) podľa prvej vety.
(9)
Osoba, ktorá vykonáva činnosť podliehajúcu zápisu do registra podľa § 31b, je povinná požiadať o zápis do tohto registra do 22. júla 2014.
(10)
Každý predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie udelený podľa predpisov účinných do 21. júla 2013 sa považuje za povolenie udelené podľa predpisu účinného od 22. júla 2013.
(11)
Konania o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie začaté pred 22. júlom 2013 sa dokončia podľa predpisu účinného od 22. júla 2013.“.
(12)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 22. júlom 2013 sa dokončia podľa predpisu účinného od 22. júla 2013 a osobitného zákona,83) pričom pre lehoty, ktoré sa pred 22. júlom 2013 ešte neukončili, platia ustanovenia predpisu účinného od 22. júla 2013 a osobitného zákona.90a) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 22. júlom 2013, zostávajú zachované.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96 znie:
„96)
§ 120 a 121 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
229.
Slová „špeciálny podielový fond profesionálnych investorov“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov“ v príslušnom tvare.
230.
Slová „Európsky orgán pre cenné papiere a trhy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)“ v príslušnom tvare.
231.
Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011).“.
232.
Príloha č. 2 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Osobitné údaje, ak
a) je podľa štatútu podielového fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií podľa § 100 ods. 2,
b) investičnou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu alebo kopírovanie s pákovým efektom,
c) správcovská spoločnosť v súvislosti s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu prijme zábezpeku alebo je zábezpeka prijatá v rámci používania postupov a nástrojov na účely efektívneho riadenia investícií podľa § 100 ods. 2 štandardného fondu obchodovaného na burze.“.
233.
Príloha č. 3 sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
„11. Osobitné údaje, ak
a) investičnou politikou podielového fondu je kopírovanie indexu,
b) je podľa štatútu podielového fondu povolené používať postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií podľa § 100 ods. 2.“.
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č.132/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,“.
2.
§ 125 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Náležitosti žiadosti o schválenie prospektu môže ustanoviť Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.“.
3.
§ 126 až 130 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 104 a 106 sa vypúšťajú.
4.
V § 145 ods. 2 sa číslo „14“ nahrádza číslom „15“.
5.
Za § 173r sa vkladá § 173s, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 22.júla 2013
(1)
Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt, ktorý vykonával činnosť podľa predpisov účinných do 21. júla 2013, je povinný do 22. júla 2014
a)
požiadať o príslušné povolenie alebo požiadať o zápis do registra správcov podľa osobitného zákona,126) alebo
b)
ukončiť činnosť ako vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt a vyplatiť investorom od nich zhromaždené peňažné prostriedky vrátane alikvotnej časti ponúkanej majetkovej hodnoty v lehote ustanovenej v prospekte investície.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zamietne žiadosť o povolenie alebo registráciu podľa odseku 1 písm. a), je vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt povinný do šiestich mesiacov ukončiť činnosť ako vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt a vyplatiť investorom od nich zhromaždené peňažné prostriedky vrátane alikvotnej časti ponúkanej majetkovej hodnoty v lehote ustanovenej v prospekte investície.
(3)
Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt nemôže od 22. júla 2013 verejne ponúkať majetkové hodnoty. Vyhlasovateľ verejnej ponuky nemôže od 22.júla 2013 zmeniť podmienky vyhlásenej verejnej ponuky majetkových hodnôt.
(4)
Na vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt sa vzťahujú ustanovenia predpisov účinných do 21. júla 2013 týkajúce sa dodržiavania schváleného prospektu investície a informačných povinností.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:
„126)
§ 28a a 31b zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 352/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 62 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,43a) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.43b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:
„43a)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43b)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
2.
V § 78 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,43a) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“ a v druhej vete sa nad slovom „zákona“ odkaz 58a nahrádza odkazom 43b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a sa vypúšťa.
3.
V § 86 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,43a) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“ a v druhej vete sa nad slovom „zákona“ odkaz 58a nahrádza odkazom 43b.
4.
V § 96 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
postup pri požadovaní a prideľovaní identifikátora príjemcu inkasa na účely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), náležitosti žiadosti o pridelenie identifikátora príjemcu inkasa; pravidlá o vedení a používaní registra identifikátorov príjemcov inkás a osobitného registra zneužitých identifikátorov príjemcov inkás, ako aj rozsah, spôsob a podmienky poskytovania údajov do týchto registrov a sprístupňovania údajov z týchto registrov a spôsob technického zabezpečenia ochrany poskytovaných a sprístupňovaných zdrojov; týmto opatrením sa tiež môže ustanoviť hodnota poplatkov alebo sadzba poplatkov za pridelenie identifikátora príjemcu inkasa a môžu sa ustanoviť aj podrobnosti o týchto poplatkoch, spôsob výpočtu ich hodnoty a podrobnosti o platení týchto poplatkov.“.
5.
V § 98 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti poskytovateľa platobných služieb prideľuje identifikátor príjemcu inkasa na účely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách, ako aj vedie register identifikátorov príjemcov inkás a môže viesť osobitný register zneužitých identifikátorov príjemcov inkás, Národná banka Slovenska môže aj bez súhlasu príjemcu inkasa využívať údaje z týchto registrov pri výkone svojich úloh, činností a pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitného zákona40) a aj bez súhlasu príjemcu inkasa môže sprístupňovať údaje z týchto registrov poskytovateľom platobných služieb. Na účely predkladania žiadostí poskytovateľa platobných služieb o pridelenie identifikátorov príjemcu inkasa a zasielania pridelených identifikátorov príjemcu inkasa je poskytovateľ platobných služieb povinný oznámiť Národnej banke Slovenska svoju elektronickú adresu a ďalšie potrebné údaje podľa požiadaviek Národnej banky Slovenska.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
6.
Za § 101d sa vkladá § 101e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 22. júla 2013
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 22. júlom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona,39) pričom pre lehoty, ktoré sa pred 22. júlom 2013 ešte neukončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.43a) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 22. júlom 2013, zostávajú zachované.“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 547/2011 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 22. júla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.