207/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
z 20. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z. a zákona č. 414/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8b sa citácia „§ 23 ods. 3 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).“.
2.
V § 3 písmeno s) znie:
„s)
peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 10 ods. 10, § 16 ods. 8 a § 18 ods. 7 a 9 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 3 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
„t)
finančné prostriedky Európskej únie,“.
Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).
4.
V poznámke po čiarou k odkazu 9a sa slová „č. 409/2001 Z. z.“ nahrádzajú slovami „č. 409/2011 Z. z.“.
5.
V § 4 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra,“.
6.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až s), ktoré znejú:
„o)
úhradu nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a s určovaním výšky poplatkov a s vyberaním poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd podľa osobitného predpisu,11b)
p)
nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na základe predchádzajúceho pokynu ministerstva,
q)
odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel podľa osobitného predpisu,11c)
r)
podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami11d) s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením,
s)
vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých je vykonanie opatrení obmedzené z dôvodu ochrany prírody a krajiny.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11b až 11d znejú:
„11b)
§ 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
11c)
§ 35 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
11d)
§ 28 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.
7.
V § 4 ods. 2 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
8.
V § 4 ods. 2 a 3 sa za slová „a) až e)“ vkladajú slová „a i) až n)“.
9.
V § 4 odsek 7 znie:
„(7)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. d) sa každoročne poskytnú v nevyhnutnom rozsahu tak, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa vypúšťa.
10.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:
„(8)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí ministrovi do 15. mája oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré odvedie fondu podľa osobitného predpisu,12a) upravenej o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov podľa osobitného predpisu.12b)
(9)
Minister písomným rozhodnutím určí výšku úhrady podľa odseku 1 písm. o) najviac vo výške 10 % zo sumy uvedenej v oznámení podľa odseku 8. Fond úhradu podľa odseku 1 písm. o) uhradí do 30 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia ministra správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
(10)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. p) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najviac vo výške príjmu fondu z predaja priznaných jednotiek (AAU) podľa osobitného predpisu.12c)
(11)
O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. q) rozhoduje minister po dohode s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky.
(12)
O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. r) a s) rozhoduje minister po dohode s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú:
„12a)
§ 79 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.
12c)
§ 10 ods. 10 zákona č. 414/2012 Z. z.“.
11.
V § 5 ods. 4 sa slová „osobitnom účte“ nahrádzajú slovami „osobitných účtoch“.
12.
V § 5 ods. 5 sa slovo „záruky“ nahrádza slovom „zábezpeky“.
13.
V § 5 ods. 7 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a i) až n)“.
14.
V § 6 ods. 1 sa za slová „a) až d)“ vkladajú slová „a i) až n)“.
15.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Postup poskytovania podpory
(1)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až n), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, uvedie aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu a stručný opis projektu,
d)
výšku požadovaných prostriedkov,
e)
druh podpory,
f)
výšku celkových rozpočtovaných nákladov na projekt,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
i)
opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovanej podpory vo forme úveru,
l)
návrh na zabezpečenie záväzkov, ak ide o žiadosť o podporu vo forme úveru,
m)
prílohy podľa § 13 písm. b).
(2)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej následkov,
c)
predbežné vyčíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie,
d)
výšku požadovanej podpory.
(3)
Žiadosť o podporu formou dotácie musí žiadateľ doručiť fondu najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka okrem žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a žiadosti o podporu novej činnosti doplnenej podľa poslednej vety § 4 ods. 2. Žiadosti o podporu formou úveru podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až n) podáva žiadateľ fondu v priebehu kalendárneho roka.
(4)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí o podporu a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Fond vedie evidenciu osobných údajov fyzických osôb len v rozsahu podľa odseku 1 písm. b) a len na účely poskytnutia podpory a uzavretia zmluvy o poskytnutí podpory podľa tohto zákona.
(5)
Ak žiadosť o podporu neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a) až l), fond žiadosť o podporu nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Ak žiadosť o podporu neobsahuje prílohy podľa odseku 1 písm. m), fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil. Žiadosť o podporu, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Zoznam žiadostí o podporu obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu. Zoznam žiadostí o podporu je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.
(6)
Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory a po doručení dokladov podľa § 13 písm. b) a osobitných predpisov,19a) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí podpory.
(7)
Zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku a fond na svojom webovom sídle. Rozhodnutia o poskytnutí podpory pre fyzické osoby sa nezverejňujú, ale fond ich doručuje žiadateľovi.
(8)
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
(9)
Na postup poskytovania podpory a rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.20)
(10)
Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý
a)
porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu alebo
b)
je v likvidácii, alebo na ktorého bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu,21) alebo
c)
nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
(11)
Postup podľa odseku 1 písm. i) až m) a odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, a na účely podľa § 4 ods. 1 písm. h) aj na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 21 znejú:
„19a)
Napríklad § 409 až 470 a § 536 až 565 Obchodného zákonníka, § 588 až 627 a § 631 až 656 Občianskeho zákonníka, § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 11 a § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
postup a spôsob vrátenia finančných prostriedkov pri nedodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory a nepoužitých finančných prostriedkov.“.
17.
V § 10 ods. 2 písm. c) sa slovo „záruky“ nahrádza slovom „zábezpeky“.
18.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Fond vykonáva následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou podporou a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí podpory podľa osobitného predpisu.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 11 a 12 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak žiadateľ pri použití poskytnutej podpory poruší finančnú disciplínu, fond postupuje podľa osobitného predpisu.22b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
20.
V § 11 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
21.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
22.
V § 13 písmeno b) znie:
„b)
náležitostiach príloh žiadosti o podporu, spôsobe kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadosti o podporu a o dokladoch potrebných na uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory.“.
23.
Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 9, ktorá bola podaná do 31. júla 2013, je žiadateľ povinný doplniť do 31. októbra 2013 podľa § 9 účinného od 1. augusta 2013.“.
Čl. II
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z. zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 408/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 58 ods. 3 sa slová „Environmentálneho fondu s výnimkou“ nahrádzajú slovami „organizácie ochrany prírody okrem“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.