208/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 sa za slovo „agentúre“ vkladá čiarka a slová „v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ a dopĺňa sa táto veta: „Elektronické podanie žiadosti musí byť podpísané elektronickým podpisom, zaručeným elektronickým podpisom alebo do troch pracovných dní potvrdené listinnou podobou.“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. f) sa za slovo „parametrov“ vkladajú slová „zistených akreditovanými metódami“.
3.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
kópia zmluvy uzavretej medzi uchádzačom podľa odseku 2 písm. c) a subjektom zabezpečujúcim skladovanie a prepravu mliečnych výrobkov o tom, že tento umožní vykonanie kontroly podľa § 4 ods. 5 a podľa osobitných predpisov.16b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
„16b)
§ 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 657/2008.“.
4.
V § 3 ods. 5 písm. a) sa slová „písomnej alebo elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „listinnej podobe alebo elektronickej podobe“.
5.
V § 3 ods. 6 sa vypúšťa slovo „písomne“.
6.
V § 3 ods. 7 sa za slovo „agentúre“ vkladajú slová „v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ a za slová „písm. a) až f)“ sa vkladajú slová „a m)“.
7.
V § 3 ods. 8 sa slová „príchute ochutených“ nahrádzajú slovom „sortimentu“.
8.
V § 4 ods. 1 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
9.
V § 4 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) sa slová „elektronickými prostriedkami a v listinnej podobe“ nahrádzajú slovami „v elektronickej podobe alebo listinnej podobe“.
10.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
11.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Uchádzač podľa § 3 ods. 2 písm. c) zabezpečí, aby skladovanie a preprava mliečnych výrobkov boli vykonané podľa osobitného predpisu.19c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:
„19c)
§ 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 3 ods. 1, 5 a 7, § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „tlačive“ nahrádza slovom „formulári“.
13.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2
P. č. Názov výrobku Kategória podľa
prílohy I nariadenia
Komisie (ES)
č. 966/2009
Druh a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia úhrada
platená žiakom
s DPH v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,0953 0,06
2. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,0953 0,05
3. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,0953 0,04
4. polotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,0953 0,05
5. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,1178 0,10
6. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,1178 0,19
7. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,1216 0,28
8. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I téglik 200 ml 200 ml 0,0942 0,18
9. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I téglik 200 ml 200 ml 0,1226 0,28
10. zakysané mlieko I téglik 200 ml 200 ml 0,0942 0,19
11. zakysané mlieko I téglik 200 g 200 g 0,0915 0,19
12. zakysané mlieko I téglik 250 g 250 g 0,1143 0,21
13. acidofilné mlieko 3,6 % I téglik 230 ml 230 ml 0,1084 0,16
14. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 ml 250 ml 0,1178 0,16
15. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 g 250 g 0,1143 0,16
16. bifidový cmar neochutený I téglik 250 g 250 g 0,1143 0,17
17. jogurt biely I téglik 125 g 125 g 0,0626 0,18
18. jogurt biely I téglik 135 g 135 g 0,0676 0,23
19. jogurt biely I téglik 145 g 145 g 0,0711 0,24
20. jogurt biely I téglik 150 g 150 g 0,0751 0,26
21. tvarohový dezert I téglik 80 g 80 g 0,0450 0,33
22. jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0637 0,23
23. jogurt ochutený II téglik 145 g 145 g 0,0739 0,28
24. jogurt ochutený II téglik 150 g 150 g 0,0765 0,27
25. jogurt ochutený II téglik 150 ml 150 ml 0,0788 0,27
26. jogurtové mlieko II téglik 200 ml 200 ml 0,1050 0,23
27. bifidový cmar ochutený II téglik 250 g 250 g 0,1275 0,22
28. tvaroh hrudkovitý III téglik 250 g 85 g 0,0944 0,12
29. polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % V fólia 1000 – 2 800 g 30 g 0,0850 0,05
30. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % V fólia 1000 – 2 800 g 30 g 0,0900 0,10
31. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky V tácka 100 g 30 g 0,0900 0,10“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.
Robert Fico v. r.