210/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. apríla 2013 bola v Jerevane podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Arménskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2013 v súlade s článkom 8.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.