211/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
ZÁKON
z 21. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 101/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z. a zákona č. 353/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. g) sa za slovom „odvetví“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a navrhuje opatrenia na zlepšenie“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poveruje osobu na spravovanie poradenského systému v pôdohospodárstve“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:
„12ca)
Čl. 20 písm. a) bod v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.
Čl. 12 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.“.
5.
V § 3b ods. 1 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
6.
V § 6 ods. 3 sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“.
7.
V § 7 ods. 1 písm. h) a § 10 ods. 5 sa slová „internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „webovom sídle“.
8.
V § 15 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „166 000 eur“.
9.
V § 16a ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „tú istú“.
10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41c znejú:
„41a)
Napríklad nariadenie (ES) č. 73/2009 v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.
41c)
Napríklad čl. 58 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení, čl. 16 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 025, 28. 1. 2011) v platnom znení.“.
11.
§ 16a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak žiadosť o poskytnutie podpory na poľnohospodársku pôdu podal žiadateľ, ktorý nespĺňa na určitej ploche ustanovené podmienky a podmienky podľa osobitného predpisu,41ca) k 30. júnu 2003 platobná agentúra rozhodne o neposkytnutí podpory na túto plochu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41ca znie:
„41ca)
Napríklad čl. 3 až 6 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.“.
12.
V § 16b ods. 1 sa za slovo „preukázali“ vkladajú slová „plnenie ustanovených podmienok a“.
13.
§ 16c znie:
㤠16c
(1)
Ak žiadosť o poskytnutie podpory na tú istú poľnohospodársku pôdu podali viacerí žiadatelia a postupom podľa § 16b ods. 1 sa zistilo, že právo užívania žiadateľov k pôde je sporné, platobná agentúra na spornej výmere neurčí stanovenú plochu41da) a v súlade s ustanovenými podmienkami rozhodne podľa osobitného predpisu.41c) Proti rozhodnutiu o poskytnutí podpory zníženej o spornú výmeru nie je prípustný opravný prostriedok.41db)
(2)
Ak sa v konaní pred súdom41e) preukáže, že jeden zo žiadateľov podľa odseku 1 mal v čase rozhodnutia právo užívania k pôde, a sú zachované lehoty podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,41ea) platobná agentúra obnoví konanie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.41eb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41da, 41db, 41ea a 41eb znejú:
„41da)
Čl. 2 ods. 23 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.
41db)
§ 53 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
41ea)
§ 63 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
41eb)
§ 62 ods. 1 písm. a), b) alebo e) zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
14.
Za § 16d sa vkladá § 16e, ktorý znie:
㤠16e
(1)
Poradenský systém v pôdohospodárstve zabezpečuje pomoc poľnohospodárovi pri obhospodarovaní pôdy a správe poľnohospodárskeho podniku najmä v oblasti krížového plnenia, životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat, udržania dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a noriem bezpečnosti pri práci.
(2)
Poradenský systém v pôdohospodárstve spravuje ministerstvom poverená osoba, ktorá má personál a materiálno-technické vybavenie na
a)
zabezpečenie systému vzdelávania,
b)
vedenie registra poskytovateľov poradenských služieb,
c)
prevádzku informačného systému a komunikačného systému a
d)
spracovanie a šírenie autorizovaných dát.
(3)
Register poskytovateľov poradenských služieb obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko alebo názov,
b)
adresu miesta podnikania alebo sídlo,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
adresu elektronickej pošty,
e)
číslo telefónu.
(4)
Poradenskú službu môže poskytovať v rámci poradenského systému v pôdohospodárstve poradca, ktorý vykonáva túto službu vo vlastnom mene alebo ako zamestnanec právnickej osoby.
(5)
Poradca musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárske vedy a potravinárstvo podľa osobitného predpisu41fa) a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej tri roky praxe najmä v oblasti rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
b)
absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa odseku 2, ktorú úspešne ukončil záverečnou skúškou,
c)
bolo mu vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu alebo obdobné osvedčenie vydané v inom členskom štáte Európskej únie.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu je dokladom o absolvovaní odbornej prípravy poradcu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, ktoré vydáva poverená osoba podľa odseku 2 na päť rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41fa znie:
„41fa)
Prílohy č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.“.
15.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2013
(1)
Konania o žiadostiach na poskytnutie podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu podaných od 1. januára 2013 do 31. augusta 2013 sa dokončia podľa tohto zákona účinného od 1. septembra 2013.
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu vydané do 31. augusta 2013 je osvedčením podľa tohto zákona účinného od 1. septembra 2013.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.