212/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013 do 31.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
ZÁKON
z 25. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
8.
Za § 46j sa vkladá § 46k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)
Osoba, ktorá chce od 1. novembra 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013, je povinná do 30. septembra 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať údaje podľa § 25a ods. 5 písm. a) a b) v znení účinnom do 31. októbra 2013.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a e) v znení účinnom do 31. októbra 2013.
(3)
Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013, sa považuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.
(4)
Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013 a ktorej colný úrad nevydal do 31. októbra 2013 povolenie na obchodovanie, posúdi colný úrad podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.
(5)
Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013 a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 230 litrov, sa nepovažuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013 a povolenie na obchodovanie jej k 1. novembru 2013 zaniká, ak neoznámi colnému úradu do 31. októbra 2013, že chce byť obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013 okrem čl. I prvého až siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.