214/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
ZÁKON
z 26. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno l) znie:
„l)
úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu a hospodárenie v lesoch z dôvodu výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom obvode alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu,“.
2.
V § 2 písm. m) druhom a ôsmom bode sa slová „lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programov starostlivosti o lesy“.
3.
V § 2 písm. m) siedmom bode sa za slovo „realizácia“ vkladajú slová „mechanických, chemických a“.
4.
V § 2 písm. m) jedenástom bode sa za slovo „tokov“ vkladá čiarka a slová „lesných pozemkov, lesných porastov“.
5.
V § 2 písm. m) dvanástom bode sa za slovo „krajiny“ vkladá čiarka a slová „na území“ sa nahrádzajú slovom „územia“.
6.
V § 2 sa písmeno m) dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:
„14.
trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 2 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g) aj na lesný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.20a)
(6)
Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) štrnásteho bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g) do výšky sadzby na hektár zabezpečeného mladého lesného porastu20b) v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov zverejnenej vo výzve podľa § 4 ods. 4, ak mladý lesný porast
a)
nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,
b)
vznikol po náhodnej ťažbe,
c)
je obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy a zabezpečený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
„20a)
§ 50 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
20b)
§ 20 ods. 6 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z.“.
8.
V § 4 ods. 4 sa za slovo „piateho“ vkladajú slová „a štrnásteho“.
9.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013
Žiadateľ podľa § 3 ods. 1 písm. g) predkladá v roku 2013 najneskôr do 15. novembra ministerstvu žiadosť na účely podľa
a)
§ 2 písm. l), okrem žiadosti na úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu z dôvodu výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom obvode,
b)
§ 2 písm. m), okrem piateho a štrnásteho bodu, na lesný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.“.
10.
V prílohe poznámke x/ sa slová „podľa § 2 písm. a) až i)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 písm. a) až d)“.
11.
V prílohe sa slová „Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: meno a priezvisko/názov žiadateľa, adresa, IČO, názov účelu dotácie, celkový rozpočet projektu, na ktorý sa dotácia žiada, požadovaná suma dotácie, poskytnutá suma dotácie. Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.“ nahrádzajú slovami „Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.