22/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

22
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. januára 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 13, § 20 ods. 4, § 25, § 27 ods. 5, § 40 ods. 5, § 54 ods. 4, § 56 ods. 8, § 58 ods. 2, § 71 ods. 7 a § 93 ods. 6 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Odborná príprava
(1)
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška”) typu S sa vykonáva v tomto rozsahu:
a)
základy právneho poriadku Slovenskej republiky 1 hodina,
b)
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 2 hodiny,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 14 hodín,
d)
základy trestného práva 8 hodín,
e)
základy kriminalistiky 6 hodín,
f)
zákon o priestupkoch 3 hodiny,
g)
zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 6 hodín,
h)
teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,
i)
praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 12 hodín,
j)
poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,
k)
požiarna príprava 5 hodín,
l)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.
(2)
Odborná príprava na skúšku typu P sa vykonáva v tomto rozsahu:
a)
základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín,
b)
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 15 hodín,
d)
základy trestného práva 8 hodín,
e)
základy kriminalistiky a kriminológie 6 hodín,
f)
zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,
g)
zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 10 hodín,
h)
teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,
i)
praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 12 hodín,
j)
poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,
k)
požiarna príprava 5 hodín,
l)
manažment (starostlivosť o zákazníka, komunikácia, základné pracovnoprávne vzťahy) 6 hodín,
m)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.
(3)
Odborná príprava na skúšku typu CIT sa vykonáva v tomto rozsahu:
a)
základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín,
b)
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 25 hodín,
d)
základy trestného práva 15 hodín,
e)
základy kriminalistiky a kriminológie 10 hodín,
f)
zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,
g)
zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 10 hodín,
h)
teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 15 hodín,
i)
praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 30 hodín,
j)
poskytovanie prvej pomoci 9 hodín,
k)
požiarna príprava 5 hodín,
l)
manažment (Zákonník práce, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník) 15 hodín,
m)
základy sebaobrany 20 hodín,
n)
uplatňovanie oprávnení zamestnanca bezpečnostnej služby v praxi 14 hodín,
o)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín,
p)
predpisy týkajúce sa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny a ich uplatnenie v praxi 78 hodín.
(4)
Vyučovacia hodina podľa odsekov 1 až 3 trvá 45 minút. Pri prednáške možno spojiť dve vyučovacie hodiny.
(5)
Odbornú prípravu možno vykonávať v skupine s počtom najviac 30 účastníkov, okrem odbornej prípravy z poskytovania prvej pomoci, ktorá sa vykonáva v skupine s počtom najviac 15 účastníkov. Odborná príprava na skúšky typu S, P a CIT sa vykonáva samostatne. O absolvovaní odbornej prípravy osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len „akreditovaná osoba") vydá účastníkovi osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje
a)
obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,
b)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,
c)
termín konania odbornej prípravy,
d)
podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.“.
2.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť účastníka, ktorý absolvoval odbornú prípravu alebo osoby uvedenej v § 19 ods. 5 zákona (ďalej len „uchádzač“), absolvovanie odbornej prípravy alebo splnenie podmienok podľa § 19 ods. 5 zákona uchádzačom a poučí ho o spôsobe vykonania skúšky.“.
3.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
4.
V § 6 ods. 5 sa za slová „typu P“ vkladajú slová „a CIT“.
5.
V § 8 ods. 1 sa slová „Absolvent skúšky“ nahrádzajú slovom „Uchádzač“.
6.
V § 8 ods. 2 sa slovo „absolventovi“ nahrádza slovom „uchádzačovi“.
7.
V § 9 ods. 2 sa slovo „absolventa“ nahrádza slovom „uchádzača“.
8.
§ 11 znie:
㤠11
Vzory žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a licencie na prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická služba“) sú uvedené v prílohe č. 3.“.
9.
V § 13 sa slová „č. 4 až 13“ nahrádzajú slovami „č. 4 až 13a“.
10.
V § 16 ods. 2 sa za slová „označenie S“ vkladá čiarka a slová „identifikačný preukaz na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou má označenie CIT“.
11.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Evidencia služieb
(1)
Prevádzkovateľ strážnej služby v evidencii služieb vedie
a)
dátum služby, druh služby v členení podľa § 3 zákona, časové vymedzenie služby (hodina, minúty od - do),
b)
miesto výkonu služby (adresa chráneného objektu, chránenej osoby, strážneho stanoviska, miesto zdržiavania sa chránenej osoby),
c)
priezvisko, meno, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany.
(2)
Prevádzkovateľ strážnej služby alebo ním poverená osoba vyplní údaje uvedené v odseku 1 najmenej šesť hodín pred začatím výkonu služby. Ak dôjde k zmene údajov uvedených v odseku 1 písm. c), zmenu vyznačí ihneď po tom, čo zmena nastala, tak aby pôvodné údaje zostali čitateľné.“.
12.
V § 24 ods. 1 sa slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.
13.
V § 24 ods. 2 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
14.
V § 24 ods. 3 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
15.
V § 24 ods. 4 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
16.
V § 24 ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
17.
V § 24 ods. 6 sa slová „písm. j) až n)“ nahrádzajú slovami „písm. k) až o)“ a slová „písm. j) zákona“ sa nahrádzajú slovami „písm. k) zákona“.
18.
V § 24 ods. 7 sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. p)“.
19.
V § 24 ods. 8 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
20.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013
Odborná príprava začatá pred 1. februárom 2013 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.“.
21.
Príloha č. 2 sa dopĺňa vyobrazením vzoru preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT.
Vzor preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT
Vzor 02b
Preukaz odbornej spôsobilosti je tlačivo, ktoré má rozmery 99 x 68 mm.“.
22.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, vlastnej ochrany alebo technickej služby
23.
Za prílohu č. 13 sa vkladá príloha č. 13a, ktorá znie:
„Príloha č. 13a k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzor licencie
24.
Príloha č. 14 znie:
„Príloha č. 14 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok .............................
25.
Príloha č. 15 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
Vzor identifikačného preukazu
„d) Vzor identifikačného preukazu CIT
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Robert Kaliňák v. r.