223/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
výnos z 22. júla 2013 č. ÚLP-106-4/2013-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka (oznámenie č. 646/2008 Z. z.) v znení výnosu zo 17. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-62/2009-OdL (oznámenie č. 561/2009 Z. z.) a výnosu z 29. novembra 2010 č. SEOPMVL-3-52/2010-OdL (oznámenie č. 451/2010 Z. z.).
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2008 Z. z. vydalo
Výnosom sa ustanovuje určovanie koeficientu regulácie, ktorý vplýva na výpočet platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.
Výnos nadobúda účinnosť 31. júla 2013.
Výnos bude uverejnený v čiastke 50/2013 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.