224/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júla 2013 bola v Sun City podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre finančný monitoring (Ruská federácia) o spolupráci v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.
Dohoda nadobudla platnosť 3. júla 2013 v súlade s článkom 11 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.