226/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 29. júla 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva formou odborných prednášok v celkovom rozsahu najmenej päť hodín so zameraním na
a)
zmeny
1.
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov,
2.
technických predpisov z oblasti pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov,
b)
odborné znalosti a skúsenosti najmä z oblasti
1.
spaľovania a spaľovacích zariadení,
2.
alternatívnych zdrojov tepla,
3.
prevádzkovania vykurovacích systémov,
4.
ochrany ovzdušia,
5.
vetrania a klimatizácie,
6.
prevádzkovania klimatizačných systémov.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Tomáš Malatinský v. r.