227/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
opatrenie z 13. augusta 2013 č. 2013-6555/36831:15-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky www.minedu.sk.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.