23/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013 do 30.04.2014

23
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. januára 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. g) sa vypúšťa piaty bod.
Doterajší šiesty až ôsmy bod sa označuje ako piaty až siedmy bod.
2.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
(1)
Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva výkazom preddavkov na poistné (ďalej len „výkaz“), a to v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
(2)
Výkaz zamestnávateľa sa zasiela zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa splatnosti preddavkov na poistné.
(3)
Vzor výkazu zamestnávateľa v listinnej podobe je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Vzor výkazu samostatne zárobkovo činnej osoby v listinnej podobe je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Vzor výkazu platiteľa dividend v listinnej podobe je uvedený v prílohe č. 3.
(6)
Vzor výkazu zamestnávateľa v elektronickej podobe je uvedený v prílohe č. 4.
(7)
Vzor výkazu platiteľa dividend v elektronickej podobe je uvedený v prílohe č. 5.“.
3.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona (ďalej len „platiteľ dividend“) sa označuje
a)
variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou; ak platiteľ dividend nemá určený variabilný symbol, platba sa označuje jeho identifikačným číslom (IČO) doplneným dvomi nulami sprava,
b)
špecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4.
V § 3 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o platiteľa dividend, označuje sa platba poštovou poukážkou podľa odseku 2.“.
5.
V § 3 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o platiteľa dividend, uvedie sa obchodné meno a sídlo platiteľa dividend.“.
6.
V § 5 ods. 14 sa slová „prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 6“.
7.
V § 7 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 7“.
8.
V § 8 ods. 2 sa slová „prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 8“.
9.
V § 12 ods. 3 sa slová „prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 9“.
10.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
Prílohy č. 1 až 5 sa prvýkrát použijú v mesiaci február 2013 za mesiac január 2013.“.
11.
Pred prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1 až 5, ktoré znejú:
„Príloha č. 1k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VÝKAZ ZAMESTNÁVTEĽA V LISTINNEJ PODOBE
Príloha č. 2 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VÝKAZ SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNEJ OSOBY V LISTINNEJ PODOBE
Príloha č. 3 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VÝKAZ PLATITEĽA DIVIDEND V LISTINNEJ PODOBE
Príloha č. 4 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE ZAMESTNÁVATEĽA V ELEKTRONICKEJ PODOBE
Príloha č. 5 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE PLATITEĽA DIVIDEND V ELEKTRONICKEJ PODOBE
Doterajšie prílohy č. 1 až 4 sa označujú ako prílohy č. 6 až 9.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.