234/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 2008 bola v Luxemburgu podpísaná Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 57 z 8. septembra 2010 a rozhodla o tom, že dohoda je medzinárodná zmluva, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o ratifikácii 18. októbra 2010.
Listina o ratifikácii bola 11. novembra 2010 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.
Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2013 v súlade s článkom 138. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. septembra 2013.
K oznámeniu č. 234/2013 Z. z.
DOHODA O STABILIZÁCII A PRIDRUŽENÍ medzi Európskymi Spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
HELÉNSKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
Zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluvy o Európskej únii, ďalej len „členské štáty“, a
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,
ďalej len „Spoločenstvo“
na jednej strane, a
SRBSKÁ REPUBLIKA,
ďalej len „Srbsko“
na strane druhej,
ďalej spolu len „strany“
VZHĽADOM na pevné zväzky medzi stranami a nimi zdieľané hodnoty, želanie strán posilniť tieto zväzky a vybudovať úzke a trvalé vzťahy založené na reciprocite a spoločných záujmoch, ktoré by mali umožniť Srbsku ďalej posilniť a rozšíriť vzťahy so Spoločenstvom a jeho členskými štátmi.
VZHĽADOM na význam tejto dohody v rámci procesu stabilizácie a pridruženia (SAP) s krajinami juhovýchodnej Európy pri vytváraní a konsolidácii stabilného a na spolupráci založeného európskeho poriadku, ktorého pilierom je Európska únia, ako aj v rámci Paktu stability.
VZHĽADOM na pripravenosť Európskej únie integrovať v najväčšej možnej miere Srbsko do politického a hospodárskeho jadra Európy a štatút Srbska ako potenciálneho kandidáta na členstvo v EÚ na základe Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a splnenia kritérií definovaných Európskou radou v júni 1993 ako aj v závislosti od SAP, pod podmienkou úspešnej realizácie tejto dohody, najmä pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu.
VZHĽADOM na Európske partnerstvo, ktoré stanovuje priority pokiaľ ide o opatrenia zamerané na podporu úsilia vyvíjaného touto krajinou s cieľom priblížiť sa Európskej únii.
VZHĽADOM na záväzok strán prispieť všetkými prostriedkami k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilizácii v Srbsku, ako aj v celom regióne, prostredníctvom rozvoja občianskej spoločnosti a demokratizácie, budovania inštitúcií a reformy verejnej správy, regionálnej obchodnej integrácie a rozšírenej hospodárskej spolupráce, ako aj prostredníctvom spolupráce vo viacerých oblastiach vrátane oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, ako aj k posilneniu národnej a regionálnej bezpečnosti.
VZHĽADOM na záväzok strán posilniť politické a hospodárske slobody ako základ tejto dohody, ako aj záväzok strán dodržiavať ľudské práva a právny štát, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám, a demokratické zásady prostredníctvom pluralitného systému so slobodnými a spravodlivými voľbami.
VZHĽADOM na záväzok strán v plnej miere implementovať všetky zásady a ustanovenia Charty OSN, OBSE, najmä ustanovenia obsiahnuté v Záverečnom akte Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „Helsinský záverečný akt“), v záverečných dokumentoch z konferencie v Madride a vo Viedni, Parížskej charty pre novú Európu a Paktu stability pre juhovýchodnú Európu, a prispieť tak k regionálnej stabilite a spolupráci medzi krajinami regiónu.
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že všetci utečenci a všetky osoby vysídlené v rámci štátu majú právo na návrat, právo na ochranu svojho majetku a ďalšie súvisiace ľudské práva.
VZHĽADOM na záväzok strán dodržiavať zásady slobodného trhového hospodárstva a udržateľného rozvoja ako aj vzhľadom na pripravenosť Spoločenstva prispieť k hospodárskym reformám v Srbsku.
VZHĽADOM na záväzok strán podporovať slobodný obchod v súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).
VZHĽADOM na želanie strán viesť pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu, vrátane regionálnych aspektov, berúc do úvahy Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) Európskej únie.
VZHĽADOM na záväzok strán bojovať proti organizovanému zločinu a posilniť spoluprácu v boji proti terorizmu na základe vyhlásenia vydaného na Európskej konferencii 20. októbra 2001.
PRESVEDČENÉ, že dohoda o stabilizácii a pridružení (ďalej len “dohoda”) vytvorí novú klímu pre hospodárske vzťahy medzi nimi a najmä pre rozvoj obchodu a investícií, kľúčových faktorov pre hospodársku reštrukturalizáciu a modernizáciu.
MAJÚC NA PAMÄTI záväzok Srbska aproximovať svoje právne predpisy v príslušných odvetviach s právnymi predpismi Spoločenstva, a účinne ich vykonávať.
BERÚC DO ÚVAHY ochotu Spoločenstva rozhodujúcim spôsobom podporiť realizáciu reformy a použiť v rámci tohto úsilia všetky dostupné nástroje spolupráce a technickej, finančnej a hospodárskej pomoci na komplexnom indikatívnom viacročnom základe.
POTVRDZUJÚC, že ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti časti III hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“), zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako samostatné zmluvné strany a nie ako súčasť Spoločenstva, pokiaľ Spojené kráľovstvo alebo Írsko neoznámia Srbsku, že začali byť viazané dohodou ako súčasti Spoločenstva v súlade s Protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o ES. Uvedené platí aj pre Dánsko v súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý je pripojený k uvedeným zmluvám.
PRIPOMÍNAJÚC Záhrebský samit, ktorý vyzval k ďalšej konsolidácii vzťahov medzi krajinami zapojenými do procesu stabilizácie a pridruženia a Európskou úniou, ako aj k rozšírenej regionálnej spolupráci.
PRIPOMÍNAJÚC, že Solúnsky samit posilnil proces stabilizácie a pridruženia ako rámec politiky pre vzťahy Európskej únie s krajinami západného Balkánu a zdôraznil perspektívu ich integrácie do Európskej únie na základe ich individuálneho pokroku pri reformách a nimi dosiahnutých výsledkov, ako to bolo opätovne potvrdené v záveroch z ďalších zasadnutí Rady v decembri 2005 a decembri 2006.
PRIPOMÍNAJÚC podpísanie Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode v Bukurešti 19. decembra 2006 ako prostriedku zabezpečujúceho rastúcu schopnosť tohto regiónu prilákať investície a posilňujúceho perspektívu jeho integrácie do celosvetového hospodárstva.
PRIPOMÍNAJÚC podpísanie dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz a dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb v Bruseli 18. septembra 2007.
SO ŽELANÍM dosiahnuť užšiu spoluprácu v oblasti kultúry a rozvoj výmeny informácií,
SA DOHODLI TAKTO:
Článok 1
1.
Týmto sa zakladá pridruženie medzi Spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej.
2.
Cieľmi pridruženia sú:
a)
podporiť úsilie Srbska zamerané na posilnenie demokracie a právneho štátu,
b)
prispieť k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilite v Srbsku, ako aj ku stabilizácii regiónu,
c)
poskytnúť vhodný rámec pre politický dialóg, ktorý by umožnil rozvoj úzkych politických vzťahov medzi stranami,
d)
podporiť úsilie Srbska zamerané na rozvoj jej hospodárskej a medzinárodnej spolupráce, a to aj aproximáciou jej právnych predpisov k právnym predpisom Spoločenstva,
e)
podporiť úsilie Srbska zamerané na dokončenie transformácie na fungujúce trhové hospodárstvo,
f)
podporiť harmonické hospodárske vzťahy a postupne vytvoriť medzi Spoločenstvom a Srbskom zónu voľného obchodu,
g)
podporovať regionálnu spoluprácu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.
HLAVA I
VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Článok 2
Dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv vymedzených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Helsinskom záverečnom aktu a Parížskej charte pre novú Európu, dodržiavanie zásad medzinárodného práva vrátane úplnej spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a právneho štátu, ako aj zásad trhového hospodárstva v zmysle dokumentu z konferencie KBSE v Bonne o hospodárskej spolupráci, sú základom domácich a zahraničných politík strán a tvoria základné prvky tejto dohody.
Článok 3
Strany sa domnievajú, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, či už sa poskytujú štátnym alebo neštátnym subjektom, predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť. Strany sa preto zaväzujú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením záväzkov, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z ďalších príslušných medzinárodných záväzkov, a ich vnútroštátnou implementáciou. Strany sa dohodli, že toto ustanovenie tvorí základný prvok tejto dohody a bude súčasťou sprievodného politického dialógu, ktorý tieto základné prvky sprevádza a upevňuje.
Strany sa ďalej dohodli, že budú spolupracovať a spoločne sa usilovať o zastavenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich dodávok, a to tak, že:
- prijmú v závislosti od konkrétneho prípadu kroky na podpísanie a ratifikáciu všetkých ďalších príslušných medzinárodných nástrojov alebo na pristúpenie k takýmto nástrojom a na ich úplnú implementáciu;
- zavedú účinný vnútroštátny kontrolný systém na kontrolu vývozu ako aj tranzitu tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrol konečného využitia technológií s dvojakým využitím v tejto súvislosti, ktorý bude obsahovať účinné sankcie za porušenia kontrol vývozu.
Politický dialóg o týchto otázkach sa môže uskutočňovať na regionálnom základe.
Článok 4
Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam, ktorý prikladajú plneniu medzinárodných záväzkov, najmä úplnej spolupráci s ICTY.
Článok 5
Mier a stabilita na medzinárodnej i regionálnej úrovni, rozvoj dobrých susedských vzťahov, ľudské práva a rešpektovanie menšín a ich ochrana sú ústrednou myšlienkou procesu stabilizácie a pridruženia, na ktorý sa odvolávajú závery zo zasadnutia Rady Európskej únie z 21. júna 1999. Uzavretie a vykonávanie tejto dohody spadajú do rámca záverov zo zasadnutia Rady Európskej únie z 29. apríla 1997 a zakladajú sa na výsledkoch, ktoré dosiahlo Srbsko.
Článok 6
Srbsko sa zaväzuje pokračovať v spolupráci s ostatnými krajinami v tomto regióne a udržiavať dobré susedské vzťahy s nimi, vrátane vhodnej formy vzájomných úľav pokiaľ ide o pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb, ako aj vytváraním projektov spoločného záujmu, najmä takých, ktoré sa týkajú správy hraníc a boja proti organizovanému zločinu, korupcii, praniu špinavých peňazí, nelegálnej migrácii a obchodovaniu, najmä s ľuďmi, ručnými zbraňami a ľahkými zbraňami ako aj nelegálnymi drogami. Tento záväzok predstavuje kľúčový faktor pre rozvoj vzťahov a spolupráce medzi stranami, a prispieva tak k regionálnej stabilite.
Článok 7
Strany opätovne potvrdzujú význam, ktorý prikladajú boju proti terorizmu a vykonávanie medzinárodných záväzkov v tejto oblasti.
Článok 8
Pridruženie bude postupné a v plnom rozsahu realizované v rámci prechodného obdobia v trvaní najviac šesť rokov.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie zriadená podľa článku 119 pravidelne hodnotí, spravidla raz ročne, vykonávanie tejto dohody a Srbskom prijaté právne, administratívne, inštitucionálne a hospodárske reformy a ich implementáciu. Pri tomto hodnotení sa prihliada na preambulu a postupuje v súlade so všeobecnými zásadami obsiahnutými v tejto dohode. Riadnym spôsobom sa zohľadnia priority stanovené v Európskom partnerstve vzťahujúce sa na túto dohodu a hodnotenie bude súdržné s mechanizmami vytvorenými v rámci procesu stabilizácie a pridruženia, predovšetkým so správou o pokroku dosiahnutom v rámci procesu stabilizácie a pridruženia.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie na základe tohto hodnotenia vydáva odporúčania a môže prijímať rozhodnutia. Ak sa hodnotením zistia osobitné problémy, môžu sa riešiť pomocou mechanizmov na urovnávanie sporov stanovených v tejto dohode.
Úplné pridruženie sa bude realizovať postupne. Najneskôr do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody uskutoční Rada pre stabilizáciu a pridruženie dôkladné hodnotenie jej uplatňovania. Na základe tohto hodnotenia Rada pre stabilizáciu a pridruženie posúdi pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo, a môže prijímať rozhodnutia upravujúce ďalšie fázy pridruženia.
Hodnotenie sa nebude týkať voľného pohybu tovaru, pre ktorý je v tejto dohode stanovený osobitný časový rozvrh v hlave IV.
Článok 9
Dohoda bude v plnej miere zlučiteľná s príslušnými ustanoveniami WTO, najmä s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT z roku 1994) a s článkom V Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS), a bude sa uplatňovať spôsobom zlučiteľným s týmito ustanoveniami.
HLAVA II
POLITICKÝ DIALÓG
Článok 10
1.
V kontexte tejto dohody sa naďalej bude rozvíjať politický dialóg medzi stranami. Bude sprevádzať a upevňovať zblíženie medzi Európskou úniou a Srbskom a prispeje k vytvoreniu puta solidarity a nových foriem spolupráce medzi stranami.
2.
Politický dialóg sa zameria najmä na podporu:
a)
úplnej integrácie Srbska do spoločenstva demokratických národov a jej postupného zblíženia s Európskou úniou,
b)
intenzívnejšieho zbližovania pozícií strán k medzinárodným otázkam vrátane SZBP, a to prípadne aj prostredníctvom výmeny informácií, najmä pokiaľ ide o otázky s možnými závažnými dôsledkami pre strany,
c)
regionálnej spolupráce a rozvoja dobrých susedských vzťahov,
d)
spoločných názorov na bezpečnosť a stabilitu v Európe, vrátane spolupráce v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje SZBP Európskej únie.
Článok 11
1.
Politický dialóg sa bude v prvom rade uskutočňovať v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá bude vo všeobecnosti zodpovedná za všetky otázky, ktoré by strany mohli chcieť doň zaradiť.
2.
Na žiadosť strán tejto dohody sa politický dialóg môže tiež uskutočniť v týchto formách:
a)
vo forme prípadných stretnutí vysokých funkcionárov zastupujúcich Srbsko na jednej strane, a predsedníctvo Rady Európskej únie, generálneho tajomníka Rady/Vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len “Európska komisia”) na strane druhej,
b)
vo forme plného využitia všetkých diplomatických spojení medzi stranami, vrátane náležitých kontaktov v tretích krajinách a v rámci OSN, OBSE, Rady Európy a iných medzinárodných fór,
c)
v akýchkoľvek iných formách, ktoré môžu prispieť k upevneniu, rozvoju a zintenzívneniu tohto dialógu, vrátane tých, ktoré boli stanovené v Solúnskej agende prijatej v záveroch Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003.
Článok 12
Politický dialóg na parlamentnej úrovni sa uskutoční v rámci Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie zriadeného podľa článku 125.
Článok 13
Politický dialóg sa môže uskutočňovať v mnohostrannom rámci, vo forme regionálneho dialógu zahŕňajúceho iné krajiny regiónu, a aj v rámci fóra EÚ - západný Balkán.
HLAVA III
REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA
Článok 14
V súlade so svojím záväzkom k medzinárodnému a regionálnemu mieru a stabilite a k rozvoju dobrých susedských vzťahov bude Srbsko aktívne podporovať regionálnu spoluprácu. Programy pomoci Spoločenstva môžu prostredníctvom programov technickej pomoci podporiť projekty regionálneho alebo cezhraničného charakteru.
Ak bude mať Srbsko v úmysle posilniť svoju spoluprácu s niektorou z krajín uvedených v článkoch 15, 16 a 17, bude o tom informovať Spoločenstvo a jeho členské štáty a túto vec s nimi prerokuje v súlade s ustanoveniami uvedenými v hlave X.
Srbsko plne implementuje Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode podpísanú v Bukurešti 19. decembra 2006.
Článok 15
Spolupráca s ďalšími krajinami, ktoré podpísali dohodu o stabilizácii a pridružení
Po podpise dohody o stabilizácii a pridružení začne Srbsko rokovania s krajinami, ktoré už podpísali dohodu o stabilizácii a pridružení s cieľom uzavrieť dvojstranné dohody o regionálnej spolupráci zamerané na rozšírenie rozsahu spolupráce medzi danými krajinami.
Hlavnými prvkami týchto dohôd budú:
a)
politický dialóg,
b)
vytvorenie zóny voľného obchodu, v súlade s príslušnými ustanoveniami WTO,
c)
vzájomné úľavy v oblasti pohybu pracovníkov, usadenia sa, poskytovania služieb, bežných platieb a pohybu kapitálu, ako aj iných politík týkajúcich sa pohybu osôb na úrovni, ktorá zodpovedá úrovni tejto dohody,
d)
ustanovenia o spolupráci v iných oblastiach bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahuje táto dohoda, najmä v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti.
Tieto dohody budú podľa potreby obsahovať ustanovenia potrebné na vytvorenie potrebných inštitucionálnych mechanizmov.
Tieto dohody sa uzavrú do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Pripravenosť Srbska uzavrieť takéto dohody je podmienkou ďalšieho rozvoja vzťahov medzi Srbskom a Európskou úniou.
Srbsko začne podobné rokovania s ostatnými krajinami regiónu, keď tieto krajiny podpíšu dohodu o stabilizácii a pridružení.
Článok 16
Spolupráca s ďalšími krajinami zapojenými do procesu stabilizácie a pridruženia
Srbsko bude v rámci regionálnej spolupráce spolupracovať s ďalšími štátmi zapojenými do procesu stabilizácie a pridruženia v niektorých alebo vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, najmä v oblastiach spoločného záujmu. Táto spolupráca by mala byť vždy v súlade so zásadami a cieľmi tejto dohody.
Článok 17
Spolupráca s ďalšími kandidátmi na pristúpenie k EÚ, ktorí nie sú zapojení do procesu stabilizácie a pridruženia
1.
Srbsko by malo posilňovať spoluprácu so všetkými kandidátmi na pristúpenie k EÚ a uzavrieť s nimi dohodu o regionálnej spolupráci, a to vo všetkých oblastiach spolupráce, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Cieľom týchto dohôd by malo byť postupné priblíženie bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a týmito kandidátskymi krajinami k príslušným vzťahom medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a týmito krajinami.
2.
Srbsko začne s Tureckom, ktoré vytvorilo so Spoločenstvom colnú úniu, rokovania s cieľom uzavrieť pre obe strany výhodnú dohodu, na základe ktorej sa v súlade s článkom XXIV GATT z roku 1994 medzi týmito krajinami vytvorí zóna voľného obchodu a v súlade s článkom V GATS sa uplatní liberalizácia usadenia sa a poskytovania služieb na úrovni, ktorá zodpovedá úrovni tejto dohody.
Tieto rokovania by sa mali začať čo najskôr, s cieľom uzavrieť uvedenú dohodu pred skončením prechodného obdobia uvedeného v článku 18 ods. 1.
HLAVA IV
VOĽNÝ POHYB TOVARU
Článok 18
1.
Spoločenstvo a Srbsko postupne, počas obdobia trvajúceho najviac šesť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody, vytvoria podľa ustanovení tejto dohody a v súlade s ustanoveniami GATT z roku 1994 a pravidlami WTO bilaterálnu zónu voľného obchodu. Zohľadnia pritom osobitné požiadavky stanovené nižšie.
2.
V obchode medzi oboma stranami sa bude uplatňovať klasifikácia tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry.
3.
Na účely tejto dohody sa medzi clá a poplatky s rovnocenným účinkom ako clá zahŕňajú aj akékoľvek iné poplatky, ktoré sa ukladajú v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, vrátane akýkoľvek prirážok a dodatočných zaťažení vznikajúcich v súvislosti s takýmto dovozom alebo vývozom, s výnimkou:
a)
poplatkov, ktoré zodpovedajú vnútroštátnej dani uloženej v súlade s ustanoveniami odseku 2 článku III GATT z roku 1994,
b)
antidampingových alebo vyrovnávacích opatrení,
c)
poplatkov vo výške zodpovedajúcej nákladom na poskytnuté služby.
4.
Pri každom výrobku sa za základné clo, na ktoré sa bude uplatňovať následné zníženie uvedené v tejto dohode, bude považovať:
a)
colná sadzba podľa Spoločného colného sadzobníka vytvoreného podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2658/871) skutočne uplatňovaná erga omnes v deň podpisu tejto dohody,
b)
colná sadzba uplatňovaná Srbskom2).
5.
Ak sa po uzavretí tejto dohody uplatňujú na báze erga omnes znížené colné sadzby, predovšetkým zníženia, ktoré sú dôsledkom:
a)
rokovaní o colných sadzbách v rámci WTO, alebo
b)
pristúpenia Srbska k WTO, alebo
c)
ďalších znižovaní po pristúpení Srbska k WTO,
takto znížené clá nahradia základné clo uvedené v odseku 4, a to odo dňa, keď sa začnú uplatňovať.
6.
Spoločenstvo a Srbsko si navzájom oznámia príslušné základné clá a akékoľvek ich zmeny.
KAPITOLA I
PRIEMYSELNÉ VÝROBKY
Článok 19
Vymedzenia pojmov
1.
Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na výrobky s pôvodom v Spoločenstve alebo v Srbsku uvedené v kapitolách 25 až 97 kombinovanej nomenklatúry, s výnimkou výrobkov uvedených v Dohode WTO o poľnohospodárstve, príloha I, odsek 1, bod (ii).
2.
Obchod medzi stranami s výrobkami spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa bude realizovať v súlade s jej ustanoveniami.
Článok 20
Úľavy Spoločenstva pre priemyselné výrobky
1.
Clá na dovoz do Spoločenstva a poplatky s rovnocenným účinkom sa pre priemyselné výrobky s pôvodom v Srbsku zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
2.
Množstvové obmedzenia na dovoz do Spoločenstva a opatrenia s rovnocenným účinkom sa pre priemyselné výrobky s pôvodom v Srbsku zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
Článok 21
Úľavy Srbska pre priemyselné výrobky
1.
Clá na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Srbska, okrem priemyselných výrobkov uvedených v prílohe I, sa zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
2.
Poplatky s rovnocenným účinkom ako clá na dovoz do Srbska sa pre priemyselné výrobky s pôvodom v Spoločenstve zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
3.
Clá na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve uvedených v prílohe I do Srbska sa postupne znížia a zrušia v súlade s časovým rozvrhom podľa tejto prílohy.
4.
Množstvové obmedzenia na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Srbska a opatrenia s rovnocenným účinkom sa zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.
Článok 22
Vývozné clá a obmedzenia vývozu
1.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Srbsko zrušia v rámci vzájomného obchodu všetky vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom.
2.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Srbsko medzi sebou zrušia akékoľvek množstvové obmedzenia na vývoz a opatrenia s rovnocenným účinkom.
Článok 23
Rýchlejšie zníženie ciel
Srbsko vyhlasuje, že ak mu to umožní jeho celková hospodárska situácia a situácia v príslušnom hospodárskom odvetví, je pripravené znížiť svoje clá pri obchode so Spoločenstvom rýchlejšie než stanovuje článok 21.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie analyzuje v tejto súvislosti situáciu a predloží príslušné odporúčania.
KAPITOLA II
POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
Článok 24
Vymedzenie pojmov
1.
Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve alebo v Srbsku.
2.
Pojem „poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva“ sa týka výrobkov uvedených v kapitolách 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry a výrobkov uvedených v Dohode WTO o poľnohospodárstve, príloha I, odsek 1 bod (ii).
3.
Toto vymedzenie pojmu zahŕňa ryby a produkty rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje kapitola 3, položky 1604 a 1605 a podpoložky 0511 91, 2301 20 a ex 1902 20 („plnené cestoviny obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov“).
Článok 25
Spracované poľnohospodárske produkty
V protokole 1 sú stanovené obchodné opatrenia týkajúce sa spracovaných poľnohospodárskych produktov, ktoré sú v ňom uvedené.
Článok 26
Úľavy Spoločenstva pre dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku a opatrenia s rovnocenným účinkom.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší clá na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku a poplatky s rovnocenným účinkom okrem položiek 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinovanej nomenklatúry.
Pri výrobkoch zahrnutých v kapitolách 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry, pri ktorých Spoločný colný sadzobník stanovuje uplatňovanie ciel ad valorem a špecifických ciel, sa zrušenie týka iba časti cla stanoveného ad valorem.
3.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo stanoví výšku ciel, ktoré sa použijú na dovozy do Spoločenstva výrobkov z „baby beef“ vymedzených v prílohe II a s pôvodom v Srbsku, na 20 % cla ad valorem a 20 % špecifického cla podľa Spoločného colného sadzobníka, a to v rámci limitu ročnej colnej kvóty 8700 ton vyjadrených v jatočnej hmotnosti.
4.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody bude Spoločenstvo v rámci limitu ročnej colnej kvóty 180 000 ton (čistá hmotnosť) uplatňovať bezcolný dovoz tých produktov s pôvodom v Srbsku, ktoré sú uvedené v položkách 1701 a 1702 kombinovanej nomenklatúry.
Článok 27
Úľavy Srbska pre poľnohospodárske produkty
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve a opatrenia s rovnocenným účinkom.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko:
a)
zruší clá na dovoz uplatňované na tie poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe III a),
b)
postupne zruší clá na dovoz tých poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe IIIb, a to v súlade s časovým rozvrhom, ktorý je pre každý produkt uvedený v tejto prílohe;
c)
postupne zníži clá na dovoz tých poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe IIIc a prílohe IIId, a to v súlade s časovým rozvrhom, ktorý je pre každý produkt uvedený v týchto prílohách;
Článok 28
Protokol o víne a liehovinách
Opatrenia, ktoré sa uplatňujú na víno a liehoviny uvedené v protokole 2 sú stanovené v uvedenom protokole.
Článok 29
Úľavy Spoločenstva pre ryby a produkty rybného hospodárstva
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz rýb a produktov rybného hospodárstva s pôvodom v Srbsku a opatrenia s rovnocenným účinkom.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky clá na tie ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Srbsku, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV, a opatrenia s rovnocenným účinkom. Na produkty uvedené v prílohe IV sa vzťahujú ustanovenia uvedenej prílohy.
Článok 30
Úľavy Srbska pre ryby a produkty rybného hospodárstva
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko zruší všetky množstvové obmedzenia na dovoz rýb a produktov rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve a opatrenia s rovnocenným účinkom.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko zruší všetky clá na tie ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve, ktoré nie sú uvedené v prílohe V, a opatrenia s rovnocenným účinkom. Na produkty uvedené v prílohe V sa vzťahujú ustanovenia uvedenej prílohy.
Článok 31
Doložka o preskúmaní
Vzhľadom na objem vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva a na ich mimoriadne citlivý charakter, vzhľadom na pravidlá spoločnej politiky Spoločenstva a srbskej politiky v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva a so zreteľom na úlohu poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v srbskom hospodárstve a dôsledky mnohostranných obchodných rokovaní v rámci WTO a prípadné pristúpenie Srbska k WTO, Spoločenstvo a Srbsko najneskôr do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody v Rade pre stabilizáciu a pridruženie preskúmajú, pri všetkých výrobkoch a na systematickom a vhodnom recipročnom základe, možnosti udelenia ďalších vzájomných úľav s cieľom ešte viac liberalizovať obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva.
Článok 32
Ochranná doložka týkajúca sa poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
1.
Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tejto dohody, najmä na článok 41, a vzhľadom na mimoriadne citlivý charakter trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a trhu s produktmi rybného hospodárstva, ak dovoz výrobkov, ktoré majú pôvod v jednej zo strán a sú predmetom úľav podľa článkov 25, 26, 27, 28, 29 a 30, spôsobí vážne narušenie trhov alebo mechanizmov ich regulácie vnútri druhej strany, začnú strany ihneď rokovania, aby našli vhodné riešenie. Pokiaľ sa toto riešenie nenájde, môže dotknutá strana prijať opatrenia, ktoré považuje za vhodné a potrebné.
2.
V prípade, že kumulovaný objem dovozu poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku, ktoré sú uvedené v prílohe V protokolu 3, dosiahne úroveň 115 % priemeru troch predchádzajúcich kalendárnych rokov, Srbsko a Spoločenstvo začnú do piatich pracovných dní rokovania s cieľom analyzovať a vyhodnotiť štruktúru obchodu s týmito produktmi v Spoločenstve a prípadne nájsť vhodné riešenia s cieľom zabrániť narušeniu obchodu v dôsledku dovozu týchto produktov do Spoločenstva.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 platí, že v prípade, ak kumulovaný objem dovozu poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Srbsku, ktoré sú uvedené v prílohe V protokolu 3, v priebehu určitého kalendárneho roka narastie o viac ako o 30 % v porovnaní s priemerom troch predchádzajúcich kalendárnych rokov, Spoločenstvo môže pozastaviť preferenčné zaobchádzanie s produktmi, v dôsledku dovozu ktorých došlo k predmetnému nárastu.
Ak sa prijme rozhodnutie o pozastavení preferenčného zaobchádzania, Spoločenstvo do piatich pracovných dní oznámi toto opatrenie Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a začne so Srbskom rokovať s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach, ktorých účelom je zabrániť narušeniu obchodu s produktmi uvedenými v prílohe V protokolu 3.
Spoločenstvo obnoví preferenčné zaobchádzanie okamžite po tom, ako sa narušenie obchodu vyrieši pomocou účinného uplatňovania dohodnutých opatrení alebo v dôsledku akýchkoľvek iných opatrení prijatých stranami.
Na opatrenia podľa tohto odseku sa primerane uplatnia ustanovenia článku 41 odseku 3 až 6.
3.
Strany preskúmajú fungovanie mechanizmu ustanoveného v odseku 2 najneskôr do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o vhodných úpravách mechanizmu ustanoveného v odseku 2.
Článok 33
Ochrana zemepisných označení iných poľnohospodárskych výrobkov a potravín a produktov a potravín rybného hospodárstva ako vína a liehovín
1.
Srbsko poskytne v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku ochranu zemepisným označeniam Spoločenstva zapísaným do registra v Spoločenstve podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín3). Zemepisné označenia Srbska sú oprávnené na zápis do registra v Spoločenstve za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.
2.
Srbsko zakáže, aby sa na jeho území akékoľvek názvy chránené v Spoločenstve používali pre porovnateľné výrobky, ktoré nespĺňajú špecifikáciu zemepisného označenia. To platí takisto aj pre prípady, keď sa uvedie skutočný zemepisný pôvod tovaru, alebo keď sa predmetné zemepisné označenie používa v preklade, alebo keď sú k nemu pripojené výrazy ako „druh“, „typ“, „štýl“, „imitácia“, „metóda“ alebo ďalšie podobné výrazy.
3.
Srbsko odmietne zapísať do registra ochrannú známku, ktorá sa používa za obdobných okolností, ako sú okolnosti uvedené v odseku 2.
4.
Ochranné známky používané za obdobných okolností, ako sú okolnosti uvedené v odseku 2 tohto článku, ktoré boli v Srbsku zapísané do registra alebo ktoré sa zaviedli zaužívaním, sa po piatich rokoch po nadobudnutí platnosti tejto dohody prestanú používať. Uvedené však neplatí pre tie ochranné známky zapísané do registra v Srbsku a ochranné známky zavedené používaním, ktorých majiteľmi sú štátni príslušníci tretích krajín, pod podmienkou, že tieto ochranné známky nie sú takého charakteru, že môžu zavádzať verejnosť pokiaľ ide o kvalitu, špecifikáciu a zemepisný pôvod tovaru.
5.
Používanie zemepisných označení chránených podľa odseku 1 tohto článku ako výrazov, ktoré sú v bežnom jazyku zvyčajné ako bežný názov pre takéto tovary, sa v Srbsku skončí najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
6.
Srbsko zabezpečí, aby tovary vyvážané z jeho územia po piatich rokoch po nadobudnutí platnosti tejto dohody neporušovali ustanovenia tohto článku.
7.
Srbsko zabezpečí, že ochrana uvedená v odsekoch 1 až 6 tohto článku sa poskytne na jeho vlastný podnet, a takisto aj na základe žiadosti dotknutej strany.
KAPITOLA III
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 34
Rozsah pôsobnosti
Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na vzájomný obchod so všetkými výrobkami, pokiaľ nie je v tejto dohode alebo v protokole 1 ustanovené inak.
Článok 35
Väčšie úľavy
Ustanoveniami tejto hlavy nie je dotknuté jednostranné uplatňovanie výhodnejších opatrení niektorou zo strán.
Článok 36
Zmrazenie ciel a množstvových obmedzení
1.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Srbskom nezavedú žiadne nové clá na dovoz alebo vývoz alebo poplatky s rovnocenným účinkom, ani sa nezvýšia už existujúce clá alebo poplatky.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Srbskom nezavedú žiadne nové množstvové obmedzenia na dovoz alebo vývoz alebo opatrenia s rovnocenným účinkom, ani sa nesprísnia už existujúce obmedzenia alebo opatrenia.
3.
Bez toho, aby boli dotknuté úľavy poskytnuté podľa článkov 26, 27, 28, 29 a 30, ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nijako neobmedzujú uplatňovanie vlastnej poľnohospodárskej politiky a politiky rybného hospodárstva zo strany Srbska a Spoločenstva, ani prijímanie opatrení v rámci týchto politík, pokiaľ tým nie je dotknutý dovozný režim podľa príloh II až V a protokolu 1.
Článok 37
Zákaz fiškálnej diskriminácie
1.
Spoločenstvo a Srbsko nezavedú, prípadne zrušia, akékoľvek opatrenia alebo postupy interného fiškálneho charakteru, ktorých dôsledkom je priama alebo nepriama diskriminácia výrobkov jednej strany v porovnaní s podobnými výrobkami s pôvodom na území druhej strany.
2.
Výrobky vyvezené na územie jednej zo strán nesmú byť zvýhodnené refundovaním vnútroštátnej nepriamej dane nad rámec nepriamej dane, ktorou sa zdaňujú.
Článok 38
Clá fiškálnej povahy
Ustanovenia týkajúce sa odstránenia ciel na dovozy sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.
Článok 39
Colné únie, zóny voľného obchodu, cezhraničné opatrenia
1.
Táto dohoda nevylučuje zachovanie alebo vytvorenie colných únií, zón voľného obchodu alebo opatrení pre pohraničný obchodný styk, ak sa nimi nemenia obchodné opatrenia uvedené v tejto dohode.
2.
Počas prechodných období bližšie uvedených v článku 18 nie je touto dohodou dotknuté vykonávanie osobitných preferenčných opatrení, ktorými sa spravuje pohyb tovaru, ktoré sú stanovené v cezhraničných dohodách predtým uzatvorených medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a Srbskom, alebo ktoré vyplývajú z dvojstranných dohôd bližšie uvedených v hlave III, ktoré Srbsko uzatvorilo na podporu regionálneho obchodu.
3.
V rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie sa budú medzi stranami uskutočňovať rokovania o dohodách uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku a v prípade potreby aj o ostatných dôležitých otázkach týkajúcich sa obchodných politík strán voči tretím krajinám. Tieto rokovania sa uskutočnia najmä v prípade pristúpenia tretej krajiny k Únii, aby sa zabezpečilo zohľadnenie spoločných záujmov Spoločenstva a Srbska uvedených v tejto dohode.
Článok 40
Damping a subvencie
1.
Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni stranám prijať opatrenia na ochranu obchodu v súlade s odsekom 2 tohto článku a článkom 41.
2.
Ak strana zistí, že v obchode s druhou stranou dochádza k dampingu a/alebo subvencovaniu podliehajúcemu vyrovnávacím opatreniam, môže v súlade s Dohodou WTO o vykonávaní článku VI GATT z roku 1994 alebo Dohodou WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a svojimi vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi prijať proti takémuto postupu vhodné opatrenia.
Článok 41
Ochranná doložka
1.
Medzi stranami sa uplatňujú ustanovenia článku XIX GATT z roku 1994 a Dohody WTO o ochranných opatreniach.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku, ak sa nejaký výrobok jednej strany dováža na územie druhej strany v takých zvýšených množstvách a na základe takých podmienok, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že môžu spôsobiť:
a)
na území dovážajúcej strany vážnu ujmu domácemu odvetviu podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov, alebo
b)
vážne narušenie ktoréhokoľvek odvetvia hospodárstva alebo ťažkosti, ktoré by mohli zapríčiniť vážne zhoršenie hospodárskej situácie v niektorom z regiónov dovážajúcej strany,
dovážajúca strana môže podľa podmienok a v súlade s postupmi, ktoré sa ustanovujú v tomto článku prijať vhodné dvojstranné ochranné opatrenia.
3.
Dvojstranné ochranné opatrenia zamerané na dovoz druhej strany nesmú zájsť nad rámec toho, čo je potrebné na odstránenie problémov, ktoré sú vymedzené v odseku 2 a ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania tejto dohody. Prijaté ochranné opatrenia by mali spočívať v zastavení zvyšovania alebo v zmenšení rozpätí preferencií stanovených v tejto dohode pre príslušný výrobok, a to až po maximálny limit, ktorý zodpovedá základnému clu podľa článku 18 ods. 4 písm. a) a b) a odseku 5 pre ten istý výrobok. Súčasťou týchto opatrení je jednoznačná formulácia o ich postupnom zrušení najneskôr do konca stanoveného obdobia a nesmú sa uplatňovať dlhšie ako dva roky.
Za obzvlášť výnimočných okolností sa môžu predĺžiť na ďalšie obdobie v trvaní najviac dvoch rokov. Dvojstranné ochranné opatrenie sa na dovoz výrobku, ktorý predtým podliehal takémuto opatreniu, nemôže uplatniť počas obdobia, ktoré je rovnako dlhé ako obdobie, počas ktorého sa takéto opatrenie predtým uplatňovalo, a to pod podmienkou, že obdobie, počas ktorého sa opatrenie neuplatní, je aspoň dva roky od uplynutia uplatňovania tohto opatrenia.
4.
V prípadoch podľa tohto článku vždy pred prijatím v ňom stanovených opatrení, alebo čo najskôr, ak ide o prípady, na ktoré sa vzťahuje odsek 5 písm. b) tohto článku, poskytne buď Spoločenstvo alebo Srbsko Rade pre stabilizáciu a pridruženie v záujme nájdenia pre dotknuté strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre dôkladné preskúmanie celej situácie.
5.
Pri vykonávaní odsekov 1, 2, 3 a 4 sa použijú tieto ustanovenia:
a)
problémy, ktoré vzniknú na základe situácie uvedenej v tomto článku sa bezodkladne predložia na preskúmanie Rade pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ich odstránenie.
Ak Rada pre stabilizáciu a pridruženie alebo vyvážajúca strana neprijmú rozhodnutie odstraňujúce tieto problémy alebo sa do 30 dní odo dňa predloženia danej záležitosti Rade pre stabilizáciu a pridruženie nedosiahne žiadne iné uspokojivé riešenie, môže dovážajúca strana v súlade s týmto článkom prijať vhodné opatrenia na odstránenie problému. Pri výbere ochranných opatrení sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie mechanizmov zavedených touto dohodou. Ochranné opatrenia uplatnené v súlade s článkom XIX GATT z roku 1994 a Dohody WTO o ochranných opatreniach zachovávajú úroveň/rozpätie preferencie priznanej podľa tejto dohody.
b)
ak si mimoriadne a kritické okolnosti vyžadujú okamžitý zásah a neumožňujú preskúmanie či informovanie vopred, príslušná strana môže v situáciách bližšie uvedených v tomto článku uplatniť dočasné opatrenia potrebné na riešenie danej situácie ihneď, a bezodkladne o nich informuje druhú stranu.
Ochranné opatrenia sa bezodkladne oznámia Rade pre stabilizáciu a pridruženie a sú predmetom pravidelných rokovaní v rámci tohto orgánu, a to najmä na účely vypracovania časového rozvrhu na ich zrušenie hneď, ako to umožnia okolnosti.
6.
V prípade, že v Spoločenstve alebo v Srbsku podlieha dovoz výrobkov, ktoré môžu spôsobiť problémy uvedené v tomto článku, správnemu postupu, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o vývoji obchodných tokov, informujú o tom druhú stranu.
Článok 42
Doložka pre prípad nedostatku
1.
V prípadoch, keď dodržiavanie ustanovení tejto hlavy vedie ku:
a)
kritickému nedostatku alebo hrozbe nedostatku potravín alebo iných výrobkov, ktoré sú pre vyvážajúcu stranu základné, alebo
b)
spätnému vývozu výrobkov do tretej krajiny, v súvislosti s ktorou vyvážajúca strana zachováva množstvové obmedzenia na vývoz, vývozné clá alebo opatrenia, alebo poplatky s rovnocenným účinkom a kde uvedená situácia spôsobuje alebo môže spôsobiť vyvážajúcej strane závažné ťažkosti,
môže táto strana podľa podmienok a v súlade s postupmi, ustanovenými v tomto článku, prijať vhodné opatrenia.
2.
Pri výbere opatrení musia byť uprednostnené tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie mechanizmov stanovených v tejto dohode. Takéto opatrenia sa nesmú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu v situáciách vyznačujúcich sa prevažne rovnakými okolnosťami a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním obchodu, a musia sa zrušiť hneď ako okolnosti prestanú opodstatňovať ich ďalšie trvanie.
3.
Pred prijatím opatrení stanovených v odseku 1, alebo čo najskôr, ak ide o prípady, na ktoré sa vzťahuje odsek 4, poskytne buď Spoločenstvo alebo Srbsko Rade pre stabilizáciu a pridruženie v záujme nájdenia pre obe strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie. Strany sa môžu v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie dohodnúť na akýchkoľvek prostriedkoch potrebných na odstránenie týchto ťažkostí. Ak sa do 30 dní odo dňa predloženia danej záležitosti Rade pre stabilizáciu a pridruženie nedosiahne dohoda, vyvážajúca strana môže na vývoz príslušného výrobku uplatniť opatrenia podľa tohto článku.
4.
Ak si mimoriadne a kritické okolnosti vyžadujú okamžitý zásah a neumožňujú preskúmanie či prípadne informovanie vopred, Spoločenstvo alebo Srbsko môže uplatniť preventívne opatrenia potrebné na riešenie danej situácie ihneď, a bezodkladne o nich informuje druhú stranu.
5.
Akékoľvek opatrenia uplatňované podľa tohto článku sa bezodkladne oznámia Rade pre stabilizáciu a pridruženie a sú predmetom pravidelných rokovaní v rámci tohto orgánu, a to najmä na účely vypracovania časového rozvrhu na ich zrušenie hneď, ako to umožnia okolnosti.
Článok 43
Štátne monopoly
Srbsko postupne upraví štátne monopoly obchodného charakteru takým spôsobom, aby zabezpečilo, že tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody nebude existovať diskriminácia štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie v porovnaní so štátnymi príslušníkmi Srbska, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa tovar obstaráva a uvádza na trh.
Článok 44
Pravidlá pôvodu
Ak nie je v tejto dohode ustanovené inak, pravidlá pôvodu na uplatňovanie ustanovení tejto dohody sa stanovujú v protokole 3.
Článok 45
Prípustné obmedzenia
Táto dohoda nebráni zákazom ani obmedzeniam dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo ochrany rastlín; ochrany národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou alebo ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva či pravidiel týkajúcich sa zlata a striebra. Takéto zákazy alebo obmedzenia však nesmú znamenať svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu, ani skryté obmedzovanie obchodu medzi stranami.
Článok 46
Neposkytnutie administratívnej spolupráce
1.
Strany sú presvedčené, že na implementáciu a kontrolu preferenčného zaobchádzania poskytnutého na základe tejto hlavy je nevyhnutná administratívna spolupráca a zdôrazňujú, že sú odhodlané bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom v colnej oblasti a záležitostiach, ktoré s ňou súvisia.
2.
Ak jedna zo strán na základe objektívnej informácie zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu v rámci tejto hlavy, môže dočasne v súlade s týmto článkom zastaviť príslušné preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami.
3.
Na účely tohto článku sa za neposkytnutie administratívnej spolupráce považuje okrem iného:
a)
opakované nedodržanie povinnosti overiť status príslušného výrobku či výrobkov pokiaľ ide o ich pôvod,
b)
opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti s následným overením dôkazu o pôvode alebo oznámením výsledkov tohto overenia,
c)
opakované odmietnutie alebo zbytočné prieťahy v súvislosti so získaním povolenia na vykonanie kontroly administratívnej spolupráce zameranej na overenie pravosti dokumentov alebo správnosti informácií, ktoré sú relevantné pre poskytnutie príslušného preferenčného zaobchádzania.
Na účely tohto článku sa môže konštatovať zistenie nezrovnalostí alebo podvodu okrem iného vtedy, ak bez uspokojivého vysvetlenia dôjde k rýchlemu nárastu dovozu tovaru nad zvyčajnú úroveň výrobnej a vývoznej kapacity druhej strany, s ktorým súvisia objektívne informácie o nezrovnalostiach alebo podvode.
4.
Dočasné pozastavenie sa uplatní za týchto podmienok:
a)
Strana, ktorá na základe objektívnej informácie zistila, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu, oznámi svoje zistenie spolu s objektívnymi informáciami bez zbytočného odkladu Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a začne s ním na základe všetkých relevantných informácií a objektívnych zistení rokovania s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obe strany.
b)
Ak strany začali takéto rokovania v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie a nedohodli sa na prijateľnom riešení do troch mesiacov po oznámení daných skutočností, dotknutá strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie s príslušným výrobkom či výrobkami. Toto dočasné pozastavenie sa bez zbytočného odkladu oznámi Výboru pre stabilizáciu a pridruženie.
c)
Dočasné pozastavenia podľa tohto článku sa vykonajú len v rozsahu nevyhnutnom na ochranu finančných záujmov dotknutej strany. Ich trvanie nepresiahne šesť mesiacov a táto lehota sa môže obnoviť. Dočasné pozastavenia sa Výboru pre stabilizáciu a pridruženie oznámia okamžite po ich prijatí. Budú predmetom pravidelných rokovaní v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, a to najmä na účely ich zrušenia hneď, ako prestanú existovať podmienky na ich uplatňovanie.
5.
Zároveň s oznámením Výboru pre stabilizáciu a pridruženie podľa odseku 4 písm. a) tohto článku by dotknutá strana mala vo svojom úradnom vestníku uverejniť oznámenie určené dovozcom. V tomto oznámení by sa malo v súvislosti s príslušným výrobkom uviesť, že sa na základe objektívnych informácií zistilo, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu.
Článok 47
Ak sa príslušné orgány v rámci riadneho uplatňovania preferenčného systému pri vývoze dopustia pochybenia, a to najmä pri uplatňovaní ustanovení protokolu 3 tejto dohody, a toto pochybenie má dôsledky pokiaľ ide o dovozné clá, môže zmluvná strana, ktorá tieto dôsledky znáša, požiadať Radu pre stabilizáciu a pridruženie, aby preskúmala možnosti prijatia všetkých vhodných opatrení na vyriešenie tejto situácie.
Článok 48
Uplatňovaním tejto dohody nie je dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva na Kanárske ostrovy.
HLAVA V
POHYB PRACOVNÍKOV, USADENIE SA, POSKYTOVANIE SLUŽIEB, POHYB KAPITÁLU
KAPITOLA I
POHYB PRACOVNÍKOV
Článok 49
1.
S výhradou podmienok a úprav platných v jednotlivých členských štátoch:
a)
pri zaobchádzaní s pracovníkmi, ktorí sú srbskými štátnymi príslušníkmi a ktorí sú legálne zamestnaní na území niektorého členského štátu nebude dochádzať k diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti v porovnaní so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu v otázkach pracovných podmienok, odmeňovania alebo prepúšťania,
b)
manžel/manželka a deti pracovníka legálne zamestnaného na území členského štátu, ktorí majú na tomto území legálne bydlisko, s výnimkou sezónnych pracovníkov a pracovníkov, ktorí prišli v rámci dvojstranných dohôd podľa článku 50, ak v týchto dohodách nie je uvedené inak, majú v období trvania pracovného povolenia pracovníka prístup na pracovný trh príslušného členského štátu.
2.
Srbsko bude, s výhradou svojich platných podmienok a úprav, spôsobom uvedeným v odseku 1 zaobchádzať s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a sú na území Srbska legálne zamestnaní, ako aj s ich manželmi/manželkami a deťmi s legálnym bydliskom v Srbsku.
Článok 50
1.
So zreteľom na situáciu na trhu práce v členských štátoch a s výhradou ich právnych predpisov a dodržania pravidiel v oblasti mobility pracovníkov platných v členských štátoch:
a)
doterajšie úľavy pri prístupe k zamestnaniu pre srbských pracovníkov, ktoré členské štáty uplatňovali podľa dvojstranných dohôd, by sa mali zachovať a prípadne rozšíriť,
b)
ostatné členské štáty preskúmajú možnosť uzavrieť podobné dohody.
2.
Po troch rokoch Rada pre stabilizáciu a pridruženie preskúma možnosť ich ďalšieho rozšírenia vrátane úľav pri prístupe k odbornému vzdelávaniu, v súlade s pravidlami a postupmi platnými v členských štátoch a zo zreteľom na situáciu na trhoch práce v členských štátoch a v Spoločenstve.
Článok 51
1.
Stanovia sa pravidlá koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Srbska, a ktorí sú legálne zamestnaní na území členského štátu, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, ktorí v ňom majú legálne bydlisko. Na tento účel sa rozhodnutím Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorým by nemali byť dotknuté žiadne práva alebo povinnosti vyplývajúce z dvojstranných dohôd v prípade, ak je v týchto dohodách stanovené výhodnejšie zaobchádzanie, vykonajú tieto ustanovenia:
a)
všetky obdobia poistenia, zamestnania alebo pobytu takýchto pracovníkov v rozličných členských štátoch sa na účely dôchodkov a rent z dôvodu veku, invalidity a úmrtia a na účely zdravotnej starostlivosti o takýchto pracovníkov a ich rodinných príslušníkov budú spočítavať,
b)
všetky dôchodky alebo renty z dôvodu veku, úmrtia, pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo z nich vyplývajúcej invalidity, s výnimkou nepríspevkových dávok, budú voľne prevoditeľné pri kurze uplatňovanom členským štátom či štátmi s povinnosťou vyplácania,
c)
dotknutí pracovníci budú poberať rodinné dávky na svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú vymedzení vyššie uvedenou definíciou.
2.
Srbsko poskytne pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu a sú legálne zamestnaní na jeho území, ako aj ich rodinným príslušníkom, ktorí majú na jeho území legálne bydlisko, podobné zaobchádzanie, ako je uvedené v odseku 1 písm. b) a c).
KAPITOLA II
USADENIE SA
Článok 52
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody:
a)
„spoločnosť Spoločenstva“ alebo „srbská spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorá je založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu alebo Srbska, a ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území Spoločenstva alebo Srbska. Ak však má spoločnosť založená podľa právnych predpisov členského štátu alebo Srbska na území Spoločenstva alebo Srbska iba sídlo, táto spoločnosť bude považovaná za spoločnosť Spoločenstva alebo za srbskú spoločnosť, ak jej pôsobenie vykazuje skutočné a dlhodobé prepojenie s hospodárstvom niektorého z členských štátov alebo Srbska,
b)
„dcérska spoločnosť“ spoločnosti je spoločnosť, ktorú táto spoločnosť účinne riadi,
c)
„pobočka“ spoločnosti znamená prevádzku podniku, ktorá nemá právnu subjektivitu a pôsobí trvalým dojmom, napríklad ako vedľajšie pracovisko materskej spoločnosti, má svoje vedenie a je materiálne vybavená na uzatváranie obchodov s tretími stranami tak, že tieto strany, hoci vedia, že v prípade potreby existuje právne prepojenie na materskú spoločnosť, ktorej ústredie je v zahraničí, nemusia priamo rokovať s touto materskou spoločnosťou, ale môžu vybaviť obchodné záležitosti v mieste podnikania, ktoré predstavuje vedľajšie pracovisko,
d)
„usadenie sa“ znamená:
i)
pokiaľ ide o štátnych príslušníkov, právo začať hospodársku činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba a založiť podniky, najmä spoločnosti, ktoré účinne riadia. Samostatná zárobková činnosť a obchodné činnosti, ktoré vykonávajú štátni príslušníci, nezahŕňajú hľadanie alebo prijatie zamestnania na trhu práce a nezakladajú právo na prístup na trh práce druhej strany. Ustanovenia tejto kapitoly sa nevzťahujú na osoby, ktoré nie sú výlučne samostatne zárobkovo činnými osobami,
ii)
pokiaľ ide o spoločnosti Spoločenstva alebo srbské spoločnosti, právo začať hospodársku činnosť prostredníctvom založenia dcérskych spoločností a pobočiek v Srbsku alebo v Spoločenstve,
e)
„pôsobenie“ znamená vykonávanie hospodárskej činnosti,
f)
„hospodárska činnosť“ v zásade zahŕňa výrobnú a obchodnú činnosť, ako aj výkon povolania a činnosť remeselníkov,
g)
„štátny príslušník Spoločenstva“ a „štátny príslušník Srbska“ znamená fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého z členských štátov alebo Srbska,
Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, vrátane kombinovanej prepravy, pri ktorej sa časť realizuje po mori, štátni príslušníci Spoločenstva alebo Srbska, ktorí sú usadení mimo Spoločenstva alebo Srbska, a lodné prepravné spoločnosti, ktoré sú usadené mimo Spoločenstva alebo Srbska a ktoré riadia štátni príslušníci Spoločenstva alebo Srbska takisto môžu využívať ustanovenia tejto kapitoly a kapitoly III, ak sú ich plavidlá registrované v tomto členskom štáte alebo v Srbsku v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi,
h)
„finančné služby“ znamená činnosti opísanú v prílohe VI. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže pôsobnosť tejto prílohy rozšíriť alebo upraviť.
Článok 53
1.
Srbsko uľahčí spoločnostiam Spoločenstva a jeho štátnym príslušníkom pôsobenie na svojom území. Na tento účel pri nadobudnutí platnosti tejto dohody Srbsko poskytne:
a)
pri usadení sa spoločností Spoločenstva na území Srbska zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie s vlastnými spoločnosťami alebo spoločnosťami z tretích štátov, podľa toho, čo je výhodnejšie,
b)
pri pôsobení dcérskych spoločností a pobočiek spoločností Spoločenstva na území Srbska, ak sa tam usadili, zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie s jej vlastnými spoločnosťami a pobočkami alebo s akoukoľvek dcérskou spoločnosťou alebo pobočkou spoločnosti z tretieho štátu, podľa toho, čo je výhodnejšie.
2.
Spoločenstvo a jeho členské štáty odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody poskytnú:
a)
pri usadení sa srbských spoločností zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré členské štáty poskytujú svojim vlastným spoločnostiam alebo spoločnostiam z tretích štátov, podľa toho, čo je výhodnejšie,
b)
pri pôsobení dcérskych spoločností a pobočiek srbských spoločností, ak sa usadili na ich území, zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré členské štáty poskytujú svojim vlastným spoločnostiam a pobočkám, alebo akejkoľvek dcérskej spoločnosti alebo pobočke spoločnosti z tretieho štátu, podľa toho, čo je výhodnejšie.
3.
Strany neprijmú nijaké nové predpisy alebo opatrenia, ktorými by sa zaviedla diskriminácia v porovnaní s vlastnými spoločnosťami, pokiaľ ide o usadenie sa spoločností druhej strany na ich území, alebo so zreteľom na ich pôsobenie, ak sa tam usadili.
4.
Štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Rada pre stabilizáciu a pridruženie pripraví modality rozšírenia uvedených ustanovení aj na usadenie sa štátnych príslušníkov Spoločenstva a štátnych príslušníkov Srbska na účel vykonávania hospodárskej činnosti samostatne zárobkovo činných osôb.
5.
Bez zreteľa na ustanovenia tohto článku:
a)
dcérske spoločnosti a pobočky spoločností Spoločenstva budú mať od nadobudnutia platnosti tejto dohody právo využívať a prenajímať si v Srbsku nehnuteľnosti,
b)
dcérske spoločnosti spoločností Spoločenstva budú mať od nadobudnutia platnosti tejto dohody takisto právo nadobúdať a využívať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam ako srbské spoločnosti, a pokiaľ ide o verejný majetok alebo majetok všeobecného záujmu, budú mať rovnaké práva ako srbské spoločnosti, ak sú tieto práva potrebné na hospodársku činnosť, pre ktorú sa usadili.
c)
Štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Rada pre stabilizáciu a pridruženie preskúma možnosť rozšírenia práv podľa písm. b) na pobočky spoločností Spoločenstva.
Článok 54
1.
S výhradou ustanovení článku 56 a s výnimkou finančných služieb definovaných v prílohe VI môžu strany regulovať usadenie sa a pôsobenie spoločností a štátnych príslušníkov na svojom území, pokiaľ táto regulácia neznamená diskrimináciu spoločností a štátnych príslušníkov druhej strany v porovnaní s vlastnými spoločnosťami a štátnymi príslušníkmi.
2.
Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto dohody, nemožno nijakej strane zabrániť v oblasti finančných služieb prijať opatrenia z dôvodu opatrnosti, vrátane ochrany investorov, vkladateľov, poistníkov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb povinnosti fiduciára, alebo aby sa zabezpečila stabilita finančného systému. Takéto opatrenia nebudú strany využívať ako prostriedok na neplnenie si povinností podľa tejto dohody.
3.
Žiadne z ustanovení tejto dohody sa nebude vykladať ako ukladajúce stranám povinnosť zverejniť informácie týkajúce sa záležitostí a účtov jednotlivých zákazníkov, alebo akékoľvek dôverné informácie alebo informácie o majetku, s ktorými disponujú verejnoprávne subjekty.
Článok 55
1.
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ustanovenia Multilaterálnej dohody o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru4 (ďalej len „ECAA“), ktoré ustanovujú inak, platí, že ustanovenia tejto kapitoly sa nepoužijú na služby leteckej dopravy, služby dopravy po vnútrozemských vodných cestách a služby námornej kabotáže.
2.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže poskytnúť odporúčania na zlepšenie v rámci otázky usadenia sa a pôsobenia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.
Článok 56
1.
Ustanovenia článkov 53 a 54 nebránia tomu, aby strana uplatňovala osobitné pravidlá pre usadenie sa a pôsobenie na svojom území v prípade pobočiek spoločností druhej strany nezaložených na jej území podľa jej právnych predpisov, ak tak koná z dôvodov právnych alebo technických rozdielov medzi takýmito pobočkami a pobočkami spoločností založených na jej území podľa jej právnych predpisov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, ak tak koná z dôvodov opatrnosti.
2.
Rozdiel v zaobchádzaní nepresiahne rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné v dôsledku týchto právnych alebo technických rozdielov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, z dôvodu opatrnosti.
Článok 57
Aby sa štátnym príslušníkom Spoločenstva a štátnym príslušníkom Srbska uľahčilo začatie a vykonávanie regulovaných povolaní v Srbsku a v Spoločenstve, Rada pre stabilizáciu a pridruženie preskúma kroky, ktoré sú potrebné na vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií. Na tento účel môže prijať všetky potrebné opatrenia.
Článok 58
1.
Spoločnosť Spoločenstva usadená na území Srbska alebo srbská spoločnosť usadená na území Spoločenstva je oprávnená zamestnať alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo pobočiek prijať do zamestnania na území Srbska alebo Spoločenstva v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, kde sa táto spoločnosť usadila, zamestnancov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Srbska alebo štátnymi príslušníkmi Spoločenstva, ak sú títo zamestnanci kľúčovými pracovníkmi podľa definície uvedenej v odseku 2 a ak sú zamestnaní výlučne v spoločnostiach, dcérskych spoločnostiach a pobočkách. Platnosť povolení na pobyt a pracovných povolení týchto zamestnancov sa obmedzí len na obdobie trvania uvedeného zamestnania.
2.
Pod podmienkou, že organizácia je právnickou osobou a že dané osoby v nej boli zamestnané alebo v nej boli inými spoločníkmi než väčšinovými akcionármi aspoň počas jedného roka pred preložením, sú kľúčovými pracovníkmi uvedených spoločností (ďalej len „organizácie“) „osoby preložené v rámci spoločnosti“ v zmysle ich definície obsiahnutej v písmene c) tohto odseku patriace do niektorej z týchto kategórií:
a)
osoby pracujúce v rámci organizácie vo vyšších funkciách, do pracovnej náplne ktorých primárne patrí usmerňovanie riadenia danej spoločnosti pod celkovým dohľadom alebo riadením najmä správnej rady alebo akcionárov spoločnosti alebo iného im rovnocenného orgánu, ako aj:
i)
riadenie spoločnosti alebo jej oddelenia alebo sekcie,
ii)
dohľad nad prácou ostatných zamestnancov vykonávajúcich kontrolu a nad odbornými a riadiacimi zamestnancami a kontrola ich práce,
iii)
právomoc prijať alebo prepustiť zamestnanca alebo právomoc odporučiť ich prijatie alebo prepustenie alebo prijatie iného opatrenia v personálnej oblasti,
b)
osoby pracujúce v rámci organizácie, ktoré majú mimoriadne znalosti zásadného významu pre podnik týkajúce sa prevádzky, výskumného zariadenia, techniky alebo riadenia. Pri hodnotení týchto znalostí sa okrem znalostí špecifických pre danú spoločnosť môže zohľadniť aj vysoká úroveň odbornej kvalifikácie, ktorá patrí k určitým druhom práce alebo obchodnej činnosti, ktoré si vyžadujú špecifické odborné znalosti, vrátane príslušnosti k profesijnému stavu pri povolaniach, ktoré si to vyžadujú,
c)
„osoba preložená v rámci spoločnosti“ sa definuje ako fyzická osoba, ktorá pracuje v rámci organizácie na území jednej strany a ktorá je v súvislosti s hospodárskou činnosťou dočasne preložená na územie druhej strany; takáto organizácia musí mať svoje hlavné miesto podnikania na území jednej strany a preloženie sa musí uskutočniť do podniku (pobočky, dcérskej spoločnosti) tejto organizácie, ktorý naozaj vykonáva podobné hospodárske činnosti na území druhej strany.
3.
Vstup a dočasná prítomnosť štátnych príslušníkov Spoločenstva na území Srbska alebo srbských štátnych príslušníkov na území Spoločenstva sa povoľuje, ak sú týmito zástupcami spoločností osoby pracujúce v rámci organizácie vo vyšších funkciách v zmysle definície v odseku 2 písm. a) tohto článku, ktoré zodpovedajú za založenie dcérskej spoločnosti alebo pobočky srbskej spoločnosti v niektorom členskom štáte Spoločenstva alebo za založenie dcérskej spoločnosti alebo pobočky spoločnosti Spoločenstva v Srbsku, ak:
a)
títo zástupcovia nie sú zapojení do priameho predaja alebo poskytovania služieb a nie sú platení zo zdroja na území krajiny, kde sa táto spoločnosť má usadiť a
b)
spoločnosť má svoje hlavné miesto podnikania mimo Spoločenstva či mimo Srbska a nemá žiadneho iného zástupcu, zastúpenie, pobočku alebo dcérsku spoločnosť v danom členskom štáte či v Srbsku.
KAPITOLA III
POSKYTOVANIE SLUŽIEB
Článok 59
1.
Spoločenstvo a Srbsko sa zaväzujú v súlade s ďalej uvedenými ustanoveniami prijať kroky potrebné k tomu, aby sa postupne umožnilo poskytovanie služieb spoločnostiam Spoločenstva alebo srbským spoločnostiam alebo štátnym príslušníkom Spoločenstva alebo štátnym príslušníkom Srbska usadeným na území inej strany ako osoba, ktorej sú služby určené.
2.
Súbežne s procesom liberalizácie uvedeným v odseku 1 strany povolia dočasný pohyb fyzickým osobám, ktoré poskytujú služby alebo ktoré sú zamestnancami poskytovateľa služieb ako kľúčoví pracovníci v zmysle definície uvedenej v článku 58, ako aj fyzickým osobám, ktoré sú zástupcami spoločnosti Spoločenstva alebo srbskej spoločnosti, alebo ich štátneho príslušníka, a žiadajú o dočasný vstup na účely rokovania o obchode so službami alebo uzavretia zmlúv o obchode so službami pre tohto poskytovateľa služieb, pod podmienkou, že títo zástupcovia sami nebudú zapojení do priameho predaja verejnosti alebo poskytovania služieb.
3.
Po štyroch rokoch prijme Rada pre stabilizáciu a pridruženie opatrenia potrebné na postupné uplatňovanie ustanovení odseku 1. Pri tom sa zohľadní pokrok, ktorý strany dosiahli v rámci aproximácie svojich právnych predpisov.
Článok 60
1.
Strany neprijmú opatrenia ani neurobia kroky, v dôsledku ktorých by sa podmienky pre poskytovanie služieb štátnymi príslušníkmi alebo spoločnosťami Spoločenstva alebo Srbska usadenými na území inej strany, ako osoba, ktorej sú služby určené, stali podstatne viac obmedzujúcimi v porovnaní so situáciou existujúcou deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.
2.
Ak sa jedna zo strán domnieva, že v dôsledku opatrení, ktoré zaviedla druhá strana po nadobudnutí platnosti tejto dohody vznikla situácia, ktorá je v porovnaní so situáciou existujúcou v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody podstatne viac obmedzujúca pre poskytovanie služieb, môže požiadať druhú stranu o začatie rokovaní.
Článok 61
Pokiaľ ide o poskytovanie dopravných služieb medzi Spoločenstvom a Srbskom, platia tieto ustanovenia:
1.
Pokiaľ ide o vnútrozemskú dopravu, pravidlá pre vzťahy medzi stranami sa stanovujú v protokole 4, najmä s cieľom zabezpečiť neobmedzenú cestnú tranzitnú dopravu cez Srbsko a Spoločenstvo ako celok, účinné uplatňovanie zásady nediskriminácie a postupnú harmonizáciu právnych predpisov Srbska v oblasti dopravy s právnymi predpismi Spoločenstva.
2.
Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, strany sa zaväzujú účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodné námorné trhy a k medzinárodným námorným obchodom na komerčnom základe a rešpektovať medzinárodné a európske záväzky v oblasti noriem bezpečnosti, ochrany a životného prostredia.
Strany potvrdzujú svoj záväzok budovať prostredie voľnej hospodárskej súťaže ako základ medzinárodnej námornej dopravy.
3.
Pri uplatňovaní zásad podľa odseku 2:
a)
strany do dvojstranných dohôd s tretími štátmi, ktoré uzavrú v budúcnosti, nezahrnú ustanovenia o deľbe nákladu,
b)
strany po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia a administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli mať obmedzujúce alebo diskriminačné účinky na slobodné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave,
c)
každá strana zabezpečí, že nebude, inter alia, zaobchádzať s loďami, ktoré prevádzkujú štátni príslušníci alebo spoločnosti druhej strany, menej výhodne ako zaobchádza s vlastnými loďami, pokiaľ ide o prístup k prístavom otvoreným pre medzinárodný obchod, využívanie infraštruktúry a pomocných námorných služieb v prístavoch, ani pokiaľ ide o príslušné poplatky a colné vybavenie, ani pokiaľ ide o prideľovanie kotvísk a využívanie zariadení na nakladanie a vykladanie.
4.
S cieľom zabezpečiť taký koordinovaný vývoj a takú postupnú liberalizáciu dopravy medzi stranami, ktoré sú prispôsobené obchodným požiadavkám každej zo strán, sa podmienky prístupu na trh leteckej dopravy druhej strany spravujú ECAA.
5.
Pred uzavretím ECAA strany neprijmú opatrenia ani neurobia kroky, ktoré by boli v porovnaní so situáciou existujúcou pred nadobudnutím platnosti tejto dohody viac obmedzujúce alebo diskriminačné.
6.
Srbsko prispôsobí svoje právne predpisy, vrátane administratívnych, technických a iných pravidiel, právnym predpisom Spoločenstva pre oblasť leteckej dopravy, námornej dopravy, dopravy po vnútrozemských vodných cestách a vnútrozemskej dopravy, a to v miere, v akej si to vyžaduje liberalizácia a vzájomný prístup na trhy strán tejto dohody a uľahčenie prepravy cestujúcich a tovaru.
7.
Súbežne s tým, ako strany budú dosahovať pokrok v plnení cieľov tejto kapitoly, Rada pre stabilizáciu a pridruženie skúma, akými spôsobmi sa dajú vytvoriť podmienky, ktoré sú potrebné na zlepšenie slobodného poskytovania služieb v oblasti leteckej dopravy, vnútrozemskej dopravy a dopravy po vnútrozemských vodných cestách.
KAPITOLA IV
BEŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU
Článok 62
Strany sa zaväzujú, že v súlade s ustanoveniami článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde povolia akékoľvek platby a prevody na bežnom účte platobnej bilancie vo voľne zameniteľnej mene medzi Spoločenstvom a Srbskom.
Článok 63
1.
Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody strany zabezpečia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s priamymi investíciami do spoločností, ktoré vznikli v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, kapitálu súvisiaceho s investíciami v súlade s ustanoveniami kapitoly II hlavy V, ako aj likvidáciu alebo repatriáciu týchto investícií a všetkých ziskov, ktoré tieto investície priniesli.
2.
Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody strany zabezpečia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s úvermi spojenými s obchodnými transakciami alebo s poskytovaním služieb, na ktorých sa zúčastňuje osoba alebo spoločnosť s bydliskom alebo sídlom na území jednej zo strán, a kapitálu súvisiaceho s finančnými pôžičkami a úvermi so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.
3.
Počnúc nadobudnutím platnosti tejto dohody Srbsko povolí, pričom úplne a účelne využije svoje existujúce postupy, štátnym príslušníkom členských štátov EÚ nadobúdať nehnuteľný majetok v Srbsku. Do štyroch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko postupne upraví svoje právne predpisy, ktoré upravujú problematiku nadobúdania nehnuteľného majetku na jeho území štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ, tak, aby zabezpečilo, že sa s nimi bude zaobchádzať rovnako, ako s jej vlastnými štátnymi príslušníkmi.
Spoločenstvo a Srbsko po štyroch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody zabezpečia aj voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s portfóliovými investíciami, finančnými pôžičkami a úvermi so splatnosťou kratšou ako jeden rok.
4.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, strany nezavedú nijaké nové obmedzenia pohybu kapitálu a bežných platieb medzi osobami a spoločnosťami s bydliskom alebo sídlom v Spoločenstve a v Srbsku a platné opatrenia nesprísnia.
5.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 62 a tohto článku, ak za výnimočných okolností spôsobuje pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Srbskom vážne ťažkosti pri uplatňovaní politiky výmenného kurzu alebo menovej politiky v Spoločenstve alebo v Srbsku, alebo ak hrozí, že ich spôsobí, Spoločenstvo alebo Srbsko môže prijať ochranné opatrenia v oblasti pohybu kapitálu medzi Spoločenstvom a Srbskom, ak sú takéto opatrenia nevyhnutne potrebné, a to na obdobie, ktoré nepresiahne šesť mesiacov.
6.
Žiadne z uvedených ustanovení neobmedzuje právo hospodárskych subjektov strán na využitie ešte výhodnejšieho zaobchádzania stanoveného v platných dvojstranných alebo mnohostranných dohodách, ktorými sú strany tejto dohody viazané.
7.
Strany uskutočnia spoločné rokovania s cieľom uľahčiť pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Srbskom, aby podporili ciele tejto dohody.
Článok 64
1.
Počas prvých štyroch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Srbsko prijmú opatrenia, ktoré im umožnia vytvoriť podmienky potrebné na ďalšie postupné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva o voľnom pohybe kapitálu.
2.
Do konca štvrtého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody Rada pre stabilizáciu a pridruženie stanoví modality pre úplné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva o voľnom pohybe kapitálu v Srbsku.
KAPITOLA V
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 65
1.
Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú s výhradou obmedzení z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
2.
Nevzťahujú sa na činnosti, ktoré sú na území ktorejkoľvek strany dočasne alebo trvalo spojené s vykonávaním verejnej moci.
Článok 66
Na účely tejto hlavy platí, že žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni stranám v uplatňovaní ich zákonov a iných právnych predpisov upravujúcich vstup a pobyt, zamestnávanie, pracovné podmienky, usadenie sa fyzických osôb a poskytovanie služieb, najmä pokiaľ ide o udeľovanie povolení na pobyt, predĺženie ich platnosti a zamietnutie žiadostí o ich udelenie, za predpokladu, že ich nebudú uplatňovať tak, aby tým dochádzalo k odstráneniu alebo obmedzeniu výhod, ktoré strane vyplývajú z niektorého z ustanovení tejto dohody. Týmto ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie článku 65.
Článok 67
Ustanovenia tejto hlavy sa takisto vzťahujú aj na spoločnosti, ktoré spoločne kontrolujú alebo spoločne výhradne vlastnia srbské spoločnosti alebo štátni príslušníci a spoločnosti Spoločenstva alebo jeho štátni príslušníci.
Článok 68
1.
Doložka najvyšších výhod, udelená v súlade s ustanoveniami tejto hlavy, sa neuplatňuje na daňové zvýhodnenia, ktoré strany poskytujú alebo budú poskytovať na základe dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo na základe iných daňových opatrení.
2.
Žiadne z ustanovení tejto hlavy sa nebude vykladať tak, že stranám bráni v prijatí alebo presadzovaní opatrení, ktoré sú zamerané na zamedzenie vyhýbania sa plateniu daní alebo na zamedzenie daňových únikov a ktoré sú v súlade s daňovými ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo inými daňovými opatreniami alebo vnútroštátnymi daňovými právnymi predpismi.
3.
Žiadne z ustanovení tejto hlavy sa nebude vykladať tak, že členským štátom alebo Srbsku bráni rozlišovať pri uplatňovaní príslušných ustanovení ich daňových právnych predpisov medzi daňovými poplatníkmi, ktorí nie sú v rovnakej situácii, najmä pokiaľ ide o ich miesto bydliska.
Článok 69
1.
Strany sa vždy usilujú o to, aby sa podľa možnosti vyhli prijatiu obmedzujúcich opatrení, vrátane opatrení týkajúcich sa dovozu, na účely platobnej bilancie. Strana, ktorá prijme takéto opatrenia, čo najskôr poskytne druhej strane časový rozvrh na ich zrušenie.
2.
Ak má jeden alebo viacero členských štátov alebo Srbsko vážne ťažkosti s platobnou bilanciou, alebo ak im takéto ťažkosti bezprostredne hrozia, môže Spoločenstvo alebo Srbsko v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o založení WTO prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa dovozu, ktoré však musia byť časovo obmedzené a nesmú ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na nápravu situácie s platobnou bilanciou. Spoločenstvo alebo Srbsko o tom ihneď informuje druhú stranu.
3.
Na prevody súvisiace s investíciami a najmä na repatriáciu investovaných prostriedkov alebo reinvestovaných prostriedkov alebo akýchkoľvek výnosov z nich sa nesmú uplatniť žiadne obmedzujúce opatrenia.
Článok 70
Ustanovenia tejto hlavy sa postupne upravia, najmä vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z článku V GATS.
Článok 71
Ustanoveniami tejto dohody nie je dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia, ktoré niektorá zo strán uplatňuje, aby zabránila obchádzaniu svojich opatrení, ktoré sa týkajú prístupu tretej krajiny na jej trh, prostredníctvom ustanovení tejto dohody.
HLAVA VI
APROXIMÁCIA PRÁVA, PRESADZOVANIE PRÁVA A PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
Článok 72
1.
Strany uznávajú dôležitosť aproximácie existujúcich srbských právnych predpisov právnym predpisom Spoločenstva a ich účinnej implementácie. Srbsko vyvinie úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa jeho existujúce a budúce právne predpisy postupne stali zlučiteľnými s acquis Spoločenstva. Srbsko zabezpečí, že existujúce a budúce právne predpisy budú riadne implementované a presadzované.
2.
Táto aproximácia sa začne dňom podpísania tejto dohody a do konca prechodného obdobia stanoveného v článku 8 tejto dohody sa postupne sa rozšíri na všetky zložky acquis Spoločenstva, uvedené v tejto dohode.
3.
V počiatočnej fáze sa aproximácia sústredí na základné prvky acquis v oblasti vnútorného trhu vrátane právnych predpisov upravujúcich finančný sektor, na oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a na oblasti súvisiace s obchodom. V ďalšej fáze sa Srbsko sústredí na ostatné časti acquis.
Aproximácia sa uskutoční na základe programu, na ktorom sa dohodne Európska komisia so Srbskom.
4.
Srbsko po dohode s Európskou komisiou takisto stanoví aj modality monitorovania aproximácie právnych predpisov a implementácie opatrení zameraných na presadzovanie práva, ktoré je potrebné prijať.
Článok 73
Ustanovenia hospodárskej súťaže a ďalšie hospodárske ustanovenia
1.
Tieto postupy nie sú zlučiteľné s riadnym fungovaním tejto dohody, pokiaľ by mohli mať dosah na obchod medzi Spoločenstvom a Srbskom:
i)
všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy podnikov, cieľom alebo následkom ktorých je vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže,
ii)
zneužívanie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi na území Spoločenstva alebo Srbska ako celku alebo na jeho podstatnej časti,
iii)
akákoľvek štátna pomoc, ktorá narúša alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobky.
2.
Akýkoľvek postup v rozpore s týmto článkom sa posúdi na základe kritérií, ktoré vyplývajú z uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže platných v Spoločenstve, najmä z článkov 81, 82, 86 a 87 Zmluvy o ES a z výkladových nástrojov prijatých inštitúciami Spoločenstva.
3.
Strany zabezpečia, aby právomoci potrebné na úplné uplatňovanie odseku 1 bodov (i) a (ii) tohto článku vo vzťahu k súkromným a verejnoprávnym podnikom a podnikom, ktorým boli priznané osobitné práva, boli zverené funkčne nezávislému orgánu.
4.
Srbsko zriadi funkčne nezávislý orgán, ktorý bude mať právomoci potrebné na úplné uplatňovanie odseku 1 bodu (iii) tohto článku, do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody. Tento orgán bude okrem iného mať právo schvaľovať schémy štátnej pomoci a individuálne pomoci v súlade s odsekom 2 a právo nariadiť vrátenie štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá protiprávne.
5.
Spoločenstvo na jednej strane a Srbsko na druhej strane zabezpečia transparentnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného tým, že poskytnú druhej strane pravidelnú výročnú správu alebo jej ekvivalent podľa metodiky a prezentácie štatistického zisťovania Spoločenstva o štátnej pomoci. Na požiadanie jednej strany jej druhá strana poskytne informácie o jednotlivých prípadoch štátnej pomoci.
6.
Srbsko vypracuje kompletný prehľad schém pomoci, ktoré zaviedla pred zriadením orgánu uvedeného v odseku 4 a tieto schémy pomoci dá do súladu s kritériami uvedenými v odseku 2 tohto článku najneskôr do 4 rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.
7.
a)
Na účely uplatňovania ustanovení odseku 1 bod (iii) strany súhlasia, že počas prvých päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa bude vyhodnocovať každá štátna pomoc poskytnutá Srbskom so zreteľom na skutočnosť, že Srbsko sa považuje za rovnakú oblasť, ako oblasti Spoločenstva opísané v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.
b)
Do štyroch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Srbsko predloží Európskej komisii údaje o svojom HDP na obyvateľa, harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán uvedený v odseku 4 a Komisia Európskych spoločenstiev potom spoločne zhodnotia oprávnenosť regiónov Srbska a súvisiace maximálne intenzity pomoci, s cieľom vypracovať na základe príslušných usmernení Spoločenstva regionálnu mapu pomoci.
8.
Pravidlá pre štátnu pomoc oceliarskemu priemyslu sú stanovené v protokole 5. Stanovujú sa v ňom pravidlá, ktoré sa použijú v prípade pomoci na reštrukturalizáciu oceliarskeho priemyslu. Zdôrazní sa v ňom výnimočná povaha takejto pomoci a skutočnosť, že takáto pomoc bude časovo obmedzená a viazaná na zníženie kapacity v rámci programov uskutočniteľnosti.
9.
Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II hlava IV:
a)
odsek 1 bod (iii) sa neuplatňuje,
b)
všetky postupy v rozpore s odsekom 1 bodom (i) sa posúdia podľa kritérií, ktoré Spoločenstvo stanovilo na základe článkov 36 a 37 Zmluvy o ES a osobitných nástrojov Spoločenstva prijatých na tomto základe.
10.
Ak sa niektorá zo strán domnieva, že určitý postup nie je zlučiteľný s podmienkami obsiahnutými v odseku 1 , môže po prerokovaní v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie alebo po uplynutí 30 pracovných dní od podania žiadosti o takéto prerokovanie prijať vhodné opatrenia. Týmto článkom nie je dotknuté prijímanie vyrovnávacích opatrení Spoločenstvom alebo Srbskom v súlade s GATT z roku 1994 a Dohodou WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach alebo s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 74
Verejnoprávne podniky
Do konca tretieho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody bude Srbsko na verejnoprávne podniky a podniky, ktorým boli priznané osobitné a výlučné práva uplatňovať zásady stanovené v Zmluve o ES, najmä v jej článku 86.
Osobitné práva verejnoprávnych podnikov počas prechodného obdobia nezahŕňajú možnosť zaviesť množstvové obmedzenia alebo opatrenia s rovnocenným účinkom na dovozy zo Spoločenstva do Srbska.
Článok 75
Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva
1.
V súlade s ustanoveniami tohto článku a prílohy VII strany potvrdzujú, že prikladajú význam zabezpečeniu primeranej a účinnej ochrany a presadzovania práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú strany pokiaľ ide o uznávanie a ochranu práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva poskytovať spoločnostiam a štátnym príslušníkom druhej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré poskytujú podľa dvojstranných dohôd tretím krajinám.
3.
Srbsko prijme potrebné opatrenia, aby najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody zabezpečilo podobnú úroveň ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva ako v Spoločenstve, vrátane účinných prostriedkov na presadzovanie týchto práv.
4.
Srbsko sa zaväzuje, že počas uvedeného obdobia pristúpi k mnohostranným dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, ktoré sú uvedené v prílohe VII. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže zaviazať Srbsko k tomu, aby pristúpilo ku konkrétnym mnohostranným dohovorom v tejto oblasti.
5.
Ak sa v oblasti práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva vyskytnú problémy ovplyvňujúce podmienky obchodovania, na žiadosť ktorejkoľvek zo strán sa bezodkladne predložia Rade pre stabilizáciu a pridruženie s cieľom dosiahnuť obojstranne uspokojivé riešenie.
Článok 76
Verejné obstarávanie
1.
Spoločenstvo a Srbsko považujú za želateľný cieľ, aby sa zadávanie verejných zákaziek otvorilo na základe nediskriminácie a reciprocity, a to najmä v súlade s ustanoveniami WTO.
2.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú mať srbské spoločnosti, bez ohľadu na to, či sú usadené v Spoločenstve alebo nie, prístup k postupom zadávania zákaziek v Spoločenstve v súlade s pravidlami Spoločenstva pre oblasť obstarávania, pričom im bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté spoločnostiam Spoločenstva.
Tieto ustanovenia sa použijú aj na zákazky v sektore verejných služieb, keď Srbsko prijme právne predpisy, ktorými sa v tejto oblasti zavedú pravidlá Spoločenstva. Spoločenstvo bude pravidelne skúmať, či Srbsko tieto právne predpisy skutočne zavádza.
3.
Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody budú mať spoločnosti Spoločenstva, ktoré sú usadené v Srbsku podľa ustanovení kapitoly II hlava V prístup k postupom zadávania zákaziek v Srbsku, pričom im bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté srbským spoločnostiam.
4.
Najneskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody budú mať spoločnosti Spoločenstva, ktoré nie sú usadené v Srbsku, prístup k postupom zadávania zákaziek v Srbsku podľa srbského zákona o verejnom obstarávaní, pričom im bude poskytnuté zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté srbským spoločnostiam.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody Srbsko transformuje akékoľvek existujúce preferencie poskytované domácim hospodárskym subjektom na cenové preferencie a v lehote piatich rokov ich postupne zníži v súlade s týmto časovým rozvrhom:
- do konca druhého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody nesmú preferencie presahovať 15 %,
- do konca tretieho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody nesmú preferencie presahovať 10 %,
- do konca štvrtého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody nesmú preferencie presahovať 5 %, a
- najneskôr do konca piateho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa preferencie úplne zrušia.
5.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie pravidelne skúma, či má Srbsko možnosť poskytnúť prístup k postupom zadávania zákaziek v Srbsku všetkým spoločnostiam Spoločenstva. Srbsko podáva každoročne Rade pre stabilizáciu a pridruženie správu o opatreniach, ktoré prijalo v záujme posilnenia transparentnosti a zabezpečenia účinného súdneho preskúmania rozhodnutí v oblasti verejného obstarávania.
6.
Pokiaľ je realizácia verejných zákaziek spojená s usadením sa, pôsobením a poskytovaním služieb medzi Spoločenstvom a Srbskom a so zamestnávaním a pohybom pracovných síl, použijú sa ustanovenia článkov 49 až 64.
Článok 77
Normalizácia, metrológia, akreditácia a posudzovanie zhody
1.
Srbsko prijme potrebné opatrenia, aby postupne dosiahlo súlad s technickými predpismi Spoločenstva a s európskou normalizáciou, metrológiou, akreditáciou a postupmi posudzovania zhody.
2.
Na tento účel sa strany budú usilovať:
a)
podporovať používanie technických predpisov Spoločenstva, európskych noriem a postupov posudzovania zhody,
b)
napomáhať rozvoju kvalitnej infraštruktúry pre normalizáciu, metrológiu, akreditáciu a posudzovanie zhody,
c)
podporovať účasť Srbska na práci organizácií, ktoré sa venujú normám, posudzovaniu zhody, metrológii a podobným funkciám (napr. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET)5),
d)
v prípade potreby uzatvoriť dohodu o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov, keď budú legislatívny rámec a postupy v Srbsku dostatočne zladené s legislatívnym rámcom a postupmi v Spoločenstve, a keď budú k dispozícii príslušné odborné kapacity.
Článok 78
Ochrana spotrebiteľa
Strany budú spolupracovať v záujme zladenia noriem v oblasti ochrany spotrebiteľa v Srbsku s normami Spoločenstva. Aby trhové hospodárstvo fungovalo riadne, je nevyhnutná účinná ochrana spotrebiteľa, pričom táto ochrana závisí od rozvoja administratívnej infraštruktúry na vykonávanie dohľadu nad trhom a presadzovanie práva v tejto oblasti.
Na tento účel ako aj vzhľadom na spoločné záujmy sa strany zaväzujú, že zabezpečia:
a)
politiku aktívnej ochrany spotrebiteľa v súlade s právom Spoločenstva vrátane zvýšenia informovanosti a rozvoja nezávislých organizácií,
b)
harmonizáciu právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa v Srbsku s platnými právnymi predpismi Spoločenstva,
c)
účinnú právnu ochranu spotrebiteľov v záujme zvýšenia kvality spotrebných tovarov a dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem,
d)
monitorovanie pravidiel príslušnými orgánmi a prístup k spravodlivosti v prípade sporov,
e)
výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch.
Článok 79
Pracovné podmienky a rovnosť príležitostí
Srbsko bude postupne harmonizovať svoje právne predpisy v oblasti pracovných podmienok, najmä v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a rovnosti príležitostí, s právnymi prepismi Spoločenstva.
HLAVA VII
SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA A BEZPEČNOSŤ
Článok 80
Posilnenie inštitúcií a právneho štátu
Strany pri spolupráci v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti pripisujú osobitný význam upevňovaniu právneho štátu a posilňovaniu inštitúcií na všetkých úrovniach správy vo všeobecnosti a najmä v oblasti presadzovania práva a výkonu spravodlivosti. Cieľom tejto spolupráce je najmä posilnenie nezávislosti súdnictva a zvýšenie jeho efektívnosti, zlepšenie práce polície a ostatných orgánov na presadzovanie práva, primeraná odborná príprava a boj proti korupcii a organizovanému zločinu.
Článok 81
Ochrana osobných údajov
Srbsko bude po nadobudnutí platnosti tejto dohody harmonizovať svoje právne predpisy o ochrane osobných údajov s právom Spoločenstva a ostatnými európskymi a medzinárodnými právnymi predpismi o ochrane súkromia. Srbsko vytvorí nezávislé orgány dozoru vybavené dostatočnými finančnými a ľudskými zdrojmi, aby sa efektívne monitorovalo a zabezpečilo presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Na účely dosiahnutia tohto cieľa strany spolupracujú.
Článok 82
Víza, správa hraníc, azyl a migrácia
Strany spolupracujú v oblasti víz, kontroly hraníc, azylu a migrácie a vytvoria rámec spolupráce v týchto oblastiach, vrátane spolupráce na regionálnej úrovni, pričom podľa potreby zohľadnia a plne využijú iné existujúce podnety v tejto oblasti.
Základom spolupráce v týchto oblastiach sú spoločné rokovania a úzka spolupráca medzi stranami a jej súčasťou by mala byť technická a administratívna pomoc zameraná na:
a)
výmenu štatistických údajov a informácií o právnych predpisoch a postupoch,
b)
prípravu nových právnych predpisov,
c)
zvýšenie kapacity a posilnenie efektívnosti inštitúcií,
d)
odbornú prípravu pracovníkov,
e)
bezpečnosť cestovných dokladov a odhaľovanie falošných dokladov,
f)
správu hraníc.
Spolupráca sa predovšetkým zameria:
a)
v azylovej oblasti na uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov tak, aby boli splnené normy Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 a Newyorského protokolu k nemu z 31. januára roku 1967, čím sa zabezpečí dodržanie zásady „non-refoulement“ (nenavracania) ako aj ostatných práv žiadateľov o azyl a utečencov,
b)
v oblasti legálnej migrácie na pravidlá prijímania a na práva a právne postavenie prijatých osôb. V súvislosti s migráciou sa strany dohodli, že budú spravodlivo zaobchádzať s občanmi iných štátov, ktorí sa legálne nachádzajú na ich území, a že budú podporovať integračnú politiku, cieľom ktorej je, aby práva a povinnosti týchto osôb boli porovnateľné s právami a povinnosťami ich občanov.
Článok 83
Predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu a jeho kontrola; readmisia
1.
Strany spolupracujú v rámci predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a jeho kontroly. Na tento účel Srbsko a členské štáty prijmú všetkých svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na ich území, a súhlasia s tým, že budú plne vykonávať dohodu medzi Spoločenstvom a Srbskom a dvojstranné dohody medzi členskými štátmi a Srbskom, ak sú ustanovenia týchto dvojstranných dohôd zlučiteľné s ustanoveniami dohody uzavretej s Európskym spoločenstvom o readmisii osôb bez povolenia k pobytu, ako aj povinnosť readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti.
Členské štáty a Srbsko vybavia svojich štátnych príslušníkov riadnymi dokladmi totožnosti a na tento účel im sprístupnia nevyhnutné administratívne kapacity.
Konkrétne postupy readmisie vlastných štátnych príslušníkov, štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti sú stanovené v dohode medzi Spoločenstvom a Srbskom a v dvojstranných dohodách medzi členskými štátmi a Srbskom, ak sú ustanovenia týchto dvojstranných dohôd zlučiteľné s ustanoveniami dohody uzavretej s Európskym spoločenstvom o readmisii osôb bez povolenia k pobytu.
2.
Srbsko súhlasí s tým, že uzatvorí readmisné dohody s krajinami, ktoré sú zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia a zaväzuje sa prijať akékoľvek opatrenia potrebné na flexibilnú a rýchlu implementáciu všetkých readmisných dohôd uvedených v tomto článku.
3.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie stanoví ďalšie kroky, ktoré by strany mohli spoločne prijať, aby predchádzali nelegálnemu prisťahovalectvu, obchodovaniu s ľuďmi a sieťam organizujúcim nelegálne prisťahovalectvo, a v záujme ich kontroly.
Článok 84
Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
1.
Strany spolupracujú, aby predišli zneužívaniu ich finančných systémov a relevantných nefinančných sektorov na pranie špinavých peňazí, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti a najmä z obchodu s drogami, a na financovanie terorizmu.
2.
Spolupráca v tejto oblasti môže pozostávať aj z administratívnej a technickej pomoci zameranej na rozvoj implementácie právnych predpisov a efektívneho fungovania primeraných noriem a mechanizmov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré zodpovedajú normám a mechanizmom prijatým Spoločenstvom a inými medzinárodnými zoskupeniami v tejto oblasti, najmä Finančnou akčnou jednotkou (FATF).
Článok 85
Spolupráca v oblasti boja proti nezákonným drogám
1.
Strany v rámci svojej právomoci a pôsobnosti spolupracujú, aby zabezpečili vyvážený a integrovaný prístup k drogovej problematike. Protidrogové politiky a opatrenia sa zamerajú na posilnenie štruktúr boja proti nezákonným drogám, na zníženie ponuky nezákonných drog, obchodu s nimi a dopytu po nich, na vysporiadanie sa so zdravotnými a sociálnymi následkami užívania drog a na účinnejšiu kontrolu prekurzorov.
2.
Strany sa dohodnú na metódach spolupráce potrebných na dosiahnutie týchto cieľov. Opatrenia budú založené na zásadách, ktoré si strany spoločne dohodnú a ktoré budú v súlade s protidrogovou stratégiou EÚ.
Článok 86
Predchádzanie organizovanému zločinu a iným nezákonným činnostiam a boj proti nim
Strany spolupracujú pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti a nezákonnej činnosti, organizovanej alebo neorganizovanej, ako napríklad:
a)
prevádzačstvo a obchod s ľuďmi,
b)
nezákonné hospodárske činnosti, najmä falšovanie peňazí a bezhotovostných platobných prostriedkov, nezákonné operácie s takými produktmi ako napríklad priemyselný odpad, rádioaktívny materiál a operácie s nezákonnými, falšovanými alebo pirátskymi výrobkami,
c)
korupcia, či už v súkromnom alebo vo verejnom sektore, najmä v spojení s netransparentnými administratívnymi postupmi,
d)
daňový podvod,
e)
krádež totožnosti,
f)
nedovolené obchodovanie s drogami a psychotropnými látkami,
g)
nedovolené obchodovanie so zbraňami,
h)
falšovanie dokladov,
i)
pašovanie tovaru vrátane automobilov a nedovolené obchodovanie s nimi,
j)
počítačová trestná činnosť.
V rámci boja proti organizovanému zločinu sa bude podporovať regionálna spolupráca a zosúladenie s uznávanými medzinárodnými normami.
Článok 87
Boj proti terorizmu
Strany sa dohodli, že budú v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorými sú viazané, a v súlade so svojimi zákonmi a inými svojimi právnymi predpismi spolupracovať v záujme predchádzania a potlačovania teroristických činov a ich financovania, a to takto:
a)
v rámci úplnej implementácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 (2001) a ostatných príslušných rezolúcií OSN, medzinárodných dohovorov a nástrojov,
b)
prostredníctvom výmeny informácií o teroristických skupinách a sieťach, ktoré ich podporujú, pričom táto výmena sa uskutoční v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom,
c)
prostredníctvom výmeny skúseností súvisiacich s prostriedkami a metódami boja proti terorizmu, skúseností z technickej oblasti a z oblasti odbornej prípravy, a prostredníctvom výmeny skúseností súvisiacich s predchádzaním terorizmu.
HLAVA VIII
POLITIKY SPOLUPRÁCE
Článok 88
1.
Spoločenstvo a Srbsko začnú úzko spolupracovať s cieľom prispieť k rozvoju Srbska a podporiť jeho rastový potenciál. Táto spolupráca posilní existujúce hospodárske väzby na čo najširšom možnom základe, na prospech oboch strán.
2.
Politiky a iné opatrenia budú koncipované tak, aby Srbsku priniesli trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj. Tieto politiky by mali zabezpečiť, aby sa od začiatku v plnej miere zohľadňovali environmentálne aspekty a aby sa tieto aspekty prepojili s požiadavkou harmonického sociálneho rozvoja.
3.
Politiky spolupráce budú začlenené do regionálneho rámca spolupráce. Osobitná pozornosť sa bude venovať opatreniam, ktoré môžu posilniť spoluprácu medzi Srbskom a susednými krajinami vrátane členských štátov EÚ, čo prispeje k stabilite v regióne. Rada pre stabilizáciu a pridruženie vymedzí v súlade s plánom európskeho partnerstva priority pokiaľ ide o ďalej uvedené politiky spolupráce, alebo v rámci nich.
Článok 89
Hospodárska a obchodná politika
Spoločenstvo a Srbsko napomôžu hospodárskym reformám tak, že budú spolupracovať na lepšom pochopení zásadných prvkov svojich ekonomík a na kvalitnejšej tvorbe a realizácii hospodárskej politiky v podmienkach trhového hospodárstva.
Na tento účel Spoločenstvo a Srbsko spolupracujú v týchto oblastiach:
a)
výmena informácií o makroekonomických výsledkoch a perspektívach a o stratégiách rozvoja,
b)
spoločná analýza hospodárskych otázok spoločného záujmu vrátane formovania hospodárskej politiky a nástrojov na jej realizáciu, a
c)
podpora užšej spolupráce s cieľom urýchlenia prílevu know-how a prístupu k novým technológiám.
Srbsko sa bude usilovať o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a o postupnú aproximáciu svojich politík politikám európskej hospodárskej a menovej únie orientovaným na stabilitu. Na požiadanie orgánov Srbska môže Spoločenstvo poskytnúť pomoc na podporu úsilia Srbska v tejto oblasti.
Cieľom spolupráce bude takisto aj posilnenie právneho štátu vo sfére podnikania prostredníctvom stabilného a nediskriminačného právneho rámca v oblasti obchodu.
Do spolupráce v tejto oblasti patrí aj výmena informácií o zásadách a fungovaní európskej hospodárskej a menovej únie.
Článok 90
Spolupráca v oblasti štatistiky
Strany sa pri spolupráci v prvom rade zamerajú na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti štatistiky. Jej cieľom bude najmä vytvoriť efektívny a trvalo udržateľný štatistický systém schopný poskytovať spoľahlivé, objektívne a presné údaje potrebné na plánovanie a monitorovanie transformačného a reformného procesu v Srbsku. Tento systém by mal takisto štatistickému úradu v Srbsku umožniť, aby lepšie slúžil domácim klientom (a to verejnej správe, ako aj súkromnému sektoru). V rámci štatistického systému by sa mali dodržiavať základné štatistické zásady Organizácie spojených národov, zásady obsiahnuté v Kódexe európskej štatistiky a ustanovenia európskeho práva v oblasti štatistiky, a systém by sa mal vyvíjať smerom k acquis Spoločenstva. Strany budú spolupracovať predovšetkým, aby zabezpečili dôverný charakter individuálnych údajov, postupne zvýšili množstvo zbieraných údajov a údajov poskytovaných do Európskeho štatistického systému, a aby si vymieňali informácie o metódach, transfere know-how a odbornej príprave.
Článok 91
Bankovníctvo, poisťovníctvo a ostatné finančné služby
Spolupráca medzi Srbskom a Spoločenstvom sa zameria na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb. Strany budú spolupracovať, aby vytvorili a ďalej rozvíjali vhodný rámec na podporu bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb v Srbsku, ktorý bude založený na zásadách spravodlivej hospodárskej súťaže a zabezpečí rovnosť podmienok.
Článok 92
Spolupráca v oblasti vnútornej kontroly a externého auditu
Strany sa pri spolupráci zamerajú na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti verejnej vnútornej finančnej kontroly a externého auditu. Strany budú predovšetkým spolupracovať, aby v Srbsku prostredníctvom vytvorenia a prijatia príslušných predpisov vytvorili transparentný, efektívny a hospodárny systém verejnej vnútornej finančnej kontroly vrátane systému finančného hospodárenia a kontroly, funkčne nezávislého vnútorného auditu a nezávislých systémov externého auditu, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a metódami a osvedčenými postupmi EÚ. Spolupráca sa takisto sústredí aj na budovanie kapacít najvyššieho audítorského orgánu Srbska. Aby mohli byť splnené povinnosti v oblasti koordinácie a harmonizácie vyplývajúce z požiadaviek tohto článku, spolupráca sa takisto sústredí aj na vytvorenie a posilnenie ústredných harmonizačných útvarov pre finančné hospodárenie a kontrolu a pre vnútorný audit.
Článok 93
Podpora a ochrana investícií
Strany v rozsahu svojej pôsobnosti v oblasti podpory a ochrany investícií spolupracujú s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre domáce a zahraničné súkromné investície, čo je základný prvok hospodárskej a priemyselnej revitalizácie Srbska. Srbsko sa v rámci spolupráce sústredí predovšetkým na skvalitnenie právneho rámca na podporu a ochranu investícií.
Článok 94
Priemyselná spolupráca
Spolupráca sa zameria na podporu modernizácie a reštrukturalizácie priemyslu v Srbsku a jeho jednotlivých odvetví. Patrí sem aj priemyselná spolupráca medzi hospodárskymi subjektmi s cieľom posilniť súkromný sektor za takých podmienok, ktoré zabezpečia ochranu životného prostredia.
V podnetoch v oblasti priemyselnej spolupráce sa odzrkadlia priority stanovené oboma stranami. Zohľadnia sa v nich regionálne aspekty priemyselného rozvoja a prípadne sa podporia nadnárodné partnerstvá. V rámci týchto iniciatív by sa malo predovšetkým vyvíjať úsilie, aby sa vytvoril vhodný rámec pre podniky, zlepšilo riadenie a know-how, podporili trhy, ich transparentnosť a podnikateľské prostredie. Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, aby sa v Srbsku formovali efektívne aktivity na podporu vývozu.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva v oblasti priemyselnej politiky.
Článok 95
Malé a stredné podniky
Strany sa pri spolupráci zamerajú na vytváranie a posilňovanie malých a stredných podnikov (MSP) súkromného sektora a na formovanie nových podnikov v oblastiach s potenciálom pre rast a spoluprácu medzi MSP v Spoločenstve a v Srbsku.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti MSP a usmernenia obsiahnuté v Európskej charte pre malé podniky.
Článok 96
Cestovný ruch
Strany sa pri spolupráci v oblasti cestovného ruchu zamerajú predovšetkým na posilnenie toku informácií o cestovnom ruchu (prostredníctvom medzinárodných sietí, databáz a pod.), na podporu rozvoja infraštruktúry, ktorá napomáha investovaniu do odvetvia cestovného ruchu a na účasť Srbska vo významných európskych organizáciách cestovného ruchu. Takisto sa zamerajú na preskúmanie možností spoločných operácií, posilnenia spolupráce medzi podnikmi cestovného ruchu, odborníkmi a verejnými orgánmi a ich príslušnými agentúrami v oblasti cestovného ruchu a transferu know-how (prostredníctvom odbornej prípravy, výmenných programov a seminárov). V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva súvisiace s týmto odvetvím.
Spolupráca môže byť začlenená do regionálneho rámca spolupráce.
Článok 97
Poľnohospodárstvo a agropriemysel
Strany sa pri spolupráci zamerajú na všetky prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva a vo veterinárnej a fytosanitárnej sfére. Cieľom spolupráce bude predovšetkým modernizácia a reštrukturalizácia poľnohospodárstva a agropriemyslu, najmä aby sa v Srbsku splnili hygienické požiadavky Spoločenstva, zlepšilo hospodárenie s vodou, dosiahol pokrok pri rozvoji vidieka, rozvinulo lesné hospodárstvo a aby sa podporila postupná aproximácia srbských právnych predpisov a postupov pravidlám a normám Spoločenstva.
Článok 98
Rybné hospodárstvo
Strany preskúmajú možnosti určenia obojstranne výhodných oblastí spoločného záujmu v sektore rybného hospodárstva. V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti rybného hospodárstva a dodržia medzinárodné záväzky pokiaľ ide o pravidlá medzinárodných a regionálnych organizácií pre rybné hospodárstvo, ktoré sa týkajú hospodárenia so zdrojmi rybného hospodárstva a ich ochrany.
Článok 99
Clá
Strany nadviažu spoluprácu v tejto oblasti s cieľom zaručiť dodržiavanie ustanovení, ktoré sa majú prijať v oblasti obchodu, a dosiahnuť aproximáciu colného systému Srbska colnému systému Spoločenstva, čím prispejú k vytvoreniu podmienok pre plánovanú liberalizáciu podľa tejto dohody a pre postupnú aproximáciu srbských právnych predpisov v colnej oblasti k acquis.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v colnej oblasti.
Pravidlá vzájomnej administratívnej pomoci medzi stranami v colnej oblasti sa stanovujú v protokole 6.
Článok 100
Dane
Strany budú spolupracovať v daňovej oblasti a aj v rámci opatrení, ktoré sú zamerané na prehĺbenie reformy daňového systému Srbska a reštrukturalizáciu daňovej správy, s cieľom zabezpečiť účinný výber daní a posilniť boj proti daňovým podvodom.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v daňovej oblasti a v oblasti boja proti škodlivej daňovej súťaži. Odstránenie škodlivej daňovej súťaže by sa malo uskutočniť na základe zásad kódexu správania pri zdaňovaní podnikov, na ktorom sa Rada dohodla 1. decembra 1997.
Spolupráca sa takisto zameria na zvýšenie transparentnosti, boj proti korupcii a zahrnutie výmeny informácií s členskými štátmi medzi kroky na podporu presadzovania opatrení na zamedzenie daňových podvodov, únikov a vyhýbania sa daňovej povinnosti. Srbsko okrem toho dobuduje sieť dvojstranných dohôd s členskými štátmi, a to v súlade s aktuálnym znením Vzorovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a daní z majetku a aj na základe Vzorovej zmluvy OECD o výmene informácií o daňových záležitostiach, pokiaľ je nimi členský štát, ktorý žiada o uzavretie dohody viazaný.
Článok 101
Spolupráca v sociálnej oblasti
Pokiaľ ide o oblasť zamestnanosti, strany sa pri spolupráci zamerajú predovšetkým na skvalitnenie služieb pri hľadaní práce a profesijného poradenstva, na vytváranie podporných opatrení a na podporu miestneho rozvoja s cieľom napomôcť reštrukturalizácii priemyslu a trhu práce. Spolupráca okrem toho zahrnie aj také opatrenia ako sú štúdie, dočasné preloženie odborníkov, informačné aktivity a odborná príprava.
Strany budú spolupracovať, aby napomohli reforme srbskej politiky zamestnanosti v rámci intenzifikácie hospodárskej reformy a integrácie. Spolupráca sa zacieli aj na podporu prispôsobovania srbského systému sociálneho zabezpečenia novým hospodárskym a sociálnym požiadavkám a bude zahŕňať aj úpravu srbských právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok a rovnosti príležitostí žien a mužov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb patriacich k menšinám a ostatným sociálne citlivým skupinám a aj zvyšovanie úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pričom sa zohľadní úroveň ochrany, ktorá existuje v Spoločenstve.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.
Článok 102
Vzdelávanie a odborná príprava
Cieľom spolupráce strán bude, aby sa v Srbsku zvýšila úroveň všeobecného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, ako aj politiky pre mládež a práce s mládežou vrátane neformálneho vzdelávania. Prioritou systémov vyššieho vzdelávania bude, aby sa v rámci medzivládneho bolonského procesu dosiahli ciele Bolonskej deklarácie.
Cieľom spolupráce strán bude takisto zabezpečiť, aby v rámci prístupu ku všetkým stupňom vzdelávania a odbornej prípravy v Srbsku nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu alebo náboženstva.
Spoločenstvo prispeje k zlepšeniu štruktúr a aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v Srbsku prostredníctvom príslušných programov a nástrojov.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadnia prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.
Článok 103
Kultúrna spolupráca
Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry. Táto spolupráca bude okrem iného slúžiť na zvýšenie vzájomného pochopenia a úcty medzi jednotlivcami, spoločenstvami a národmi. Strany sa zaväzujú aj k spolupráci na podporu kultúrnej rozmanitosti, najmä v rámci Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.
Článok 104
Spolupráca v audiovizuálnej oblasti
Strany budú spolupracovať s cieľom podporiť audiovizuálnu tvorbu v Európe a koprodukciu v oblasti kinematografie a televíznej produkcie.
Spolupráca by okrem iného mohla zahŕňať školiace programy a nástroje pre novinárov a iných odborníkov z oblasti médií, ako aj technickú pomoc verejným i súkromným médiám s cieľom posilniť ich nezávislosť, profesionalitu a väzby medzi európskymi médiami.
Srbsko zladí svoje politiky úpravy obsahových aspektov cezhraničného vysielania s politikami Európskeho spoločenstva a svoje právne predpisy bude harmonizovať s acquis EÚ. Srbsko bude venovať osobitnú pozornosť otázkam súvisiacim s nadobúdaním práv duševného vlastníctva k programom a satelitnému, káblovému a pozemnému vysielaniu.
Článok 105
Informačná spoločnosť
Spolupráca sa bude rozvíjať vo všetkých oblastiach súvisiacich s acquis Spoločenstva v oblasti informačnej spoločnosti. Bude podporovať najmä postupné zladenie srbských politík a právnych predpisov v tomto sektore s politikami a právnymi predpismi Spoločenstva.
Strany budú takisto spolupracovať na ďalšom rozvoji informačnej spoločnosti v Srbsku. Globálnym cieľom bude pripraviť spoločnosť ako celok na digitálnu éru, prilákať investície a zabezpečiť interoperabilitu sietí a služieb.
Článok 106
Siete a služby elektronických komunikácií
Spolupráca sa v prvom rade zameria na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.
Strany predovšetkým posilnia spoluprácu v oblasti sietí a služieb elektronických komunikácií, pričom konečným cieľom bude, aby tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Srbsko prijalo acquis Spoločenstva v týchto sektoroch.
Článok 107
Informácie a komunikácie
Spoločenstvo a Srbsko prijmú opatrenia potrebné na posilnenie vzájomnej výmeny informácií. Prioritu budú mať programy zamerané na poskytovanie hlavných informácií o Spoločenstve širokej verejnosti a špecializovanejších informácii odborným kruhom v Srbsku.
Článok 108
Doprava
Strany sa pri spolupráci zamerajú na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti dopravy.
Cieľom spolupráce môže byť najmä reštrukturalizácia a modernizácia jednotlivých druhov dopravy v Srbsku, zlepšenie voľného pohybu osôb a tovaru, rozšírenie prístupu na dopravný trh a k dopravným zariadeniam vrátane prístavov a letísk. Okrem toho by spolupráca mohla podporiť rozvoj multimodálnych infraštruktúr s prepojením na hlavné transeurópske siete s cieľom posilniť najmä regionálne prepojenia v juhovýchodnej Európe v súlade s memorandom o porozumení o rozvoji základnej regionálnej dopravnej siete. Cieľom spolupráce by malo byť, aby sa dosiahli prevádzkové štandardy porovnateľné so štandardmi platnými v Spoločenstve a aby sa v Srbsku vytvoril taký dopravný systém, ktorý bude kompatibilný a zosúladený so systémom Spoločenstva a aby sa v rámci dopravy zlepšila ochrana životného prostredia.
Článok 109
Energetika
Spolupráca sa v prvom rade zameria na prioritné oblasti súvisiace s acquis Spoločenstva v oblasti energetiky. Je založená na Zmluve o energetickom spoločenstve a bude sa rozvíjať s cieľom postupnej integrácie Srbska do európskych trhov s energiou. Spolupráca sa zameria najmä na:
a)
tvorbu a plánovanie energetickej politiky a modernizáciu infraštruktúry, skvalitnenie a diverzifikáciu ponuky, zlepšenie prístupu na trh s energiou vrátane pomoci tranzitu, prenosu a distribúcii, a na obnovenie elektrických prepojení regionálneho významu so susednými krajinami,
b)
podporu úspor energie, energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a na skúmanie dosahov výroby a spotreby energie na životné prostredie,
c)
vytváranie rámcových podmienok pre reštrukturalizáciu energetických podnikov a spoluprácu medzi podnikmi pôsobiacimi v tomto odvetví.
Článok 110
Jadrová bezpečnosť
Strany budú spolupracovať v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení.
Spolupráca by sa mohla týkať:
a)
skvalitnenia zákonov a iných právnych predpisov strán v oblasti radiačnej ochrany, v oblasti jadrovej bezpečnosti, evidencie a kontroly jadrových materiálov a posilnenia orgánov dohľadu a ich zdrojov,
b)
podpory uzatvárania dohôd medzi členskými štátmi prípadne Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Srbskom o včasnom varovaní a rýchlej výmene informácií v prípade jadrových havárií a o havarijnej pripravenosti a v prípade potreby o všeobecných otázkach jadrovej bezpečnosti,
c)
občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie.
Článok 111
Životné prostredie
Strany budú rozvíjať a posilňovať vzájomnú spoluprácu v oblasti životného prostredia, pričom jej hlavnou úlohou bude zastavenie ďalšieho poškodzovania životného prostredia a začatie zlepšovania environmentálnej situácie s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj.
Strany nadviažu spoluprácu predovšetkým s cieľom posilniť administratívne štruktúry a postupy na zabezpečenie strategického plánovania environmentálnych otázok a koordináciu medzi príslušnými subjektmi, pričom sa zamerajú na zladenie právnych predpisov Srbska s acquis Spoločenstva. Spolupráca by sa mohla sústrediť aj na rozvoj stratégií na účely podstatného zníženia miestneho, regionálneho a cezhraničného znečistenia vzduchu a vody, vytvorenia rámca na efektívnu, ekologicky čistú, trvalo udržateľnú a obnoviteľnú výrobu a spotrebu energie a vykonania hodnotenia vplyvov na životné prostredie a strategického environmentálneho hodnotenia. Osobitná pozornosť sa bude venovať ratifikácii a vykonávaniu Kjótskeho protokolu.
Článok 112
Spolupráca v oblasti výskumu a technického rozvoja
Strany budú podporovať spoluprácu v oblasti civilného vedeckého výskumu a technického vývoja na základe vzájomnej výhodnosti, a s prihliadnutím na dostupnosť zdrojov aj primeraný prístup k svojim programom pri vhodnej a účinnej ochrane práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja.
Článok 113
Regionálny a miestny rozvoj
Strany sa budú usilovať o posilnenie spolupráce v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja s cieľom prispieť k hospodárskemu rozvoju a zmenšiť rozdiely medzi regiónmi. Osobitná pozornosť sa bude venovať cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráci.
V rámci spolupráce sa náležite zohľadní acquis Spoločenstva v oblasti regionálneho rozvoja.
Článok 114
Verejná správa
Cieľom spolupráce bude zabezpečiť rozvoj efektívnej a zodpovednej verejnej správy v Srbsku a predovšetkým podporiť právny štát a riadne fungovanie štátnych inštitúcií na prospech srbského obyvateľstva ako celku a plynulý rozvoj vzťahov medzi EÚ a Srbskom.
Spolupráca v tejto oblasti sa predovšetkým zameria na budovanie inštitúcií, kam patrí aj rozvoj a uplatňovanie transparentných a nestranných výberových konaní, riadenie ľudských zdrojov, profesijný rast vo verejnej službe, ďalšie vzdelávanie a propagácia etických noriem v rámci verejnej správy. Spolupráca bude zahŕňať všetky úrovne verejnej správy vrátane miestnej správy.
HLAVA IX
FINANČNÁ SPOLUPRÁCA
Článok 115
S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v tejto dohode a v súlade s článkami 5, 116 a 118 môže Spoločenstvo poskytnúť Srbsku finančnú pomoc vo forme grantov a pôžičiek, vrátane pôžičiek od Európskej investičnej banky. Pomoc od Spoločenstva je podmienená ďalším pokrokom pri plnení kodanských politických kritérií a najmä pokrokom pri plnení konkrétnych priorít Európskeho partnerstva. Bude sa prihliadať aj na výsledky ročných preskúmaní krajín zapojených do procesu stabilizácie a pridruženia, najmä pokiaľ ide o záväzok príjemcov vykonať demokratické, hospodárske a inštitucionálne reformy, a na ďalšie závery Rady, ktoré sa predovšetkým týkajú dodržiavania programov úpravy. Pomoc poskytovaná Srbsku bude zodpovedať identifikovaným potrebám, dohodnutým prioritám, schopnosti prijať a splácať poskytnuté prostriedky, ako aj opatreniam, ktoré boli prijaté na účely reformy a reštrukturalizácie hospodárstva.
Článok 116
Finančná pomoc vo forme grantu musí byť zahrnutá do prevádzkových opatrení stanovených príslušným nariadením Rady v rámci dokumentu o viacročnom orientačnom plánovaní, ktorý sa každoročne preskúmava a ktorý Spoločenstvo zostaví po prerokovaní so Srbskom.
Finančná pomoc môže zahŕňať všetky sektory spolupráce, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať spravodlivosti, slobode a bezpečnosti, aproximácii právnych predpisov, trvalo udržateľnému rozvoju, znižovaniu chudoby a ochrane životného prostredia.
Článok 117
V prípade osobitnej potreby môže na žiadosť Srbska Spoločenstvo v súčinnosti s medzinárodnými finančnými inštitúciami a pri zohľadnení dostupnosti všetkých finančných zdrojov preskúmať možnosť udelenia mimoriadnej makro-finančnej pomoci spojenej s určitými podmienkami. Táto pomoc sa uvoľní v závislosti od splnenia podmienok, ktoré sa stanovia v rámci programu dohodnutého medzi Srbskom a Medzinárodným menovým fondom.
Článok 118
Strany v záujme optimálneho využitia dostupných zdrojov zabezpečia, aby sa príspevky Spoločenstva poskytli v úzkej súčinnosti s príspevkami z iných zdrojov, ako napríklad z členských štátov, iných krajín a medzinárodných finančných inštitúcií.
Na tento účel si strany pravidelne vymieňajú informácie o všetkých zdrojoch pomoci.
HLAVA X
INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 119
Týmto sa zriaďuje Rada pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá vykonáva dohľad nad uplatňovaním a vykonávaním tejto dohody. Stretáva sa na príslušnej úrovni v pravidelných intervaloch, a keď si to vyžadujú okolnosti. Skúma všetky významné otázky v rámci tejto dohody a akékoľvek iné dvojstranné alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.
Článok 120
1.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie pozostáva z členov Rady Európskej únie a členov Európskej komisie na jednej strane a z členov srbskej vlády na strane druhej.
2.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.
3.
Členovia Rady pre stabilizáciu a pridruženie sa môžu nechať zastupovať v súlade s podmienkami stanovenými v jej rokovacom poriadku.
4.
Rade pre stabilizáciu a pridruženie striedavo predsedajú zástupca Spoločenstva a zástupca Srbska, a to v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v jej rokovacom poriadku.
5.
Pri prejednávaní otázok, ktoré sa jej týkajú, sa Európska investičná banka zúčastňuje na práci Rady pre stabilizáciu a pridruženie so statusom pozorovateľa.
Článok 121
Na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody má Rada pre stabilizáciu a pridruženie právomoc prijímať rozhodnutia v rozsahu pôsobnosti tejto dohody a v prípadoch v nej uvedených. Prijaté rozhodnutia sú pre strany záväzné. Strany prijmú opatrenia potrebné na vykonanie prijatých rozhodnutí. Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže vydávať aj vhodné odporúčania. Rozhodnutia a odporúčania navrhuje na základe dohody medzi stranami.
Článok 122
1.
Rade pre stabilizáciu a pridruženie pomáha pri plnení jej povinností Výbor pre stabilizáciu a pridruženie, ktorý sa skladá zo zástupcov Rady Európskej únie a zástupcov Európskej komisie na jednej strane a zo zástupcov vlády Srbska na strane druhej.
2.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie vo svojom rokovacom poriadku vymedzí povinnosti Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, medzi ktoré sa zahrnie aj príprava zasadnutí Rady pre stabilizáciu a pridruženie, a určí aj, ako bude výbor fungovať.
3.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže na Výbor pre stabilizáciu a pridruženie delegovať ktorúkoľvek zo svojich právomocí. V takom prípade prijíma Výbor pre stabilizáciu a pridruženie rozhodnutia v súlade s podmienkami stanovenými v článku 121.
Článok 123
Výbor pre stabilizáciu a pridruženie môže vytvárať podvýbory. Výbor pre stabilizáciu a pridruženie vytvorí podvýbory potrebné na primerané vykonanie tejto dohody najneskôr do konca prvého roku po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody.
Vytvorí sa podvýbor pre riešenie otázok migrácie.
Článok 124
Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže rozhodnúť o vytvorení ďalších osobitných výborov alebo orgánov, ktoré jej môžu pomáhať pri plnení jej povinností. Rada pre stabilizáciu a pridruženie vo svojom rokovacom poriadku určí zloženie a povinnosti týchto výborov alebo orgánov a aj to, ako budú fungovať.
Článok 125
Týmto sa zriaďuje parlamentný Výbor pre stabilizáciu a pridruženie. Výbor je fórum pre poslancov srbského parlamentu a Európskeho parlamentu, kde sa môžu stretávať a vymieňať si názory. Schádza sa s periodicitou, ktorú si sám určí.
Parlamentný Výbor pre stabilizáciu a pridruženie pozostáva z poslancov Európskeho parlamentu na jednej strane a z poslancov srbského parlamentu na strane druhej.
Parlamentný Výbor pre stabilizáciu a pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.
Parlamentnému Výboru pre stabilizáciu a pridruženie striedavo predsedá Európsky parlament a srbský parlament, a to v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v jeho rokovacom poriadku.
Článok 126
V rozsahu pôsobnosti tejto dohody sa každá zo strán zaväzuje zabezpečiť, aby fyzické a právnické osoby druhej strany mali prístup k jej príslušným súdom a správnym orgánom na účel obhajoby osobných práv a vlastníckych práv bez toho, aby boli diskriminované v porovnaní s jej štátnymi príslušníkmi.
Článok 127
Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni strane prijať opatrenia:
a)
ktoré považuje za potrebné na to, aby zamedzila odhaleniu informácií, ktoré by bolo v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,
b)
ktoré sa týkajú výroby alebo obchodu so zbraňami, muníciou a vojenským materiálom alebo výskumu, vývoja, prípadne výroby nevyhnutnej na obranné účely za predpokladu, že takéto opatrenia nezhoršujú podmienky hospodárskej súťaže pri výrobkoch neurčených na špecificky vojenské účely,
c)
ktoré považuje za nevyhnutné pre zaistenie vlastnej bezpečnosti v prípade vážnych vnútorných problémov nepriaznivo vplývajúcich na zákonnosť a poriadok, alebo v čase vojny alebo veľkého medzinárodného napätia vytvárajúceho hrozbu vojny, alebo za potrebné na splnenie si povinností prijatých v záujme udržania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.
Článok 128
1.
V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek z jej osobitných ustanovení platí, že:
a)
opatrenia uplatňované Srbskom voči Spoločenstvu nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich podnikmi či firmami,
b)
opatrenia uplatňované Spoločenstvom voči Srbsku nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi srbskými štátnymi príslušníkmi ani medzi srbskými podnikmi či firmami.
2.
Odsekom 1 nie je dotknuté právo strán uplatňovať príslušné ustanovenia ich daňových právnych predpisov voči daňovým poplatníkom, ktorí nie sú v rovnakej situácii pokiaľ ide o miesto bydliska.
Článok 129
1.
Strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie záväzkov, ktoré im vyplývajú z tejto dohody. Zabezpečia, aby sa dosiahli ciele stanovené v tejto dohode.
2.
Strany súhlasia s tým, že na žiadosť druhej strany vhodnou formou bezodkladne prerokujú všetky záležitosti, ktoré sa týkajú výkladu alebo vykonávania tejto dohody, ako aj iné relevantné aspekty ich vzájomných vzťahov.
3.
Každá zo strán môže Rade pre stabilizáciu a pridruženie predložiť akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody. Ak sa tak stane, použije sa článok 130 a prípadne protokol 7.
Rada pre stabilizáciu a pridruženie môže spor urovnať prostredníctvom záväzného rozhodnutia.
4.
Ak jedna zo strán dôjde k záveru, že druhá strana si neplní záväzky vyplývajúce z tejto dohody, môže prijať vhodné opatrenia. Pred ich prijatím, okrem osobitne naliehavých prípadov, poskytne Rade pre stabilizáciu a pridruženie v záujme nájdenia pre obe strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre dôkladné preskúmanie celej situácie. Pri výbere opatrení sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody. Tieto opatrenia sa bezodkladne oznámia Rade pre stabilizáciu a pridruženie, a ak o to druhá strana požiada, prerokujú sa v rámci tohto orgánu, alebo v rámci Výboru pre stabilizáciu a pridruženie, alebo v rámci ktoréhokoľvek iného orgánu zriadeného podľa článku 123 alebo 124.
5.
Ustanoveniami odsekov 2, 3 a 4 tohto článku nie sú dotknuté články 32, 40, 41, 42, 46 a protokol 3 (Vymedzenie pojmu „výrobky s pôvodom“ a pojmu „metódy administratívnej spolupráce“).
Článok 130
1.
Ak medzi stranami vznikne spor súvisiaci s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody, každá strana zašle druhej strane a Rade pre stabilizáciu a pridruženie formálnu žiadosť o vyriešenie spornej otázky.
Ak sa strana domnieva, že určité opatrenie prijaté druhou stranou alebo opomenutie druhej strany konať predstavuje porušenie povinností vyplývajúcich z tejto dohody, uvedie vo formálnej žiadosti o vyriešenie sporu dôvody, na základe ktorých tak usudzuje, a prípadne aj informáciu o tom, že zvažuje prijatie opatrení podľa článku 129 ods. 4 tejto dohody.
2.
Strany sa usilujú o vyriešenie sporu tak, že v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie a ostatných orgánov uvedených v odseku 3 začnú v dobrej viere rokovať s cieľom čo najskôr dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie.
3.
Strany poskytnú Rade pre stabilizáciu a pridruženie všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre dôkladné preskúmanie celej situácie.
Pokiaľ nebolo začaté rozhodcovské konanie podľa protokolu 7, spor sa až do vyriešenia prejednáva na každom zasadnutí Rady pre stabilizáciu a pridruženie. Spor sa považuje za vyriešený, keď Rada pre stabilizáciu a pridruženie prijala záväzné rozhodnutie o urovnaní veci podľa článku 129 ods. 3, alebo keď Rada vyhlási, že spor zanikol.
Spor sa môže na základe dohody strán alebo na žiadosť niektorej z nich prerokovať aj na zasadnutí Výboru pre stabilizáciu a pridruženie alebo akéhokoľvek iného relevantného výboru alebo orgánu zriadeného na základe článku 123 alebo 124. Spor sa môže prerokovať aj písomnou formou.
Všetky informácie poskytnuté v rámci rokovaní zostanú dôvernými.
4.
Ak ide o vec, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti protokolu 7, strana môže predložiť predmet sporu na urovnanie prostredníctvom rozhodcovského konania podľa tohto protokolu, ak strany nedokázali vyriešiť spor do dvoch mesiacov od začatia postupu na urovnávanie sporov podľa odseku 1.
Článok 131
Touto dohodou nie sú dotknuté práva jednotlivcov a hospodárskych subjektov, ktoré im vyplývajú z existujúcich dohôd zaväzujúcich jeden alebo viacero členských štátov na jednej strane a Srbsko na strane druhej, a to až pokým sa touto dohodou nedosiahnu pre jednotlivcov a hospodárske subjekty také práva, ktoré sú s uvedenými právami rovnocenné.
Článok 132
Prílohy I až VII a Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je aj Rámcová dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Srbskom a Čiernou Horou o všeobecných zásadách účasti Srbska a Čiernej Hory na programoch Spoločenstva, ktorá bola podpísaná 22. novembra 2004, a príloha k nej. Preskúmanie podľa článku 8 uvedenej rámcovej dohody sa vykoná v rámci Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá má právo v prípade potreby rámcovú dohodu zmeniť a doplniť.
Článok 133
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek strana formou oznámenia druhej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí šesť mesiacov po dni takéhoto oznámenia.
Každá strana môže s okamžitou účinnosťou pozastaviť uplatňovanie tejto dohody, ak druhá strana nedodržiava niektorý z jej základných prvkov.
Článok 134
Na účely tejto dohody výraz „strany“ znamená Spoločenstvo, alebo jeho členské štáty, alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty, v súlade s ich príslušnými právomocami, na jednej strane, a Srbsko na strane druhej.
Článok 135
Táto dohoda sa vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o ES a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a to za podmienok v nich stanovených, na jednej strane, a na územie Srbska na strane druhej.
Táto dohoda sa nevzťahuje na Kosovo, ktoré je v súčasnosti v medzinárodnej správe podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999. Týmto ustanovením nie je dotknutý súčasný status Kosova ani stanovenie jeho konečného statusu podľa rovnakej rezolúcie.
Článok 136
Depozitárom tejto dohody je generálny tajomník Rady Európskej únie.
Článok 137
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a v srbskom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický.
Článok 138
Strany schvália túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými postupmi.
Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si strany navzájom oznámili ukončenie postupov uvedených v prvom odseku.
Článok 139
Dočasná dohoda
Strany sa dohodli, že ak pred ukončením postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody nadobudnú prostredníctvom dočasnej dohody medzi Spoločenstvom a Srbskom účinnosť ustanovenia niektorých jej častí, najmä ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu tovaru a príslušné ustanovenia o doprave, bude na účely ustanovení hlavy IV, článkov 73, 74 a 75 tejto dohody, jej protokolov 1, 2, 3, 5, 6 a 7 a príslušných ustanovení protokolu 4 v súvislosti so záväzkami obsiahnutými v týchto ustanoveniach výraz „deň nadobudnutia platnosti tejto dohody“ znamenať deň nadobudnutia platnosti dočasnej dohody.
ZOZNAM PRÍLOH A PROTOKOLOV
PRÍLOHY
– Príloha I (článok 21) – Srbské colné úľavy pre priemyselné výrobky Spoločenstva
– Príloha II (článok 26) – Vymedzenie výrobkov z „baby beef“
– Príloha III (článok 27) – Srbské colné úľavy pre poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve
– Príloha IV (článok 29) – Úľavy Spoločenstva pre srbské produkty rybného hospodárstva
– Príloha V (článok 30) – Srbské úľavy pre produkty rybného hospodárstva Spoločenstva
– Príloha VI (článok 52) – Usadenie sa: „finančné služby“
– Príloha VII (článok 75) – Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva
PROTOKOLY
– Protokol 1 (článok 25) – Obchod so spracovanými poľnohospodárskymi produktami
– Protokol 2 (článok 28) – Víno a liehoviny
– Protokol 3 (článok 44) – Vymedzenie pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce
– Protokol 4 (článok 61) – Pozemná doprava
– Protokol 5 (článok 73) – Štátna pomoc oceliarskemu priemyslu
– Protokol 6 (článok 99) – Vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach
– Protokol 7 (článok 129) – Urovnávanie sporov
ZÁVEREČNÝ AKT
Splnomocnení zástupcovia:
BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,
BULHARSKEJ REPUBLIKY,
ČESKEJ REPUBLIKY,
DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,
SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,
ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,
ÍRSKA,
HELÉNSKEJ REPUBLIKY,
ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,
FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
TALIANSKEJ REPUBLIKY,
CYPERSKEJ REPUBLIKY,
LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,
LITOVSKEJ REPUBLIKY,
LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA,
MAĎARSKEJ REPUBLIKY,
MALTY,
HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
RAKÚSKEJ REPUBLIKY,
POĽSKEJ REPUBLIKY,
PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,
RUMUNSKA,
SLOVINSKEJ REPUBLIKY,
SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
FÍNSKEJ REPUBLIKY,
ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,
SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
Zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluvy o Európskej únii, ďalej len „členské štáty“, a
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,
ďalej len „Spoločenstvo“,
na jednej strane a
splnomocnení zástupcovia SRBSKEJ REPUBLIKY,
ďalej len „Srbsko“,
na strane druhej,
ktorí sa stretli v Luxemburgu dňa pätnásteho októbra 2007, aby podpísali Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskom na strane druhej (ďalej len „táto dohoda“), prijali tieto dokumenty:
túto dohodu a jej prílohy I až VII, a to:
– Príloha I (článok 21) – Srbské colné úľavy pre priemyselné výrobky Spoločenstva
– Príloha II (článok 26) – Vymedzenie výrobkov z „baby beef“
– Príloha III (článok 27) – Srbské colné úľavy pre poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve
– Príloha IV (článok 29) – Úľavy Spoločenstva pre srbské produkty rybného hospodárstva
– Príloha V (článok 30) – Srbské úľavy pre produkty rybného hospodárstva Spoločenstva
– Príloha VI (článok 52) – Usadenie sa: „finančné služby“
– Príloha VII (článok 75) – Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva
a tieto protokoly:
– Protokol 1 (článok 25) – Obchod so spracovanými poľnohospodárskymi produktami
– Protokol 2 (článok 28) – Víno a liehoviny
– Protokol 3 (článok 44) – Vymedzenie pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce
– Protokol 4 (článok 61) – Pozemná doprava
– Protokol 5 (článok 73) – Štátna pomoc oceliarskemu priemyslu
– Protokol 6 (článok 99) – Vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach
– Protokol 7 (článok 129) – Urovnávanie sporov
Splnomocnení zástupcovia členských štátov a Spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Srbska prijali toto spoločné vyhlásenie uvedené nižšie a pripojené k tomuto záverečnému aktu:
Spoločné vyhlásenie k článku 3
Spoločné vyhlásenie k článku 32
Spoločné vyhlásenie k článku 75
Splnomocnení zástupcovia Srbska vzali na vedomie vyhlásenie uvedené nižšie a pripojené k tomuto záverečnému aktu:
Vyhlásenie Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 3
Strany dohody o stabilizácii a pridružení - Európske spoločenstvá a ich členské štáty na jednej strane a Srbská republika na strane druhej - sa domnievajú, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, či už sa poskytujú štátnym alebo neštátnym subjektom, predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodný mier, stabilitu a bezpečnosť, ako to potvrdzuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1540. Nešírenie zbraní hromadného ničenia je preto spoločným záujmom Európskych spoločenstiev a ich členských štátov a Srbska.
Boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov predstavuje pre Európsku úniu základný prvok aj pri rozhodovaní, či uzatvorí dohodu s treťou krajinou. Z tohto dôvodu Rada prijala v novembri 2003 rozhodnutie, že nové dohody uzatvárané s tretími krajinami by mali obsahovať ustanovenie o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, a zároveň sa dohodla na jeho štandardnom znení (pozri dokument č. 14997/03). Toto ustanovenie sa následne stalo súčasťou dohôd, ktoré Európska únia uzavrela s takmer sto krajinami.
Európska únia a Srbská republika ako zodpovední členovia medzinárodného spoločenstva potvrdzujú svoju plnú oddanosť zásade nešírenia zbraní hromadného ničenia a ich nosičov a svoj záväzok v plnom rozsahu splniť všetky medzinárodné záväzky vyplývajúce im z medzinárodných nástrojov, ktorých sú účastníkmi.
V tomto duchu a v súlade s uvedenou všeobecnou politikou Európskej únie a záväzkom Srbska dodržiavať zásadu nešírenia zbraní hromadného ničenia a ich nosičov sa obe strany dohodli, že do článku 3 tejto dohody zaradia Radou EÚ vypracované štandardné ustanovenie o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 32
Účelom opatrení vymedzených v článku 32 je monitorovanie obchodu s produktmi s vysokým obsahom cukru, ktoré by mohli byť využité na ďalšie spracovanie, a predísť možnému narušeniu štruktúry obchodu s cukrom a s produktmi, ktorých vlastnosti sa nie sú podstatne iné ako vlastnosti cukru.
Tento článok by sa mal vykladať takým spôsobom, aby sa nenarušil obchod s produktmi určenými na konečnú spotrebu, prípadne aby sa narušil len v najmenšej možnej miere.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 75
Strany súhlasia s tým, že na účely tejto dohody právo duševného a priemyselného vlastníctva zahŕňa najmä autorské práva, vrátane autorských práv v počítačových programoch a s nimi súvisiacich práv, práva súvisiace s databázami, patentmi vrátane dodatkových ochranných osvedčení, priemyselnými dizajnami, ochrannými známkami a služobnými značkami, topografiami integrovaných obvodov, zemepisnými označeniami vrátane označení pôvodu a právami k odrodám rastlín.
Ochrana práv obchodného vlastníctva zahŕňa najmä ochranu pred nekalou súťažou uvedenú v článku 10bis Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva a ochranu dôverných informácií uvedenú v článku 39 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS).
Strany ďalej súhlasia s tým, že úroveň ochrany uvedená v článku 75 odsek 3 tejto dohody zahŕňa dostupnosť opatrení, postupov a nápravných opatrení stanovených v smernici 2004/48/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva110).
110 Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45. Opravené znenie v Ú.v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16.
111 Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnenené nariadením Rady (ES) č. 530/2007 (Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 1).
VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA A JEHO ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
Keďže Európske spoločenstvo poskytuje na základe nariadenia (ES) č. 2007/2000 výnimočné obchodné opatrenia štátom, ktoré sa zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia k EÚ alebo sú s ním spojené, vrátane Srbska, Európske spoločenstvo a jeho členské štáty vyhlasujú, že:
- podľa článku 35 tejto dohody sa spolu so zmluvnými obchodnými úľavami ponúkanými Spoločenstvom v tejto dohode uplatňujú tie jednostranné autonómne obchodné opatrenia, ktoré sú výhodnejšie, pokiaľ sa uplatňuje nariadenie Rady (ES) č. 2007/2000 z 18. septembra 2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené111);
- najmä pre výrobky, ktoré sú zahrnuté v kapitolách 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry a na ktoré Spoločný colný sadzobník stanovuje uplatňovanie ciel ad valorem a špecifických ciel, sa zníženie uplatňuje aj na špecifické clá odchylne od príslušného ustanovenia článku 26 ods. 2.
1)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).
2)
Úradný vestník Srbska č. 62/2005 a 61/2007.
3)
Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 952/2007 (Ú.v. EÚ L 210, 20.12.2007, s. 26).
4)
Mnohostranná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 3).
5)
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC), Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI), Európska spolupráca v oblasti akreditácie (EA), Európska spolupráca v oblasti legálnej metrológie (WELMEC), Európska metrologická organizácia (EUROMET).
110)
Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45. Opravené znenie v Ú.v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16.
111)
Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnenené nariadením Rady (ES) č. 530/2007 (Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 1).