235/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 20. augusta 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. a vyhlášky č. 227/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 8 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a z nemocenského8a) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doručená žiadosť,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 2 ods. 9 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a z dávky v nezamestnanosti za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doručená žiadosť,“.
3.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Študent sa posudzuje spoločne s rodičmi, ak spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. a) bez ohľadu na to, či žijú so študentom v domácnosti, ak
a)
okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent alebo študent a jeho súrodenci a
b)
za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom podal žiadosť, nemal študent príjem aspoň vo výške 12-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.“.
4.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Sociálne štipendium sa priznáva okrem odsekov 2 a 3 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka; u študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej povinnosti, alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka.“.
5.
V § 7 ods. 2 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „piatich“.
6.
V § 7 ods. 3 sa za slovo „priznáva“ vkladá slovo „najviac“ a slovo „štyroch“ nahrádza slovom „piatich“.
7.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o priznaní novej výšky sociálneho štipendia nadobudne právoplatnosť.“.
8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:
„9b)
§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
v z. Štefan Chudoba v. r.