236/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

236
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. augusta 2013
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 3 ods. 4 zákona je 368,19 eura,
b)
suma podľa § 4 ods. 3 zákona je 922,29 eura,
c)
suma podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona je 138,13 eura,
d)
suma podľa § 6 ods. 4 zákona je 175,62 eura,
e)
suma podľa § 6 ods. 5 zákona je 124,91 eura,
f)
suma podľa § 7 ods. 4 zákona je 72,36 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 239/2012 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Ján Richter v. r.