237/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
OZNÁMENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
výnos z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579 (oznámenie č. 318/2011 Z. z.).
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.
Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.