240/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
opatrenie z 20. 8. 2013 č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás (ďalej len „opatrenie“).
Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 2 písm. d) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrením sa ustanovuje prideľovanie identifikátora príjemcu inkasa na účely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), vedenie a používanie registra identifikátorov príjemcov inkás a sprístupňovanie údajov z uvedeného registra.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.