251/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
2.
Názov prílohy č. 2 znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v. r.