26/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.02.2013

26
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. marca 2012 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 189 z 18. septembra 2012 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 30. novembra 2012.
Zmluva nadobudne platnosť 1. marca 2013 v súlade s článkom 38 ods. 2.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ďalej oznamuje, že dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou končí platnosť Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. 5. 1957 (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 3/1958 Zb.) a Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou z 22. 5. 1957 (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 2/1958 Zb.).
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 2. marca 2012 bola v Bratislave podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení.
Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. marca 2013 v súlade s článkom 18 ods. 1.
K oznámeniu č. 26/2013 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
Slovenská republika a Srbská republika (ďalej len „zmluvné štáty“) vedené prianím upraviť vzájomné vzťahy v oblasti sociálneho zabezpečenia sa dohodli takto:
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Definície pojmov
1)
Pojmy použité v tejto zmluve majú nasledujúci význam:
1.
„územie“
vo vzťahu k Slovenskej republike - územie Slovenskej republiky,
vo vzťahu k Srbskej republike - územie Srbskej republiky,
2.
„právne predpisy“
zákony, nariadenia a iné právne predpisy upravujúce oblasť sociálneho zabezpečenia uvedené v článku 2 tejto zmluvy,
3.
„príslušný orgán“
vo vzťahu k Slovenskej republike - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky;
vo vzťahu k Srbskej republike - ministerstvá zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov Srbskej republiky uvedených v článku 2 tejto zmluvy,
4.
„príslušná inštitúcia“
inštitúcia, v ktorej bola osoba poistená v čase uplatnenia nároku na poskytnutie dávok alebo od ktorej je táto osoba oprávnená poberať dávky, alebo by bola oprávnená poberať dávky,
5.
„inštitúcia“
inštitúcie a organizácie zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy,
6.
„poistenec“
poistená osoba alebo osoba, ktorá bola poistená podľa právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy,
7.
„rodinný príslušník“
člen rodiny, tak ako je definovaný právnymi predpismi príslušného zmluvného štátu,
8.
„bydlisko“
miesto trvalého pobytu,
9.
„pobyt“
miesto prechodného pobytu,
10.
„obdobie poistenia“
obdobie, za ktoré bolo zaplatené poistné alebo obdobie uznané ako obdobie poistenia a obdobie jemu na roveň postavené,
11.
„dávka“
vecná dávka alebo peňažná dávka,
12.
„vecná dávka“
zdravotná starostlivosť okrem peňažných dávok,
13.
„peňažná dávka“
dôchodok alebo iné peňažné dávky, vrátane ich častí z verejných príjmov, doplatky, valorizácie a zvýšenia.
2)
Ostatné pojmy použité v tejto zmluve majú význam, ktorý im patrí podľa právnych predpisov zmluvných štátov.
Článok 2
Vecný rozsah
1)
Táto zmluva sa vzťahuje na nasledujúce právne predpisy:
v Srbskej republike na právne predpisy týkajúce sa
1.
zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti,
2.
dôchodkového a invalidného dôchodkového poistenia,
3.
materstva,
4.
poistenia v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania,
5.
poistenia pre prípad nezamestnanosti,
6.
detských prídavkov,
v Slovenskej republike na právne predpisy týkajúce sa
1.
zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti,
2.
dôchodkového poistenia,
3.
nemocenského poistenia,
4.
úrazového poistenia,
5.
poistenia v nezamestnanosti,
6.
prídavku na dieťa.
2)
Táto zmluva sa vzťahuje aj na budúce právne predpisy meniace, doplňujúce, konsolidujúce či nahrádzajúce právne predpisy uvedené v odseku 1 tohto článku.
3)
Okrem odseku 2 tohto článku sa táto zmluva vzťahuje aj na právne predpisy rozširujúce súčasné právne predpisy jedného zmluvného štátu o nové kategórie poberateľov dávok alebo o nové kategórie dávok, ak tento zmluvný štát písomne neoznámi do troch mesiacov od dátumu uverejnenia takých právnych predpisov druhému zmluvnému štátu, že zmluva sa nebude vzťahovať na nové kategórie poberateľov dávok alebo na nové kategórie dávok.
Článok 3
Osobný rozsah
Táto zmluva sa vzťahuje na
1.
osoby, ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo oboch zmluvných štátov a
2.
všetky ostatné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva od osôb uvedených v prvom bode tohto článku.
Článok 4
Rovnaké zaobchádzanie
1)
Pri uplatňovaní právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov majú štátni občania druhého zmluvného štátu rovnaké postavenie ako jeho vlastní štátni občania.
2)
Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na povinnosti súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení podpísanými s tretími štátmi.
3)
Na akúkoľvek osobu, ktorá podlieha alebo podliehala právnym predpisom niektorého zmluvného štátu a na osoby, ktoré svoje práva od nej odvodzujú, sa vzťahujú povinnosti ustanovené právnymi predpismi druhého zmluvného štátu a tieto osoby majú nárok na dávky vyplývajúce z týchto právnych predpisov za rovnakých podmienok ako vlastní štátni občania.
Článok 5
Vývoz dávok
1)
Dôchodok a iné peňažné dávky, na ktoré vznikol nárok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, okrem dávky v nezamestnanosti, sa vyplácajú príjemcom, ktorí majú bydlisko na území druhého zmluvného štátu.
2)
Ak táto zmluva nestanovuje inak, dôchodok a ani iné peňažné dávky získané podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nesmú byť krátené, menené, zastavené alebo odňaté z dôvodu, že príjemca má bydlisko na území druhého zmluvného štátu.
3)
Zmluvný štát, v ktorom vznikol nárok na dávky, vypláca dávky osobám uvedeným v článku 3 tejto zmluvy, ktoré majú bydlisko mimo území zmluvných štátov za rovnakých podmienok ako vlastným občanom.
4)
Vo vzťahu k Srbskej republike sa odsek 1 tohto článku neuplatňuje do sumy rozdielu dôchodku do minimálnej sumy dôchodku.
Druhá časť
Určenie príslušných právnych predpisov
Článok 6
Všeobecné pravidlo
Ak nie je v článkoch 7 a 8 tejto zmluvy ustanovené inak, povinnosť poistenia sa určuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, na území ktorého je osoba zamestnaná alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a to aj vtedy, ak sa sídlo jej zamestnávateľa nachádza na území druhého zmluvného štátu.
Článok 7
Osobitné pravidlá
1)
Ak zamestnávateľ so sídlom na území jedného zmluvného štátu vyšle zamestnanca podliehajúceho právnym predpisom tohto zmluvného štátu pracovať na územie druhého zmluvného štátu, taký zamestnanec, pokiaľ ide o toto zamestnanie, podlieha iba právnym predpisom prvého zmluvného štátu tak, akoby zamestnanie vykonával na jeho území. Takto uplatňovať právne predpisy prvého zmluvného štátu možno najdlhšie po dobu 24 mesiacov.
2)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba podliehajúca právnym predpisom jedného zmluvného štátu dočasne vykonáva svoju činnosť na území druhého zmluvného štátu alebo na území oboch zmluvných štátov, táto osoba, pokiaľ ide o túto činnosť, podlieha iba právnym predpisom prvého zmluvného štátu. Takto uplatňovať právne predpisy prvého zmluvného štátu možno najdlhšie po dobu 24 mesiacov.
3)
Osoby, ktoré sú zamestnané ako členovia leteckého, cestného, železničného personálu alebo personálu riečnych lodí, podliehajú právnym predpisom zmluvného štátu, na ktorého území má ich zamestnávateľ sídlo.
4)
Posádky námorných lodí spolu s ostatným lodným personálom podliehajú právnym predpisom zmluvného štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví.
5)
Nakladací a vykladací personál, pracovníci údržby a dohľadu nad námornou loďou v prístave druhého zmluvného štátu podliehajú právnym predpisom zmluvného štátu, ktorému patrí prístav.
6)
Osoby zamestnané v štátnej službe alebo vo verejnej službe a osoby im na roveň postavené, vyslané na územie druhého zmluvného štátu, podliehajú právnym predpisom vysielajúceho zmluvného štátu.
Článok 8
Diplomatické misie a konzulárne úrady
1)
Predstavitelia diplomatických misií a konzulárnych úradov a personál, ktorý zamestnávajú, spolu s členmi osobného personálu vyslaní do druhého zmluvného štátu podliehajú právnym predpisom vysielajúceho zmluvného štátu.
2)
Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré neboli vyslané, podliehajú právnym predpisom zmluvného štátu, v ktorom sú zamestnané, a predstavitelia diplomatickej misie, konzulárneho úradu a úradníci, ktorí ich zamestnali, sú povinní dodržiavať záväzky a povinnosti, ktoré právne predpisy tohto zmluvného štátu ustanovujú zamestnávateľom.
3)
Okrem odseku 2 tohto článku zamestnanci, ktorí sú občanmi zmluvného štátu, ktorému patrí diplomatická misia a konzulárny úrad, sa môžu do troch mesiacov od začiatku vzniku zamestnania rozhodnúť, že budú podliehať právnym predpisom tohto zmluvného štátu.
Článok 9
Výnimky
Na žiadosť zamestnanca a jeho zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby príslušné orgány zmluvných štátov sa môžu dohodnúť na výnimkách z ustanovení článkov 6 a 7 tejto zmluvy vo vzťahu k jednotlivých osobám alebo kategóriám osôb.
Tretia časť
Osobitné ustanovenia
Prvá kapitola
Choroba a materstvo
Článok 10
Spočítavanie období poistenia
Obdobia poistenia získané v súlade s právnymi predpismi obidvoch zmluvných štátov sa v prípade potreby spočítavajú na účely splnenia podmienok nároku na dávky pod podmienkou, že sa tieto obdobia neprekrývajú.
Článok 11
Vecné dávky v prípade pobytu na území druhého zmluvného štátu
1)
Osoba, ktorá spĺňa podmienky na nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a ktorej stav si vyžaduje neodkladné poskytnutie vecných dávok počas svojho pobytu na území druhého zmluvného štátu, sa poskytnú vecné dávky v druhom zmluvnom štáte v súlade s právnymi predpismi druhého zmluvného štátu na náklady príslušnej inštitúcie.
2)
Poskytovanie protéz, zdravotných pomôcok a iných súvisiacich vecných dávok podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej inštitúcie, ak poskytnutie vecnej dávky nemožno odložiť bez toho, aby vážne ohrozili život alebo zdravie dotknutých osôb.
Článok 12
Vecné dávky v prípade bydliska na území druhého zmluvného štátu
Osoba, ktorá má nárok na vecné dávky v súlade s právnymi predpismi jedného zmluvného štátu a má bydlisko na území druhého zmluvného štátu, uplatňuje si nárok na vecné dávky na území druhého zmluvného štátu v súlade s jeho právnymi predpismi po predchádzajúcom súhlase príslušnej inštitúcie a na jej náklady.
Článok 13
Vecné dávky pre dôchodcov
1)
Dôchodca poberajúci dôchodok na základe právnych predpisov oboch zmluvných štátov, podlieha výlučne právnym predpisom toho zmluvného štátu, na ktorého území má bydlisko. Vecné dávky sú poskytované na náklady príslušnej inštitúcie zmluvného štátu, na území ktorého má bydlisko.
2)
Dôchodca poberajúci dôchodok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, ktorý má bydlisko v druhom zmluvnom štáte, má nárok na vecné dávky v zmluvnom štáte, kde má bydlisko na náklady príslušnej inštitúcie.
Článok 14
Vecné dávky pre vyslané osoby
1)
Osoby uvedené v článku 7 ods. 1, 2 a v článku 8 ods. 1 tejto zmluvy majú nárok na vecné dávky na území zmluvného štátu, do ktorého boli vyslané podľa právnych predpisov tohto štátu na náklady príslušnej inštitúcie.
2)
Odsek 1 tohto článku sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb, ktoré sú vyslané z územia Srbskej republiky.
Článok 15
Úhrada nákladov
1)
Príslušné inštitúcie uhrádzajú skutočné náklady na poskytnuté dávky pre každý jednotlivý prípad v súlade s ustanoveniami článkov 11 až 14 okrem administratívnych nákladov.
2)
Skutočné náklady na vecné dávky vypočíta inštitúcia, ktorá poskytuje dávky, v rovnakých cenách ako uplatňuje pre svojich poistencov.
3)
Kontaktné miesta oboch zmluvných štátov sa môžu dohodnúť na ďalších spôsoboch týkajúcich sa úhrady nákladov.
Článok 16
Peňažné dávky
Peňažné dávky v chorobe a v materstve poskytuje inštitúcia podľa právnych predpisov zmluvného štátu, ktoré uplatňuje.
Druhá kapitola
Staroba, invalidita a úmrtie
Článok 17
Sčítavanie období poistenia
1)
Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu je získanie, trvanie alebo obnovenie nároku na dávku podmienené dĺžkou období poistenia, inštitúcia jedného zmluvného štátu v prípade potreby zohľadní aj obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu tak, akoby boli získané podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia, pod podmienkou, že obdobia poistenia sa neprekrývajú.
2)
Podľa odseku 1 tohto článku obdobie poistenia započítané podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu ako dlhšie obdobie poistenia sa zohľadní v druhom zmluvnom štáte ako skutočne získané obdobie poistenia.
3)
Ak poistenec jedného zmluvného štátu nesplní podmienky nároku na dávky, dokonca ani s použitím odseku 1 tohto článku, inštitúcia zohľadní aj obdobie poistenia získané v treťom štáte, s ktorým obidva zmluvné štáty uzatvorili medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení.
4)
Ak je podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nárok na dávky podmienený získaním obdobia poistenia v určitom povolaní, na osobitnom pracovnom mieste alebo v určitej profesii, pre ktoré existuje osobitný systém, inštitúcia tohto zmluvného štátu zohľadní aj obdobia poistenia, ktoré boli získané v danom povolaní, pracovnom mieste alebo v osobitnom systéme podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
Článok 18
Obdobie poistenia kratšie ako 12 mesiacov
1)
Ak celkové obdobie poistenia rozhodujúce na výpočet dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nedosiahne 12 mesiacov, dávka nebude priznaná. To neplatí za predpokladu, že nárok na dávku vznikne aj za obdobie poistenia kratšie ako 12 mesiacov.
2)
Obdobie poistenia kratšie ako 12 mesiacov, na základe ktorého nevznikne nárok na dávku podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, započíta inštitúcia druhého zmluvného štátu na vznik, trvanie alebo obnovenie nároku na dávku, ako aj na určenie sumy dávky tak, ako keby toto obdobie poistenia bolo získané podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia druhého zmluvného štátu.
Článok 19
Priznávanie dávky
Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu vznikne nárok na dávku aj bez použitia ustanovení článku 17 tejto zmluvy, inštitúcia tohto zmluvného štátu prizná dávky s prihliadnutím výlučne na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.
Článok 20
Určenie pomernej sumy dávky
1)
Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu vznikne nárok na dávku len s prihliadnutím na článok 17 tejto zmluvy, inštitúcia tohto zmluvného štátu
1.
určí teoretickú sumu dávky, ktorá by patrila, ak by všetky obdobia poistenia, ktoré sa pri určení sumy zohľadňujú, boli získané podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, pričom suma dávky, ktorá nezávisí od obdobia poistenia, sa považuje za teoretickú sumu dávky,
2.
na základe takto určenej teoretickej sumy dávky inštitúcia určí sumu dávky podľa pomeru medzi obdobiami poistenia získanými len podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, a všetkými obdobiami poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri určovaní sumy dávky,
3.
ak sú obdobia poistenia zohľadnené podľa článku 17 tejto zmluvy dlhšie než najdlhšie možné obdobia poistenia stanovené právnymi predpismi, ktoré inštitúcia uplatňuje, určí sumu dávky pomerne k obdobiam poistenia získaným výlučne podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, a podľa období poistenia, na základe ktorých sa určuje najvyššia možná suma dávky.
2)
Ak sa suma dávky počíta podľa príjmov, príspevkov alebo príspevkov uhradených počas určitého obdobia, inštitúcia prihliada na príjmy, príspevky alebo príspevky uhradené počas určitého obdobia výlučne za obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov, ktoré inštitúcia uplatňuje.
Článok 21
Osobitné ustanovenie týkajúce sa Slovenskej republiky
Nárok na slovenský invalidný dôchodok osobe, ktorej invalidita vznikla v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom alebo počas doktorandského štúdia v dennej forme do dovŕšenia 26 rokov veku, vznikne aj bez ohľadu na dĺžku obdobia poistenia len, ak ide o osobu, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Článok 22
Zníženie, úprava, pozastavenie alebo odňatie vyplácania dôchodku
Bez ohľadu na právne predpisy zmluvných štátov o znížení, úprave, pozastavení alebo odňatí výplaty dôchodku z dôvodu nároku na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov vyplácanie dôchodku podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nebude mať vplyv na nárok na výplatu dôchodku vyplácaného podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu v rovnakom čase.
Tretia kapitola
Pracovný úraz a choroba z povolania
Článok 23
Vecné dávky
1)
Osoba, ktorá má na základe pracovného úrazu alebo choroby z povolania nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a ktorá má bydlisko alebo prechodný pobyt na území druhého zmluvného štátu, dostane tieto dávky na náklady príslušnej inštitúcie, od inštitúcie v mieste jej bydliska alebo prechodného pobytu podľa právnych predpisov uplatňovaných touto inštitúciou tak, ako keby bola osoba poistená podľa týchto právnych predpisov.
2)
Na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní odseku 1 tohto článku, sa uplatňuje článok 15 tejto zmluvy.
Článok 24
Choroba z povolania
1)
Ak je poskytnutie dávky v prípade choroby z povolania podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu podmienené skutočnosťou, že táto choroba z povolania je po prvýkrát diagnostikovaná na území tohto zmluvného štátu, taká podmienka sa považuje za splnenú, ak choroba je po prvýkrát diagnostikovaná na území druhého zmluvného štátu.
2)
Ak je poskytnutie dávky v prípade choroby z povolania podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu podmienené určitým obdobím trvania povolania, ktoré chorobu z povolania spôsobilo, príslušná inštitúcia tohto zmluvného štátu v prípade potreby zohľadní aj obdobia výkonu takého povolania podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
Článok 25
Peňažná dávka
1)
Peňažná dávka v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania sa poskytuje podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia zmluvného štátu, kde sa pracovný úraz stal alebo kde osoba poslednýkrát vykonávala povolanie, ktoré spôsobilo chorobu z povolania.
2)
Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na osoby uvedené v článku 7 tejto zmluvy.
3)
Ak osoba, ktorá na základe choroby z povolania dostávala alebo dostáva peňažné dávky na náklady inštitúcie jedného zmluvného štátu, požiada pre zhoršenie choroby z povolania zapríčinenej vykonávaním povolania, ktoré podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu mohlo zapríčiniť takú chorobu z povolania, o priznanie dávky inštitúciu druhého zmluvného štátu, inštitúcia prvého zmluvného štátu bude naďalej znášať náklady na takú dávku v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, bez ohľadu na zhoršenie choroby z povolania. Inštitúcia druhého zmluvného štátu poskytne dávku v sume rozdielu medzi sumou dávky po zhoršení choroby z povolania a sumou dávky, ktorá by bola poskytnutá z titulu choroby z povolania podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.
Štvrtá kapitola
Nezamestnanosť
Článok 26
Spočítavanie období poistenia
1)
Obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa zohľadňuje na nárok na peňažnú dávku v nezamestnanosti podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ak osoba získala v prvom zmluvnom štáte obdobie poistenia zodpovedajúce (na roveň postavené) obdobiu poistenia v nezamestnanosti v druhom zmluvnom štáte pred uplatnením si nároku, pod podmienkou, že sa obdobia poistenia neprekrývajú.
2)
Peňažnú dávku v nezamestnanosti poskytuje inštitúcia podľa právnych predpisov zmluvného štátu, ktoré uplatňuje.
Piata kapitola
Prídavok na dieťa
Článok 27
Priznávanie dávok
1)
Nárok na prídavok na dieťa má osoba podľa právnych predpisov toho zmluvného štátu, na území ktorého má osoba bydlisko, a to aj vtedy, ak má dieťa bydlisko na území druhého zmluvného štátu.
2)
Ak nárok na prídavok na dieťa vznikne podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, vykonávajú sa len právne predpisy toho zmluvného štátu, na ktorého území má dieťa bydlisko.
Štvrtá časť
Rôzne ustanovenia
Článok 28
Povinnosti príslušných orgánov, inštitúcií, právna a správna pomoc
1)
Príslušné orgány zmluvných štátov uzavrú vykonávaciu dohodu, ktorá ustanoví nevyhnutné opatrenia na účinné vykonávanie tejto zmluvy.
2)
Príslušné orgány zmluvných štátov určia vo vykonávacej dohode kontaktné miesta, ktoré napomáhajú pri vykonávaní tejto zmluvy.
3)
Príslušné orgány a kontaktné miesta obidvoch zmluvných štátov sa vzájomne informujú o všetkých opatreniach prijatých na účely vykonávania tejto zmluvy a o všetkých zmenách v ich príslušných právnych predpisoch.
4)
Pri vykonávaní tejto zmluvy si inštitúcie a kontaktné miesta zmluvných štátov poskytujú vzájomnú pomoc bezplatne.
5)
Lekárske vyšetrenia, potrebné výlučne na účely vykonávania právnych predpisov jedného zmluvného štátu týkajúce sa osoby s bydliskom alebo pobytom na území druhého zmluvného štátu vykonáva na žiadosť a náklady príslušnej inštitúcie inštitúcia v mieste bydliska alebo pobytu osoby. Lekárske vyšetrenia potrebné na vykonávanie právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov vykoná na vlastné náklady inštitúcia zmluvného štátu, kde má osoba bydlisko alebo pobyt.
Článok 29
Jazyk a komunikácia
1)
Príslušné orgány alebo inštitúcie jedného zmluvného štátu nemôžu odmietnuť žiadosti alebo iné dokumenty z dôvodu, že sú napísané v štátnom jazyku druhého zmluvného štátu.
2)
Príslušné orgány alebo inštitúcie zmluvných štátov môžu spolu navzájom komunikovať priamo, taktiež so všetkými osobami alebo ich zástupcami bez ohľadu na ich bydlisko kedykoľvek je to potrebné na vykonávanie tejto zmluvy a právnych predpisov, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje.
Článok 30
Ochrana osobných údajov
1)
Osobné údaje, ktoré jeden zmluvný štát odovzdáva v súlade s touto zmluvou druhému zmluvnému štátu, sa použijú výlučne na účely vykonávania tejto zmluvy.
2)
Osobné údaje získané podľa odseku 1 tohto článku jedným zmluvným štátom sa spravujú podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov prijímajúceho zmluvného štátu.
Článok 31
Oslobodenie od poplatkov a od overovania
1)
Ak je v právnych predpisoch zmluvného štátu ustanovené, že akýkoľvek dokument, ktorý sa predkladá príslušnému orgánu alebo inštitúcii jedného zmluvného štátu, je úplne alebo čiastočne oslobodený od poplatkov alebo úhrad vrátane konzulárnych a správnych poplatkov, tak toto oslobodenie sa vzťahuje aj na obdobné dokumenty, ktoré sa predkladajú príslušnému orgánu alebo inštitúcii druhého zmluvného štátu pri vykonávaní tejto zmluvy.
2)
Akékoľvek úradné dokumenty predkladané na vykonávanie tejto zmluvy sú vyňaté z povinnosti overovania diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi.
3)
Kópie dokumentov, ktorých pravosť potvrdí inštitúcia jedného zmluvného štátu, považuje inštitúcia druhého zmluvného štátu za pravé kópie bez ďalšieho overovania.
Článok 32
Odovzdávanie žiadostí a opravných prostriedkov
1)
Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa predkladajú pri vykonávaní tejto zmluvy alebo právnych predpisov jedného zmluvného štátu príslušnému orgánu alebo inštitúcii tohto zmluvného štátu, sa považujú za žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky podané príslušnému orgánu alebo inštitúcii druhého zmluvného štátu.
2)
Žiadosť o dávku predložená podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa považuje za žiadosť o zodpovedajúcu dávku podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ak žiadateľ
1.
požaduje, aby jeho žiadosť bola považovaná za žiadosť podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, alebo
2.
poskytne v čase predloženia žiadosti informácie o získaných obdobiach poistenia podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
3)
Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa majú predložiť podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu v určenej lehote príslušnému orgánu alebo inštitúcii tohto zmluvného štátu, sú včas podané, ak sa predložia v tej istej lehote príslušnému orgánu alebo inštitúcii druhého zmluvného štátu.
4)
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku príslušný orgán alebo inštitúcia, ktorým boli žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky predložené, zašle ich bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu alebo inštitúcii druhého zmluvného štátu priamo alebo prostredníctvom kontaktného miesta.
Článok 33
Výplata dávok
1)
Inštitúcia, ktorá je zodpovedná za výplatu dávok podľa tejto zmluvy, je oslobodená od záväzkov vyplatením dávok oprávneným osobám vo svojej mene.
2)
Inštitúcia jedného zmluvného štátu vypláca dávky podľa tejto zmluvy priamo oprávnenej osobe, ktorá má bydlisko na území druhého zmluvného štátu, vo voľne zameniteľnej mene.
3)
V prípade, že jeden zmluvný štát zavedie devízové kontroly alebo iné opatrenia smerujúce k obmedzeniu platieb, úhrad alebo finančných prostriedkov osobám nachádzajúcich sa mimo tento zmluvný štát, tento zmluvný štát neodkladne urobí vhodné opatrenia na zaistenie prevodu čiastok, ktoré majú byť vyplatené podľa tejto zmluvy.
Článok 34
Žiadosť o vrátenie čiastky dávky vyplatenej navyše
1)
Inštitúcia jedného zmluvného štátu, ktorá vyplatila vyššiu dávku, než mala oprávnená osoba dostať, môže požiadať inštitúciu druhého zmluvného štátu, aby navyše zaplatenú čiastku odpočítala z čiastok, ktoré majú byť oprávnenej osobe vyplatené.
2)
Navyše uhradená čiastka sa vráti priamo inštitúcii, ktorá o vrátenie podľa odseku 1 tohto článku požiada.
Článok 35
Vykonávací postup
Vykonateľné rozhodnutia a rozsudky vydané príslušnými orgánmi a súdmi sa vykonajú v druhom zmluvnom štáte. Vykonávací postup sa riadi právnym predpisom používaným na výkon takých rozhodnutí a rozsudkov v zmluvnom štáte, v ktorom sa tento výkon uskutoční. Rozhodnutia musia obsahovať doložku vykonateľnosti.
Článok 36
Riešenie sporov
Príslušné orgány zmluvných štátov vyriešia, pokiaľ to bude možné, akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť pri výklade alebo vykonávaní tejto zmluvy v súlade s jej duchom a základnými princípmi.
Piata časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 37
Prechodné ustanovenia
1)
Táto zmluva nezakladá žiadne nároky na dávku za obdobie pred nadobudnutím jej platnosti.
2)
Okrem odseku 1 tohto článku sa pri rozhodovaní o nároku na dávku podľa tejto zmluvy zohľadňujú obdobia poistenia získané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy a iné udalosti, ktoré vznikli pred týmto dátumom.
3)
Rozhodnutia týkajúce sa nároku na dávky vymerané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy nemajú vplyv na nároky vzniknuté podľa tejto zmluvy.
4)
Pri používaní článku 7 tejto zmluvy v prípade osôb vyslaných do druhého zmluvného štátu pred dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa má za to, že obdobie vyslania uvedené v článku 7 tejto zmluvy začalo plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
Článok 38
Nadobudnutie platnosti
1)
Táto zmluva podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov každého zmluvného štátu.
2)
Táto zmluva nadobudne platnosť prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné štáty vzájomne písomne oznámili, že boli splnené všetky nevyhnutné ústavné a zákonné podmienky na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
3)
Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou končí platnosť Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957 a Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou z 22. mája 1957. Nadobudnuté nároky z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté. Na žiadosti o dávky predložené do dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia uvedených zmlúv.
Článok 39
Platnosť zmluvy a jej skončenie
1)
Táto zmluva sa uzaviera na čas neurčitý. Každý zmluvný štát ju môže písomne diplomatickou cestou vypovedať k poslednému dňu roka pod podmienkou, že výpoveď bude podaná najneskôr šesť mesiacov pred koncom roka.
2)
Ak bude táto zmluva vypovedaná, nároky získané podľa tejto zmluvy, ako aj nároky uplatnené v žiadostiach predložených podľa nej do dňa jej vypovedania zostanú zachované.
NA ZNAK TOHO podpísaní, riadne k takému úkonu oprávnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v Bratislave 2. marca 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v srbskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Ján Richter v. r.
Za Srbskú republiku:
Rasim Ljajič v. r.
VYKONÁVACIA DOHODA
na vykonávanie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
Podľa článku 28 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení, podpísanej v Bratislave 2. marca 2012 (ďalej len „zmluva“), príslušné orgány zmluvných štátov uzatvorili túto dohodu:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definícia pojmov
Pojmy použité v tejto dohode majú taký istý význam ako v článku 1 zmluvy.
Článok 2
Kontaktné miesta
(1)
Kontaktné miesta podľa článku 28 ods. 2 zmluvy sú:
- v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
- v Srbskej republike Úrad sociálneho poistenia (Zavod za socijalno osiguranje).
(2)
Pri vykonávaní zmluvy a tejto dohody kontaktné miesta navzájom spolupracujú, poskytujú si právnu a správnu pomoc a môžu sa priamo obracať na príslušné orgány, inštitúcie a dotknuté osoby alebo ich splnomocnencov.
(3)
Kontaktné miesta zmluvných štátov si na účely plnenia povinností, vyplývajúcich zo zmluvy a tejto dohody, dohodnú príslušné dvojjazyčné tlačivá.
Článok 3
Inštitúcie
Inštitúciami podľa článku 1 ods. 1 piateho bodu zmluvy sú:
v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne (Zavodi za zdravstveno osiguranje),
v Srbskej republike
- Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia (Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje),
- Republikový fond zdravotného poistenia (Republički fond za zdravstveno osiguranje) a
- Národná služba zamestnanosti (Nacionalna služba za zapošljavanje).
DRUHÁ ČASŤ
USTANOVENIA O UPLATŇOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOCH
Článok 4
Uplatňovanie článkov 7 až 9 zmluvy
(1)
V prípadoch uvedených v článku 7 ods. 1 až 3 a 6, článku 8 ods. 1 a 3 a článku 9 zmluvy príslušná inštitúcia zmluvného štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú, potvrdzuje na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive uplatňovanie týchto právnych predpisov v určitom období.
(2)
Tlačivo podľa odseku 1 tohto článku na žiadosť zamestnanca a zamestnávateľa, resp. osoby, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, vydáva
- na uplatňovanie právnych predpisov Slovenskej republiky - Sociálna poisťovňa,
- na uplatňovanie právnych predpisov Srbskej republiky - organizačná jednotka Republikového fondu zdravotného poistenia.
(3)
Tlačivo podľa odseku 1 tohto článku sa môže vydať aj dodatočne.
(4)
Inštitúcie uvedené v odseku 2 tohto článku si vzájomne vymieňajú kópie vydaných tlačív.
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Prvá kapitola
Choroba a materstvo
Článok 5
Uplatňovanie článku 10 zmluvy
(1)
Na uplatňovanie článku 10 zmluvy inštitúcie zmluvných štátov na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive potvrdzujú obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov, ktoré uplatňujú.
(2)
Tlačivo na žiadosť poistenca podľa odseku 1 tohto článku vydáva
- na uplatňovanie právnych predpisov Slovenskej republiky - Sociálna poisťovňa,
- na uplatňovanie právnych predpisov Srbskej republiky - organizačná jednotka Republikového fondu zdravotného poistenia.
(3)
Tlačivo uvedené v odseku 1 tohto článku môže byť vydané aj dodatočne na žiadosť poistenca alebo inštitúcie zmluvného štátu, na ktorého území má osoba bydlisko, resp. pobyt.
Článok 6
Vecné dávky
(1)
Na uplatňovanie článkov 11 až 15 zmluvy predkladateľ žiadosti inštitúcii v mieste pobytu, resp. bydliska, predkladá príslušné tlačivo príslušnej inštitúcii ako dôkaz o nároku.
(2)
Ak tlačivo uvedené v odseku 1 tohto článku osoba nepredloží, príslušná inštitúcia na žiadosť inštitúcie, ktorá poskytuje vecné dávky v mieste pobytu alebo bydliska, môže dodatočne vydať uvedené potvrdenie na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
(3)
Inštitúcie sa navzájom informujú o pozastavení alebo skončení nároku na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
(4)
V prípade potreby nemocničnej liečby inštitúcia, ktorá poskytuje vecné dávky podľa pobytu alebo bydliska osoby, je o tom povinná bezodkladne informovať príslušnú inštitúciu, na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
(5)
Súhlas s poskytovaním týchto dávok podľa článku 11 ods. 2 zmluvy sa vydáva na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
Článok 7
Oznámenie o výške nákladov v súvislosti s dávkami
Pri zmene odsúhlaseného postupu musí inštitúcia v mieste pobytu príslušnej inštitúcii na základe jej žiadosti poslať správu o výške nákladov v súvislosti s poskytnutými dávkami na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive.
Článok 8
Náhrada nákladov
(1)
Inštitúcie prostredníctvom kontaktných miest dvakrát do roka predkladajú žiadosť o náhradu nákladov uvedených v článku 15 zmluvy.
(2)
Kontaktné miesta zmluvných štátov určia osobitnou dohodou spôsob a termíny vzájomnej refundácie nákladov podľa odseku 1 tohto článku.
Článok 9
Potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti
V prípade dočasnej práceneschopnosti na území jedného zmluvného štátu inštitúcia tohto zmluvného štátu ihneď informuje na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive príslušnú inštitúciu druhého zmluvného štátu o období dočasnej práceneschopnosti.
Článok 10
Vyplácanie peňažných dávok
Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky priamo poberateľom dávok.
Druhá kapitola
Pracovný úraz a choroba z povolania
Článok 11
Vecné dávky
V prípadoch uvedených v článku 23 zmluvy sa analogicky uplatňujú články 6 až 8 tejto vykonávacej dohody a príslušný orgán vydáva na ten účel príslušné dvojjazyčné tlačivo.
Článok 12
Vyplácanie peňažných dávok
Príslušná inštitúcia vypláca peňažné dávky priamo poberateľom dávok.
Tretia kapitola
Staroba, invalidita a úmrtie
Článok 13
Podávanie žiadostí
(1)
Inštitúcia jedného zmluvného štátu prijíma žiadosti o dávky podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu. Pri podaní žiadosti požiada žiadateľa, aby priložil príslušné doklady potrebné pre inštitúciu druhého zmluvného štátu na spracovanie žiadosti, najmä čo sa týka období, druhov a miest zamestnania alebo vykonávania činnosti, ako aj údaje o zamestnávateľovi.
(2)
Inštitúcia, ktorá prijme žiadosť, ju bezodkladne postúpi inštitúcii druhého zmluvného štátu, pričom vyznačí dátum podania žiadosti. Inštitúcie tiež predkladajú príslušnú originálnu dokumentáciu alebo overenú fotokópiu o obdobiach poistenia získaných v druhom zmluvnom štáte a prípadne aj v treťom štáte. Inštitúcia, ktorá odosiela žiadosť, potvrdí obdobie poistenia, ktoré sa započítava podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje a oznámi obdobia poistenia podľa článku 17 ods. 3 zmluvy.
(3)
Osobné údaje žiadateľa uvedené na dohodnutých dvojjazyčných tlačivách nahrádzajú predloženie originálnej dokumentácie.
(4)
Na vykonávanie nároku z titulu invalidity sa prikladá aj dohodnuté dvojjazyčné tlačivo, a ak je to nevyhnutné, aj príslušná zdravotná dokumentácia.
Článok 14
Informovanie o skončení konania na stanovenie nároku na dávku
Príslušné inštitúcie sa navzájom informujú o skončení konania na stanovenie nároku na dávku, pričom uvádzajú
1.
v prípade priznania nároku na dávku - druh, dátum priznania a sumu dávky,
2.
v prípade zamietnutia nároku na dávku - druh dávky a dôvod zamietnutia a
3.
obdobie poistenia.
Článok 15
Oznamovanie
Príslušné inštitúcie si navzájom oznamujú skutočnosti rozhodujúce pre dávku, najmä
1.
skončenie nároku na dávku alebo pozastavenie výplaty dávky,
2.
zmeny v obdobiach poistenia spolu s potvrdením o nových obdobiach poistenia,
3.
začiatok pracovného pomeru alebo začiatok obdobia poistenia samostatnej zárobkovej činnosti alebo poľnohospodárskej činnosti,
4.
zmenu rodinného stavu vdovy/vdovca,
5.
presťahovanie sa mimo územia zmluvných štátov,
6.
zmena adresy,
7.
skončenie návštevy školy dieťaťa a
8.
úmrtie poberateľa dávky.
Článok 16
Vzájomná výmena štatistických údajov
Kontaktné miesta si do konca marca kalendárneho roka navzájom vymieňajú údaje o dávkach vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa zmluvy poberateľom, ktorí majú bydlisko v druhom zmluvnom štáte. Údaje sa týkajú druhu dávky, počtu poberateľov a vyplatených súm.
Štvrtá kapitola
Nezamestnanosť
Článok 17
Sčítavanie dôb poistenia
Na uplatňovanie článku 26 zmluvy inštitúcie zmluvných štátov si na dohodnutom dvojjazyčnom tlačive potvrdzujú obdobie poistenia žiadateľov získané podľa právnych predpisov, ktoré uplatňujú, ako aj obdobie, v ktorom bola vyplácaná peňažná dávka v nezamestnanosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Článok 18
Nadobudnutie platnosti
(1)
Táto dohoda nadobudne platnosť v ten istý deň ako zmluva.
(2)
Táto dohoda môže byť zmenená a doplnená tým istým spôsobom, ako bola uzatvorená.
Dané v Bratislave 2. marca 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a srbskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Ján Richter v. r.
Za Srbskú republiku:
Rasim Ljajič v. r.