266/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

266
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 znie:
㤠5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
2.
Názov prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
3.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v. r.