27/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.02.2013

27
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) pristúpila Nikaragujská republika s platnosťou od 14. mája 2013 a zároveň určila orgány podľa článku 6 dohovoru.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že Andorrské kniežatstvo s platnosťou od 13. júna 2013 zmenilo orgány oprávnené vydávať osvedčenie podľa článku 3 ods. 1 dohovoru.
Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z., oznámenie č. 331/2009 Z. z., oznámenie č. 77/2010 Z. z., oznámenie č. 371/2010 Z. z., oznámenie č. 186/2011 Z. z., oznámenie č. 15/2012 Z. z. a oznámenie č. 183/2012 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 27/2013 Z. z.
DOPLNENIE
Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámení č. 456/2006 Z. z., č. 314/2007 Z. z., č. 501/2007 Z. z., č. 252/2008 Z. z., č. 16/2009 Z. z., č. 331/2009 Z. z., č. 77/2010 Z. z., č. 371/2010 Z. z., č. 186/2011 Z. z., č. 15/2012 Z. z. a č. 183/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
Nikaragujská republika
Ministerstvo zahraničných vecí - Sekcia konzulárnych záležitostí
Andorrské kniežatstvo
• El/la ministre/a d´Afers Exteriors
• El/la coordinador/a d´Afers Bilaterals i Consulars
• El/la director/a d´Afers Multilaterals i Cooperació
• El/la cap de l´Àrea d´Afers Generals i Jurídics“.