275/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

275
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z. z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z. z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
Technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu, ktoré musia spĺňať traktory, komponenty, systémy a samostatné technické a testovacie jednotky, sú ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2. až 2.1.11.2., 2.1.12. až 2.1.12.2., 2.11.1.3., 3., 4.2. až 4.2.3., 4.3.2.3., 5.1. a 6.1.1. a v prílohách IV až IX smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/64/ES z 13. júla 2009 o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znenie) v platnom znení (ďalej len „smernica“).“.
2.
§ 7 znie:
㤠7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
3.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/64/ES z 13. júla 2009 o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009).
2. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v. r.