28/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.2013

28
ZÁKON
z 13. februára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z. a zákona č. 91/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.27)“.
2.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a.
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b.
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3.
ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.“.
3.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
písm. h) potvrdením úradu, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením.“.
4.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom.“.
5.
V § 33 ods. 11 písm. a) sa slová „žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e)“.
6.
V § 33 ods. 11 písm. b) sa slová „žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „námietka podľa § 138 ods. 2 písm. d)“.
7.
V § 36 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v prípadoch podľa § 32 ods. 8 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi, uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9.“.
8.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými prostriedkami v súlade s odsekom 3 tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.“.
9.
§ 41 vrátane nadpisu znie:
㤠41
Otváranie ponúk
(1)
Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ a časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zaslať úradu informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
(2)
Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni
a)
márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky,
b)
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,
c)
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) všetkým oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d),
d)
deň, nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 až 4 alebo doručenia rozhodnutia úradu podľa § 138 ods. 12, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka.
(3)
Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.
(4)
Ak je ponuka predložená elektronicky, otváraním ponúk a častí ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky a časti ponuky komisii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodržal postupy podľa § 39 ods. 3 a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 3.“.
10.
V § 42 ods. 3 druhej vete sa slovo „zaslať“ nahrádza slovom „doručiť“.
11.
V § 42 ods. 4 písm. a) a c) sa slovo „nezašle“ nahrádza slovom „nedoručí“.
12.
V § 42 ods. 6 písm. c) sa slová „žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e)“.
13.
V § 42 ods. 8 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová „poradie uchádzačov a“.
14.
V § 43 ods. 3 sa slová „sa § 41 nepoužije“ nahrádzajú slovami „je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné“.
15.
V § 44 odsek 1 znie:
„(1)
V prípade podľa § 32 ods. 8 je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa § 33; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.“.
16.
V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
17.
V § 45 ods. 2 sa slová „ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3“ nahrádzajú slovami „ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138“.
18.
V § 45 odsek 6 znie:
„(6)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 až 4 alebo doručenia rozhodnutia úradu podľa § 138 ods. 12.“.
19.
V § 45 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
20.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní.“.
21.
V § 63 ods. 1 sa slová „Ponuky sa otvárajú na mieste a v termíne uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 62 ods. 2.“ nahrádzajú slovami „Na otváranie ponúk sa vzťahuje § 41 primerane.“.
22.
V § 99 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
na otváranie ponúk sa vzťahuje § 41 primerane,“.
23.
V § 136 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) až f).
24.
V § 136 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d) až f).
25.
V § 136 ods. 5 sa slová „podľa § 138“ nahrádzajú slovami „podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c)“.
26.
§ 136 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 sú povinní zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedia, písomnú informáciu o tom, že
a)
bolo všetkým záujemcom doručené oznámenie o výsledku výberu záujemcov podľa § 52 ods. 1, § 56 ods. 1, § 60 ods. 3, § 82 ods. 1, § 85 ods. 1, § 105 ods. 2 alebo § 108i ods. 1, s uvedením dátumu doručenia, ak dochádza k výberu záujemcov,
b)
bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, s uvedením dátumu doručenia,
c)
nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako „Ostatné“,
d)
nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“,
e)
bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, s uvedením dátumu doručenia.
(10)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 je oprávnený po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námietky; ustanovenie odseku 6 písm. a) sa použije primerane.“.
27.
V § 137 ods. 2 písm. b) sa za slová „štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „ktorý osvedčí právny záujem v danej veci“.
28.
V § 138 ods. 1 sa slová „odseku 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. d) až g)“.
29.
V § 138 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Konanie o námietkach sa vykoná osobitne k námietkam doručeným pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“ a k námietkam doručeným po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“; ustanovenie odseku 21 tým nie je dotknuté. Konanie o námietkach začne
a)
ak ide o námietky doručené pred otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, jedenásty deň odo dňa doručenia informácie podľa § 136 ods. 9 písm. a), ak dochádza k výberu záujemcov, alebo jedenásty deň odo dňa doručenia informácie podľa § 136 ods. 9 písm. b) alebo c) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr,
b)
ak ide o námietky doručené po otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ jedenásty deň odo dňa doručenia informácie podľa § 136 ods. 9 písm. e) alebo jedenásty deň odo dňa doručenia informácie podľa § 136 ods. 9 písm. b) alebo d) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.
(4)
Účastníkmi konania o námietkach sú všetci navrhovatelia a kontrolovaný. Úrad zverejní informáciu o začatí konania o námietkach vo vestníku najneskôr do troch pracovných dní odo dňa začatia konania.“.
30.
V § 138 odsek 5 znie:
„(5)
Námietky sa podávajú v listinnej podobe a musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do desiatich dní odo dňa
a)
doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 136 ods. 6 alebo 7,
b)
uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosti podľa § 136 ods. 6 alebo 7,
c)
prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i ods. 1, ak námietky smerujú proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu, proti výberu účastníkov v súťaži návrhov alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti,
d)
prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, ak námietky smerujú proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
e)
prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov,
f)
vykonania úkonu kontrolovaného alebo do uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 2 písm. a) až f); to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), ktorý je oprávnený podať námietky do uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.“.
31.
V § 138 ods. 6 uvádzacej vete sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.
32.
V § 138 ods. 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom ak podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu, námietky nemôžu ísť nad rámec obsahu žiadosti o nápravu,“.
33.
V § 138 ods. 7 písm. a) sa na začiatok vkladajú slová „ak ide o námietky podľa odseku 2 písm. a) až c),“.
34.
V § 138 ods. 9 sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.
35.
V § 138 ods. 10 prvá veta znie: „Úrad bezodkladne po začatí konania o námietkach písomne vyzve kontrolovaného na doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnej dokumentácie v origináli a kontrolovaný je povinný dokumentáciu a vyjadrenie k podaným námietkam doručiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu.“ a slová „rozhodne podľa § 139 ods. 2 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutím nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo súťaž návrhov“.
36.
V § 138 ods. 11 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.
37.
V § 138 odseky 12 až 18 znejú:
„(12)
Doručenie námietky nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 45 ods. 6 a § 41 ods. 2 tým nie sú dotknuté. Ak ide o konanie o námietkach podľa odseku 2 písm. a) až f), úrad môže rozhodnúť, že kontrolovaný môže vykonať otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ alebo uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi aj predo dňom právoplatnosti rozhodnutia o námietkach, ak to vyžaduje verejný záujem; proti takémuto rozhodnutiu úradu nemožno podať opravný prostriedok.
(13)
Úrad je oprávnený kedykoľvek po doručení námietky a pred začatím konania o námietkach vyžiadať si k doručenej námietke kópiu kompletnej dokumentácie od kontrolovaného.
(14)
Kontrolovaný je povinný predložiť úradu kópiu kompletnej dokumentácie podľa odseku 13 v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia, než päť pracovných dní.
(15)
Lehoty, okrem lehoty podľa odseku 10, kontrolovanému neplynú počas prerušenia konania o námietkach podľa odseku 10 alebo 11.
(16)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. b) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4, je podanie takýchto námietok kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky.
(17)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. c) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4, je podanie takýchto námietok kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov.
(18)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. d) alebo e), je podanie takýchto námietok kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom.“.
38.
V § 138 ods. 19 druhá veta znie: „Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr posledný deň lehoty na doručenie námietok podľa odseku 5 písm. a) až e) a najneskôr v deň doručenia námietok podľa odseku 5 písm. f).“.
39.
V § 138 ods. 19 písm. a) sa slová „otváraním ponúk“ nahrádzajú slovami „otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá““.
40.
V § 138 ods. 19 písm. b) sa slová „písm. f) a g) po otváraní ponúk“ nahrádzajú slovami „písm. e) až g) po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá““.
41.
V § 138 odsek 20 znie:
„(20)
Kaucia sa v celej uhradenej sume stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky navrhovateľa zamietnuté. Kaucia sa v 35 % z uhradenej sumy stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania o námietkach podľa § 139 ods. 1 písm. d). Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť, ktoré sa nestali príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o námietkach.“.
42.
§ 138 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Ak pred začatím konania o námietkach doručených pred otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“ alebo po tomto otváraní bola doručená námietka podľa odseku 2 písm. g), úrad o takejto námietke koná v príslušnom konaní o námietkach. Ak bola námietka podľa odseku 2 písm. g) doručená po začatí konania o námietkach, doručených po otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“, úrad o takejto námietke koná v samostatnom konaní o námietkach, ktoré sa začne dňom doručenia tejto námietky.“.
43.
V § 139 ods. 1 písm. b) sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.
44.
V § 139 ods. 1 písm. f) sa slovo „podané“ nahrádza slovom „doručené“.
45.
V § 139 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú slová „, ak ide o námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c)“.
46.
V § 139 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 140 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 140“.
47.
V § 139 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vo veci, ktorá je obsahom námietky, bola vykonaná náprava podľa § 136 ods. 10 a odpadol tak dôvod konania.“.
48.
V § 139 odsek 2 znie:
„(2)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že postupom kontrolovaného pri zadávaní zákazky alebo jej časti bol porušený tento zákon a medzi porušením zákona a výsledným vyhodnotením ponúk alebo výberom záujemcov alebo uchádzačov je priama príčinná súvislosť, rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo jej časti
a)
zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo jej časti alebo súťaž návrhov, ak došlo ku konaniu, ktoré je v rozpore s týmto zákonom už v spojení s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, oznámením použitým ako výzva na súťaž alebo oznámením o vyhlásení súťaže návrhov, so súťažnými podkladmi alebo súťažnými podmienkami, alebo
b)
odstrániť protiprávny stav a pokračovať vo verejnom obstarávaní opätovným vykonaním toho úkonu kontrolovaného, ktorý bol postihnutý rozporom s týmto zákonom.“.
49.
V § 139 ods. 3 sa bodka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a pokračovanie vo verejnom obstarávaní.“.
50.
V § 139 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Úrad rozhodne o námietkach do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu. Rozhodnutie úradu podpisuje osoba, o ktorej to určí vnútorný predpis úradu.
(6)
Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa odsekov 2 až 4 môže
a)
vyzvať účastníkov konania, aby sa do piatich dní po výzve ústne alebo písomne vyjadrili k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby v tejto lehote navrhli jeho doplnenie alebo
b)
podať účastníkom konania informáciu o záveroch konania o námietkach, ku ktorým úrad na základe jemu dostupných informácií a podkladov dospel.“.
51.
§ 139 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:
„(7)
Úrad je viazaný obsahom podanej námietky; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).
(8)
Úrad je povinný v rozhodnutí, v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť taxatívny výpočet ustanovení tohto zákona, ku ktorých porušeniu došlo a uviesť stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu tohto zákona.
(9)
Ak úrad rozhodne podľa odseku 2, rozhodnutie sa zároveň doručuje všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a účastníkom.
(10)
Proti rozhodnutiu úradu nie je možné podať opravný prostriedok. Rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu.“.
52.
§ 140 až 142 znejú:
㤠140
Námietky nemožno podať
a)
pri zadávaní podprahovej zákazky okrem námietok podľa § 137 ods. 2 písm. b),
b)
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.
§ 141
(1)
Úrad v konaní o námietkach vydáva jedno rozhodnutie, v ktorom v samostatnom výroku rozhodne o
a)
všetkých námietkach, o ktorých rozhodne podľa § 139 ods. 1,
b)
všetkých námietkach, o ktorých rozhodne podľa 139 ods. 4,
c)
každej námietke, o ktorej rozhodne podľa § 139 ods. 2 alebo 3, pričom ak o niektorej námietke rozhodne podľa
1.
§ 139 ods. 2 písm. a), o ostatných námietkach rozhodne tak, že im vyhovuje a súčasne identifikuje skutočnosť, zakladajúcu porušenie tohto zákona,
2.
§ 139 ods. 2 písm. b) alebo odseku 3, nariadi opätovné vykonanie toho úkonu, ktorý sa vykonáva ako vo verejnom obstarávaní najskôr a o ostatných námietkach rozhodne tak, že im vyhovuje a súčasne identifikuje, v čom došlo k porušeniu tohto zákona.
(2)
Úrad môže vydať rozhodnutie aj vo forme elektronického dokumentu, podpísaného zaručeným elektronickým podpisom s pripojenou časovou pečiatkou; v takom prípade rozhodnutie neobsahuje úradnú pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
§ 142
Ex ante kontrola
(1)
Ak ide o nadlimitnú zákazku, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, verejný obstarávateľ môže požiadať úrad o výkon ex ante kontroly pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, a to vo vzťahu k dokumentom, proti ktorým je možné podať námietku podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c); ex ante kontrola sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, funkčné charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 34.
(2)
Na ex ante kontrolu verejného obstarávania sa nevzťahuje postup podľa § 146 až 146d.
(3)
Výsledkom ex ante kontroly je oznámenie úradu verejnému obstarávateľovi, obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom, ktoré úrad doručí verejnému obstarávateľovi. Úrad vydá oznámenie podľa prvej vety do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov verejným obstarávateľom. Ak úrad v oznámení podľa prvej vety nekonštatuje súlad všetkých predložených dokumentov s týmto zákonom, označí v oznámení tie časti dokumentov, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom a uvedie k nesúladu stručné odôvodnenie.
(4)
Úrad na účely informovania verejných obstarávateľov a obstarávateľov o postupoch, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, zverejňuje oznámenie podľa odseku 3 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané na webovom sídle úradu najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.“.
53.
§ 143 až 145 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
54.
§ 146 vrátane nadpisu znie:
„Kontrola postupu zadávania zákaziek
§ 146
(1)
Kontrolou sa zisťuje súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami tohto zákona. Pri výkone kontroly úrad sleduje aj plnenie nariadení uložených rozhodnutiami úradu. Kontrola sa začína v deň doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému.
(2)
Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a pred ukončením súťaže návrhov z vlastného podnetu, na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo na základe podnetu Úradu vlády Slovenskej republiky; podnet kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky musí byť doručený úradu najneskôr sedem pracovných dní pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo pred ukončením súťaže návrhov.
(3)
Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov na základe podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré neboli oprávnené podať námietky, na základe podnetov orgánov štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) a z vlastného podnetu.
(4)
Kontrolu vykonávajú zamestnanci úradu na základe písomného poverenia predsedu úradu (ďalej len „zamestnanec úradu“). Úrad pri výkone kontroly postupuje podľa § 146a až 146d a ustanovenie osobitného predpisu o kontrole v štátnej správe23aa) sa nepoužijú.“.
55.
V § 146c ods. 1 sa za slová „zamestnanci úradu“ vkladajú slová „do 90 dní odo dňa začatia kontroly“.
56.
V § 148a ods. 5 písm. b) sa slová „2 až 8“ nahrádzajú slovami „2 až 7“.
57.
V § 149 ods. 1 písm. e) sa slová „2 až 8“ nahrádzajú slovami „2 až 7“.
58.
V § 149 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
2 % zmluvnej ceny, ak porušil povinnosť podľa § 136 ods. 9 písm. a), b), c), d) alebo e) a došlo k uzavretiu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
59.
V § 149 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá písmeno k), ktoré znie:
„k)
20 000 eur za každých začatých 15 pracovných dní omeškania so splnením povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. a), b), c), d) alebo e), ak nedošlo k uzavretiu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.“.
60.
V § 149 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 44 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 2“.
61.
V § 149 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
62.
V § 149 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ods. 6“.
63.
§ 153 vrátane nadpisu znie:
㤠153
Konanie
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona, okrem konania podľa § 116 ods. 9 a 11, § 123 ods. 2, § 125 ods. 2, § 130, § 132 ods. 3, § 134 ods. 2, § 146d a 149.
(2)
Na konanie podľa § 138 až 141 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,27) ak tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 19, 23, 28 až 31, § 32 ods. 1, § 49, 50, 60 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní.27)
(3)
Na konanie o uložení sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 149 ods. 3 sa nepoužijú ustanovenia o prerušení konania z dôvodu začatia konania o predbežnej otázke a ustanovenie § 29 ods. 2 všeobecného predpisu o správnom konaní.27)“.
64.
Za § 155k sa vkladá § 155l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 18. februára 2013
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, rokovacie konanie bez zverejnenia, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podprahovej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 17. februára 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 17. februára 2013.
(2)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad do 17. februára 2013, sa postupuje podľa predpisov účinných do 17. februára 2013.
(3)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po 17. februári 2013 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odseku 1, sa postupuje podľa predpisov účinných do 17. februára 2013.
(4)
Konanie o žiadosti o nápravu a konanie o námietkach, ktoré sa vzťahujú na verejné obstarávanie podľa odseku 1, sa vykonajú podľa predpisov účinných do 17. februára 2013.
(5)
Za konanie, ku ktorému došlo do 17. februára 2013, je možné uložiť sankciu podľa tohto zákona podľa predpisov účinných do 17. februára 2013.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 18. februára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.